Procedura legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

Do Polski za chlebem

Stopa bezrobocia na koniec lutego 2019 w większości województw wahała się w granicach 5-6 %. To od lat najniższy wynik bezrobocia w Polsce. Rozwój gospodarczy z jednej strony, stosunkowo niskie koszty pracy i exodus Polaków za granicę z drugiej spowodowały, że o pracę w Polsce z dobrym skutkiem zaczęli starać się obywatele państw trzecich nie należących do Unii i EOG. Przyjazd za chlebem dodatkowo ułatwił ustawodawca. Wprowadził on bowiem zróżnicowane podstawy podejmowania pracy w Polsce przez obywateli niektórych państw jak Ukraina, Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Rosja na podstawie tzw. procedury oświadczeniowej. Obywatele tych państw mogą wykonywać pracę na podstawie oświadczenia. Oświadczenie jest wpisywane do rejestru prowadzonego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Praca może być wykonywana w okresie maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Obywatele innych państw pozaunijnych w celu podjęcia zatrudnienia muszą posiadać zezwolenie na pracę. Jest ono wydawane przez Wojewodę ewentualnie Starostę w przypadku tzw. pracy sezonowej.

O zezwolenie na pracę stara się nie cudzoziemiec lecz pracodawca. Może być ono wydane na maksymalnie 3 lata z możliwością przedłużenia.

Istnieje 6 typów pozwoleń na pracę:

 1. Zezwolenie na pracę sezonową typu S. Dotyczy pracy w 3 sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo i turystyka. Wydawane jest przez starostę na maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
 2. Zezwolenie typu A. Spotykane najczęściej. Dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład znajduje się na terytorium Polski.
 3. Zezwolenie typu B. Wydawane w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej.
 4. Zezwolenie typu C, D oraz E. Wydawane cudzoziemcom delegowanym do pracy na terytorium Polski przez zagranicznego pracodawcę.

Uwaga! Zezwolenie na pracę dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy. Nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie.

Procedura legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

Rys. Formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Zalegalizowany pobyt warunkiem wykonywania pracy

Zanim jednak cudzoziemiec spoza obszaru Unii i EOG będzie mógł wykonywać pracę w Polsce, winien postarać się o zalegalizowanie swojego pobytu. Legalizacja pobytu polega na złożeniu wniosku i otrzymaniu dokumentu pobytu:

 • wizy, jeżeli cudzoziemiec stara się o przyjazd do Polski jeszcze w kraju zamieszkania lub
 • innego dokumentu pobytowego, jeżeli o legalizację stara się przebywając w Polsce.

Ruch bezwizowy

Z niektórymi państwami Polska podpisała umowy o ruchu bezwizowym. Do tych państw od 2017 roku należy także Ukraina. Obywatele Ukrainy winni, przekraczając granicę, posługiwać się paszportem biometrycznym. W ruchu bezwizowym obywatele państw – stron umowy (min. Albanii, Argentyny, Izraela, Kanady, Ukrainy) mogą przebywać na terytorium wszystkich państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy, jeżeli ich pobyt nie przekroczy 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego okresu. Kontrola tego okresu polega na cofnięciu się o 180 dni i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni, które obcokrajowiec już wykorzystał we wspomnianym 180-dniowym okresie.

Długość dozwolonego pobytu w strefie Schengen można obliczyć także za pomocą kalkulatora:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą wykonywać pracę w Polsce pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów. Pisałam o nich powyżej np. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiednie zezwolenie na pracę. Należy jednak pamiętać, że mogą oni wówczas legalnie pracować maksymalnie 90 dni. Nawet jeśli zezwolenie na pracę wydane jest na okres dłuższy. W takim przypadku, cudzoziemiec powinien wystąpić do Wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt tymczasowy.

Pobyt czasowy

Zezwoleń na pobyt czasowy mamy kilka. Warto dokładnie przemyśleć rodzaj procedury oraz przeanalizować dokładnie wszystkie warunki danego pozwolenia, by ostatecznie cieszyć się pozytywną decyzją.

 1. Zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 2. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Polski.
 3. Zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.
 5. Zezwolenie na pobyt w celu kształcenia się na studiach.
 6. Zezwolenie na pobyt dla stażysty.

Nowe zezwolenia od 2018

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie w lutym 2018 r. wprowadziła dwa nowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy, które będą wydawane przez urzędy wojewódzkie:

 1. Zezwolenie w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, gdy jednostką przyjmującą pracownika będzie firma z siedzibą w Polsce.
 2. Zezwolenie w celu korzystania z mobilności długoterminowej, także w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, gdy jednostką przyjmującą jest podmiot z siedzibą na terytorium jednego z państw UE oprócz Polski.

Celem pobytu cudzoziemca posiadającego jedno z tych dwóch typów zezwoleń będzie wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej posiadającej siedzibę na terytorium Polski.

Nowelizacja ustawy wprowadza również od 1.01.2019 r.:

 1. Zezwolenie w celu wykonywania pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki.

Zawody pożądane dla polskiej gospodarki określone będą w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki. Na dzień sporządzenia artykułu rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane.

legalizacja pobytu

Złożenie wniosku legalizuje pobyt

Zezwolenie na pobyt wydaje się na okres niezbędny podyktowany celem pobytu, ale nie dłużej niż na 3 lata. Warto zaznaczyć, że złożenie wniosku o pobyt tymczasowy legalizuje jednocześnie ten pobyt. W przypadku odwołania się od decyzji negatywnej cudzoziemiec może przebywać w Polsce aż do czasu, kiedy decyzja organu odwoławczego stanie się ostateczna. Nie może jednak podróżować do innych krajów strefy Schengen lub Unii Europejskiej. Może natomiast wyjechać do swojego kraju pochodzenia. Nie będzie mógł już jednak na tej podstawie wjechać do Polski. Powinien uzyskać wizę.

Wojewoda, wydając odpowiednie zezwolenie w formie decyzji administracyjnej, wydaje również tzw. kartę pobytu. Jest to dokument potwierdzający prawo do przebywania na terytorium Polski. Karta ta wraz z dokumentem podróży (paszportem) stanowi łącznie dokument tożsamości i legalizacji pobytu obcokrajowca, którym winien się on posługiwać na terytorium Polski.

Procedura odwoławcza

Jeżeli decyzja Wojewody w sprawie wydanie zezwolenia na pobyt tymczasowy będzie negatywna lub zostanie wydana niezgodnie z zamierzeniem cudzoziemca, może on odwołać się do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wojewody w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Jeżeli i ta decyzja będzie nie pomyśli cudzoziemca, może on zaskarżyć ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce – podsumowanie

Jak widać, przepisy w zakresie legalizacji pobytu są nieco skomplikowane. Wiele rodzajów zezwoleń, ściśle określone terminy i zmiany w prawie powodują, że sprawy o legalizację zazwyczaj nie są proste. Tym bardziej, że ostateczną decyzję podejmuje wojewoda, albo wojewódzki sąd administracyjny. Mam jednak nadzieję, że mój wpis choć trochę rozjaśnił ten temat.

***

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z legalizacją pobytu, skontaktuj się z nami:
Если вам нужна юридическая помощь, связанная с легализацией вашего пребывания, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Kancelaria BKT – r. pr. Beata Kielar-Tammert
+48 602 386 001
sekretariat@bktkancelaria.pl

2020-12-21T14:29:30+01:00 23 kwietnia 2019|Klienci indywidualni, Legalizacja pobytu|

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.