Regulamin sklepu

Regulamin sklepu 2021-07-04T00:56:41+02:00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (Kancelaria Radcy Prawnego Beata Kielar-Tammert)

SPIS TREŚCI:

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
§2 DEFINICJE
§3 WYMAGANIA TECHNICZNE
§4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
§5 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI
§6 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY
§7 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§8 REKLAMACJE
§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE
§11 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ
KONSUMENTA
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO
ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.bktkancelaria.pl.
2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając
następujących danych kontaktowych: e-mail: sekretariat@bktkancelaria.pl, tel. +48 602386001.
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i numeru
telefonu.
4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz
dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed
rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w
dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień
niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie
postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT).
8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są
jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym,
w szczególności zabrania się: rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu, dostarczania i
przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy
znajdujących się w Sklepie.
10. Nakazuje się korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa w
sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo oraz pod pseudonimem lub używając
niepoprawnych danych osobowych.
12. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – Beata Kielar-Tammert prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria
Radcy Prawnego Beata Kielar-Tammert, pod adresem pl. Teatralny 3/24, 50-051 Wrocław, NIP:
6311514856 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w
ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu,
umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
6. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.
7. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem
www.bktkancelaria.pl/sklep/ za pośrednictwem, którego
Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
8. Produkt lub Produkt elektroniczny –materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także
usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu,
przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, dokumenty elektroniczne, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także
produkty fizyczne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za
pośrednictwem Sklepu.
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako
Kodeks cywilny.
12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
13. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na
warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
14. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i
zrealizować Umowę Sprzedaży.
15. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej
fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
16. Operator płatności – Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 NIP: 779-236-98-
87.
17. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i
usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
18. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów
płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy
płatności i zamówionego Produktu.
19. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez
sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego
(Internet).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z
Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu
internetowego oraz innych Klientów.
2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty i Produkty Elektroniczne potrzebne są: dostęp do Internetu z umożliwiającego to
urządzenia, odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej
obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google
Chrome, aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, aktualne
narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub. itp.
– w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w
ofercie.
3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub
zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby
trzecie.
4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Sklepu.

§4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony
Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile
taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne
kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej
kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” , w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zamów z obowiązkiem zapłaty”, by sfinalizować zakup na kolejnej stronie. Można także przejść do płatnosci za pomocą znajdującego sie pod zdjęciem produktu przycisku „Opis i cena produktu”.
3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących
danych:
a/ imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
b/ adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
c/ numeru telefonu,
d/ adresu e-mail.
4. Akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin sklepu” a także akceptacja Polityki Prywatności Strony jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
5. Wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie stanowi niezbędny element dokonania zakupu.
6. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy
płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma
możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie
wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
8. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, ma świadomość, iż zawarcie umowy
związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą
Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
10. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie
dokonuje wpłaty.
11. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez
Klienta w formularzu Zamówienia.
14. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail,
o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku
polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

§5 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają
wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie,
wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i
dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnie. Powyższe
uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie
którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
a/ przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy; w tym celu proszę
skontaktować się ze sprzedawcą na dane kontaktowe podane w regulaminie; Produkt zostanie
wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
b/ przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem
systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej imię i nazwisko Kupującego. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
5. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych
poprzez wpisanie kodu kuponu w polu „Kod kuponu” i kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon”.
Zniżka zostanie doliczona do koszyka.
6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane
firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta w ciągu 3 dni roboczych, na co
Klient niniejszym wyraża zgodę.

§6 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

1. Wysyłka Produktu nastąpi w terminie od 3 do 5 dni od momentu przyjęcia Zamówienia do
realizacji.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu  adres wysyłki lub
adres e-mail w przypadku Produktów elektronicznych.
3. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
a/ przesyłka pocztowa,
b/ paczkomaty,
c/ przesyłka kurierska,
d/ przesyłka elektroniczna,
e/ odbiór osobisty.
4. Dostawy realizowane są na terenie Polski.
5. Koszty dostaw podane są w momencie składania Zamówienia. Klient może się z nimi zapoznać
przed dokonaniem Zamówienia.
6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu liczy się
od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
7. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do
niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na
rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w
Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie
ulega anulowaniu.
8. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji Zamówienia liczony jest od
momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.
9. W przypadku konsultacji, szkoleń lub innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które
są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez
strony za pośrednictwem korespondencji mailowej.
10. W przypadku Produktów elektronicznych np. kursów online wysyłka Produktu do pobrania lub
dostęp do danego kursu online następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu
płatności. Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami
wskazanymi w opisie kursu. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się
nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
11. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§7 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest
umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu/dostarczenia treści cyfrowej/ Produktu
cyfrowego) ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w
ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient
wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newlettera, zapisu, rezygnacji z jego
otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu
Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient
zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny
zapłaconej za dany Produkt.
5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i
zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta
oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu
indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.
7. Utworzenie indywidualnego Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w
Sklepie.
8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą
elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
9. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też
wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze
Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu
pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient
jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w
funkcjonowaniu Sklepu.
12. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont
przez jednego Użytkownika.
13. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego
oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres email.
14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania
Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem
praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
15. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania
Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i
rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w
przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub
postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i
Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi
Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy
dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające
prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i
Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
16. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze
porozumienia stron w każdym czasie.
17. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z
zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i
zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
19. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować
się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
20. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi
korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

§8 REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu
Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także
stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię
i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę
wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej
reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji
bez rozpoznania.
4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania
reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego
reklamację.
6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
7. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego
Regulaminu.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego
w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku
do niniejszego regulaminu.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.
6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnienie świadczenia, tj.
uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa
w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w
momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą
elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia.

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi
świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i
stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa
do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy
upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń
terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a/ w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na
dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
b/ wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
c/ zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich
instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres
dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie
danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w opłacie dokonywanej
przez Klienta.
4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
a/ udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
b/ publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w
instrukcji lub komentarzach,
c/ kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
5. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt
elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został
ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów
elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez
Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub
karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z
tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym
Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów
elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).
9. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając
mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na
korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach
eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci
Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach
Sprzedawcy, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

§11 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Beata Kielar-Tammert prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Beata Kielar-Tammert z siedzibą we
Wrocławiu, NIP: 6311514856, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Kontaktować z
Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: sekretariat@bktkancelaria.pl,
Numer telefonu: 602386001 lub pisemnie na adres Administratora.
2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której
dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy
(realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i
obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na
następujących podstawach prawnych:
a/ wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
b/ realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
c/ rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do
zawarcia i/lub wykonania umowy);
d/ ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);
e/ kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
f/ przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);
g/ tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);
h/ archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć
wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);
i/ wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
(zgoda);
j/ w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją
umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie
spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i
pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład
serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi
poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii
prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego,
itp.
7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np.
Facebook, Instagram, Google, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich
np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy
przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią
ochronę danych osobowych poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe
w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, stosowanie
wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie
jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie
przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane
osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował
automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze
Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu
pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały
opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://bktkancelaria.pl/polityka-prywatnosci/

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ
KONSUMENTA

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi
umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną
określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do: zwrócenia się do stałego
polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Klientem a Sprzedawcą, bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
usług.
5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych
wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku
polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy
regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na
podstronie: Regulamin.
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w
dacie zawarcia Umowy.
4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów,
Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem
w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z
właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu
ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych (RODO).
8. Link do polityki prywatności: https://bktkancelaria.pl/polityka-prywatnosci/
9. Link do niniejszego Regulaminu: https://bktkancelaria.pl/regulamin-sklepu/

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

POBIERZ >>

Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
__________________________________
__________________________________
Reklamacja Produktu
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt
……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest
wadliwy.
Wada polega na ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..[opis wady].
Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..
Z uwagi na powyższe, żądam:
– wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
– nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
– obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 §
1 kc),
– odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….
Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POBIERZ >>

Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
__________________________________
__________________________________
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr
…………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:
przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………………………
[wypełnić jeśli dotyczy],
Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________

Teraz pomoc prawną otrzymasz bez wychodzenia z domu - w formie online.