Jakie istotne zmiany w prawie czekają przedsiębiorców w 2023 roku? Jako Kancelaria posiadająca długoletnie doświadczenie w obsłudze właścicieli różnorodnych biznesów działających międzynarodowo, postanowiliśmy zabrać głos w tej sprawie. Poniżej odpowiadamy i wyjaśniamy, jakie – naszym zdaniem – zmiany w 2023 zasługują na szczególną uwagę przedsiębiorców.

Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP

Planowane jest uchwalenie zupełnie nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, która ma na nowo uregulować kwestie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Do najbardziej istotnych zmian należą:

  • pełna elektronizacja procedury uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców,
  • rezygnacja z obowiązku wykazania braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy, co niewątpliwie uprości i przyśpieszy uzyskanie zezwolenia na pracę,
  • zlikwidowanie odrębnego postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę, co oznacza możliwość nieprzerwanego zatrudnienia cudzoziemca na tym samym stanowisku do czasu wydania nowego zezwolenia.

Zmiany dotyczą także innych obowiązków pracodawcy. Wojewoda będzie zmuszony udzielić odmowy wydania zezwolenia na pracę, gdy pracodawca nie opłaca składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne lub zaliczek na podatek dochodowy. Zwracamy również Państwa uwagę na problem wyższych kar za nieprawidłowe zatrudnianie cudzoziemców.

Po zmianach kara za nielegalne powierzenie wykonania pracy jednemu cudzoziemcowi będzie wynosić 500 zł. Tym samym, kwota ta będzie ulegać odpowiedniemu zwielokrotnieniu – w zależności od ilości nieprawidłowo zatrudnionych osób. Suma będzie mogła zatem przekroczyć nawet 30.000 złotych, tj. obecnie obowiązującą maksymalną kwotę.

Przeczytaj także: Ułatwienia dla cudzoziemców w zakresie zatrudniania w 2023 roku

Zmiana uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych w prawie pracy

Zgodnie z planowanymi zmianami Kodeksu Pracy, pracownikom będzie przysługiwało zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Ustawodawca przewiduje również wprowadzenie urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym.

Wreszcie pracownikom wychowującym dzieci w wieku do 8. roku życia, będzie przysługiwało prawo wnioskowania o elastyczną organizację pracy, polegającą m.in. na:

  • podjęciu telepracy,
  • wprowadzeniu przerywanego czasu pracy czy
  • obniżeniu wymiaru czasu pracy. 

Wraz z nowymi uprawnieniami pracowniczymi, po stronie pracodawcy powstają nowe obowiązki, a także potencjalna odpowiedzialność wykroczeniowa.  

Zmiana dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

W najbliższym roku ustawodawca planuje wprowadzić również zmiany dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych ma wprowadzić zakaz oferowania nieoznaczonemu adresatowi nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym samym przewidziano kary ze składanie lub promowanie takich ofert nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Istotne zmiany w prawie, które czekają przedsiębiorców w 2023 roku – wprowadzenie grupy VAT w zakresie podatku od towarów i usług

Od nowego roku wprowadzono nową kategorię podatników VAT. Należą do niej podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które tworzą tzw. grupę VAT, zarejestrowaną jako podatnik VAT.

Tworzenie grup VAT dozwolone jest zarówno przez podmioty posiadające siedzibę na terytorium RP, jak i zagranicą. Będzie obowiązywał jeden warunek – o ile prowadzą one działalność gospodarczą na terytorium Polski za pośrednictwem oddziału położonego na jej terytorium. Dostawy towarów i świadczenie usług przez jednego członka grupy VAT na rzecz drugiego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Co więcej, czynności pomiędzy członkami grupy niepodlegające opodatkowaniu VAT-em, będą również zasadniczo zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednak z drugiej strony należy pamiętać o tym, że przewiduje się wyjątki od tej zasady. 

 Zmiana opodatkowania dywidend w polskiej spółce holdingowej 

Noworoczne zmiany pojawiły się również w zakresie dywidend wypłacanych do polskiej spółki holdingowej. Ustawodawca zmodyfikował zwolnienie z podatku przychodów z dywidend wypłacanych przez spółkę zależną do polskiej spółki holdingowej. Do tej pory zwolnieniu podlegało 95 % przychodów z dywidend, teraz ma to być pełne zwolnienie – 100 % przychodów.

W przypadku dywidend wypłacanych przez zagraniczną spółkę zależną, które mają zostać zwolnione z opodatkowania, polska spółka holdingowa musi zapewnić, że zagraniczna spółka zależna nie spełnia warunków do zakwalifikowania jako kontrolowana spółka zależna.  

Istotne zmiany w prawie, które czekają przedsiębiorców w 2023 roku! Podsumowanie

Drodzy Klienci, zmiany, które opisaliśmy powyżej są jedynie namiastką nowelizacji, które w tym roku planuje nasz ustawodawca. Zdajemy sobie sprawę, iż odnalezienie się w dynamicznie zmieniających się przepisach może być trudne. Dlatego w sytuacji, gdyby po Państwa stronie pojawiły się pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt. Zawsze chętnie służymy pomocą:

Przeczytaj także: 5 sposobów na relokację pracowników w grupie kapitałowej