Komu przysługuje niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld?

Dzisiejszy artykuł chciałabym poświęcić niemieckiemu świadczeniu rodzinnemu tzw. Kindergeld.

W artykule wyjaśnię m.in.:

 • komu przysługuje to świadczenie,
 • w jakiej wysokości oraz
 • przez jaki okres może być wypłacane.

Poruszę także kwestie związane z wpływem innych świadczeń na możliwości pobierania Kindergeld w Niemczech.

Uregulowanie Kindergeld na poziomie UE

W dobie przynależności do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niosących za sobą swobodny przepływ pracowników oraz możliwość podejmowania zatrudnienia bez względu na istniejące granice, istotnym zagadnieniem stało się ponadpaństwowe uregulowanie spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym przemieszczających się pracowników oraz ich rodzin. Unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawierają reguły, dzięki którym osoby przemieszczające się w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w celu wykonywania pracy nie stracą świadczeń nabytych w innym państwie. Ponadto świadczenia te będą wypłacane nawet wówczas, gdy osoba uprawniona przeniesie się do innego państwa. Przepisy unijne regulują m.in. sprawy:

 • zasiłków rodzinnych, o których mowa w dzisiejszym artykule,
 • świadczeń wychowawczych,
 • czy zasiłków pielęgnacyjnych.

Komu przysługuje Kindergeld?

Nie będę wchodzić w zagmatwaną problematykę koordynacji systemów zabezpieczeń. Najprościej mówiąc, Kindergeld przysługuje osobie, która w Niemczech:

 • posiada nieograniczony obowiązek podatkowy, tzn. zamieszkuje w Niemczech i tam płaci podatki ze wszystkich swoich dochodów lub
 • pracuje na terytorium Niemiec lub
 • prowadzi tam działalność gospodarczą.

Nieograniczony obowiązek podatkowy charakteryzuje się zamieszkiwaniem w Niemczech oraz płaceniem podatków od wszystkich swoich dochodów. Dwa ostatnie warunki są niezależne od pierwszego warunku. Można bowiem pracować w Niemczech, ale podatki opłacać w Polsce.

Warunkiem uzyskania Kindergeld jest ponadto:

 • posiadanie przez uprawnionego tzw. podatkowego numeru identyfikacyjnego (steuerliche Identifikationsnummer),
 • wypełnienie oraz złożenie wniosku do odpowiedniej placówki Familienkasse,
 • dołączenie dowodów potwierdzających dane wskazane we wniosku.

kindergeld

Na które dzieci można otrzymać Kindergeld?

Kindergeld otrzymamy na dzieci:

 • własne oraz przysposobione,
 • małżonka i partnera życiowego,
 • dla których uprawniony jest opiekunem prawnym (np. wnuki),
 • dzieci z rodzin zastępczych, jeżeli zostały przyjęte do tych rodzin nie w celach zarobkowych należącego do rodziny wnioskującego.

Warunkiem koniecznym jest zamieszkiwanie dziecka przez cały czas we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przy spełnieniu powyższych warunków świadczenie, z pewnymi wyjątkami, wypłacane jest wszystkim dzieciom do ukończenia przez nie 18 r.ż. Powyżej tego wieku tylko w określonych przypadkach jak:

 • kontynuacja edukacji,
 • czteromiesięczny okres przejściowy pomiędzy zakończeniem edukacji a podjęciem zatrudnienia,
  do ukończenia przez dziecko maksymalnie 25 r.ż.

Uwaga! Praca wykonywana przez dziecko w wakacje w pełnym wymiarze lub praca wykonywana w pozostałe miesiące w ograniczonym zakresie do 450 euro miesięcznie brutto (średnia) i nie więcej niż 20 godzin tygodniowo nie wyklucza pobierania zasiłku na dziecko.

Wysokość świadczenia Kindergeld

komu przysługuje niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld


Uwaga! Wracam do systemu koordynacji zabezpieczeń społecznych. 
Uprawnionym do świadczenia jest zawsze tylko jeden rodzic. Świadczenie będzie wypłacane temu z rodziców, u którego dziecko stale mieszka. Jeżeli dziecko nie mieszka na stałe u żadnego z rodziców, Kindergeld będzie wypłacane temu z rodziców, które przekazuje dziecku środki utrzymania w największym zakresie.

Jakie świadczenia wyłączają częściowo lub całkowicie Kindergeld?

Przepisy unijne regulują pierwszeństwo państwa, w którym w odniesieniu do danej osoby wypłacane będą świadczenia, m.in. świadczenie rodzinne.

Co oznacza kraj pierwszeństwa?

Jeżeli prawo do zasiłku przysługuje równocześnie w dwóch krajach, to zgodnie z zasadą, że świadczenie przysługuje tylko w jednym kraju w danym momencie konieczne jest powzięcie decyzji na podstawie reguł wskazanych w przepisach unijnych, w którym z krajów będzie wypłacany zasiłek rodzinny. Czyli, który kraj będzie krajem pierwszeństwa do wypłaty świadczeń rodzinnych.

Obowiązuje tu ogólna zasada, że krajem pierwszeństwa będzie zawsze państwo, w którym osoba uprawniona pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą i w której gospodarstwie domowym znajduje się dziecko.

Przykładowa sytuacja

Ojciec dziecka pracuje w Niemczech. Przysługuje mu roszczenie o wypłatę Kindergeld. W Polsce mieszka oraz pracuje jego żona, z którą przebywa ich syn.

Krajem pierwszeństwa do wypłaty zasiłku rodzinnego będzie Polska. Dzieje się tak, ponieważ matka dziecka pracuje i mieszka z synem w Polsce.

W takiej sytuacji matka dziecka, jeżeli spełnia wszystkie przesłanki wskazane w polskim prawie do pobierania zasiłku rodzinnego lub 500+ lub obu tych świadczeń, powinna złożyć wniosek w MOPS o wypłatę.

Jednocześnie ojciec dziecka składa wniosek o Kindergeld w niemieckiej placówce Familienkasse. Wskazuje on, że w Polsce rodzina otrzymuje na syna np. 500 zł z uwagi na pierwszeństwo Polski w zakresie wypłaty zasiłku. Jeżeli mamy już decyzję z Polski, do wniosku o Kindergeld należy dołączyć także kopię tej decyzji.

W efekcie niemiecki urząd wypłaca świadczenie pomniejszone o przeliczoną na euro wartość polskiego zasiłku rodzinnego lub 500+ bądź obu tych świadczeń razem.

Gdyby jednak matka dziecka nie pracowała, krajem pierwszeństwa byłyby Niemcy. To oznacza, że niemieckie Kindergeld przysługiwałoby tej rodzinie w nieograniczonej wysokości. Składając wniosek o 500+ oraz zasiłek rodzinny, polski urząd zmuszony byłby do wzięcia pod uwagę wypłaty Kindergeld. Kwota zasiłku rodzinnego oraz 500+ jest mniejsza niż kwota wypłaconego świadczenia z Niemiec, zatem polskie świadczenia nie będą tej rodzinie przysługiwać. Decyzja  z MOPS będzie odmowna.

Kindergeld – za jaki okres przed złożeniem wniosku?

Obecnie świadczenie jest wypłacane za okres maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Co zrobić by otrzymać świadczenie rodzinne z Niemiec?

Oczywiście należy złożyć wniosek. Obecnie wnioski o Kindergeld można otrzymać także w języku polskim. Dostęp do polskiej wersji znaleźć można tutaj. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Familienkasse. W przypadku zamieszkiwania rodziny w innym kraju niż Niemcy (jak w powyższym przykładzie) właściwa Familienkasse znajduje się w Chemnitz.

Do wniosku załączyć należy załącznik „KIND” – ile dzieci, tyle załączników.

Warto wspomnieć, że wniosek o świadczenie złożyć może także osoba, która rzeczywiście dostarcza dziecku środków utrzymania zamiast rodziców. Nadto także samo dziecko może zwrócić się do Familienkasse o przyznanie świadczenia. Musi być jednak pełnoletnie. W przeciwnym wypadku w imieniu dziecka wystąpić może jego przedstawiciel ustawowy.

Wypłacanie świadczenia

Po zarejestrowaniu i zdigitalizowaniu dokumentów, urząd nadaje każdej sprawie numer tzw. „Kindergeldnummer”. Na podstawie ostatniej cyfry tego numeru ustala się termin wypłaty świadczenia. Pod numerem 0 800 4 5555 33 można zawsze sprawdzić, kiedy nastąpi wypłata w danym miesiącu. Połączenie to jest bezpłatne i dostępne tylko z Niemiec. Osoby zamieszkałe w Polsce mogą dzwonić pod numer: +49 911 1203 1010. To połączenie jest płatne.

kindergeld

Kto jeszcze może otrzymać Kindergeld?

Jeżeli uprawniony do świadczenia nie wywiązuje się z obowiązku płacenia na rzecz dziecka alimentów lub wprawdzie płaci ale w zaniżonej wysokości, Familienkasse może, na wniosek rodzica lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, dokonywać wypłat do rąk tej osoby. Chodzi tu głównie o sytuacje, w których prawomocny sąd polski lub niemiecki orzekł o alimentach względem rodzica pracującego w Niemczech, a rodzic ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i nie płaci na dziecko mieszkające w Polsce. W takiej sytuacji rodzic w Polsce, w którego gospodarstwie domowym dziecko mieszka stale, może złożyć odpowiedni wniosek do Familienkasse o Kindergeld. Wyjaśniając w nim dokładnie całą sytuację i dostarczając jak największej ilości informacji o uprawnionym, czyli rodzicu zatrudnionym w Niemczech. Można podać między innymi informacje o miejscu zatrudnienia, czy podatkowy numer identyfikacyjny.

Zdarza się także, że z jakichś przyczyn uprawniony rodzic nie składa wniosku o świadczenie, pomimo tego, że przysługuje mu takie prawo. Czasem jest to niewiedza. Częściej jednak, jak pokazuje doświadczenie powodem jest zwykła ludzka zawiść względem drugiego rodzica- byłego małżonka. W takiej sytuacji wniosek o świadczenie w Niemczech powinien zostać złożony przez rodzica, z którym dziecko mieszka. Mimo, że nie przysługuje mu uprawnienie do pobierania tego świadczenia.

Kiedy dowiem się o przyznaniu świadczenia?

O decyzji w sprawie Kindergeld Familienkasse informuje uprawnionego w formie pisemnej. W przypadku decyzji negatywnej istnieje możliwość złożenia odwołania w ciągu 30 dni od jej doręczenia. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat. W przypadku kolejnej decyzji odmownej możliwe jest złożenie skargi do sądu w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji. Postępowanie w tym przypadku jest płatne. Jednak strona może się starać o zwolnienie od kosztów sądowych.

W artykule przedstawiłam najważniejsze zagadnienia dotyczące możliwości ubiegania się o świadczenie rodzinne w Niemczech.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję oczywiście do Państwa dyspozycji. Proszę zadawać pytania w komentarzach do tego artykułu, w formie mailowej lub telefonicznej. Nasza kancelaria zajmuje się reprezentowaniem uprawnionych przed Familienkasse, doradztwem w zakresie wypełniania wniosków o Kindergeld oraz pośredniczeniem w korespondencji z urzędem w Niemczech.

Umów się z nami na 30 – minutową poradę online
Przez | 2020-12-21T14:28:46+01:00 27 maja 2019|Klienci indywidualni, Ubezpieczenia Społeczne|

261 komentarzy

 1. Hania 12 czerwca 2019 at 18:42 - Reply

  Witam.
  Jak się ma Kindergeld w przypadku pobierania renty rodzinnej z Niemiec(po zmarłym ojcu),gdzie dzieci przebywają na stałe w Polsce?

  • BKT Kancelaria Radcy Prawnego 20 czerwca 2019 at 12:04 - Reply

   Jeżeli pobieraja Państwo rentę rodziną z Niemiec, przysługuje Państwu prawo do Kindergeld na podstawie Bundeskindergeldgesetz. Jeśli spełnia Pani pozostałe przesłanki warunkujące wypłatę świadczenia, powinna Pani wystosować wniosek do Familienkasse wraz załącznikiem KIND oraz decyzją przyznającą rentę a także innymi załącznikami potwierdzającymi okoliczności zaware we wnioskudo Familienkasse w Chemnitz. Jeśli spełnia Pani przesłanki do wypłaty Kinderzuschlag, równiez i ten wniosek należy złożyć. Wypłata Kindergeld może nastąpic za okresy wstecz (max 6 miesięcy).

   • Anonim 29 stycznia 2021 at 15:28 - Reply

    Witam serdecznie Mam pytanie czy jeżeli nieletnia córka otrzymuje niemiecką rentę czy należy się również kindergelt? Bożena

    • admin 6 lutego 2021 at 19:52 - Reply

     Kindergeld dotyczy także dzieci osieroconych pobierających rentę po rodzicu. Proszę złożyć wniosek w Familienkasse Chemnitz, jeżeli mieszkacie Panie w Polsce.

   • Ewelina 30 stycznia 2021 at 09:58 - Reply

    Witam. W roku 2020 pobierlam w pl 500+na dwójkę dzieci. Do kwietnia oboje z mezem bylismy bezrobotni bez prawa do zasiłku. W okresie maj- czerwiec maz pracowal w niemczech.Ja w tym czasie nie pracowałam, mieszkalam z dziecmi w pl. Maz w niemczech nie pobieral tam żadnych swiadczeń. W listopadzie zlozylam w mops pit z niemiec z pracy meza i dostalam wiasomosc ze za maj i czerwiec mam zwrócić 500plus. Czyli w sumie 2000zł.

    • admin 6 lutego 2021 at 19:37 - Reply

     Niestety tak to wygląda. Urząd w Polsce żąda zwrotu z uwagi na fakt, że w miesiącach maj, czerwiec krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń były Niemcy. Czyli powinna Pani otrzymać Kindergeld w pełnej wysokoci z Niemiec tj. 408 euro x2 = około 3600 zł. Problem polega na tym, że Familienkasse przyjmuje wnioski tylo za 6 miesięcy wstecz. Oznacza to że Pani roszczenie o wypłate KG jest przedawnione a w Polsce powinna Pani zwrócić pobierane 500+.

  • Katarzyna 1 lipca 2020 at 19:54 - Reply

   Witam mam pytanie mój były mąż pracuje w Niemczech ja natomiast z dzieckiem mieszkam w Polsce dojedzam do pracy do Czech w Czechach zasiłek mi się nie należy bo przekraczaja moje dochody w Polsce 500 plus się nie należy bo pierwszenstwo wyplaty zasiłku mają Niemcy dostałam wniosek z niemiec na kindergeld niestety do wniosku jest potrzebne zaświadczenie pracodawcy od byłego męża który nie chce mi dostarczyć w/w dokumentu co robić czy jest jakaś możliwość żeby bez tego dokumentu otrzymać kindergeld????

   • admin 1 lipca 2020 at 22:32 - Reply

    Brak współpracy rodzica pracującego w Niemczech to częsty problem, z którym spotykamy sie w naszej Kancelarii. Niestety równiez i Familienkasse rzadko współpracuje w tej mierze. Oprócz wysłania formularza zaświadczenia z prośbą o przekazanie pracodawcy, by ten je podpisał, Familienkasse tak naprawdę nie posiada żadnych środków przymusu względem rodzica, który odmawia dostarczenia odpowiednich dokumentów. Zwykle dopiero w postępowaniu sądowym przed Finanzgericht udaje się od takiego delikwenta zdobyć upragnione zaświadczenie. Ale sprawa trwać może nawet 2 lata.

  • Paulina 1 grudnia 2020 at 23:04 - Reply

   Witam dostałam zwrot za 6 miesięcy z Kindergeld Ale już pracuje w Polsce I biorę 500 + w Polsce już A dostałem znowu z Niemiec przelew .Czy ja muszę z Niemiec sama zrezygnować napisać pismo czy jak ?

   • admin 20 grudnia 2020 at 17:09 - Reply

    Tak, każdy uprawniony jest zobowiązany do poinformowania Familienkasse o zmianie stanu faktycznego mającego wpływ na pobieranie świadczeń z Niemiec.

  • Natalia 26 kwietnia 2021 at 22:45 - Reply

   Witam, mieszkaliśmy z córką w DE i pobieralismy kindergeld ja z córką wrociłysmy do pl mąż został w niemczech świadczenie było na mnie po roku zażadali zwrotu za 6msc w których nie mieszkałam już w niemczech ale mąż tam był w tym czasie zameldowany czy w takim przypadku należał się zasiłek czy nie?

   • admin 29 kwietnia 2021 at 18:14 - Reply

    To zależy czy podjęła Pani w Polsce zatrudnienie. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to zasiłek należał się Pani w Polsce,gdyz krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczenia w sytuacji kiedy oboje rodzice pracują w różnych krajach EU jest kraj, w którym mieszka dziecko. Wówczas zasiłek powinien był byc wypłacany w Polsce, zaś z Niemiec otrzymywałaby Pani dodatek dyferencyjny. Jeżeli jednak nie pracuje Pani w Polsce, to krajem pierwszeństwa w wypłacie są Niemcy. Niemiej jednak powinna byla Pani poinformowac o wyjeździe Familienkasse.

  • Ewelina 9 listopada 2022 at 02:24 - Reply

   Witam pracowałam sezonowo przez okres dwóch miesięcy w Niemczech 2018 roku a posiadam gospodarstwo rolne w Polsce od 2011 roku opłacam KRUS i podatek . Moje dzieci sa zameldowane w Polsce jestem wdową.Polska chce ode mnie zwrotu świadczeń rodzinnych za ten okres który pracowałam w Niemczech mimo to że nie pobierałam z Niemczech żadnych świadczeń tylko z Polski czy słusznie chcą zwrotu tych świadczeń ?

   • admin 1 stycznia 2023 at 14:45 - Reply

    Jeżeli pracowała Pani w Niemczech to z tytułu pracy powinna Pani otrzymywać świadczenia w okresie pracy z Niemiec. Nie ma tu znaczenia czy składała Pani wnioski czy też nie.

 2. Agnieszka 12 czerwca 2019 at 23:46 - Reply

  Który kraj jest krajem pierwszeństwa jeżeli dziecko mieszka z matką w Pl ale działalność gospodarcza matki jest zawieszona z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem na okres 36 mies ?
  Ojciec oczywiście pracuje i odprowadza podatki w Niemczech. Czekam na decyzję w sprawie 500+ czy w takim razie będzie ona odmowna a krajem pierwszeństwa są Niemcy ?

  • admin 19 czerwca 2019 at 20:12 - Reply

   Odpowiedź na Pani pytanie znajduje się w Decyzji nr f1 z dnia 12 czerwca 2009 r.dotyczącej wykładni art. 68 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych.
   Czytamy w nim, że dla celów art. 68 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 świadczenia rodzinne uważa się za „udzielane z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek”, w szczególności:
   a) z tytułu faktycznego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek; a także
   b) w trakcie jakiegokolwiek okresu czasowego zawieszenia takiego zatrudnienia lub wykonywania pracy na własny rachunek:
   (i) w wyniku choroby, macierzyństwa, wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub bezrobocia, o ile w związku z tymi okolicznościami wypłacane są wynagrodzenia lub świadczenia, z wyłączeniem emerytur lub rent; lub
   (ii) podczas urlopu płatnego, strajku lub lokautu; lub
   (iii) podczas urlopu bezpłatnego przeznaczonego na wychowywanie dziecka, o ile urlop ten uznawany jest za równoważny takiemu zatrudnieniu lub pracy na własny rachunek zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem.
   To oznacza, że krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń będzie Polska, natomiast Niemcy dokonają wypłaty różnicy pomiędzy świadczeniem 500+ a kwota KIndergeld.

   • Paulina 12 sierpnia 2021 at 20:32 - Reply

    Witam. Mam pytanie. Który kraj jest krajem pierwszeństwa jeżeli dzieci mieszkają z matką w Pl a ojciec podjął niedawno prace
    w Niemczech. Nadmieniam, że matce zostało przyznane w Polsce na dziecko niepełnosprawne świadczenie pielęgnacyjne i od tegoodprowadzane są składki emerytalne i rentowe. Do tej pory na trójkę dzieci było pobierane też 500+. Z góry dziękuję za odpowiedź.

    • admin 28 sierpnia 2021 at 13:27 - Reply

     Świadczenie pielęgnacyje odd którego odprowadza gmina składki traktowane jest jak praca. Stąd krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń będzie Polska.Niemcy wypłacą dodatek dyferencyjny. Proszę składac wnioski do Familienkasse w Chemnitz.

  • Anonim 22 czerwca 2020 at 18:58 - Reply

   Witam czy KG należy się dziecku, którego rodzic pracuje na pół etatu w Niemczech ?

   • admin 25 czerwca 2020 at 17:34 - Reply

    Etat nie ma znaczenia. Istotne jest jednak gdzie mieszka dziecko oraz czy drugi rodzic pracuje.

 3. Piotr 12 lipca 2019 at 11:10 - Reply

  Czy Kindergeld przekazywany na rachunek bankowy w Polsce jest wolny od zajęć komorniczych? Jeśli tak? To które przepisy dokładnie to regulują.

  • BKT Kancelaria Radcy Prawnego 12 lipca 2019 at 13:53 - Reply

   Art. 833 §6 k.p.c. stanowi, ze egzekucji nie podlegają m.in. świadczenia rodzinne. Stąd wszelkie świadczenia rodzinne także Kindergeld nie podlegają w Polsce egzekucji. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zajęcia rachunku bankowego, bank przesyła komornikowi należności bez względu na to skąd one pochodzą. Dlatego może się zdarzyć, że środki nie podlegające egzekucji zostaną przelane na konto komornika. W takiej sytuacji należy niezwłocznie udać się do komornika z prośbą o zwolnienie tych należności pod egzekucji. Egzekucja z rachunku bankowego to nie egzekucja ze świadczeń rodzinnych. To egzekucja z wszystkich wpływów na to konto.
   W Niemczech do 2010 roku również Kindergeld było zwolnione spod egzekucji. Obecnie, aby pieniądze nie pokrywały długów powinny wpływać na tzw. Pfändungsschutzkonto czyli konto chronione przed egzekucją, na którym znajdować się może określona ilość środków. W roku 2019 podstawowa kwota wolna od zajęć komorniczych w Niemczech wynosi 1179,80 euro.

  • Agnieszka 14 czerwca 2020 at 15:21 - Reply

   Witam czy jezeli ojciec dziecka pobiera kindergeld i noe przekazuje ty h pieniedzy dziecku ma takie prawo? Dodam ze ja pobieram w pl 500+ wszystko szlo do koordynacji on pobiera tam kindergeld o 500zl mnoej ale nie przekazuje tego dziecku. Z dzieckiem ma kontakty zasadzone nie wychowuje dziecka placi alimenty a dziecko jest w pl z matka mczy on ma prawo pobierac te pieniadze skoro nie interesuje sie dzieckiem?

   • admin 25 czerwca 2020 at 17:39 - Reply

    Niestety, prawo niemieckie w tym względzie daje możliwość zaliczenia połowy Kindergeld na poczet alimentów, jeżeli ojciec dziecka jest zobowiązany przez sąd niemiecki do ich płacenia. W przypadku braku takiego wyroku, ojciec dziecka powinien przekazywać pieniądze na poczet wydatków związanych z dzieckiem. Jeżeli tego nie robi, proszę osobiście złożyć wniosek o Kindergeld podając we wniosku swój numer konta.

  • admin 18 lipca 2020 at 15:10 - Reply

   Warunkiem koniecznym do otrzymywania Kindergeld po ukończeniu 18 r.ż. jest kontynuacja nauki. Dzieci pełnoletnie, które nie ukończyły kształcenia zawodowego bądź studiów, mogą otrzymywać świadczenie: 1. w trakcie czasu oczekiwania na rozpoczęcie się dalszego etapu edukacji (oczekiwanie na miejsce na studiach bądź w szkole zawodowej) – UWAGA! Przerwa nie powinna być dłuższa niż 4 miesiące! 2. w trakcie trwania kształcenia zawodowego lub studiów 3. w trakcie „okresu pomostowego” – czyli krótko mówiąc przerwy wakacyjnej pomiędzy kolejnymi etapami edukacji.
   Dzieci pełnoletnie, które ukończyły kształcenie zawodowe lub studia, jednak nie ukończyły 25. roku życia także mogą w dalszym ciągu pobierać Kindergeld. Warunkami tego są:

   – Oczekiwanie na kolejne miejsce na studiach bądź w szkole zawodowej – np. drugi etap studiów (studia magisterskie),
   – Przerwa pomiędzy rozpoczęciem kolejnego kierunku, nauki kolejnego zawodu.

 4. AlaAla 17 lipca 2019 at 20:31 - Reply

  Witam, dostaliśmy ankietę, w której musimy zaznaczyć, czy ja jako osoba przebywająca z dziećmi w PL pracuję lub pracowałam w ciągu ostatniego roku (od roku jesteśmy w PL, wcześniej byliśmy w DE). Prowadzę w PL działalność, ale jestem w sporze z ZUSem, który twierdzi, że działalność nie jest prowadzona (sprawa w sądzie od dwóch lat). Mąż od nastu lat pracuje w DE, więc pobieramy Kindergeld na dzieci. I teraz… czy to, że pracowałam w ostatnim czasie w PL oznacza, że rok temu powinnam w PL złożyć wniosek o 500plus, a Kindergeld powinien być o tą kwotę pomniejszony, czy dopiero od lipca tego roku niemiecki zasiłek będzie zmniejszany?

  • BKT Kancelaria Radcy Prawnego 20 lipca 2019 at 10:52 - Reply

   Rozporządzenie o koordynacji wskazuje jedynie, że przy ustalaniu pierwszeństwa kraju do wypłaty świadczeń rodzinnych istotne jest , by praca była faktycznie wykonywana w Polsce. W zasadzie chodzi o kwestie ubezpieczenia. Jeżeli w okresie, o który chodzi, była Pani ubezpieczona, to znaczy, że krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń była Polska. To z kolei onacza, że powinna była Pani zlożyć wniosek o 500+ na drugie i kolejne dzieci. Te świadczenia są wypłacane bez względu na wysokość zarobków a od lipca 2019 również na pierwsze dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 r.ż. Powinna Pani była złożyć także wniosek o wypłatę rodzinnego w Polsce. Niemcy jako kraj drugi w kolejności do wypłaty świadczeń zobowiązany jest do wypłaty różnicy w świadczeniach.

  • Krzysztof 12 września 2020 at 16:28 - Reply

   Witam. Sprawa wygląda tak. Ja pracuje w DE, żona nie pracuje. Pobieramy kindergeld w całości na dwójkę dzieci. Jestem tzw. pracownikiem transgranicznym i jestem zameldowany z całą rodziną w PL. Warunkiem jaki trzeba spełnić to zameldowanie razem. Czy jeśli tylko ja się wymelduje w PL i zamelduje w DE to kindergeld przypadnie? Jak to ugryźć żeby jednak nie przepadła?

   • admin 23 września 2020 at 15:33 - Reply

    Świadczenie rodzinne przysługuje zamieszkującycm w Niemczech lub jeżeli osoba nie mieszka w Niemczech to warunkiem pobierania świadczeń jest praca. Jeżeli w dalszym ciągu Pan pracuje w Niemczech będzie Panu przysługiwać prawo do świadczeń w pełnej wysokości, dopóki małżonka nie będzie czynna zawodowo.

 5. AlaAla 26 lipca 2019 at 21:02 - Reply

  Dziękuję za odpowiedź. Jeżeli w roku 2018 pracowałam i NIE złożyłam wniosku o 500+, tylko nadal korzystałam w Kindergeld (Mąż cały czas pracuje w DE), to czy to oznacza, że będę musiała ten Kindergeld za 2018 rok zwrócić? Bo rozumiem, że w tym roku muszę złożyć wniosek o 500+ i powiadomić o tym niemiecki urząd…

  • BKT Kancelaria Radcy Prawnego 29 lipca 2019 at 11:30 - Reply

   Dokładnie tak. Jeżeli krajem pierwszeństwa w wypłacie KG była Polska, niemiecka Familienkasse ma prawo żądać od Pani zwrotu części świadczenia. Jeżeli przysługuje Pani świadczenie rodzinne w Polsce, powinna Pani powiadomić o tym Familienkasse.

  • Mati 1 lutego 2021 at 21:55 - Reply

   Witam, pracuje w de moja żona natomiast w pl jest sołtysem i jaki inkasent ma marna umowę zlecenie. Na 1 dziecko kg pobieramy w de teraz czekamy na narodziny 2 dziecka . Czy nadal będziemy mogli pobierać świadczenia w de ?

   • admin 6 lutego 2021 at 19:20 - Reply

    jeżeli Pan pracuje w De , żona w PL to krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń od momentu rozpoczęcia pracy w PL będzie Polska. nalezy poinformowac Familienkasse o tym fakcie, gdyż na dwoje dzieci będzie przysługiwac świadczenie rodzinne i wychowawcze w PL, zas w w DE tzw. dodatek dyferencyjny czyli różnica pomiędzy świadczeniem niemieckim a tym otrzymywanym w PL. W przypadku niepoinformowania Familienkasse, może dojść do konieczności zwrotu świadczeń.

 6. Anonim 28 lipca 2019 at 22:11 - Reply

  Witam, była żona mieszkajaca w Polsce wraz córką, pobiera Kindergeld. Teraz złożyła wniosek o 500 + więc zapewne kindergeld będzie pomniejszony o tą kwotę. Czy można wnioskować o zaliczenie połowy kwoty Kindergeld , na poczet płaconych alimentów?

  • BKT Kancelaria Radcy Prawnego 29 lipca 2019 at 11:33 - Reply

   Niemieckie prawo rzeczywiście umożliwia zaliczenie połowy kwoty świadczenia rodzinnego na poczet płaconych alimentów. Polskie prawo takiej możliwości jednak nie przewiduje i alimenty winny zostać wypłacane w prawidłowej wysokości.

 7. Anonim 4 sierpnia 2019 at 18:42 - Reply

  Witam. Moja corka jest pełnoletnia i to ona bedzie składała wniosek o kindergeld. Ojciec dziecka pracuje w Niemczech. Ja jestem na świadczeniu przedemerytalnym. Ojciec dziecka nie mieszka z nami. Kiedys pobieral zasilek na corkę, czy w zwiazku tym ona od nowa musi dostarczyc akt urodzenia itp.

  • admin 11 września 2019 at 21:46 - Reply

   Córka nie będzie musiała ponownie składać aktu urodzenia ale Familienkasse z pewnościa poprosi o zaświadczenie z uczelni, że się jeszcze uczy. natomiast numer KG pozostanie ten sam.

 8. Anna 17 sierpnia 2019 at 12:39 - Reply

  Dzień dobry, korzystamy z zasiłku Kingergeld, pomniejszonego o nasze 500 +, dzieci mieszkają w Polsce. Mam pytanie – czy w ankiecie z Familienkase, dotyczącej dzieci pod moją opieką, a będących dziećmi w rodzinie zastępczej, mam podać środki jakie otrzymuje rodzina zastępcza, czy chodzi o jedynie o dodatek wychowawczy 500+?
  W ankiecie brzmi to tak: czy Pani otrzymuje świadczenia pieniężne na dzieci wnioskodawcy spoza Niemiec lub organizacji międzypaństwiwych lub ponadpaństwowych?

  • admin 9 stycznia 2020 at 23:02 - Reply

   Nalezy podać wszystkie świadczenia rodzinne. Świadczenia wyplacane z tytułu ustanowienia rodziny zastępczej nie wliczają się do świadczeń rodzinnych.

   • Maja 3 września 2021 at 22:04 - Reply

    Maz pracuje w DE ja z dziecmi mieszkam w Pl jestem na krusie który kraj ma pierszenstwo do wypłacenia zasiłku

    • admin 4 września 2021 at 18:20 - Reply

     To zależy czy jest Pani faktycznie rolnikiem i prowadzi działalnośc rolniczą. Jeżeli nie , a jest Pani tylko ubezpieczona i nie czerpie Pani zysków z rolnictwa to orzecznictwo sądów stoi na stanowisku, że krajem pierwszeństwa w wypłacie pozostana Niemcy i otrzyma Pani pełna wysokośc zasiłku.

 9. Anna 17 sierpnia 2019 at 14:07 - Reply

  Czy zasiłek pielęgnacyjny, pobierany w Polsce, muszę wpisać w tym formularzu z Familienkase?
  Czy to są pieniądze, które mają znaczenie przy ustawieniu prawa do zasiłku kindergeld?

  • BKT Kancelaria Radcy Prawnego 19 sierpnia 2019 at 19:32 - Reply

   Z godnie z art. 1z rozporządzenie nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemu ubezpieczeń określenie „świadczenie rodzinne” oznacza wszelkie świadczenia rzeczowe lub pieniężne, które mają odpowiadać wydatkom rodziny, z wyłączeniem zaliczek z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz specjalnych świadczeń porodowych i świadczeń adopcyjnych wspomnianych w załączniku I. Tak więc, zasiłek pielęgnacyjny będzie pomniejszał Pani Kindergeld i należy go wykazać we wniosku o świadczenie niemieckie.

 10. anna 11 września 2019 at 16:55 - Reply

  witam. wniosek o KG zlozylismy dwa lata temu, w czesci nam przyznano .Niemiecka FK twierdzi ze prawo pierwszenstwa wyplaty ma PL . W momencie skladania wniosku ja, czyli zona, nie pracowalam do nadal czyli wykazalam w 00 zl w pit. Maz pracuje w Niemczech i tam odprowadza podatki ,Jest oddelegowany na stale tzn ma numer klasy podatkowej i numer podatkowy tam . czy jest jakis przepis mowiacy o tym ,ze jest ruch podatkowy jest tylko w DE to ten kraj ma pierwszenstwo wyplaty? sprawa poszla do sadu ale chcemy to jakos uzasadnic dlaczego nie skladalismy wniosku w Polsce.

  • admin 11 września 2019 at 20:37 - Reply

   Jeżeli w chwili składania wniosku o świadczenie nie pracowała Pani w PL i do tej pory nie pracuje, krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń są Niemcy. Kwestie te reguluje unijne rozporządzenie nr 883/2004. Art. 67 oraz 68 tego rozporządzenia zawierają zasady wypłaty świadczeń w sytuacji konieczności zastosowania przepisów unijnych o koordynacji świadczeń rodzinnych. Inną sprawą jest natomiast złożenie wniosku w Polsce. Rzeczywiście pomimo, że krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń są Niemcy, to w sytuacji kiedy spełniają Państwo przesłanki do świadczeń w Polsce, Familienkasse żąda decyzji odmownych z Polski z uwagi na pierwszeństwo w wypłacie KG przez Niemcy. Dzieje się tak dlatego, że Familienkasse musi mieć pewność, że nie pobieracie Państwo świadczeń w Polsce. Robi to więc wyłącznie dla celów dowodowych. Sądzę jednak, że sprawa w sądzie niemieckim powinna pomóc i powinniście Państwo otrzymać różnicę, jeżeli oczywiście brak jest innych jeszcze przyczyn, które mogłyby wpłynąć na taki stan rzeczy.

 11. Gabriela 17 września 2019 at 11:49 - Reply

  Witam
  Mieszkam na Stałe w Niemczech i tu pobieram rentę wdowią , moja córka 17 lat mieszka w Pl. ze swoim bratem a moim synem 35 lat. czy syn ma prawo do pobierania kindergeld .
  Pozdrawiam

  • admin 17 września 2019 at 16:49 - Reply

   Zgodnie z rozporządzeniem unijnym 883/04 uprawnionym do pobierania Kindergeld jest także osoba pobierająca z Niemiec rentę. Proszę więc złożyć wniosek do Familienkasse Pani miejsca zamieszkania i we wniosku wskazać numer konta bankowego córki lub brata z którym córka mieszka.

 12. Dawid 19 września 2019 at 15:02 - Reply

  Czy pracujac tygodniowo 20h. I pozniej na wakacje. Jako student. Moge stracic Kindergeld?

  • admin 19 września 2019 at 15:20 - Reply

   Tak, gdyż osoba pobierająca Kindergeld nie może ŚREDNIO w tygodniu w odniesieniu do całego roku przekraczać 20 h oraz kwoty okrślanej jako tzw. Minijob czyli 450 euro miesięcznie.

 13. Grażyna 13 października 2019 at 19:42 - Reply

  Pracuje w Polsce.Pobieram na pełnoletnie studiujące dziecko Kindergeld w związku z rentą rodzinną po śmierci ojca.Czy mogę w polskim Urzędzie Skarbowym rozliczyć roczną ulgę prorodzinną w podatku PIT? Czy nadal mam prawo do Kindergeld na studiującego syna?

 14. BKT Kancelaria Radcy Prawnego 13 października 2019 at 20:16 - Reply

  Oczywiście. Jeżeli w roku podatkowym utrzymywała Pani pełnoletnie dzieci:

  – bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną lub
  – do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu z wyjątkiem renty rodzinnej , to jak najbardziej może Pani skorzystać z ulgi prorodzinnej. Kindergeld jest nadto świadczeniem, którego wysokość nie wlicza się do dochodu. Nie jest to również zarobek dziecka.

 15. Anonim 13 października 2019 at 20:59 - Reply

  Dziekuję za odpowiedz.Miałam wątpliwości ponieważ w niemieckim systemie podatkowym Finanzamt pobierając Kindergeld nie mozna ubiegac sie o ulge prorodzinna w Finanzamt.Miałam obawy jakie stanowisko będzie Familenkassy…

 16. Kinga 16 października 2019 at 10:26 - Reply

  Witam
  Chciałaby sie dowiedziec jak wyglada sprawa kindergeld a mianowicie gdy bylismy małżeństwem mąż pobierał swiadczenia w Niemczech w trakcie rozwodu przyszła Ankieta do wypelnienia odnosnie kindergeld ale mąż po złości nie chciał jej uzupełnić wiec kindergeld wstrzymali a nawet kazali mu jakas kwotę zwrócić. Rok.temu w pl zlozylam wniosek o swiadczenia rodzinne , papiery zosty wyslane do systemu koordynacji w Poznaniu ale dp.dziś jest cisza wiec jaki czas jeszcze trzeba czekać ? I czy polska czy niemcy beda wyplacac swiadczenia jak.jestesmy po rozwodzie ja na rencie chorobowej i pracowalam na 1/2 etatu
  Na 500 plus też złożyłam papiery w lipcu i do.dzisiaj.cisza

  • BKT Kancelaria Radcy Prawnego 16 października 2019 at 20:47 - Reply

   Po złożeniu wniosku o świadczenie rodzinne w Polsce, podała Pani zapewne, że ojciec dziecka pracuje i mieszka w Niemczech. Ta informacja stała się podstawą do przesłania dokumnetów do Urzędu Wojewódzkiego, który jest odpowiedzialny za koordynację świadczeń rodzinnych. Kontaktują się oni z Familienkasse celem ustalenia, który kraj ma pierwszeństwo w wypłacie świadczeń. Niestety wydanie decyzji trwa czasem 2 lata. Ważne jest, aby wzięła Pani zaświadczenie z OPS potwierdzające datę złożenia wniosku w Polsce. To ważne, gdyż od 2010 roku złożenie wniosku w Polsce traktowane jest tak, jakby wniosek był złożony jednocześnie w Niemczech. W każdym fakt złożenia w Polsce dokumentów należy wykazać przed Familienkasse. Jeżeli pracuje Pani w Polsce, krajem pierwszeństwa w wypłacie będzie Polska. To znaczy, że z Niemiec otrzyma Pani różnicę. Polecamy naszym klientom pomimo złożenia wniosku w Polsce i traktowania tego złożenia tak, jakbyśmy składali wniosek także w Niemczech, złożenie wniosku o Kindergeld indywidualnie i niezależnie także w Niemczech. A to dlatego, że we wniosku niemieckim możemy starać się o wypłatę za 6 miesięcy wstecz. Fakt ten trzeba w tym wniosku zaznaczyć.

 17. Kasia 27 października 2019 at 23:30 - Reply

  Witam mam. Pytanie mojej córki ojciec pracował kilka lat w Niemczech ostatnie 2lata nie pracował i w grudniu 2018 r zmarł w Niemczech czy mojej jcorce należy się renta lub kindergeld córka ma 20lat uczy się i mieszka w Polce. OJCIEC jej nigdy nie pobierał żadnego świadczenia na córkę. z Niemiec Będę wdzięczna za odpowiedź pozdrawiam.

 18. BKT Kancelaria Radcy Prawnego 28 października 2019 at 10:32 - Reply

  Artykuł dotyczy świadczeń rodzinnych z Niemiec tzw. Kindergeld. Renta sieroca to zupełnie inne świadczenie wypłacane przez ubezpieczalnię, w której zmarły był ostatnio przed śmiercią ubezpieczony. Jestem radcą prawnym w Polsce i problematyka poruszona przez Panią wykracza poza ustawodawstwo polskie. Dlatego informacje podane przez mnie poniżej nie mogą być traktowane jako porada prawna.
  Najprawdopodobniej córce będzie przysługiwała tzw. renta sieroca pod warunkiem, że się uczy. Rentę sierocą wypłaca się po wcześniejszym złożeniu wniosku, o ile osoba zmarła pobierała rentę lub emeryturę do chwili swojej śmierci lub
  wykazała przed swoją śmiercią, że była ubezpieczona przez wymagany minimalny okres 5 lat. Czyli ojciec córki musiał być przed swoja śmiercią przynajmniej przez 5 lat ubezpieczony w Niemczech. w takiej sytuacji córce przysługiwałoby 10 % renty ojca. Niestety o wszystko należy postarać się samemu. Należy zwrócić się do wszystkich większych ubezpieczalni w Niemczech z zapytaniem, czy zmarły był ubezpieczony u nich lub od razu złożyć wnioski. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dowody w szczególności zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki. Sugeruję sprawe przekazać niemieckiemu adwokatowi, który pomoże na terenie Niemiec sprawę załatwić.

 19. Anna 28 października 2019 at 18:34 - Reply

  Witam.Niech pani zgłosi sie w Polsce do Zusu.Oni dadzą pani formularze do wypelnienia.Dobrze jakby pani miala jakieś dane ojca córki czyli jakieś świadectwa pracy itp.Czym wiecej tym lepiej.Oni pozniej wysyłaja to do Zusu w Opolu.Tam zgłaszają sie gdzie trzeba a pani czeka. Moze to potrwać trochę. Ale jak ojciec corki pracował co najmiej 5 lat to cos dostanie.Ale moga byc to małe pieniadze.Ale wtedy Polska dopłaca do najniższej renty bo jesteśmy w Uni.

  • Ewa 6 kwietnia 2021 at 18:27 - Reply

   Czy kindergeld należy się dla dzieci gdy jedno z rodziców posiada w Polsce gospodarstwo rolne i jest ubezpieczone w KRUS a drugie pracuje w Niemczech ??

   • admin 29 kwietnia 2021 at 18:26 - Reply

    Tak. Rejestracja w KRUS oznacza, że jest Pani rolnikiem. Jeżlei pobiera Pani w POlsce 500 + to będzie się należał z Niemiec dodatek dyferencyjny.

 20. Anna 28 października 2019 at 18:52 - Reply

  Czy kindergeld nalezy sie dla mojego syna jak pobiera rente rodzinna z Niemiec?Ja byłam juz po rozwodzie z meżem ,wiec nie nalezała mi sie renta wdowia.Dziekuje z gory za odpowiedz.

  • Joanna 26 sierpnia 2021 at 07:43 - Reply

   Dzień dobry jaki czas ma niemiecki urząd na wydanie decyzji dotyczącej kindergeld?

   • admin 28 sierpnia 2021 at 13:32 - Reply

    Niemiecka Familienkasse w postępowaniu administracyjnym związanym z wypłatą świadczeń rodzinnych nie ma oznaczonego terminu na wydanie decyzji. Decyzja wydawana jest w zalezności od tego, czy wszystkie dokumenty zostały złożone. Trzeba uzbroic sie w cierpliwość. Z doświadczenia Kancelarii można powiedzieć, że okres oczekiwania to między 4 tygodnie a 3 miesiące. W sprawach skomplikowanych, przy uzupełnianiu dokumentów nawet 6 miesięcy. Oczywiście KG jest nadpłacany.

 21. Andżelika 5 listopada 2019 at 20:48 - Reply

  Czy mój syn pełnoletni który uczy się w weekendy może sobie dorobić? Czy stracę kindergeld jak pójdzie do pracy na 20h tyg ?

  • Anonim 27 sierpnia 2021 at 23:33 - Reply

   Dzień dobry mam pytanie
   8 mies.temu urodziłam dziecko do dnia dzisiejszego nie posiadam żadnego Kindergeldu na syna po mimo złożenia wniosku i stosownych dokumentów.Prosze mi powiedzieć jak długo powinnam czekać na wydanie decyzji i wypłaty srodkow dodam że na stałe mieszkam w DE…Dziekuje

   • admin 28 sierpnia 2021 at 13:33 - Reply

    A czy składala Pani wniosek do Familienkasse?

 22. Kancelaria Radcy Prawnego 6 listopada 2019 at 14:57 - Reply

  Prosilibyśmy o zapoznanie się z treścią komentarzy oraz artykułu. Podobne pytanie było już tematem odpowiedzi.

  • Barbara 1 lutego 2021 at 10:46 - Reply

   Witam. Co jeśli ja pracuje za granicą pół roku w roku resztę czasu spędzam w Polsce. Z ojcem dziecka jestem po rozwodzie on jest w Polsce bezrobotny. Dziecko przebywa cały rok w Polsce z dziadkami. Czy przysługuje mi Kindergelg czy 500+?

   • admin 6 lutego 2021 at 19:30 - Reply

    Kindergeld przysługuje uprawnionemu jeżeli ten jest w DE nieograniczony podatkowo lub jeżeli posiada w DE miejsce zzamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Jeżeli płaci Pani w Nimeczech podatki lub przebywa w DE ponad 183 dni z zamiarem mieszkania, powinna Pani otrzymac KG w DE. Od 2010 roku mona złożyć wniosek tylko w Familienkasse lub tylko w OPS. Urzędy te mają obowiązek rozpatrzenia sprawy jako jednego wniosku. Sprawa trwa jednak czasem latami. Dlatego sugerowalibyśmy złożyć dokumenty w Polsce a niezaleznie od tego w Niemczech.

    • Marlena 30 sierpnia 2021 at 15:11 - Reply

     Dzień dobry , maz pracuje za granicą miałam wstrzymane wypłaty świadczeń dostałam odpowiedź z DUW o przyznaniu wypłaty świadczeń za pewien okres , jednak pojawiła się też odmowa ponieważ wtedy nie pracowałam i powinno wypłacić za ten okres państwo Niemieckie, Staś moje pytanie czy to DUW wysyła swoją decyzję do Familiekasse czy to mu we własnym zakresie musimy złożyć wniosek i starać się o wypłatę kindergeld,

     • admin 3 września 2021 at 15:40

      Od 2014 roku organy państw współdziałaja ze soba w zakresie świadczeń. To znaczy, że np. złożenie wniosku w Polsce będzie jednoczesnie data złożenia wniosku w Niemczech. Jednak współpraca ta przebiega bardzo mozolnie. Warto więc wziąć sprawy we własne ręce i złożyc wniosek w niemieckiej Familienkasse. Jeżeli wspomniana przez Pania sytuacja nastąpiła po roku 2014 a Pani złgaszała fakt pracy męża w Niemczech polskiemu OPS to należy zwrócić sie do Familienkasse z wniosekiem o wypłatę świadczeń za sporny okres. Ostatecznie wniosek był złozony w polskiej placówce i od tej daty należało liczyć termin pobierania świadczeń.

 23. Anonimowo 10 listopada 2019 at 23:10 - Reply

  Witam mam pytanie otóż mój partner pracuje w Niemczech i codziennie dojeżdża do pracy z Polski,ja natomiast siedzę w domu i wychowuje dziecko,staramy sie o Kindergeld,ale przyszła nam odmowa ponieważ ojciec dziecka jest zameldowany u siebie w domu rodzinnym,a ja u siebie wraz z dzieckiem,ale razem mieszkamy. I w piśmie przyszlo,że ojciec dziecka ma mieć meldunek z dzieckiem,ale na ta chwilę jest to nie możliwe i w pismie napisała,żeby matka dziecka (czyli ja) się starala o Kindergeld. Myślicie,że będzie wszystko ok ? Nie jesteśmy małżeństwem,mamy różne meldunki, ale mieszkamy razem i dziecko nosi nazwisko ojca oczywiście.

  • Kancelaria Radcy Prawnego 22 listopada 2019 at 17:47 - Reply

   Podstawą wypłaty świadczenia Kindergeld jest nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Osoba uprawniona będzie więc małżonek. Jednakże nie może on otrzymać pieniędzy, ponieważ wykazaliście Państwo, że dziecko nie mieszka wraz z ojcem. Pieniądze przysługują temu z rodziców, u którego dziecko mieszka. Proszę złożyc ponownie wniosek za 6 miesięcy wstecz ale jako wnioskodawce wpisac siebie lub w zależności na jakim etapie jest obecne postępowanie- dokonac sprostowania danych.

 24. Agnes 17 listopada 2019 at 22:06 - Reply

  Witam a co w przypadku gdy ojciec pracuje w de , ja jestem na macierzyńskim z pl ale od czasu ciąży jestem w de jestem tu zameldowana od tego momentu i dziecko urodzone i zameldowane tez w de ? Złożyłam tylko wniosek o kindergeld , czy w pl tez trzeba.? Wniosek złożony we wrześniu i nie wiem czy składać tez w Polsce ? Czy lepiej nie składać by familienkasse otrzymało informacje z pl ze nie pobieram tam świadczeń ? Czy jest jakaś infolinia gdzie można porozmawiać po polsku na jakim etapie jest mój wniosek ?Pozdrawiam

 25. Kancelaria Radcy Prawnego 22 listopada 2019 at 17:41 - Reply

  Zgodnie z art. 68 rozporządzenia dotyczącego koordynacji zabezpieczenia świadczeń społecznych (pisałam o tym powyżej w innym zapytaniu) jeżeli urlop macierzyński stanowi jedynie czasową przerwę w pracy to traktuje się go tak, jakby osoba pracowała w Polsce. To oznacza, że powinna Pani złożyć wniosek o świadczenia rodzinne w Polsce, gdyby Pani zamieszkiwała w Polsce. Z uwagi na to, że dziecko obecnie zamieszkuje w Niemczech wraz z ojcem, ałe świadzenie powinno byc wypłacane w Niemczech. Krajem pierwszeństwa bowiem w wypłacie świadczenia na czas zamieszkiwania dziecka w Niemczech oraz ze względu na nieograniczony obowiązek podatkowy męża- będą Niemcy.

 26. Jarek 25 listopada 2019 at 21:03 - Reply

  Witam w kwietniu złożyłem wniosek o Kindergeld. Ja pracuję w Niemczech jestem na nieograniczonym podatku ale meldunek mam wraz z żoną i dwójką dzieci w Polsce żoną nie pracuje. Zawiesiłem świadczenie 500+ w czerwcu. Na początku października dostałem decyzję z familienkasse przyznającą dodatek referencyjny a teraz otrzymałem odmowną decyzję w sprawie 500+ od kwietnia aż do maja 2021. Czy teraz Familienkasse wyrówna mi świadczenie Kindergeld i jeśli tak to jak długo może to trwać.

  • Kancelaria Radcy Prawnego 28 listopada 2019 at 13:00 - Reply

   W przypadku, kiedy posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, przysługuje Panu rozczenie o świadczenie KG. Jeżeli żona nie pracuje całość wyplaca Familienkasse. Decyzje odmowna przesłać należy jak najszybciej do Familienkasse z wyjaśnieniem sprawy oraz wnioskiem o nadpłatę całości.Całość świadczenia powinna być wypłacana w Niemczech od momentu zawieszenia świadczenia w Polsce. Czas trwania od momentu przesłania Familienkasse decyzji odmownej bywa różny. Średni czas oczekiwania na nadpłatę jeżeli brak innych ujemnych przesłanek do wypłaty świadczenia to około 6 tygodni. Polecam zrobić skan decyzji i wysłać także emailem na adres Familienkasse, podając nr KG.

 27. Anonimowo 26 listopada 2019 at 21:45 - Reply

  Jaki mają czas,zeby wypłacić pieniążki? Najpierw przychodza pieniążki,czy pismo potwierdzające o przyznanie ?

  • Kancelaria Radcy Prawnego 28 listopada 2019 at 13:02 - Reply

   Najpierw otrzymują Państwo zwykle decyzję o przyznaniu a kilka dni póxniej pieniążki. Czas oczekiwania w każdej sprawie bywa różny i zalezy od tego, czy zweryfikowane sa wszystkie przesłanki do wypłaty świadczenia.

   • Monika 1 lutego 2022 at 10:11 - Reply

    Witam , mam pytanie ponieważ mieszkam Z córka w Pl ojciec mieszka i pracuje w Niemczech ,od sierpnia zameldował córkę u siebie i złożył wniosek o zasiłek na nią dodam ze córka jest pełnoletnia .Dostał odmowę , teraz próbuje złożyć wniosek na siebie z tym ze córka ma dylemat czy dostarczyć mu zaświadczenie szkolne , co by nie zabrał tych pieniędzy ,mamy problem bo wnioskodawca byłam Ja do tej pory i wszystko było ok , teraz nie chce dać nam zaświadczenia do wniosku o zatrudnieniu i tak pozbawił nas dochodu , co w tej sprawie można zrobić ?

    • admin 2 lutego 2022 at 12:06 - Reply

     Niestety Familienkasse nie posiada instrumentów, za pomocą których mogłaby przymusić ojca dziecka do przekazania zaświadczenia od pracodawcy. Sądzę, że powinna Pani mimo wszystko wystąpić o świadczenia osobiście. Ojcu dziecka nie należą się te pieniądze z uwagi na to, że dziecko z nim nie mieszka i ponosić będzie za to odpowiedzialność. Pani od decyzji negatywnej przysługuje skarga do sądu finansowego, który może przymusić oca dziecka do wykazania gdzie pracuje i pozyskania odpowiedniego zaświadczenia pod groźba grzywny. Warto więc sie o to postarać.

 28. Wiktoria 27 listopada 2019 at 18:12 - Reply

  Przyznali mi kindergeld,ale dostalam tylko doplate do 500 plus w polsce,ale ja w Polsce nie pobieram. Co teraz??

  • Kancelaria Radcy Prawnego 28 listopada 2019 at 13:04 - Reply

   Ma Pani 30 dni na odwołanie sie od tej decyzji. Do pisma odwołującego dostarczyc należy decyzje o odmowie wypłaty 500+, ewentualnie zaświadczenie z MOPS o niepobieraniu świadczenia w Polsce. Natomiast w uzasadnieniu decyzji niemieckiej z pewnościa znajdzie Pani wyjaśnienie, dlaczego przyznano Pani tylko dodatek referencyjny.

  • Asia 7 września 2020 at 07:48 - Reply

   Asia
   Witam! W momencie składania i przyznania kindergeld nie byłam wtedy w związku małżeńskim. Od dwóch lat jesteśmy małżeństwem mała i ja mamy nazwisko męża. Niestety nie poinformowałam o tym Familienkasse myślałam że takie informacje przekażę zbfs (które akurat poinformowałam i przesłałam przetłumaczony akt małżeństwa). Czy jeśli zgłoszę zmianę stanu cywilnego to będę musiała zwrócić kindergeld za te dwa lata?

   • admin 23 września 2020 at 15:30 - Reply

    Nie napisała Pani czy mieszka Pani w Niemczech czy w Polsce. Nie wiemy, czy w Pani sprawie zastosowanie mieć będą przepisy o koordynacji świadczeń rodzinnych. Jezeli oboje Państwo mieszkacie w Niemczech to fakt małżeństwa nie powinien mieć wpływu na roszczenie o świadczenie, no chyba że oboje Państwo pobieraliście świadczenia na to samo dziecko.

 29. Ju 1 grudnia 2019 at 18:06 - Reply

  Witam. Ojciec mojego 2letniego synka nie żyje. Pracował w Niemczech ale nie odprowadza składek więc renta się nie należy. Właśnie dostałam od nich pismo ze się nie należy i że oni zgłosili moja sprawę do Kindergeld. I moje pytanie jest następujące czy jest szansa że będzie mi się należało kindergeld? Dodam że ma jeszcze jedno dziecko które wychowuje sama. Pobieram 500plus na dwójkę dzieci alimenty na starszego syna rodzinne na dwójkę dzieci oraz dodatek jako matka samotna na młodszego syna. Na chwilę obecną nie pracuje.

  • Kancelaria Radcy Prawnego 1 grudnia 2019 at 23:58 - Reply

   Warunkiem pobierania Kindergeld jest nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Po śmierci osoby pracującej Kindergeld przysługuje także w przypadku pobierania renty rodzinnej. Jeżeli jednak renta po ojcu Państwu nie przysługuje, to brak także przesłanek do pobierania Kindergeld, tymbardziej, że wraz z dziećmi zamieszkuje Pani w Polsce.

   • admin 3 grudnia 2019 at 17:37 - Reply

    Renta rodzinna oraz świadczenie rodzinne w postaci tzw. Kindergeld nie wykluczają się. Rentę otrzymuje Pani jako zabezpieczenie z Zusu, na wypadek śmierci ojca, jeżeli nie może się Pani jeszcze sama utrzymać lub jeżeli spełnione są inne przesłanki wskazane w ustawie.
    W przypadku, gdy jeden z rodziców pracuje w Niemczech, zastosowanie mieć będzie przepis Rozporządzenie UE 883/2004 art. 68 w sprawie koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych. Stanowi on, że w przypadkach, w których na podstawie ustawodawstwa więcej niż jednego Państwa Członkowskiego udzielane są świadczenia w tym samym okresie i dla tych samych członków rodziny, mają zastosowanie następujące zasady pierwszeństwa:
    w przypadku świadczeń wypłacanych przez więcej niż jedno Państwo Członkowskie z różnych tytułów, kolejność pierwszeństwa jest następująca: w pierwszej kolejności prawa udzielane z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, w drugiej kolejności prawa udzielane z tytułu otrzymywania emerytury lub renty i w ostatniej kolejności prawa uzyskiwane na podstawie miejsca zamieszkania. Oznacza to, że krajem wypłaty świadczenia rodzinnego w pełnej wysokości powinny być Niemcy. Proszę złożyć wniosek w Familienkasse w Chemnitz.

 30. Anonim 14 grudnia 2019 at 18:55 - Reply

  Witam, mam pytanie mąż pracuje w Niemczech i tam pobieramy KG w tym roku w sierpniu rozpoczęłam pracę w Polsce nie składała wniosku o 500+czy muszę go składać? Czy to jest dobrowolne? A jeśli muszę to czy wtedy będziemy musieli oddać jakieś pieniądze z KG które już pobralismy?

  • Kancelaria Radcy Prawnego 14 grudnia 2019 at 19:42 - Reply

   Pobieranie 500+ stanowi Pani uprawnienie, nie obowiązek. Jeżeli jednak pobiera Pani Kindergeld z Niemiec w sytuacji kiedy Pani pracuje, winna Pani taką zmianę zgłosić w Familienkasse. Na podstawie przepisów o Koordynacji systemów ubezpieczeń podlega Pani bowiem tej koordynacji. A przepisy stanowią m,in. że w przypadku prawa do pobierania świadczeń w dwóch krajach UE pierwszeństwo w wypłacie ma to państwo, w którym uprawniony pracuje. Jeżeli jednak oboje rodzice pracują, pierwszeństwo w wypłacie ma to państwo, w którym jeden z rodziców pracuje i w którym dziecko zamieszkuje. Także Polska będzie krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń, zaś Niemcy będą wypłacać różnicę. Familienkasse powinna wydac decyzję o zwrocie pieniędzy od sierpnia, jeżeli rzeczywiście świadczenie z Polski Pani przysługiwalo. Polska wypłaca świadczenia od dnia złożenia wniosku. Sugerowałabym wystąpić z wnioskiem o świadczenia w Polsce.

 31. Anonim 16 grudnia 2019 at 22:02 - Reply

  Dziękuję za odpowiedź jednak czegoś nie zrozumiałam nie wiedziałam o tym że z dniem podjęcia pracy w Polsce muszę złożyć papiery w sprawie 500+ złożę je napewno od stycznia jednak nie rozumiem dlaczego Niemcy mogą się ubiegać o zwrot należności od sierpnia kiedy podjęłam pracę skoro w PL nie złożyłam dokumentów o przyznanie tego świadczenia także reasumując w Polsce nie dostanę zwrotu od sierpnia a w Niemczech muszę oddać różnicę? Mimo wszystko że w PL nie pibieralismy tego świadczenia? Czy nie powinno być tak że od stycznia jak złożę papiery będę miała pomniejszone KG o kwotę pobieraną w Polsce? A w PL normalnie pewnie dostanę świadczenie od dnia złożenia wniosku tak że dlaczego tam w Niemczech będą zadać zwrotu pieniędzy? Czy mogę się jakoś odwołać od tej decyzji?

  • admin 18 lipca 2020 at 15:24 - Reply

   Niestety tak. Z chwilą podjęcia zatrudnienia krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń będzie kraj, w którym mieszka dziecko lub dzieci, na które świadczenia są pobierane. Jeżeli dzieci mieszkają w PL to z chwila podjęcia zatrudnienia przez Panią należy złożyć wnioski o świadczenia rodzinne oraz 500+. O podjęciu zatrudnienia nalezy także poinformować Familienkasse, która od tego momentu będzie wypłacać tzw. dodatek dyferencyjny.

 32. Anonim 16 grudnia 2019 at 22:20 - Reply

  Dziękuję za odpowiedź jednak czegoś nie zrozumiałam nie wiedziałam o tym że z dniem podjęcia pracy w Polsce muszę złożyć papiery w sprawie 500+ złożę je napewno od stycznia jednak nie rozumiem dlaczego Niemcy mogą się ubiegać o zwrot należności od sierpnia kiedy podjęłam pracę skoro w PL nie złożyłam dokumentów o przyznanie tego świadczenia także reasumując w Polsce nie dostanę zwrotu od sierpnia a w Niemczech muszę oddać różnicę? Mimo wszystko że w PL nie pibieralismy tego świadczenia? Czy nie powinno być tak że od stycznia jak złożę papiery będę miała pomniejszone KG o kwotę pobieraną w Polsce? A w PL normalnie pewnie dostanę świadczenie od dnia złożenia wniosku tak że dlaczego tam w Niemczech będą zadać zwrotu pieniędzy? Czy mogę się jakoś odwołać od tej decyzji? Zapomniałam dodać że do sierpnia nie pracowałam byłam bezrobotna jedynym pracującym był mąż (pracował De) czy to zmienia sytuację? Może nie będziemy musieli oddawać pieniędzy pierwsza umowę miałam próbną i nie byłam pewna czy dostanę pracę na dłuższy okres a samo załatwianie dokumentów w tym wypadku trwa około pół roku

  • Kancelaria Radcy Prawnego 17 grudnia 2019 at 15:04 - Reply

   Bardzo prosimy o złożenie zapytania na adres mailowy Kancelarii. Postaramy się raz jeszcze wszystko wyjaśnić.

 33. Justyna 19 grudnia 2019 at 07:23 - Reply

  Witam. Kto ma spłacać niezależnie pobrane kindergeld? Osoba ktora w niemczech pracowała czy osoba ktora byla w polsce przy dziecku?

  • Kancelaria Radcy Prawnego 27 grudnia 2019 at 16:15 - Reply

   Nienależnie pobrane świadczenia winny zostać zwrócone przez osobę uprawniona do ich pobierania. Jeżeli jednak pieniądze trafiały do innego rodzica, który na codzień opiekuje się dzieckiem i u którego dziecko mieszka zobowiązani do zwrotu moga zostać oboje rodzice.

 34. Małgorzata 22 grudnia 2019 at 19:00 - Reply

  czy student niepełnosprawny,który otrzymuje stypendium z polskiej uczelni (dla niepełnosprawnych) oraz z GOPSu może starac sie o rodzinne w Niemczech?

  • Kancelaria Radcy Prawnego 27 grudnia 2019 at 16:19 - Reply

   Stypendium nie jest pracą. Otrzymuje je się ze ścicśle określongo powodu jak potrzeby socjalne czy dobre wyniki w nauce. Tylko praca w pewnych okrełonych sytuacjach wyklucza pobieranie Kindergeld. Pisałam o tym powyżej.

 35. Edyta 27 grudnia 2019 at 10:38 - Reply

  Co w sytuacji kiedy mąż przebywa na zwolnieniu chorobowym czy wtedy przysługuje nam nadal kindergeld? Czy trzeba poinformować o tym fakcie Bundesagentur??

  • Kancelaria Radcy Prawnego 27 grudnia 2019 at 16:05 - Reply

   Świadczenie chorobowe jest świadczeniem tymczasowym wyplacanym na okres choroby. Z tego względu nie przerywa ono biegu uprawnień do wypłaty świadczeń rodzinnych z Niemiec. Należy jednak pamiętać, że w przypadku dłuższego chorobowego nalezy o tym fakcie poinformować Familienkasse.

 36. Kasia 27 grudnia 2019 at 16:51 - Reply

  Witam,
  proszę o pomoc, pobierałam zasiłek do marca tego roku,zasiłek został wstrzymany, gdyż w kwietniu wyprowadziliśmy się z dzieckiem z powrotem do Polski. Ojciec dziecka został w Niemczech, nie płaci nic, nie mam z nim kontaktu, nie mam żadnych praktycznie informacji poza miejscem pracy.
  Z uwagi na stan zdrowia dziecka musiałam zrezygnować z pracy, więc nie należy mi się 500plus.Dostałam odmowę i informacje, że powinnam ubiegać się o Kindergeld. Proszę o pomoc co powinnam zrobić by uzyskać pieniądze na dziecko. Z góry dziękuję najmocniej.

  • Kancelaria Radcy Prawnego 27 grudnia 2019 at 18:03 - Reply

   Bardzo proszę o złożenie zapytania w informacji mailowej sekretariat@bktkancelaria.pl. Mamy jeszcze kilka pytań odnośnie stanu faktycznego sprawy.

 37. Ona ona 29 grudnia 2019 at 16:02 - Reply

  Witam samotna matka pracuje na terenie Niemiec dzieci pod opieką babci ojciec na terenie Czech czy mogę starać się o kindergeld jak podlegam pod system podatkowy w niemczech …co że świadczeniami w pl …..gdzie dzieci zamieszkują I przebywają.

  • Kancelaria Radcy Prawnego 30 grudnia 2019 at 13:33 - Reply

   Świadczenia rodzinne w Polsce nie będą się Państwu należały z uwagi na to, ze oboje pracujecie Państwo za granicą. Wniosek o Kindergeld powinien zostać złożony w Niemczech oraz w Czechach. Do szeregu dokumentów jakie nalezy przesłac do Familienkasse w Chemnitz należy także dołączyć zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają babci opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki.

 38. Sebastian 4 stycznia 2020 at 19:49 - Reply

  Witam mam takie pytanie czy płacąc alimenty na dziecko w wysokości 419euro mogę odliczyć od tego polowe kindergeld które pobiera moja była żona? Oboje mieszkamy w Niemczech i jesteśmy po rozwodzie.

  • admin 9 stycznia 2020 at 22:59 - Reply

   Polskie prawo nie przewiduje pomniejszania alimentów z powodu pobierania zasiłku rodzinnego. Prawo niemieckie dopuszcza taką możliwość. Proszę zasięgnąć informacji w tym zakresie u niemieckiego prawnika.

 39. Paulina 7 stycznia 2020 at 07:43 - Reply

  Witam mam bardzo ważne pytanie,mąż pracuje w Niemczech mamy Kindergeld od 2018 roku . Ja mieszkam z dzieckiem w Polsce i miałam umowę do końca grudnia w pracy. Przez ostatnie pół roku byłam na urlopie wychowawczym bezpłatnym ponieważ dochody nam przekraczały. Dostałam świadectwo pracy i muszę udać się do urzędu pracy aby się zarejestrować ,będzie należeć mi się zasiłek dla bezrobotnych. Czy muszę to udokumentować przed Familienkasse ????? Czy to zmieni coś w wypłacie Kindergeld?

  • admin 9 stycznia 2020 at 22:50 - Reply

   W wypłacie Kindergeld nie powinno się nic zmienić jednak każda zmianę w zakresie zatrudnienia należy zgłosic do Familienkasse.

 40. Małgorzata 7 stycznia 2020 at 23:18 - Reply

  Matka dziecka pozbawiona od kilku lat praw rodzicielskich. Przebywa w Niemczech. Brak z nią kontaktu.ojciec z dzieckiem mieszka w Polsce. W chwili obecnej niepracujacy.odmowa zasiłku rodzinnego i 500+.przepisy o koordynacji
  Czy może ojciec złożyć wnioski do FK.bez wiedzy gdzie i mieszka i pracuje matka dxiecka

  • admin 9 stycznia 2020 at 22:42 - Reply

   Tak, jak najbardziej. Ojciec dziecka powinien należycie wypełnić wniosek do Familienkasse w Chemnitz opisując całą sytuację oraz podając jak najwięcej informacji o matce dziecka. Sprawa się komplikuje, jeżeli nie podamy żadnych danych. Familienkasse rzadko sięga do innych możliwości pozyskiwania takich danych. Z reguły decyzja jest odmowna i dopiero sąd niemiecki ma możliwość zweryfikowania danych matki. Niemniej szansa istnieje. W przypadku wydania decyzji odmownej w Niemczech, można taką decyzję przedłożyć w OPS w Polsce.

 41. Monika 8 stycznia 2020 at 19:23 - Reply

  Witam. Były partner placi alimenty na dzieci a pracuje w niemczech. Ja nie korzystam w polsce z500+ czy moze on zlozyc wnioski w niemczech.

  • admin 9 stycznia 2020 at 22:36 - Reply

   Oczywiście takie uprawnienie przysługuje ojcu dzieci. Należy wypełnic i złożyć wniosek w Familienkasse w Chemnitz.

 42. Paulina 9 stycznia 2020 at 23:08 - Reply

  Dziękuję bardzo za odpowiedź

 43. Reni 10 stycznia 2020 at 09:20 - Reply

  Mam pytanie mąż pracuje w Niemczech a żona w Polsce,pobierają tylko kindergeld na dzieci.Czy będa musieli zwrócić? A dzieci mieszkają w Polsce ,dodam że mąż jest zameldowany w Niemczech.

  • Kancelaria Radcy Prawnego 10 stycznia 2020 at 19:12 - Reply

   Ta kwestia była juz wyjaśniana w poprzednich komentarzach do postów. zapraszam do zapoznania się z nimi.

   • Kinga 30 września 2020 at 12:35 - Reply

    Dzień dobry mam pytanie. Cala rodzina mieszkamy w niemczech od 2015 r. Przyznano nam kindergeld na syna mimo, ze oboje z mężem pracowalismy w Holandii. W 2017 urodzila sie corka na terenie niemiec i rowniez przyznano nam kindergeld. Czyli przez piec lat otrzymywalismy normalnie swiadczenia. Obecnie od sierpnia 2020 wsyrzymano nam kindergeld nagle doszukujac sie wszystkiego i tego ze maz pracuje w holandii. Ja od 3 lat nie pracuje jestem z dziecmi w domu. W sierpniu tego roku podjelam prace w niemczech na mini job. Kindergel byl od poczatku na męża. Czego moge sie spodziewać? I czy taki ruch z ich strony jest zgodny z prawem?

    • admin 5 października 2020 at 13:17 - Reply

     Familienkasse ma prawo wszcząć postęowanie wyjaśniające w sprawie niezgodnego z prawem pobierania świadczeń rodzinnych. Jeżeli oboje Pańśtwo pracowaliście w Holandii, to zgodnie z rozporządzeniem unijnym właśnie to państwo winno wypłacać świadczenia. Zgodnie z zasadą, że pierwszeństwo w wypłacie ma państwo w którym uprawniony pracuje. Czego sie może Pani spodzewać? Z pewnością także zwrotu świadczeń za okres, w którym Państwo pracowaliście w Holandii.Prosze pamiętać, że świadczenia rodzinne w Niemczech są ściśle związane z podatkami. Jest to świadczenie pomniejszające podatek. Przedawnienie zwrotu świadczeń liczy się od ostaniego niepoprawnie pobranego świadczenia Kindergeld.

  • Kancelaria Radcy Prawnego 13 stycznia 2020 at 00:20 - Reply

   Zgodnie z rozporządzeniem o koordynacji systemów zabezpieczenie społecznego krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń rodzinnych będzie w tym przypadku Polska. To oznacza, że fakt zatrudnienia w Polsce powinna Pani zgłosić do Familienkasse i od momentu pobierania świadczeń w Polsce Familienkasse powinno uchylić swoją decyzję i wypłacac tylko dodatek dyferencyjny. Jeżeli pobiera Pani całe świadczenie z Niemiec za ten okres, Familienkasse przysługuje prawo do żądania zwrotu świadczenia. Pisaliśmy o tym w komentarzach do poprzednich postów. Zaprazam do zapoznania się z nimi.

 44. Anonim 11 stycznia 2020 at 14:15 - Reply

  Witam, wiem wyżej było napisane, ale nie do końca jestem pewna czy kindergeld należy się dzieciom, które otrzymują rentę z Niemiec po śmierci ojca, ale mieszkają na stałe w Polsce i w Polsce otrzymują również rentę rodzinna z ZUS, dodam też że już minęło 5 lat od śmierci.

  • Kancelaria Radcy Prawnego 11 stycznia 2020 at 22:29 - Reply

   Proszę złożyć wniosek o Kindergeld do Familienkasse w Chemnitz. Renta rodzinna wypłacana w Niemczech jest podstawą do wypłaty świadczeń rodzinnych.

 45. Anna 11 stycznia 2020 at 19:07 - Reply

  Witam! Mam pytanie ponieważ będąc uprawniona do wypłaty 500+ w Polsce pobierałam zasiłek lecz sytuacja zmieniła się ponieważ straciłam pracę i zapomniałam zgłosić do gopsu. Pobierałam zasiłek niezależnie przez 9 miesięcy.Gdy się zorientowałam zawiesiłam 500+ w czerwcu.Obecnie zwracam zasiłek nienależnie pobrany. Pani z Urzędu Wojewódzkiego która zajmuje się sprawą powiedziała że Niemiecki Urząd powinien wypłacić świadczenie ponieważ w tamtym okresie to on miał pierwszeństwo co do wypłaty ponieważ ja byłam osobą bezrobotna bez prawa do zasiłku. I moje pytanie Czy Niemiecki Urząd zwróci świadczenie?Wspomnę że małżonek pobiera do nadal różnicę z Niemieckiego Urzędu! Czy powinien napisać do Niemieckiego Urzędu wyjaśnienia? Czy to Polski Urząd wysyła dokumenty wyjaśniające?

  • Kancelaria Radcy Prawnego 11 stycznia 2020 at 22:18 - Reply

   Familienkasse winna nadpłacić Kindergeld za 6 miesięcy wstecz przed złożeniem wniosku. Powinniście Państwo jak najszybciej złożyć wniosek do Familienkasse o nadpłatę świadczeń. Jednak istnieje tu ograniczenie. Familienkasse może wypłacic środki wstecz za maksymalnie 6 miesięcy. Swoim klientom radzimy wziąć sprawy w swoje ręce. Wnioskowanie o świadczenia poprzez instytucję łącznikową wydłuża znaczenie potępowanie.

 46. Reni 12 stycznia 2020 at 16:39 - Reply

  Bardzo proszę o wyjaśnie mojej sprawy ?

 47. Anonim 12 stycznia 2020 at 21:34 - Reply

  Dziękuję za odpowiedź, a jeszcze jedno pytanie jak ktoś nie wiedział że się należy kindergeld to zwracają tylko za 6 miesięcy wstecz czy za więcej miesięcy?

 48. Anonim 2 13 stycznia 2020 at 14:48 - Reply

  Witam,mam trochę zsgmatwaną sytuację. Z ojcem dzieci nie mieszkamy od kilku lat,w 2017 roku ojciec zaproponował mi złożenie wniosku o zasiłek rodzinny ponieważ pracuje on w Niemczech, oczywiście wnioskodawcą byłam ja jako osoba przy której są dzieci. Dokumenty podpisałam „in blanco ” ponieważ ojciec miał zlecić wypełnienie ich firmie w Niemczech zajmującej się takimi usługami, owszem firma dokonała wszelkich formalności tyle tylko że ojciec bez mojej wiedzy ani zgody podał do wypłaty swój numer konta bankowego. Nie poinformował mnie że decyzja przyszła pozytywna,dowiedziałam się dopiero kiedy dostałam od firmy ktorej zlecił wypełnienie wezwanie do zapłaty za usługę. Wnioslam sprawę do sądu w Polsce o zwrot pieniędzy ale niestety sąd oddalił pozew argumentujac to tym iz ojciec przeznaczył pieniądze na dzieci, czy mozna bezkarnie pobrać pieniądze na czyjeś nazwisko i jak mogę się odwołać apelacyjnie do sądu? Jakimi argumentami mogę się podeprzeć, przecież dostałam wezwanie do zapłaty za usługę, wszelkie ewentualne roszczenia z familienkasse będę przychodxily do mnie ponieważ to ja byłam wnioskodawcą. Proszę o pomoc.

  • Kancelaria Radcy Prawnego 13 stycznia 2020 at 15:55 - Reply

   Niestety nie wszystko jest dla nas jasne, np. co to znaczy, że ojciec dzieci przeznaczył pieniądze na dzieci?
   Raczej nie do sądu polskiego powinna Pani pisać, lecz do Familienkasse o tym, że ojciec dziecka zabierał Wam wszystkie pieniądze. Będzie on wówczas zobowiązany do zwrotu, jednak pamiętać należy, że w Niemczech istnieje możliwość zaliczenia połowy Kindergeld na poczet alimentów i ojciec dzieci może ten fakt wykorzystać w sądzie. W przypadku dalszych pytań zapraszamy do korespondencji mailowej.

 49. Marta 21 stycznia 2020 at 20:47 - Reply

  Dzień dobry sama wychowuję trzech synów mój jeszcze mąż jesteśmy w trakcie rozwodu pracuje i mieszka w Niemczech tam pobiera kindergeld na dzieci jednak nie przeznacza tych pieniędzy na dzieci i sama utrzymuje dom i synów nie pobieram w Polsce żadnych świadczeń nawet 500+ utrzymujemy się tylko z tymczasowego zabezpieczenia alimentacyjnego i mojej pesji bo jestem zatrudniona na 1/8etatu co mam zrobić w tej sytuacji ? Marta

  • admin 25 stycznia 2020 at 21:46 - Reply

   Ojciec dzieci nie ma prawa pobierac świadczeń w sytuacji, kiedy dzieci nie mieszkają z nim w jednym gospodarstwie. Należy niezwłoczenie wystosować ponowny wniosek o Kindergeld (w artykule znajdzie Pani link do polskiej wersji wniosków) i podać we wniosku swój nr konta bankowego do przelewów. Należy także napisać wyjaśnienie, co dokładnie się stało. Jeżeli jednak pracuje Pani w Polsce, zgodnie z koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń będzie Polska. Powinna Pani złożyć wniosek do OPS o świadczenia rodzinne. Na decyzje trzeba będzie trochę poczekać, gdyż OPS musi poinformować Familienkasse o tym, że ojciec dziecka mieszka w Niemczech. Najprawdopodobniej przysługiwać będą Pani świadczenia w Polsce, zaś Niemcy wypłacać będą tzw. dodatek dyferencyjny (różnicę w świadczeniach). Nasza Kancelaria może pomóc w przygotowaniu wniosku o Kindergeld oraz wszystkich dokumentów a także reprezentowac Panią w postępowaniu przed tym organem.

 50. Monika 22 stycznia 2020 at 13:51 - Reply

  Witam,
  proszę o doprecyzowanie czy aby otrzymać 500+ w Polsce i „różnicę” w Niemczech po wejściu w życie 500+ na pierwsze dziecko należy w PL złożyć wniosek o świadczenie rodzinne i wychowawcze czyli „500+” czy też sam wniosek o 500+ wystarczy? Dziękuję za informację.

  • admin 25 stycznia 2020 at 21:51 - Reply

   Od 2014 roku złożenie dokumentów w którymkolwiek kraju UE powinien powodować skutek prawny w innym kraju. W praktyce sprawa trwa o wiele dłużej, jeżeli przeprowadzamy ją za pomocą łącznika ds. koordynacji (w Polsce przez Urząd Wojewódzki). Aby otrzymać 500+ na pierwsze dziecko należy złożyć jeden wniosek o 500+, gdyż najprawdopodobniej na pierwsze dziecko otrzymuje Pani już świadczenie rodzinne. Ważna kwestią jest jednak poinformowanie Familienkasse o tym, że pobiera Pani 500+ na pierwsze dziecko i prosi Pani o zmniejszenie KG na to dziecko do wysokości dodatku dyferencyjnego.

 51. Fifi 25 stycznia 2020 at 08:21 - Reply

  Witam a jeżeli matka z dziećmi wraca do Polski po paru latach w Niemczech i nie bedzie w Polsce pracować że względu na wiek młodszego dziecka musi składać jakieś wnioski czy poprostu do czasy nie podjęcia pracy nadal pobierać zasiłek z Niemiec

  • admin 25 stycznia 2020 at 20:53 - Reply

   To zależy od tego czy zmianie uległa także podstawa do pobierania zasiłku w Niemczech. Jeżeli ojciec dziecka nadal w Niemczech pracuje lub pobiera rentę, to Kindergeld będzie nadal przysługiwał. W każdym jednak wypadku fakt wyjazdu z dzieckiem powienien zostac zgłoszony do Familienkasse.

 52. Jolanta 4 lutego 2020 at 00:28 - Reply

  Witam, co w sytuacji kiedy matka pracuje w Niemczech, zameldowana w Niemczech, ale zjeżdża do Polski w czwartek wieczorem na weekendy, natomiast ojciec z dwojka dzieci mieszka przy granicy w Polsce, kto w tej sytuacji powinien pobierać świadczenia na dzieci i gdzie?

  • admin 6 lutego 2020 at 22:52 - Reply

   Jeżeli matka dziecka legalnie pracuje w Niemczech opłacając w Niemczech podatki, przysługuje jej prawo do niemieckich świadczeń rodzinnych. Jeżeli ojciec dziecka pracuje w Polsce, krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń będzie Polska, natomiast Familienkasse w Chemnitz winna wypłacac tzw. zasiłek dyferencyjny, czyli różnicę w wysokości świadczeń. Należy wówczas złożyć wniosek o Kindergeld do Familienkasse w Niemczech, załączając wszystkie wymagane dokumenty. Jednocześnie złożyć wniosek w Polsce o świadczenia rodzinne. jeżlei jednak ojciec dzieci nie pracuje w Polsce kraje pierwszeństwa w wypłacie staną się Niemcy i to z Niemciec otrzymacie Państwo całe świadczenie.

 53. Joanna 7 lutego 2020 at 20:29 - Reply

  Dzień dobry. Mąż pracuje w Niemczech, dziecko jest w Polsce z pracującą matką i w styczniu 2020 mąż otrzymał decyzje o obniżeniu kindergeldu o 500plus. W styczniu 2020 matka złożyła w PL wniosek o 500plus. Ale Familienkasa w lutym 2020 przesłała pismo że dodatkowo mąż ma zwrócić 700eur za okres od lipca do grudnia 2019, ale w Polsce za ten czas matka nie pobierała 500plus. Czy zatem zwrócić się do PL o wyrównanie 500plus od lipca czy do Familiekasy przedłozyc zaświadczenie z Mops że się nie pobieralo 500plus i w Polsce do tyłu 6mcy nie wypłaca?

  • Kancelaria Radcy Prawnego 14 lutego 2020 at 19:52 - Reply

   Świadczenie w Polsce powinna Pani pobierać od miesiąca, w którym się Pani zatrudniła. Familienkasse nie interesuje, że nie złozyła Pani wniosku. Kindergeld od daty zatrudnienia nie przysługiwało Pani w pełnej wysokości z uwagi na podjęcie zarudnienia i spowodowania tym samym, że krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń stała sie Polska. Natomiast zgodnie z polskim ustawodawstwem świadczenia w Polsce wypłacane są od momentu złożenia wniosku o te świadczenia. Nie sądzę więc, że OPS nadpłaci Pani za ten okres.

 54. Klaudia 11 lutego 2020 at 09:30 - Reply

  Witam maz został oddelegowany do pracy w Niemczech jestem tutaj na świadczeniu pielęgnacyjnym na córkę czy mogą wstrzymać również świadczenie pielęgnacyjne do momentu wyjaśnienia jak sprawa będzie się miała w Niemczech czy w tej sytuacji to Polska będzie krajem pierwszeństwa.pozdrawiam

 55. rafal 11 lutego 2020 at 11:43 - Reply

  witam jestesmy rolnikami na KRUS zona wyjechala do pracy legalnie zatrodniona na ok2 mies,1miesiac w kraju i znow wyjazd na 2 mies czy mozemy starac sie o zas rodzinny na uczaca sie corke21l W polsce pobieramy na nia zasilek rodzinny Od czego zaczac starania w polsce czy niemczech poprosze o kakretne naswietlenie mi sprawy Z Powazaniem rafal

  • Kancelaria Radcy Prawnego 14 lutego 2020 at 20:04 - Reply

   Proszę zapoznać się z artykułem oraz wszystkimi komentarzami do niego. Z pewnością znajdzie Pan odpowiedź. W innym przypadku zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z kancelarią.

 56. Magda 12 lutego 2020 at 09:31 - Reply

  Witam,mam pytanie mój mąż pracuje w Niemczech od 6.08.2019 ,teraz został tam zameldowany od 1 lutego, ja jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku czy możemy sie starac w Niemczech o Kindergelda, czy dla Mnie korzystniej będzie sie wyrejestrować z Urzędu Pracy.Mamy 2 dzieci

 57. Marta 13 lutego 2020 at 20:24 - Reply

  Witam. Mieszkam z partnerem i 3 moich dzieci. Pobieram 500+ z Polski. Nie pracuje. Obecnie jestem w 6 miesiącu ciąży. Partner w ubiegłym miesiącu przeszedł na Gewerbe. Moje pytania: – czy pozostając w związku partnerskim po urodzeniu dziecka kindergelt należy się tylko naszemu wspólne u dziecku?
  – czy biorąc ślub automatycznie kindergelt należy się również na moje dzieci?
  – jak się ma sprawa z wypłatą kosiniakowego oraz becikowego? Czy jest to zależne od tego, że partner jest zameldowany i pracuje za granicą?

 58. Marta 14 lutego 2020 at 09:45 - Reply

  Witam, mój były partner i ojciec mojego dziecka jest Niemcem. Tam mieszka i pracuje. Ja z dzieckiem natomiast wróciłam do Polski. W Polsce pracuję zawodowo, a dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej. Moje dziecko posiada również obywatelstwo niemieckie W Niemczech mój były partner pobierał Kindergeld i całość przekazywał nam (204 Eur). Od lutego wypłata Kindergeld została wstrzymana. W Polsce nie pobierałam nigdy świadczenia 500+. Nie wiem co zrobić w takiej sytuacji. Proszę o poradę.

 59. Joanna 19 lutego 2020 at 13:14 - Reply

  Witam.Pracuje na terenie Niemiec,a dziecko przebywa w Polsce z mamą.Od listopada nie pobieram zasiłku rodzinnego oraz 500 plus na córkę.Moj były partner,a ojciec dziecka jest zobowiązany do płacenia alimentów..Do niedawna były one ściągane przez komornika.Ostatnie kilka miesięcy komornik ma tez problemy ze sciagnieciem zaległości.Czy moge sie starać o zasiłek rodzinny na terenie Niemiec?

  • admin 19 lutego 2020 at 23:08 - Reply

   Oczywiście. Jeżeli legalnie pracuje Pani w Niemczech oraz odprowadza podatki, przysługuje Pani uprawnienie do pobierania Kindergeld na córkę mieszkającą z babcią w Polsce. Podobne przypadki były już omawiane.

 60. Arek 20 lutego 2020 at 13:00 - Reply

  Witam pracuje w niemczech w pracy sezonowej. I chcialbym zlozyc wniosek o kindergeld ale czy moge poniewaz mieszkamy w polsce razem z zona i dziecmi ale mamy stare adresy zamieszkania oczywiscie z dawnych lat ja inny a zona z dziecmi inny i moje pytanie czy to przeszkadza skoro mamy inne adresy, lub jak udowodnic ze jestesmy razem pod wspolnym dachem ale jeszcze nie jestesmy razem zameldowani wspolnie

  • admin 26 lutego 2020 at 11:36 - Reply

   Należy ten fakt opisac we wniosku lub dokonac wspólnego zameldowania. Fakt zameldowania nie świadczy o zamieszkaniu, jednak oczywiście składając wnioskek o Kindergeld, należy do dołączyć także zaświadczenie z gminy. Sugerowalabym opiac sytuację jeżlei nie ma możliwości wspólnego zameldowania.

 61. Aneta 23 lutego 2020 at 23:22 - Reply

  Witam. Mąż pracuje tylko 4msce w ciągu roku w Niemczech. Żona przebywa na macierzyńskim w Polsce, meldunek posiada z dziećmi-maz ma inny meldunek w PL. Na czas pracy w Niemczech zawieszane jest rodzinne ponieważ panie twierdzą że lepiej zawiesic, natomiast 500+ pobieramy. Moje pytanie brzmi czy należy się kindergeld i kto składa wniosek oraz czy na zaświadczeniu o składzie rodziny wpisują się wtedy wszyscy skoro ojciec dziecka ma inny meldunek?

  • admin 26 lutego 2020 at 12:00 - Reply

   Jeżeli przebywa Pani na macierzyńskim, wcześniej Pani pracowała to stan ten traktuje się tak, jakby Pani nadal pracowała. Krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń będzie w trakcie pracy meża za granicą Polska. Oznacza to, że w ciągu tych 4 miesięcy pracy męża za granicą powinni Państwo otrzymywać wszystie przysługujące Wam świadczenia z Polski, z Niemiec zaś dodatek dyferencyjny.

 62. Ola 24 lutego 2020 at 11:05 - Reply

  Witam. Czy mogę wnioskować o Kindrgeld (wyrównanie – w PL otrzymuję 500+ na dwoje dzieci) jeśli ojciec dzieci pracuje w DE ale nie znam nazwy firmy a tym samym nie posiadam zaświadczenia od jego pracodawcy? Jesteśmy po rozwodze, orzeczeniem Sadu dzieci przebywają ze mną – nie mamy meldunku ponieważ mieszkam z dziećmi na wynajętym mieszkaniu (mam umowę najmu). Czy prawda jest, że po zmianach w 2020 mogę taklże wnioskować o dodatek do Kindergeld : Kinderzuschlag? Czy aby otrzymać Kindergeld wstecz składa się do wniosku osobny wniosek ? (Nie wiem czy dobrze interpretuję zmiany, że mogę ubiegać się po 6 msc ale 6 msc wstecz?Ojciec dzieci pracuje w De od początku 2018 roku. Przed rozwodem pracował około roku w DE i pobieraliśmy już Kindergeld

  • admin 26 lutego 2020 at 12:27 - Reply

   Powinna Pani spróbować złożyć wniosek wpisując do niego wszystkie możliwe i znane Pani dane. Doświadczenie pokazuje jednak, że Familienkasse rzadko zadaje sobie trud i docieka, gdzie pracuje ojciec dziecka. Często zdarza się, że w takiej sytuacji wydawana jest decyzja odmowna i dopiero Finanzamt czyli sąd podejmuje kroki, by odszukać ojca i jego pracodawcę. Wniosek o Kindergeld wypłacany jest obecnie za 6 miesięcy wstecz i nalezy ten fakt zaznaczyć albo we wniosku albo w sobnym pismie dołączonym do wniosku. Rzeczywiście od 1 stycznia 2020 weszła w życia nowelizacja ustawy o Kindergeldzuschlag. Jednak w dalszym ciągu nie obejmuje to świadczenie dzieci mieszkających poza granicami Niemiec.

 63. Kasia 25 lutego 2020 at 10:22 - Reply

  Witam złożyłam wnioski w Polsce na rodzinne i 500+ niestety wnioski poszły do koordynacij. Nikt wcześniej nie uprzedzam że to tak długo będzie trwało niestety. Od 1 lutego przebywam na stałe w Polsce.Mone dzieci z moja mama też przebywały w Polsce. Jak to teraz będzie wyglądało jeśli okaże się że to z kindergeldu powinnam pobierać świadczenia chodź nie mogłam składać w Niemczech bo Gops w Polsce nie wystawił mi już zaświadczenia że nie pobieram tutaj bo były już moje wnioski w koordynacij.

  • admin 26 lutego 2020 at 12:33 - Reply

   Wniosek o Kindergeld mogła Pani wysłać wskazując, że zaświadczenie potwierdzające pobieranie lub nie pobieranie siadczeń z Polski dołączy pani w późniejszym terminie. Niestety procedura przesyłania wniosków poprzez koordynacje trwa czasem w nieskończoność. Stąd polecamy naszym klientom, b y brali sprawy w swoje ręce i sami składali wnioski do Familienkasse.

 64. Xx 25 lutego 2020 at 23:47 - Reply

  Jeśli ma się przyznane świadczenia to co jaki czas trzeba odnawiać wniosek? Powyżej 18 roku życia.

  • admin 26 lutego 2020 at 12:40 - Reply

   Wniosku nie odnawiamy. Co roku jednak Familienkasse przysyła formularz, który nalezy wypełnić dołączając zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki.

 65. Ewa 2 marca 2020 at 08:39 - Reply

  Witam, zostaliśmy rodziną zastępczą dla swoich wnuków, po śmierci córki. Zięć pracuje w Niemczech i nie mieszka z nami. Złożył o kindergeld jeszcze przed ustanowieniem rodziny zastępczej i właśnie dostał decyzję pozytywną. Nie wiemy w tym momencie czy nie będzie musiał zwrócić KG, które dostanie nawet jak będzie je przekazywał na dzieci. Może lepiej zgłosić to i w imieniu dzieci złożyć o KG. Prawdopodobnie rodzinie zastępczej nie przysługuje 500+, tylko dodatek miesięczny. Czy należy zgłosić fakt umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej, czy ma to wpływ na otrzymywanie kindergeld?

  • admin 6 marca 2020 at 19:26 - Reply

   Jeżeli zięć mieszka z Pańswem to nie ma konieczności zmiany decyzji. Natomiast informacja o tym, iż zostaliście Państwo rodziną zastępczą powinna zostać zgłoszona do Familienkasse, celem aktualizacji danych. Jeżeli nie stanowicie rodziny zastępczej zawodowej to Kindergeld nadal będzie Państwu przysługiwało.

 66. Ania 2 marca 2020 at 13:39 - Reply

  Czy jeżeli mam 22 lata i uczę się, ale oprócz tego jestem zapisana w urzędzie dla bezrobornych czy należy mi się kindergeld? Dostałam odmowę, ale przecież nie podbieram żadnych zasiłków z tego tytułu, ze jestem zapisana w urzędzie dla bezrobotnych i jestem na całkowitym utrzymaniu rodziców

  • admin 6 marca 2020 at 19:01 - Reply

   Figurowanie w Urzędzie pracy z gotowością do jej podjęcia wedle rozporządzenia unijnego w zakresie zabezpiecznia społecznego stanowi przesłankę do odmowy wypłaty Kindergeld. Taką sytuację Familienkasse potraktowało jak „pracę”.

 67. Ewilka 4 marca 2020 at 10:42 - Reply

  Witam. Pobieramy z mężem kindergeld na dziecko ,które mieszka że mną w Pl A mąż pracuje w de. W Pl nie pobieramy 500 + gdyż ja jestem bezrobotna. Co w sytuacji gdybym zaczęła staż przyznany z urzędu pracy? Czy podjęcie stażu trzeba zgłaszać do familienkasy? Czy musimy składać wniosek o przyznanie 500 +? Staż tylko na okres 3 miesięcy.

  • admin 6 marca 2020 at 19:17 - Reply

   Jeżeli staż jest płatny i otrzymuje Pani stypendium, to powstaje prawo do pobierania 500+ w PL a to oznacza, że będzie Pani zobligowana poinformować o tym fakcie Familienkasse, co w rezultacie spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia do tzw. dodatku dyferencyjnego.

 68. Paulina 10 marca 2020 at 18:53 - Reply

  Dzień dobry, zlozylismy z mezem we wrzesniu 2018 roku wniosek do familienkasse o przyznanie nam kindergeld. Wyslali nam papiery ze potrzebują odmowy z Polski, ze nie pobieramy 500 plus ale od pazdziernika 2018 roku przesylaja po 66e w liscie napisali ze roznice beda poprostu przelewac. Jednak od razu jak wyslali to pismo to doslalismy im papiery z polski o odmowie nam swiadczen w naszym rodzinnym kraju. Jednak mimo tego do teraz nadal dostajemy tylko roznice 66e. I tu moje pytanie: czy Familienkasse ma na to jakis czas? Pozdrawiam

  • admin 23 marca 2020 at 23:13 - Reply

   w Niemczech niestety nie obowiązuje termin administracyjny tak jak ma to miejsce w PL. Familienkasse odpowiada i wydaje decyzję w miarę możliwości oczywiście po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Sugeruję wziąć sprawy w swoje ręce i powiadomić Familienkasse, że nie otrzymujecie żadnych pieniędzy z Polski oraz załączyć kopie polskich decyzji. Wnoście o nadpłatę z Niemiec świadczenia i to od momentu złożenia wniosku w Niemczech.

 69. Wioletta 18 marca 2020 at 07:42 - Reply

  Dzień dobry. Jestem matką dwójki dzieci , po rozwodzie z ich ojcem , który od 6 mies pracuje w Niemczech . W Polsce pobieram 500 plus na każde dziecko i pracuje. Były mąż ma ograniczone prawa rodzicielskie. Czy w takiej sytuacji mogę wnioskować o kindergeld w Niemczech , o wypłatę różnicy, czyliv204 euro pomniejszone o 500 zł?

  • admin 23 marca 2020 at 22:54 - Reply

   Tak, o wypłatę dodatku dyferencyjnego może ubiegać się Pani, jednak do wniosku dołączyć należy jak najwięcej informacji dotyczących pracodawcy męża, numer identyfikacyjny czy miejsce zamieszkania ojca dzieci. Wniosek powinna Pani złożyć bezpośrednio do Familienkasse w Chemnitz informując także i przesyłając w załączeniu kopie decyzji przyznających świadczenia w Polsce a także pozostałe wymagane załączniki.

 70. Wiktoria 21 marca 2020 at 21:12 - Reply

  Witam. Mieszkam z dzieckiem w Pl i jestem osobą bezrobotna . Ojciec dziecka pracował w 2019 roku przez 3 miesiące w Niemczech . Przez cały okres pobierałam świadczenia rodzinne i wychowawcze . Po zgłoszeniu pobyty za granicą Gmina skierowała dokumety do Urzędu gdzie wydano decyzję odmowną i wysłano dokumenty do Niemiec . Nie mieszkamy razem . Urząd z Niemczech przyslal mi wniosek do wypełnienia z partnera danymi i moim adresem . Co w przypadku kiedy nie chce tego wniosku tam składać i nie złoże ? ( nie posiadam wszystkich danych do wypełnienia jeśli chodzi i pracodawcę i świadectwo ojciec już od dawna przebywa w Pl )

  • admin 23 marca 2020 at 23:35 - Reply

   Sprawy z tytułu zabezpieczenia społecznego trwają długo. Sugerowałabym zgłosić do OPS, że na chwilę obecną ojciec dziecka przebywa ponownie w PL. Tylko za 3 miesiące pracy ojca dziecka w Niemczech winna Pani otrzymać świadczenie Kindergeld, chyba że otrzymywała Pani zasiłek dla bezrobotnych. W takiej sytuacji niemiecka Familienkasse winna była Pani wypłacać dodatek dyferencyjny. Złożenie wniosku do niemieckiej Familienkasse to prawo a nie obowiązek. Nie musi Pani tego robić. Pamiętać jednak należy, że w takiej sytuacji OPS nie wypłaci Pani świadczeń. Kraj pierwszeństwa w wypłacie świadczeń rodzinnych jest bowiem ściśle uregulowany w rozporządzeniu unijnym. Pisałam o tym w artykule.

   • Ewelina 18 listopada 2020 at 09:43 - Reply

    Witam. Wyprowadzilam się z Niemiec z dwójką dzieci do Polski.Konkubent(Ojciec dzieci) mieszka nadal w Niemczech i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych z Jobcenter. Ja jeszcze nie mam możliwości podjęcia pracy. Jedynymi środkami do życia na czas obecny są pieniądze z Kindergeldu. Czy mogę nadal pobierać Kindergeld z Niemiec czy złożyć wniosek na rodzinne w Polsce?

    • admin 18 listopada 2020 at 13:54 - Reply

     Proszę Pani, warunkiem wypłacania Kindergeld jest nieograniczony obowiązek podatkowy uprawnionego lub ewentualnie zamieszkiwanie na terytorium BRD. Jeżeli konkubent mieszka w Niemczech i posiada nieograniczony obowiązek podatkowy, tj, przebywa tam powyżej 183 dni z zamiarem stałego pobytu to świadczenie będzie Pani przyługiwać. Zmieni się jednak Familienkasse do wypłaty na Chemnitz. Zmiana miejsca zamieszkania powinna zostac oczywicie zgłoszona. Jeżeli jakimś sposobem wyda się, że mieszka Paniw Polsce, mogą zobowiązac Panią do zwrotu środków. Dopóki Pani w Polsce nie pracuje, krajem pierwszeństwa w wypłacie Kindergeld będą Niemcy.

 71. Dawid 24 marca 2020 at 19:42 - Reply

  Witam…Moja narzeczona jest w ciąży termin rozwiązania jest na mają 2020…Nie jesteśmy malzenstwem…Pracuje legalnie w niemczech..Proszę mi powiedzieć czy po narodzinach dziecka mam prawo starać się o kindergeld gdyż w obecnym czasie nie jesteśmy małżeństwem..?narzeczona studiuje w Polsce…

  • admin 3 maja 2020 at 23:16 - Reply

   Tak, oczywiście. Nie małżenstwo ma tu decyzdujące znaczenie lecz fakt, że jest Pan ojcem dziecka.

   • EWELINA 20 grudnia 2021 at 02:11 - Reply

    Dzien dobry mam pytanie. Maz pracuje w Niemczech jest tam zameldowany i ma ubezpieczenie Niemieckie i dzieci tez maja ubezpieczenie Niemieckie Maz nie pobiera zadnych swiadczen ani rodzinnego z Niemczech . Ja z dziecmi mieszkamy w Polsce nigdzie nie pracuje. W polsce pobieram 500 plus. Czy bede musiala zwracac w Polsce te 500 plus pomimo ze w Niemczech niczego nie pobieramy. Prosze o odpowiedz

    • admin 2 lutego 2022 at 12:10 - Reply

     Krajem pierwszeństwa do wypłaty świadczenia rodzinnego będzie kraj, w którym ojciec dziecka pracuje. Jeżeli nie zgłosiła Pani, iż ojciec dziecka pracuje w Niemczech, należy to uczynić.

 72. Adam 24 marca 2020 at 22:19 - Reply

  Witam, Jestem Adam pracuje w Niemczech i wychowuję 23 letnią córkę która studiuje oraz mieszka w Polsce nad którą sprawuje opiekę i otrzymałem ankietę od Familienkasse i oczekują informacji na temat mojej byłej żony. Nie utrzymuje z nią kontaktu i nie mam pojęcia co teraz robi czy pracuje, czy pobiera rentę czy inne jakieś zasiłki. Co mam zrobić, pomimo pisania ze nie mam z byłą żoną kontaktu nadal odsyłają papiery i proszą o wypełnienie gdzie mieszka, gdzie pracuje itp.. Jak rozwiązać ten problem?

  • admin 3 maja 2020 at 23:20 - Reply

   Oczywiście, wspomniana przez Pana kwestia ma znaczenia, ze względu na to, że oboje Państwo jesteście zobowiązanymi do łożenia na córkę. Zwykle Familienkasse, choć posiada ku temu odpowiednie instrumenty, nie decyzduje się na ich użycie i ceduje obowiązek informacyjny na strony. Proszę poprzez córkę uzyskać potrzebne informacje. W końcu leży to w jej interesie.

 73. Diana 16 czerwca 2020 at 14:05 - Reply

  Dzień dobry ojciec mojej córki (jesteśmy rozwiedzeni Kindergelt przyznano na mój wniosek, bo córka mieszka ze mną) od kwietnia jest na chorobowym. Firma która wysyłała go do pracy tymczasowej w Niemczech (niemiecka) jak tylko przedłożył żwolnienie (notabene choroba jest wynikiem warunków pracy w Niemczech) od niemieckiego lekarza zwolniła go. Ojciec córki wysyła teraz zwolnienia od polskich lekarzy (jest już po operacji kolana) do ichniego ZUS. Moje pytanie brzmi: czy za okres zwolnienia chorobowego przysługuje mi na córkę kindergelt (różnica bo ja mam działalność w Polsce) i czy muszę ich powiadomić o tym, że osoba która odprowadza podatki co jest podstawą do przyznania tego zasiłku jest na zwolnieniu? Nie ruszam środków za ostatnie dwa miesiące bo nie wiem, a oni na maile (pisane translatorem 😉 nie bardzo odpowiadają. Ojciec jak tylko będzie po rehabilitacji ma zamiar wrócić do pracy w Niemczech ale z inną firmą. Będę wdzięczna za odpowiedź.

  • admin 16 czerwca 2020 at 15:24 - Reply

   Kindergeld może pobierać uprawniony, który mieszka w Niemczech lub jest rezydentem podatkowym w Niemczech. Jeżeli ojciec dziecka nie pracuje już w Niemczech a ponadto nie mieszka w Niemczech, Pani mieszka i pracuje w Polsce to w takiej sytuacji Kindergeld przysługuje w Polsce. Zmina sytuacji będąca podstawą pobierania świadczeń w Niemczech winna zostać zgłoszona do Familienkasse w Chemnitz w ciągu max. 30 dni od wystąpienia zdarzenia, które stało się podstawą zgłoszenia.

 74. Iwona 25 czerwca 2020 at 14:48 - Reply

  Z corka pobieramy rentę rodzina po śmierci męża.W Polsce tez pobieramy rentę rodzinna .Od sierpnia chce zjechac z corka do PL
  Czy corka dalej może pobierać KG z Niemiec mieszkając na stałe w pl ?
  Czy ja muszę po zjeździe do PL złożyć wniosek o 500+ a Niemcy dopłaca różnice ??
  Dziekuje za pomoc .

  • admin 25 czerwca 2020 at 17:32 - Reply

   Tak, jeśli zjeżdża Pani na stałe do Polski i tu zamierza Pani wraz z dzieckiem przebywać na stałe, to w pierwszej kolejności obowiżek wypłaty świadczeń rodzinnych będzie w Polsce. Należy złożyć wniosek w Polsce oraz piesemnie poinformowac Familienkasse, że bedzie Pani pobierać świadczenia w Polsce.

 75. Ada 30 czerwca 2020 at 16:36 - Reply

  Witam
  Ojciec dziecka pracuję w Niemczech niedawno urodziłam dziecko i chcieliśmy się starać o kindergeld nie jesteśmy małżeństwem ale syn ma inny meldunek niż ojciec czy to przeszkadza w złożeniu wniosku?.

  • admin 1 lipca 2020 at 15:03 - Reply

   Troszkę mało informacji ani zawarła. Generalnie rożny meldunek nie przeszkadza w dochodzeniu świadczeń. Istotne jest miejsce zamieszkania. Do Faamilienkasse należy złożyć zaswiadczenie o zamedowaniu ale dotyczy ono w zasadzie dziecka i tego z rodziców, które otrzymaywać będzie na konto świadczenie, bo nie musi to być ojciec dziecka. Może to być równie dobrze Pani.

 76. Ewa Zgorecki 4 sierpnia 2020 at 18:36 - Reply

  Witam poprosze numer telefonu do panstwa

  • admin 23 września 2020 at 15:21 - Reply

   Numer telefonu znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt. To numer 602386001. Zachęcamy także do korespondencji mailowej. Adres e-mail także znajdzie Pani w tej zakładce.

 77. Aga 5 września 2020 at 13:45 - Reply

  Witam jestem po rozwodzie 11 lat nie mam kontaktu z byłym mężem on nie interesuje się dziećmi od czasu rozwodu rok temu napisał w ops oświadczenie że pracuje w Niemczech i z tego powstał problem zabrali mi zasiłek rodzinny i 500 moje wnioski zostały wysłane do urzędu wojewódzkiego A ten urząd wysłał wnioski do niemiec chciałam zapytać kture państwo będzie wypłacać świadczenie dodam że nie wiedziałam że on pracuje na terenie Niemiec .

  • admin 23 września 2020 at 15:34 - Reply

   Odpowiedż na Pani pytanie znajduje sie w tekście artykułu.

 78. Monika 16 września 2020 at 14:24 - Reply

  Dzień dobry, uprzejmie proszę o informację, czy jako matka dziecka, z którym wspólnie mieszkam na terytorium Polski, mogę złożyć wniosek o zasiłek rodzinny KG? Ojciec dziecka, z którym nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego, mieszka i pracuje na terytorium Niemiec. Jestem osobą nieaktywną zawodowo. Pierwszeństwo do wypłaty świadczeń przysługuje w Niemczech, dlatego Wojewoda odmówił mi przyznania prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego i świadczenia rodzicielskiego w Polsce. Na chwilę obecną mam utrudniony kontakt z ojcem dziecka. Czy mogę również starać się w Niemczech o odpowiednik polskiego świadczenia rodzicielskiego? Z góry dziękuje za odpowiedź.

  • admin 23 września 2020 at 15:27 - Reply

   Jak najbardziej. wniosek może złożyć Pani, jako wnioskodawczyni, choć osoba uprawniona do pobierania świadczenia jest ojciec dziecka.

 79. Małgorzata 30 września 2020 at 23:21 - Reply

  A co z zasiłkiem rodzinnym? Czy co roku należy składać wniosek także na niego, czy Familienkasse wymaga tylko decyzji w sprawie świadczenia „500+”?

  • admin 5 października 2020 at 13:01 - Reply

   Wniosek o zasiłek rodzinny składa się w PL co roku. Jeżeli spełnia Pani warunki do jego pobierania to oczywiście należy wniosek złożyć a decyzję przesłać do Familienkasse.

 80. Małgorzata 6 października 2020 at 11:11 - Reply

  A co jeśli nie spełniam warunku i zasiłek rodzinny mi nie przysługuje? Czy muszę złożyć wniosek, żeby dostać formalną odmowę? W MOPSie i urzędzie wojewódzkim praciwnpracownicy nie wiedzą , mówią tylko, ze można złożyć taki wniosek na wszelki wypadek i że tych wniosków z roku na rok jest coraz mniej, ewentualnie odsyłają z tym pytaniem do Familienkasse.

  • admin 6 października 2020 at 18:06 - Reply

   Rzeczywiście do niedawna spotykaliśmy się z tym, że Familienkasse Chemnitz wymagała od uprawnionych decyzji odmownej. Chodziło o to, by uprawnieni do świadczeń w Polsce rodzice nie rezygnowali ze świadczeń z obawy przed czasowym wstrzymaniem wypłaty ze względu na decyzję OPS. Ale teraz zauważamy, że coraz częściej wypłacane są świadczenia na tzw. oświadczenie, w którym rodzic oświadcza, że nie przysługuje mu prawo do świadczeń w PL z uwagi na np. ukończenie przez dziecko 18 r.ż.

 81. Beni 10 października 2020 at 21:39 - Reply

  Witam mam pytanie- od 10 lat pobieram świadczenie KG w Niemczech, mam tam meldunek,, minijob. W Polsce pracuje zawodowo, i w sierpniu złożyłam wniosek o świadczenie 500+, celem uzyskania bonu turystycznego,. Wniosek uzasadniłam dodatkowo pisząc pismo ze pobieram w Niemczech i składam tylko o bon turystyczny. . Okazało się że we wrześniu wpłacono mi za dwa miesiące, a wczoraj w Niemczech ojciec córki otrzymał pismo z Chemnitz że wstrzymują zasiłęk i proszę o uzasadnienie, bo ja przebywam w Polsce. Masakra jakaś. Szczerze nie wiem co zrobić czy tam dzwonić i zapytać, tylko o co nie wiem.

  • admin 10 października 2020 at 22:33 - Reply

   Powinna Pani jak najszybciej sprawę wyjaśnić. Jeżeli jest Pani uprawnioną do pobierania świadczeń rodzinnych w Polsce i w Niemczech, to zasiłek rodzinny będzie wypłacać państwo, w którym żyją dzieci. Proszę zapoznać się z treścią artykułu, który objaśnia zasady pobierania świadczeń w koordynacji.

  • Krzysiek 20 listopada 2020 at 14:08 - Reply

   Witam serdecznie. Bardzo proszę o pomoc. Otóż ja z mężem i dziećmi mieszkamy od roku w Niemczech. Mamy tu meldunek. Dzieci chodzą tu do przedszkola i szkoły. Mój mąż ma polska działalność pracuje na niej w Niemczech i odprowadza składki w Polsce. Proszę mi powiedzieć czy mam szansę uzyskać kindergeld w Niemczech. Niemcy niby twierdzą że nie bo odprowadza składki w Polsce z kolei polska twierdzi że oni też nie bo dzieci mieszkają w Niemczech. Od ponad 2 lat nie otrzymuje z nikąd pieniędzy. Bardzo proszę o pomoc i szybka odpowiedz

   • admin 21 listopada 2020 at 13:19 - Reply

    Kindergeld w przeciwieństwie do świadczeń rodzinnych w Polsce stanowi ulgę dla rodziców w zakresie podatku dochodowego, czyli oparty jest o dochód uprawnionego. Jeżeli więc uprawniony pracuje w Polskiej firmie i w Polsce opłaca podatek oraz ubezpieczenie krajem pierwszeństwa w wypłacie będzie Polska. Niestety warunkiem pobierania świadczeń rodzinnych w Polsce jest także to, by dzieci zamieszkiwały na terytorium Polski. Ponieważ nie zamieszkują, polski OPS nie wypłaca świadczeń. Trzeba też wskazać, że jeżeli mąż pracuje w Niemczech powyżej 183 dni podlega nieograniczonemu obowiązkowi w Niemczech. Tam powienien opłacać podatki oraz pobierać Kindergeld.

  • admin 6 lutego 2021 at 19:03 - Reply

   To rzeczywiście problem. Niestety Familienkasse nie podejmuje żadnych kroków celem uzyskania wiadomości o osobie uprawnionej. W takiej sytuacji najprawdopodobniej Familienkasse wydadecyzję odmowną, która trzeba będzie zaskarzyć do tej samej kasy. Po ponownej odmowie sprawę należy złożyć w sądzie finansowym. Dopiero ten sąd posiada instrumenty, za pomocą których poszukuje uprawnionego, nakazując mu pod groźbą grzywny stawienie się na przesłuchanie oraz udostępnienie informacji dotyczących ubezpieczenia oraz pracodawcy.

 82. Grzesiek 15 października 2020 at 21:19 - Reply

  Witam. Być może odp. na to pytanie już tutaj jest- ja jej jednak nie znalazłem, więc pytam: czy aby starać się o kindergeld muszę pracować w Niemczech przynajmniej 6 miesięcy?

  • admin 11 listopada 2020 at 17:13 - Reply

   Familienkasse wypłaca świadczenia cudzoziemcom pracującym w Niemczech i tam mieszkającym od 3 miesiąca zatrudnienia oczywiście z wyrównaniem.

 83. Patryk G 18 października 2020 at 19:37 - Reply

  Witam!
  Mieszkam i pracuję w Niemczech od 3 lat. Przez 2 lata mieszkała u mnie małżonka z synem jednak miesiąc temu wrócili do Polski ze względu na drugą ciążę. Wnioskodawcą zasiłku KG jest moja żona (mieszkała wtedy ze mną w Niemczech) która aktualnie przebywa w Polsce z synem – zasiłek dalej jest przesyłany na niemieckie konto bankowe żony. Czy po jej wyprowadzce powinienem składać nowy wniosek o kindergeld czy może pozostać tak jak jest?? Żona nie pracuje.

  • admin 11 listopada 2020 at 17:00 - Reply

   Z pewnością należy zgłosić fakt, że żona wraz z dzieckiem zamieszkują obecnie w Polsce. Jeżlei żona w Polsce nie pracuje, to krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń nadal będzą Niemcy. Jednak fakt wyprowadzenia się dziecka trzeba zgłosić.

 84. Anna Sproska 25 października 2020 at 08:09 - Reply

  Dzień dobry. Jak wyglada sytuacja gdy skończyłam studia 1 stopnia (stacjonarne) po liceum i dalszą naukę planuje w szkole policealnej jako technik administracji (zaocznie)? Czy przysługuje mi świadczenie jeśli zarabiam poniżej 1600 zł ?

  • admin 11 listopada 2020 at 16:58 - Reply

   Niestety za mało informacji Pani przesyła. Jeżeli szkoła policealna to kolejny kierunek nauczania to raczej będzie trudno udowodnić, że szkoła policealna jest kontynuacją studiów 1 stopnia. Nauczanie powinno byc nakierowane na uzyskanie 1 zawodu ( nie kilku). Jeśłi chodzi o zarobki, to jeżeli mieści sie Pani w pół etatu to taka praca nie powinna stanowić problemu.

 85. Basia 29 października 2020 at 23:02 - Reply

  Witam serdecznie, co moge zrobic w stytuacji kiedy familienkasse wydalo decyzje odmowna dla wypaty KG na corke, ktora mieszka ze mna w Polsce,ma 22 lata, w styczniu 2020 roku skonczyla policealna dzienna szkole na kierunku technik farmaceutyczny, swiadectwo i dyplom odebrala w kwietniu, ale zeby moc wykonywac zawod jako pracownik wykwalifikowany zgodnie z polskimi przepisami resortowymi Ministerstwa Zdrowia ma obowiazek odbyc 2 letni staz w aptece. Corka zlożyla wiele wnioslow o przyjecie na staz w roznych aptekach conajmniej jeden w kazdym miesiacu od maja 2020, ale dopiero w pazdzierniku udalo jej sie znalezc miejsce w aptece, Ma podpisana umowe na okres dwoch lat na stanowisku technik farmaceutyczny-stażysta. W umowie zawarta jest informacja, ze podstawa podpisania umowy o prace sa przepisy resortowe. Staz odbywa w pelnym wymiarze godzin czyli 8 dziennie i otrzymuje za to minimalne wynagrodzenie. Wszystkie te dokumenty wyslalam do Familienkasse ale oni odmowili wyplat poniewaz corka ma umowe o prace. Tylko ze to nie umowa o zwykla prace . Czy ta umowa to nie powinna byc potraktowana jako dalsze ksztalcenie zgodnie z wyuczonym kierunkiem, gdzie aby uzyskac uprawnienia trzeba jeszcze zaliczyc 2 lata stazu. Czy sa Pani znane jakies wyroki Sadu Federalnego w podobnych sprawach?

  • admin 11 listopada 2020 at 16:54 - Reply

   Familienkasse uznało zapewne, że ponieważ córka zakończyła naukę w szkole oraz podjęła pracę na bazie umowy o pracę to świadczenie rodzinne jej nie przysługuje. Chcąc otrzymywać nadal świadczenie powinna była podpisac umowę o staż oraz osiągać przychód nie większy niż 500 euro ( 20 godzin /tyg.).

 86. Joanna 2 listopada 2020 at 10:46 - Reply

  Pobieram na pełnoletnia córkę kindergeld. Nadal się uczy ale jest w ciąży. Czy w tym przypadku nadal należy się jej kindergeld?

  • admin 11 listopada 2020 at 16:39 - Reply

   Dopóki dziecko się uczy i zdobywa zawód przysługuje mu uprawnienie do pobierania świadczeń rodzinnych.

 87. Norbert 9 listopada 2020 at 17:36 - Reply

  Witam,

  Pracuję w Niemczech, żona pracuje w Polsce, mieszkamy razem z dzieckiem w Polsce od 1.10.2020 (do 30.09.2020 mieszkaliśmy wszyscy w Niemczech i pobieraliśmy Kindergeld w całości). W takim przypadku, który kraj ma pierwszeństwo w wypłacie świadczenia? Powinienem wnioskować o 500+ w Polsce i o różnicę w Kindergeld w Niemczech? Wniosek o 500+ w Polsce powinienem złożyć ja czy żona?

  • admin 11 listopada 2020 at 14:50 - Reply

   Wszystko zależy od tego, czy żona w Polsce pracuje czy też nie. Jeżeli nie pracuje, krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń będa Niemcy. Jeśli pracuje w PL i dziecko również przebywa w PL to krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń będzie Polska. Żona powinna wówczas wystąpic do OPS z wnioskiem wypłatę świadczeń rodzinnych a decyzję powinna przesłać do Familienkasse Chemnitz. Wówczas, Niemcy będą wypłacą tzw. dodatek dyferencyjny, czyi różnicę.

 88. Jarosław 13 listopada 2020 at 14:19 - Reply

  Witam.Od lipca 2017 roku do marca 2018 roku miałem założoną tzw Gewerbę w Niemczech.Złożyłem wnioski w Polsce o świadczenia 500+ i wychowawcze ,zgłaszając również w urzędzie o założonej działalności w Niemczech.Strona polska wypłaciła mi świadczenia za lipiec 2017, sierpień 2017 i w wrzesień 2017 po czym odmówiła dalszych wypłat ze względu na założoną działalność gospodarczą w Niemczech.Na działalności gospodarczej w Niemczech uzyskałem dochód tylko w lipcu 2017 i sierpniu 2017, po czym musiałem wrócić do polski ze względu na sytuację rodzinną ,a Gewerbę wymeldowałem w marcu 2018. Z tego względu Niemiecka strona wypłaciła mi Kindergeld z tylko za dwa miesiące w których wykazałem dochód,a od października 2017 do marca 2018 napisano mi że świadczenie się nie należy, natomiast strona polska nie wypłacała mi w tym okresie świadczenia powołując się na widniejącą działalność w Niemczech choć nie przebywałem w tym okresie w Niemczech i nie uzyskiwałem dochodu z prowadzonej tam działalności.Strona polska domaga się teraz zwrotu wypłaconych świadczeń .Kto ma zapłacić teraz za okres od października 2017 do marca 2018? Dodam że małżonka nie jest aktywna zawodowo , a ja jestem na emeryturze.

  • admin 18 listopada 2020 at 14:09 - Reply

   Od decyzji ustalającej zwrot należy sie odwołać w trybie administracyjnym i wnosić o uchylenie decyzji. Jeżeli prowadził Pan Gewerbe w Niemczech, żona zaś nie pracowała w Polsce, krajem pierwszeństwa do wypłaty świadczeń były Niemcy.(Nie jest zrozumiałe dlaczego w trakcie prowadzenia Gewerbe otrzymał Pan odmowę wypłaty KG). I nie chodzi tu o dochód lecz o prowadzenie działalności gospodarczej. Podobnie jak w Polsce. Jeżeli w Polsce prowadziłby Pan działalność gospodarczą, to bez względu na uzyskiwany dochód, byłby Pan uprawniony do pobierania świadczeń związanych z zatrudnieniem w PL. Sprawę należy wyjaśnić w obu organach. A w Polsce koniecznie się odwołać opisując cała sytuację. Może uda się uchronić przed zwrotem, w szczególnosci jeśłi wykaże Pan, że Niemcy odmówili wypłaty i z jakiej przyczyny.

 89. Joanna 26 listopada 2020 at 15:00 - Reply

  Witam, jestem z mężem po rozwodzie od kilku lat. W tym okresie zostało na córkę przyznano Kindergeld, przez jakiś czas wypłacane ale po zaostrzeniu przepisów zostało cofnięte i mimo odwołań strona Niemiecka nie zmieniła zdania. Wcześniej były mąż płacił podatek niemiecki natomiast ZUS opłacał w PL, na chwilę obecną obie te rzeczy ma opłacane w Niemczech, co jak twierdzi, może być pomocne w uzyskaniu Kindergeld na córkę, która nie jest wspólnie z nim zameldowana. Czy w świetle zmiany warunków zatrudnienia ojca dziecka istnieje możliwość, że Niemcy uznają mój wniosek i przyznają mi zasiłek na córkę czy przechodzenie ponownie przez te wszystkie formalności i koszty z tym związane ma sens ?

  • admin 26 listopada 2020 at 17:48 - Reply

   Nie bardzo rozumiem o jakie zaostrzenie przepisów chodzi. Na chwilę obecną, jeżeli ojciec dziecka pracuje w Niemczech i jest tam nieograniczony podatkowo, to znaczy płaci podatki a dodatkowo mieszka w tym kraju, zaś dziecko wraz z Panią zamieszkuje w Polsce, to jak najbardziej powinna się Pani starać o Kindergeld. jeżeli pracuje Pani w Polsce, Niemcy wypłacą różnicę czyli tzw. dodatek dyferencyjny.

 90. Daniel 1 grudnia 2020 at 18:58 - Reply

  Witam, pracuje na umowę zlecenie na której nie mam podanej liczby godzin, czy mogę pobierać kinder gelt? ( tata pracuje w Niemczech), czy musi być podana liczba godzin na umowie?

 91. Anonim 4 grudnia 2020 at 17:16 - Reply

  Witam. Mój partnerraz w roku w czasie urlopu wypoczynkowego z pracy, za zgodą pracodawcy wyjeżdża do Niemiec jako pracownik sezonowy na 6 tygodni. Ja pobieram świadczenia na dzieci w Polsce. W tym roku Wojewoda stwierdził że powinnam dostawać zasiłki w Niemczech i cofna mi decyzję z MGOPS o wszystkich zasilkach. Zaznaczam że mój partner pracuje w Niemczech tylko 6 tygodni więc nigdy nie składał wniosku o zasiłki tam. Czy taki pracownik może wogole starać się o jakikolwiek zasiłek w Niemczech? Podatki płaci w Pl.pozdrawiam

  • admin 20 grudnia 2020 at 16:54 - Reply

   Warunkiem uzyskania świadczeń z niemieckiej Familienkasse, jest miejsce zamieszkania w Niemczech lub nieograniczony obowiązek podatkowy. Zasadniczo jeżeli mąż nie niej nieograniczony podatkowo w Niemczech, nie płaci podatków i nie mieszka w Niemczech powyżej 3 miesięcy to nie przysługuje mu w Niemczech Kindergeld. Pytanie jednak brzmi: czy tych podatków nie powinien on płacic w Niemczech? Mąż wyjeżdża w trakcie urlopu- tu już widzimy niepoprawność i naruszenie przepisów polskiego prawa pracy. Urlopu udziela się bowiem celem wypoczynku. Pracodawca wiedząc, że pracownik chce popracować w Niemczech powinien udzielić mu urlopu bezpłatnego. Maż winien zostać zatrudniony na umowę u pracodawcy niemieckiego, który powinien odprowadzić od tego pracownika podatek dochodowy. Wówczas mielibyśmy sytuację, w której maz Pani ubezpieczony byłby w Niemczech, pracowałby w Niemczech i posiadałby uprawnienie do złożenia wniosku o KG na 6 tygodni każdego roku.

 92. Kamil 9 grudnia 2020 at 09:21 - Reply

  Witam , zamierzam wyjechać do Niemiec (na umowę niemiecką)sam do pracy a moja kobieta (nie żona) nie pracuje tylko wychowywuje dwójkę dzieci i zostaje w Polsce. Czy muszę składać papiery na Kindergeld czy nie i czy będzie jej się należało 500+ gdy nie będę nic skladał w Niemczech?

  • admin 20 grudnia 2020 at 15:46 - Reply

   Jeżeli jest Pan ojcem dziecka, opiekunem prawnym to może Pan złożyć wnioski o Kindergeld na dzieci. Famiienkasse przyjmuje także wnioski partnerów (konkubinat) jednak ustawa mówi tu o tzw. zarejetrowanych związkach na mocy niemieckiej ustawy o partnerstwie. Jednak mamy takich klientów, którzy składali wnioski nie będąc w zwiąku małżeńskim i nie będąc rodzicem dzieci, którzy świadczenie otrzymali. Jednak należy bardzo gruntowanie udowodnić to, że mieszkacie Państwo razem.

 93. Malgo 14 grudnia 2020 at 19:47 - Reply

  Co jeśli mąż pracuje w niemczech ma meldunek ubez itd umowę na stałe a ja z dziećmi mieszkam w Polsce, nie pracuje, nie pobieram żadnych swiadczen(rodzinne, 500+)bo mi zabrali wzwziazu z podjęciem przez męża pracy za granicą. To on powinien się ubiegać o Kindergeld czy ja na kogo powinien być wniosek i czy przysługuje nam pełne kindergeld

  • admin 20 grudnia 2020 at 15:39 - Reply

   Wniosek złozyc może Pani , podając dane męża i swoje konto do wypłaty świadczeń.

 94. Agata 17 grudnia 2020 at 11:11 - Reply

  Dzień dobry.
  Czy jeśli ojciec dziecka jest na zwolnieniu chorobowym w Polsce a matka dziecka pracuje w Niemczech, to pierszeństwo do wypłaty świadczeń mają Niemcy?

  • admin 20 grudnia 2020 at 15:36 - Reply

   Zwolnienie chorobowe jest krótkotrwała przeszkodą w pracy. Dlatego jeżeli oboje rodzice pracują, oboje będą uprawnieni do świadczeń. Otrzyma Pani z Polski 500+ a z Niemiec dodatek dyferencyjny.

 95. Magdalena 18 grudnia 2020 at 16:20 - Reply

  Witam,
  Dzisiaj od znajomej się dowiedziałam o kindergelt. Ojciec dziecka mieszka i pracuje w Niemczech od ok.7/8 lat, pobieram w PL świadczenie 500 plus i otrzymuje zasądzone alimenty przez sąd. Stosunki komunikacyjne mamy średnie, więc moje pytanie brzmi, czy ja, matka dziecka mogę sama starać się o świadczenie kindergelt dla córki, jak to wygląda patrząc na moją sytuację , jakie kroki mogę sama poczynic ? Dodam iz wiem jedynie gdzie mieszka ojciec ( adres z przelewów + nr konta ojca dziecka). Dziękuję.

  • admin 20 grudnia 2020 at 15:34 - Reply

   Tak. Może Pani ubiegać sie o świadczenie. Wystarczy, że wypeniając wniosek poda Pani adres zamieszania ojca dziecka. Osobą uprawnioną do pobierania Kindergeld będzie ojciec z uwagi na pracę w Niemczech, natomiast pieniądze trafią na Pani konto (należy je podac we wniosku) ponieważ dzieco mieszka z Panią. W artykule znajdzie Pani link do wniosków. Nasza Kancelaria także może Panią wesprzeć w wypełnieniu oraz reprezentowaniu przed niemiecka Familienkasse.

 96. Jola 21 grudnia 2020 at 20:43 - Reply

  Witam,
  przygotowuje sie do złozenia wniosku o Kindergeld, w skrócie: ojciec dziecka pracuje i mieszka w Niemczech, ja mieszkam z synem w Polsce, nie pracuje zawodowo, jestem zarejestrowana w UP jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Ojciec składał wniosek na siebie w 2019r ale został odrzucony. Ja złożyłam wniosek o 500+ w Polsce ale też został odrzucony i wszystkie dokumenty przekazane do Niemiec. Dostałam z Niemiec wnioski do złożenia wszystkiego o Kindergeld na siebie i chciłam zapytac czy „załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny”wypełniam ja jako ja czy to powinien wypełnic ojciec dziecka ( bo ja nie posiadam przecież niemieckiego nr ubezpieczenia) i czy druk zaświadczenia od pracodawcy ma wypełnić pracodawca ojca dziecka w Niemczech? czy oprócz tych wniosków które dostałam powinnam dołączyć jakieś załączniki ( cała polska dokumentacja została wysłana do Niemiec).
  Z góry dziękuje za odpowiedz

  • admin 23 grudnia 2020 at 19:31 - Reply

   Jeżeli jest to kontynuacja wypłaty świadczeń i posiadacie Państwo nadany numer Kindergeld to nie trzeba wysyłać wszystkich dokumentów jeszcze raz. Krajem właściwym do wypłaty świadczeń będą Niemcy. Tak naprawdę osoba uprawniona do wypłaty świadczeń jest mąż, gdyż to on pracuje w Niemczech. Pani natomiast będą środki wypłacane, gdyż dziecko miezka w pani gospodarstwie. Anlage Ausland wypełnia Pani danymi ojca dziecka a Arbeotsgeberbescheinigung powinien wypełnić pracodawca męża i odesłać do Familienkasse w Chemnitz. Proszę z OPS pobrac zaświadczenie o niepobieraniu 500+ i dołączyć do wniosku.

 97. Wiola 3 lutego 2021 at 19:32 - Reply

  Witam, chcę złożyć wniosek o Kindergeld na dzieci uczące się w wieku 19 i 21 lat – niepobierające 500+. Czy do wniosku mogę dołączyć zwykłe zaświadczenie z MOPS o niepobieraniu 500+, czy wymagany jest inny dokument np. decyzja, czy też wymagana są inne dokumenty w tej sprawie?

  • admin 6 lutego 2021 at 19:12 - Reply

   Oprócz wielu innych dokumentów jak akty urodzenia dzieci, zaświadczenie pracodawcy niemieckiego, zaświadczenie o zameldowaniu czy zaświadczenia z uczelni wystarczy, że dołączy Pani zaświadczenie z MOPS o niepobieraniu środków. Wniosków względem dzieci pełnoletnich w Polsce nie składa się. 500+ wypłacane jest bowiem tylko do 18 r.ż.

 98. Patrycja 28 maja 2021 at 09:04 - Reply

  Narzeczony zaczął prace w Niemczech jako kierowca zawodowy, wyjeżdża do pracy w niedziele wieczorem a wraca z piątku na sobotę w nocy. Jest zatrudniony w niemieckiej firmie przewozowej, ale nie ma meldunku. Mamy dwójkę dzieci, ja pracuje. Czy możemy się starać o Kindergeld mimo braku meldunku w Niemczech?

  • admin 28 sierpnia 2021 at 13:16 - Reply

   Możecie Państwo składać wniosek do Familienkasse w Chemnitz o wypłatę dodatku dyferencyjnego. Meldunek jest niekonieczny. Ważne jest zatrudnienie i wykonuywanie pracy na terytorium Niemiec.

 99. Kamila 22 lipca 2021 at 14:22 - Reply

  Witam,

  kilka dni temu otrzymałam wezwanie do zwrotu świadczenia KD na dziecko za okres od listopada 2019 do sierpnia 2020, mąż od 2017 r. pracuje na terenie Niemiec. Od tego czasu pobierałam tylko KG. PL nigdy nie pobierałam 500+ i nie składałam wniosku. Co roku wysyłałam do FK ankietę. Wypełniając wpisałam, że podjęłam pracę od października 2019 r. (nie wiedziałam, że powinnam złożyć wniosek o 500+) w lipcu br. otrzymałam wezwanie do zwrotu świadczenia z w/w okres. Koordynacja również była robiona w tym czasie i nie wiem czy była wydana decyzja przez wojewodę o przyznaniu świadczenia 500+ bo takiego dokumentu nie mam. 15.07.br. otrzymałam wezwanie do zwrotu wypłaconego świadczenia nigdy nie pobierając świadczenia 500+. 17 marca br. FK wezwało mnie do wyjaśnienia czy w tym okresie pobierałam 500+, zwróciłam się do centrum świadczeń o wystawienie zaświadczenia dla mnie i męża że nie pobieraliśmy żadnych świadczeń w PL. Wydane zaświadczenia przesłałam do FK na początku kwietnia z pismem przewodnim i wyjaśnieniem sytuacji. Niestety skutkiem jest wezwanie do zwrotu kindergeld. CO mogę w tej sytuacji zrobić ? czy mogę wstecznie prosić o wypłatę 500+ skoro nigdy nie składałam wniosku za okres za który muszę zwrócić KD. Czy powinnam zwrócić się do Urzędu Wojewódzkiego ds. koordynacji aby wyjaśnili z Familienkasse zaistniałą sytuację ?

  • admin 28 sierpnia 2021 at 13:25 - Reply

   Obowiązkiem podatnika w iemczech jest informowanie Familienkasse o zmianie stanu faktycznego jeżeli ma to wpływ na koordynację zabezpieczenia oraz wypłate zasiłku. Z chwilą zatrudnienia w PL powinna była Pani poinformowac o tym Familienkasse i złożyc wniosek o wypłatę świadczeń w PL. Z Niemiec otrzymywałaby Pani dodatek dyferencyjny. W obecnej sytuacji należy przeanalizowac stan faktyczny dokładnie i podjąc decyzję odwołaniu się najpierw do Familienkasse a następnie do Finanzamtu. Obawiam się, że wskuek nie poinformowania OPS uregulowanie kwestii zasiłkowej będzie utrudnione ale nie zakłdam ostatecznie że niemożliwe. Urzędy wwspółpracują ze soba obecnie i przekazują sobie informacje. Także przynajmniej od czasu kiedy doręczono FK korespondencję w której poinformowała Pani o podjęciu zatrudnienia urzędy te powinny wyrównac sobie wzajemnie roszczenia. Za okres wczesniejszy trudno będzie zrzucić wine na urząd z uwagi na wczesniej opisany obowązek informacyny podatnika. warto sie jednak odwoływac ii wniosic o zawieszenie wykonalności egzekucji na czas rozstrzygnięcia sprawy.

 100. Agnieszka 17 sierpnia 2021 at 21:26 - Reply

  Czy przysługuje mi prawo do zasiłku kindergeld w sytuacji gdy sama wychowuję dwóch synów 19 i 21 lat, studiujących i niepracujących a ojciec dzieci ( mój były konkubent) od kilku lat pracuje i mieszka w Niemczech i nie prowadzi z nami wspólnego gospodarstwa domowego? Kto w tej sytuacji powinien być wnioskodawcą ; ja jako opiekun prawny, ojciec ojciec synów, czy pełnoletni synowie?

  • admin 28 sierpnia 2021 at 13:29 - Reply

   Pani będzie wnioskodawczynią. Natomiast należy wypełnić wniosek, wskazać w nim konkubbenta, jego adres zamieszkania w Niemczech, adres pracodawcy i pozostale dokumenty w tym zaświadczenia ze szkół o kontynuowaniu nauki.

 101. Adrian 30 sierpnia 2021 at 07:59 - Reply

  Witam a co w przypadku kiedy ojciec pracuje w niemczech a zona z dzieckiem w polsce ale pracuje na umowe zlecenie czy w takim przypadku pierszenstwo w wyplacie ma Polska?

  • admin 3 września 2021 at 15:43 - Reply

   Jeżeli od umowy odprowadzane są składki ubezpieczeniowe to jest Pani traktowana jak osoba zatrudniona i krajem pierwszeństewa będzie Polska.

 102. Beata 4 września 2021 at 17:54 - Reply

  Witam, mam pytanie. Były mąż pracuje w Niemczech, ja zaś pracuję i mieszkam w Polsce z dwójką naszych dzieci oraz córką z innego związku. Czy w takim przypadku ubiegam się o Kindergeld dla dwójki dzieci czy dla trójki?

  • admin 4 września 2021 at 18:18 - Reply

   O świadczenie może się Pani ubiegać na calą trojke dzieci, jeżeli wszystkie one mieszkaja z Państwem w jednym gospodarstwie domowym.

   • admin 22 stycznia 2022 at 17:37 - Reply

    W takim przypadku krajem pierwszeństwa będzie Polska.

 103. […] O świadczeniu Kindergeld pisałam w jednym z moich artykułów: Komu przysługuje niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld? […]

 104. […] Czy pobieranie pełnego świadczenia rodzinnego z Niemiec w sytuacji jednoczesnego poboru świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego jako pewnego rodzaju ekwiwalent za pracę przy osobie niepełnosprawnej jest zgodne z przepisami o koordynacji świadczeń rodzinnych? Odpowiedź znajdziecie Państwo w tym artykule, zaświęcej na temat Kindergeld przeczytacie Państwo we wpisie: Komu przysługuje niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld? […]

 105. Natalia 12 października 2021 at 16:58 - Reply

  Dzien dobry, Wraz z mezem wlasnie skonczylismys studia medyczne i sie przeprwadzilismy do NIemiec. Mamy 3 malych dzieci i dotychczas pobieralam 500+ i kosiniakowe z racji bycia studentka. Ja jestem w domu z nowonarodzonymi blizniakami, a maz robi bezplatny staz w szpitalu. Czy nalezy nam sie niemieckie kindergeld albo nadal 500+ czy nie nalezy sie nic?

  Pozdrawiam

  • admin 22 stycznia 2022 at 17:45 - Reply

   Z racji zamieszkiwania na terytorium Niemiec będzie Państwu przysługiwać Kindergeld w Niemczech.

 106. Daria 16 października 2021 at 18:17 - Reply

  Dzień Dobry,
  Czy studiując zaocznie, gdzie zjazdy są ci dwa tygodnie mamy prawo do ubiegania się o KG?

  • admin 20 listopada 2021 at 21:24 - Reply

   Tak pod warunkiem, że ilość godzin wykładów tygodniowo nie jest mniejsza niż 10.

 107. Katarzyna 15 listopada 2021 at 23:08 - Reply

  Witam, mam pytanie. Mąz pracuje w Niemczech, ja mieszkam z córka w Polsce. Pobieramy kindergeld. Do tej pory nie pracowałam, ale od stycznia będę zatrudniona ma umowę zlecenie, na pół etatu. Czy w związku z tym muszę ubiegac sie o 500+ i kindergeld zostanie wstrzymany, czy pozostanie to bez zmian?

  • admin 20 listopada 2021 at 21:19 - Reply

   Fakt podjęcia zatrudnienia należy zgłosić w OPS, który wyda decyzję w sprawie świadczenia 500+. Jednocześnie OPS powinna poinformować Urząd Marszałkowski, który powinien poinformować Familienkasse w Chemnitz. Zgłoszenie faktu zatrudnienia jest obowiązkiem uprawnionego. Sugerujemy także bezpośrednio poinformować Familienkasse o fakcie podjęcia pracy w Polsce.

 108. Aneta G 3 stycznia 2022 at 20:32 - Reply

  Dzień dobry, mąż pracuje na stałe w DE pobieramy Kindergeld na pełnoletnie studiujące dziecko. Chcę założyć własną firmę jednoosobową. Czy w związku z tym stracimy prawo do zasiłku rodzinnego w Niemczech?

  • admin 22 stycznia 2022 at 17:41 - Reply

   W pewnym sensie. Będzie Państwu przysługiwać dodatek dyferencyjny z Niemiec oraz wszystkie świadczenia rodzinne w Polsce.

 109. Robert 4 stycznia 2022 at 14:10 - Reply

  Witam, czy pracujac w Niemczech musze miec zameldowanie na mieszkaniu jesli moja rodzina zyje w Polsce i mam tam dom? Pozdrawiam

  • admin 22 stycznia 2022 at 17:40 - Reply

   Jeżeli pracuje Pan na terytorium Niemiec, to zameldowanie nie jest konieczne.

 110. Asia 28 stycznia 2022 at 15:16 - Reply

  Witam,
  Jeżeli mam syna z pierwszego związku nosi nazwisko ojca, który pozbawiony jest praw rodzicielskich. Czy mój obecny mąż może starać się o KG na mojego syna jeżeli z synem mieszkamy pod tym samym adresem?

  • admin 2 lutego 2022 at 12:07 - Reply

   Oczywiście. Jeżeli dziecko mieszka razem z Państwem to Kindergeld przysługiwać będzie także na pasierba.

 111. Marzena 2 lutego 2022 at 11:22 - Reply

  Witam.

  od 14 lat z rodzina mieszkamy w Niemczech. Razem z męzem pracujemy w Polsce (jestesmy pracownikami przygranicznymi) dzieci są z nami w Niemczech. Teraz Famielienkasse wyslalo pismo, ze chce zwrot Kindergeldu, bo nam przysluguje 500+. Co robic ?

  • admin 2 lutego 2022 at 12:02 - Reply

   Koniecznie się odwołać od decyzji w terminie wskazanym w decyzji dostarczając dowody na poparcie swoich twierdzeń. Jeżeli jednak pracuje Państwo oboje w Polsce, to krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń będzie kraj, w którym Państwo pracujecie, czyli Polska.

 112. Tomasz 7 lutego 2022 at 12:15 - Reply

  Witam wszystkich
  Mam ogromny problemi potrzebuje porady,Mieszkam w Niemczech od 9 lat , pracuje place podatki.Jestem po rozwodzie w Polsce mieszka moja 20letnia corka ktora studiuje w Krakowie.W porozumieniu z corka zlozylem wniosek o przyznanie KinderGeld gdyz jej sie to nalezy Po zlozeniu wniosku i wyslaniu wszystkich dokumentow o ktore Familien Kasse prosila Dostalem kilka dni temu odpowiedz ze moj wniosek jest odrzucony.Zdzwoniac do FamilienKasse zostala mi udzielona informacja ze KinderGeld mi nie przysluguje ze wzgledu na to ze nie mieszkamy w jednym gospodarstwie domowym
  Dziekuje i pozdrawiam wszystkich

  • admin 7 lutego 2022 at 17:46 - Reply

   Tak. Jeżeli nie mieszkacie Państwo razem, z wnioskiem wystąpić może matka dziecka lub pełnoletnie dziecko oczywiście podając Pana dane jako osoby uprawnionej ze względu na pracę w Niemczech.

 113. Emi 7 lutego 2022 at 15:53 - Reply

  Witam mam taki problem nie mamy ślubu z partnerem od 2 lat pobiera kindergeld na syna gdyż pracuje w Niemczech ja w Pl nie pracuje chciałabym podjąć pracę na umowę o dzieło lub umowę zlecenie i nie wiem jak to się ma do kindergeld czy zostaje jak jest czy powinnam złożyć wniosek o 500+ w Pl?

  • admin 7 lutego 2022 at 17:43 - Reply

   Istotne jest wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Jeżeli mieszkacie Państwo razem a Pani nie pracuje to krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczeń będą Niemcy. Jeżeli podejmie Pani pracę, należy ten fakt zgłosić z ZUS obecnie, bo to oni wypłacają świadczenia lub bezpośrednio poinformować Familienkasse w Chemnitz. Wówczas będzie Pani mogła złożyć wnioski o 500+ w ZUS a Niemcy będą wypłacać dodatek dyferencyjny czyli różnicę.

 114. Slawa 2 grudnia 2022 at 10:46 - Reply

  witam
  czy należy mi się kindergeld w Niemczech na pasierbice?
  z góry dziękuję za informacje

  • admin 1 stycznia 2023 at 14:36 - Reply

   Jeżeli mieszka z Panem w jednym gospodarstwie to tak, jak najbardziej. W jakiej wysokości zależy czy matka dziecka pracuje czy też nie w PL.

 115. Mariusz 4 grudnia 2022 at 12:47 - Reply

  Dzień dobry mam pytanie jeżeli mieszkam w Niemczech i byłem na zasiłku dla bezrobotnych który mi się skończył 21 października 2022 roku i 8 listopada zarejestrowałem się jako osoba poszukująca pracę w jobcenter czy należy się Kindergeld dalej na moje dzieci ponieważ Żona mieszka w Polsce z 3 dzieci i nie pracuje czy otrzymam dalej wypłatę Kindergeld ponieważ do Familiebkasesse dostałem dokument potwierdzający z jobcenter do Familiekasse ale na chwilę obecną nie otrzymałem za listopad wypłaty Kindergeld

  • admin 1 stycznia 2023 at 14:34 - Reply

   Tak, rejestracja do Arbeitsamt w dalszym ciągu umożliwia Pannu pobieranie świadczenia. Należy do właściwej Familienkasse przesłać potwierdzenie zarejestrowania w Jobcenter. Powinni nadpłacić.

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.