PESEL dla cudzoziemca w Polsce – temat kontrowersyjny, gdyż tyle ile urzędów skarbowych tyle samo interpretacji.

Kiedy cudzoziemiec otrzymuje PESEL?

Obowiązujące od 2018 roku przepisy prawne stanowią, że:

numer PESEL nadawany jest z urzędu, czyli bez wniosku cudzoziemca, jeżeli podlega on obowiązkowi zameldowania w Polsce, to znaczy, jeżeli przebywa w Polsce powyżej 30 dni.

W innych przypadkach numer PESEL nadawany jest przez Ministra Cyfryzacji. Dokonuje tego na mocy przepisów szczególnych. Numer konkretnego przepisu należy podać we wniosku o PESEL. Jest to tzw. podstawa prawna nadania. Właśnie z podstawą prawną nadania numeru PESEL mamy najczęściej największy problem.

Urząd skarbowy w celu identyfikacji podatnika- cudzoziemca wymaga od niego podania numeru PESEL. Także w sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie mieszka w Polsce powyżej 30 dni. Nie podaje natomiast cudzoziemcowi żadnej podstawy prawnej swojego żądania. Cudzoziemiec, nie znając przepisów szczególnych, nie jest w stanie podać podstawy prawnej we wniosku. Tym samym urząd nie przyjmie wniosku.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce ponad 30 dni to jego obowiązkiem jest zameldowanie się w Polsce. W takiej sytuacji nie trzeba składać odrębnego wniosku o PESEL. Urząd gminy sam z siebie dokonuje w takiej sytuacji nadania numeru PESEL cudzoziemcowi.

Jednak, gdy cudzoziemiec nie chce lub nie może się zameldować, gdyż np. nie mieszka w Polsce powyżej 30 dni (jest zatrudniany celem delegowania), pracodawca nie zapewnia pracownikowi na terytorium Polski żadnego lokum, to tacy cudzoziemcy nie będą objęci rejestrem PESEL. Z tego powodu powinni mieć dla celów identyfikacyjnych nadany numer NIP.

PESEL dla cudzoziemca w Polsce – co na ten temat mówią przepisy?

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników stanowi w art. 3, że:

identyfikatorem podatkowym jest:

a/           numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

b/           numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 (podatnicy oraz ubezpieczeni).

Urząd gminy z urzędu nie nada numeru PESEL cudzoziemcowi, który nie posiada w Polsce zameldowania, dlatego wymaga od cudzoziemca podania innej podstawy prawnej. Jednak tej w odniesieniu do przepisów podatkowych nie ma, gdyż cytowana powyżej ustawa stanowi, że podatnicy nie objęci rejestrem PESEL czyli niemieszkający w Polsce powinni posiadać zamiast numeru PESEL numer NIP i to on służyć im będzie identyfikacji w celach podatkowych.

Ale żeby nie było tak prosto rożne urzędy w różnych miastach różnie wymagają. We Wrocławiu identyfikacja podatników następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej NIP. O taki numer występuje do Urzędu Skarbowego podatnik, czyli cudzoziemiec nie posiadający miejsca zamieszkania w Polsce osobiście na specjalnym druku NIP-7, który powinien osobiście podpisać. Numer NIP wpisuje się następnie do wszelkich deklaracji podatkowych.

PESEL dla cudzoziemca w Polsce

Podstawa prawna żądania – PESEL dla cudzoziemca w Polsce

Jeżeli urząd skarbowy celem identyfikacji podatnika- cudzoziemca niemieszkającego w Polsce wymaga od niego numeru PESEL, to należy żądać od urzędu skarbowego podania podstawy prawnej takiego żądania.

Wówczas o numer PESEL wystąpić należy do gminy miejsca siedziby pracodawcy. We wniosku cudzoziemiec podaje adres na Ukrainie. Jako podstawę prawną wpisuje się podstawę podaną przez urząd skarbowy.

Wymaganie numeru PESEL wobec obcokrajowców nie mieszkających w Polsce jest nieprawidłowe. Często jednak w urzędach praktykowane. W przypadku cudzoziemców niemieszkających w Polsce, zatrudnianych tylko celem delegowania ich do innych krajów UE, właściwym numerem identyfikacyjnym będzie numer NIP.

W formularzu NIP-7 należy podać adres cudzoziemca w kraju zamieszkania oraz adres pracodawcy w Polsce do korespondencji. Zaznaczyć również należy, by numer NIP dla cudzoziemca został przesłany listem poleconym na adres spółki bądź biura księgowego. W przeciwnym razie cudzoziemiec nie będzie mógł odebrać korespondencji, gdyż będzie już za granicą.

UWAGA!

Zdarza się, że cudzoziemcy pracują w Polsce u różnych pracodawców. Z tego powodu często posiadają już wcześniej nadany numer NIP lub numer PESEL. Z doświadczenia wiemy, że nie zwracają na to uwagi, informując kolejnych pracodawców, że takich numerów nie posiadają. Dlatego do NIP-7 polecamy dołączyć skan paszportu. Pomoże to uniknąć pomyłek w nazwiskach. Należy również zamieścić krótką informację, dlaczego występujecie Państwo o nadanie numeru NIP (np. w związku z brakiem miejsca zamieszkania podatnika).

 

Umów się z nami na 30 – minutową poradę online