PESEL dla cudzoziemca w Polsce

PESEL dla cudzoziemca w Polsce – temat kontrowersyjny, gdyż tyle ile urzędów skarbowych tyle samo interpretacji.

Kiedy cudzoziemiec otrzymuje PESEL?

Obowiązujące od 2018 roku przepisy prawne stanowią, że:

numer PESEL nadawany jest z urzędu, czyli bez wniosku cudzoziemca, jeżeli podlega on obowiązkowi zameldowania w Polsce, to znaczy, jeżeli przebywa w Polsce powyżej 30 dni.

W innych przypadkach numer PESEL nadawany jest przez Ministra Cyfryzacji. Dokonuje tego na mocy przepisów szczególnych. Numer konkretnego przepisu należy podać we wniosku o PESEL. Jest to tzw. podstawa prawna nadania. Właśnie z podstawą prawną nadania numeru PESEL mamy najczęściej największy problem.

Urząd skarbowy w celu identyfikacji podatnika- cudzoziemca wymaga od niego podania numeru PESEL. Także w sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie mieszka w Polsce powyżej 30 dni. Nie podaje natomiast cudzoziemcowi żadnej podstawy prawnej swojego żądania. Cudzoziemiec, nie znając przepisów szczególnych, nie jest w stanie podać podstawy prawnej we wniosku. Tym samym urząd nie przyjmie wniosku.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce ponad 30 dni to jego obowiązkiem jest zameldowanie się w Polsce. W takiej sytuacji nie trzeba składać odrębnego wniosku o PESEL. Urząd gminy sam z siebie dokonuje w takiej sytuacji nadania numeru PESEL cudzoziemcowi.

Jednak, gdy cudzoziemiec nie chce lub nie może się zameldować, gdyż np. nie mieszka w Polsce powyżej 30 dni (jest zatrudniany celem delegowania), pracodawca nie zapewnia pracownikowi na terytorium Polski żadnego lokum, to tacy cudzoziemcy nie będą objęci rejestrem PESEL. Z tego powodu powinni mieć dla celów identyfikacyjnych nadany numer NIP.

PESEL dla cudzoziemca w Polsce – co na ten temat mówią przepisy?

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników stanowi w art. 3, że:

identyfikatorem podatkowym jest:

a/           numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

b/           numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 (podatnicy oraz ubezpieczeni).

Urząd gminy z urzędu nie nada numeru PESEL cudzoziemcowi, który nie posiada w Polsce zameldowania, dlatego wymaga od cudzoziemca podania innej podstawy prawnej. Jednak tej w odniesieniu do przepisów podatkowych nie ma, gdyż cytowana powyżej ustawa stanowi, że podatnicy nie objęci rejestrem PESEL czyli niemieszkający w Polsce powinni posiadać zamiast numeru PESEL numer NIP i to on służyć im będzie identyfikacji w celach podatkowych.

Ale żeby nie było tak prosto rożne urzędy w różnych miastach różnie wymagają. We Wrocławiu identyfikacja podatników następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej NIP. O taki numer występuje do Urzędu Skarbowego podatnik, czyli cudzoziemiec nie posiadający miejsca zamieszkania w Polsce osobiście na specjalnym druku NIP-7, który powinien osobiście podpisać. Numer NIP wpisuje się następnie do wszelkich deklaracji podatkowych.

PESEL dla cudzoziemca w Polsce

Podstawa prawna żądania – PESEL dla cudzoziemca w Polsce

Jeżeli urząd skarbowy celem identyfikacji podatnika- cudzoziemca niemieszkającego w Polsce wymaga od niego numeru PESEL, to należy żądać od urzędu skarbowego podania podstawy prawnej takiego żądania.

Wówczas o numer PESEL wystąpić należy do gminy miejsca siedziby pracodawcy. We wniosku cudzoziemiec podaje adres na Ukrainie. Jako podstawę prawną wpisuje się podstawę podaną przez urząd skarbowy.

Wymaganie numeru PESEL wobec obcokrajowców nie mieszkających w Polsce jest nieprawidłowe. Często jednak w urzędach praktykowane. W przypadku cudzoziemców niemieszkających w Polsce, zatrudnianych tylko celem delegowania ich do innych krajów UE, właściwym numerem identyfikacyjnym będzie numer NIP.

W formularzu NIP-7 należy podać adres cudzoziemca w kraju zamieszkania oraz adres pracodawcy w Polsce do korespondencji. Zaznaczyć również należy, by numer NIP dla cudzoziemca został przesłany listem poleconym na adres spółki bądź biura księgowego. W przeciwnym razie cudzoziemiec nie będzie mógł odebrać korespondencji, gdyż będzie już za granicą.

UWAGA!

Zdarza się, że cudzoziemcy pracują w Polsce u różnych pracodawców. Z tego powodu często posiadają już wcześniej nadany numer NIP lub numer PESEL. Z doświadczenia wiemy, że nie zwracają na to uwagi, informując kolejnych pracodawców, że takich numerów nie posiadają. Dlatego do NIP-7 polecamy dołączyć skan paszportu. Pomoże to uniknąć pomyłek w nazwiskach. Należy również zamieścić krótką informację, dlaczego występujecie Państwo o nadanie numeru NIP (np. w związku z brakiem miejsca zamieszkania podatnika).

 

Umów się z nami na 30 – minutową poradę online
Przez | 2021-07-09T11:40:58+02:00 4 sierpnia 2020|Klienci indywidualni, Zatrudnianie cudzoziemców|

9 komentarzy

 1. Marta Cymerman 6 grudnia 2020 at 15:37 - Reply

  Cudzoziemiec chce założyć profil zaufany i potrzebuje do tego numeru pesel. Jaka jest podstawa prawna.

  • admin 20 grudnia 2020 at 15:54 - Reply

   O podstawę prawną pytać należy zawsze urząd, który tej podstawy żąda. W przypadku konieczności posiadania profilu zaufanego członka zarządu społki z o.o. będzie to art. 19e ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, który dotyczy wysyłania sprawozdania finansowego spółki w formie elektronicznej. Wszystko zalezy od tego, do jakiego celu wymagany jest ten numer.

  • Łukasz 17 maja 2021 at 14:57 - Reply

   Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, Dz.U. 2020 poz. 1194

 2. Ola 7 lutego 2021 at 22:39 - Reply

  A jak cudzoziemiec kupil samochos i chce zapłacić podatek od kupna i urzad skaroby wymaga od niegu nr pesel to jaaka to jest podstawa prawna i pozniej chce ten samocjod zarejestrowac na siebie

  • admin 8 lutego 2021 at 15:51 - Reply

   O podstawę prawną należy zapytac wówczas ten Urząd Skarbowy ew. złozyć wniosek o nadanie numeru NIP, chyba że cudzoziemiec jest w PL zameldowany. Wówczas urząd gminy nadaje PESEL z urzędu.

  • admin 8 lutego 2021 at 15:57 - Reply

   Należy o podstawę prawną zwrócić się do Urzędu Skarbowego ew. złożyć tam wniosek o nadanie numeru NIP. Zameldowanie w PL powoduje automatyczne nadanie numeru PESEL.

 3. Peter 26 maja 2021 at 15:03 - Reply

  Jeśli cudzoziemiec chce zarejestrować firmę w Polsce. Aby to zrobić, potrzebuje numeru piosenki. Jaka jest podstawa prawna uzyskania numeru pesel?

  • admin 28 sierpnia 2021 at 13:13 - Reply

   W chwili obecnej jeżeli cudzoziemiec nie jest zameldowany w Polsce (przy zameldowaniu otrzymuje PEsEL z automatu) od 1 czerwca 2021 r. może wystąpić o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych. We wniosku o nadanie numeru PESEL należy wówczas wskazać odpowiednią podstawę prawną, czyli art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510).

 4. […] Przeczytaj także: PESEL dla cudzoziemca w Polsce […]

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Copyright 2019-2023 Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Kielar-Tammert | Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności | Regulamin sklepu | Ograniczenie odpowiedzialności | Stworzona przez ABCX – projektowanie stron internetowych