Użytkowanie wieczyste a prawo własności

Tym z Państwa, którym w dniu 1 stycznia 2019 r. przysługiwało prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, prawo to przekształci się automatycznie w prawo własności. Grunty zabudowane na cele mieszkaniowe to grunty zabudowane wyłącznie budynkami:

 • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkaniowe.

Użytkowanie wieczyste – zmiany 2019

Prawo własności gruntu podlega ujawnieniu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków automatycznie. Organy, które dotychczas pobierały opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, mają obowiązek sporządzić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Dokument ten następnie zostanie przekazany do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o tzw. opłatę przekształceniową w księdze wieczystej nieruchomości.

Zaświadczenie zostanie wysłane również do właścicieli przekształconych gruntów bez żadnych dodatkowych opłat. Organ ma na to 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Można jednak wnioskować o wydanie i doręczenie takiego zaświadczenia wcześniej. Od wydania zaświadczenia na wniosek będzie pobierana opłata skarbowa w wysokości 50 zł.

Na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju widnieją wzory wniosków o wydanie takiego zaświadczenia. Do wyboru są dwie opcje w zależności od tego, jak szybko urząd ma dostarczyć zaświadczenie. Standardowo są to 4 miesiące od dnia złożenia takiego wniosku. Jeżeli jednak właściciel zamierza dokonać jakiejś czynności prawnej, do której wymagane jest omawiane zaświadczenie, może złożyć specjalny (szybszy) wniosek. Uprawnia on do otrzymania zaświadczenia w terminie 1 miesiąca. Trzeba jednak dokładnie uzasadnić dlaczego zaświadczenie jest potrzebne tak szybko.

Wzory wniosków można pobrać stąd: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/

Opłaty za przekształcenie

Co do zasady, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne. Zgodnie z ustawą należy przez kolejne 20 lat uiszczać coroczne opłaty równe dotychczasowym opłatom rocznym. Obowiązek ten będzie dotyczyć każdego kolejnego właściciela nieruchomości, aż do momentu, gdy okres 20 lat się zakończy.

Termin wnoszenia takiej opłaty będzie upływać 31 marca każdego roku. Jednakże opłatę za 2019 r. trzeba będzie uiścić do 29 lutego 2020 r. Opłaty będą waloryzowane.

Użytkowanie wieczyste

Bonifikata za jednorazowe uiszczenie

Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo. Wiąże się to ze sporymi upustami (bonifikatą). W ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów określono wysokość bonifikaty udzielanej w razie wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Wynosi ona między 10% a 60% wartości opłaty w zależności od tego, w którym roku po przekształceniu opłata ta zostanie wniesiona. Jeżeli opłata zostanie uiszczona w 2019 roku upust wynosi 60%. W kolejnych latach bonifikata maleje o 10% rocznie. Dotyczy to jednak tylko gruntów, których dotychczasowym właścicielem był Skarb Państwa. W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego (np. gminy) o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje właściwa rada albo sejmik. Teoretycznie może mieć zatem miejsce sytuacja, że wysokość bonifikaty w poszczególnych gminach będzie się różnić.

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty kierować należy do organu, który pobierał dotychczas opłaty za użytkowanie wieczyste. Wzór pisma można pobrać ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Po złożeniu wniosku, organ w ciągu 14 dni ma obowiązek poinformować o wysokości opłaty jednorazowej i sposobie jej uiszczenia.

W przypadku braku zgody na wysokość ustalonej w zaświadczeniu wysokości opłaty przekształceniowej, istnieje możliwość jej zaskarżenia poprzez złożenie wniosku do właściwego organu w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia. Organ na nowo dokona weryfikacji opłaty wraz z ewentualną bonifikatą i wyda decyzję. Do czasu zakończenia postępowania należy uiszczać dotychczas naliczoną opłatę. Ustalona na nowo opłata będzie obowiązywać od dnia przekształcenia.

Co z przekształceniem gruntów w spółdzielniach mieszkaniowych?

Jeżeli przynajmniej jedno mieszkanie w budynku spółdzielczym będzie miało wyodrębnioną własność to automatycznie cały budynek będzie podlegał nowej ustawie przekształceniowej. Osoby, posiadające spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będą uiszczały opłaty przekształceniowej. Zrobi to, w stosunku do lokali nie objętych odrębną własnością, spółdzielnia mieszkaniowa. Po przekształceniu prawa spółdzielczego w odrębną własność lokalu, każdoczasowy nabywca będzie zobowiązany do samodzielnego opłacania należności.

A co z gruntami zabudowanymi po 1 stycznia 2019r.?

W przypadku gruntów, które po 1 stycznia 2019 r. zostaną zabudowane budynkami mieszkalnymi, prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształci się w prawo własności z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania. Zaświadczenie o przekształceniu zostanie wydane na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Obowiązek wnoszenia opłaty za przekształcenie powstanie z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekształcenie.

Umów się z nami na 30 – minutową poradę online
Przez | 2020-12-21T14:31:24+01:00 11 marca 2019|Klienci indywidualni|

48 komentarzy

 1. karol 31 marca 2019 at 10:17 - Reply

  witam mam pytanie ,posiadam własnościowe mieszkanie spółdzielcze , mieszkanie na tą chwilę czyli na 31.03 .2019 rok nie jest wyodrębnione z budynku choć ma założoną księgę wieczystą (było kupowane na kredyt i była założona księga wieczysta),chciałbym żeby było wyodrębnione i żebym mógł skorzystać z bonifikaty uwłaszczeniowej ,co mam zrobić w takiej sytuacji czy powinienem teraz złożyć szybko wniosek do spółdzielni o wyodrębnienie lokalu? nie wiem co ma robić, z góry dziękuję za odpowiedź na ten mój problem

 2. BKT Kancelaria Radcy Prawnego 1 kwietnia 2019 at 15:29 - Reply

  Prawo do lokalu które Pan posiada nie jest własnością pomimo, iż dla tego lokalu prowadzona jest księga wieczysta. Jak wspominałam we wpisie, kwestia bonifikat dotyczy jedynie właścicieli gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, czyli osób posiadających pełną własność. Jeżeli w Pana bloku conajmniej jedno mieszkanie zostało wyodrębnione jako własność, to cały budynek podlega pod ustawę o zamianie użytkowania wieczystego w prawo własności pod warunkiem oczywiście, że grunt, na którym stoi budynek jest, a w zasadzie był w użytkowaniu wieczystym. W takim przypadku to spółdzielnia skorzysta z bonifikaty. Jeżeli zdecyduje sie Pan na wyodrębnienie lokalu z zasobów wspólnoty, stając sie właścicielem mieszkania i odpowiednio współwłaścicielem gruntu pod budynkiem, bonifikata przejdzie na Pana jako kolejnego właściciela.

 3. karol 13 kwietnia 2019 at 00:18 - Reply

  witam. mam pytanie czy w tej chwili mogę wystąpić do spółdzielni z wnioskiem o wyodrębnienie mojego lokalu i przekształcenie go z mieszkania spółdzielczego własnościowego w pełną własność? dzwoniąc do spółdzielni z tym pytaniem powiedziano mi że do puki spółdzielnia nie otrzyma od miasta zaświadczenia czyli potwierdzenia o przekształceniu gruntu pod budynkiem to oni jako spółdzielnia nie przyjmują na razie żadnych wniosków o wyodrębnienie lokalu w budynku i trzeba czekać. trochę mnie to zaskoczyło i nie wiem czy to jest zgodne z prawem że muszę czekać w sumie nie wiadomo jak długo żeby móc złożyć wniosek o wyodrębnienie lokalu w budynku w którym praktycznie wszystkie lokale są już wyodrębnione ??

 4. BKT Kancelaria Radcy Prawnego 15 kwietnia 2019 at 13:00 - Reply

  Oczywiście, może Pan wystąpić z wnioskiem o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność. Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć z Panem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez Pana spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz jeżeli nie występuja zadłużenia z tytułu czynszu.
  Umowa powinna być zawarta w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku chyba, że nieruchomoć posiada nieuregulowany stan prawny tj. nie posiada księgi wieczystej lub innych dokumentów istotnych dotyczących własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek.
  Skoro jednak jest Pan jedynym lokatorem, który nie przekształcił jeszcze swojego prawa, z pewnością status gruntów jest uregulowany. Jednak oczywiście należałoby to sprawdzić.

  • Monika 12 sierpnia 2019 at 22:44 - Reply

   Witam. Może są Państwo w stanie nam
   Pomoc. W sierpniu 2018 złożyliśmy wniosek
   o wyodrębnienie na własność mieszkania spółdzielczo- własnościowego. Mija rok a spółdzielnia mówi ze nie mogą ponieważ czekają na wycenę gruntów. Podobno notariusz bez Zaświadczenia o wartości gruntu nie jest w stanie przenieść własności. Troszkę mnie to niepokoi. Czy tak jest zgodnie z prawem!

   • BKT Kancelaria Radcy Prawnego 13 sierpnia 2019 at 19:47 - Reply

    Niestety bez zbadania stanu faktycznego sprawy trudno jest powiedzieć, co dokładnie wstrzymuje spółdzielnię przed przeksztalceniem. Jeżeli w budynku więcej osób posiada juz wyodrębnione lokale, to raczej wycena gruntów nie może być powodem przecigania całego potępowania. Jak juz wspominałam powyżej w komentrzu, umowa powinna zostac zawarta w ciągu 6 miesięcy, chyba że rzeczywicie stan nieruchomości nie jest do końca uregulowany. Proszę zwrócić się do spółdzielni z pisemnym zapytaniem i prośbą o dokładne wyjaśnienie sprawy pod rygorem podjęcia kroków prawnych umożliwiających przekształcenie lokalu w lokal własnościowy.

 5. damian 22 czerwca 2019 at 14:37 - Reply

  dzień dobry,

  posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, co przypadku chęci sprzedaży mieszkania? Dlaczego spółdzielnia nadal pobiera w czynszu comiesięczną opłatę za użytkowanie wieczyste?

  • admin 22 czerwca 2019 at 14:52 - Reply

   Mieszkanie można zbyć bez problemu w każdym czasie. W zakresie opłaty spółdzielnia najprawdopodobniej pobiera opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, gdyż taka operacja jest odpłatna. Zgodnie z ustawą należy przez kolejne 20 lat uiszczać coroczne opłaty równe dotychczasowym opłatom rocznym. Obowiązek ten będzie dotyczyć każdego kolejnego właściciela nieruchomości, aż do momentu, gdy okres 20 lat się zakończy.

   Termin wnoszenia takiej opłaty będzie upływać 31 marca każdego roku. Jednakże opłatę za 2019 r. trzeba będzie uiścić do 29 lutego 2020 r. Opłaty będą waloryzowane. Wspominałam o tym w artykule.

 6. PIOTR z Krapkowic 28 sierpnia 2019 at 21:41 - Reply

  Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (mam również założoną księgę wieczystą – ale to nie istotne, bo to tylko na potrzeby banku). Rozumiem, że po przekształceniu właścicielem gruntu będzie Spółdzielnia, i to ona skorzysta z bonifikaty i będzie właścicielem. Ostatnio otrzymałem pismo ze Spółdzielni, że mam zapłacić 251,47 PLN jednorazowej opłaty z tytułu ww. przekształcenia. Czy Uchwała Spółdzielni w/s wniesienia w roku 2019 przez osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu tej jednorazowej opłaty jest zgodna z prawem?
  Na samym końcu pisma Spółdzielnia informuje nas, że po uzyskaniu zaświadczenia o wniesieniu jednorazowej opłaty przekształceniowej, Spółdzielnia dokona wykreślenia w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę…. Dziwne to trochę – bo to oznacza że mam zapłacić za to by to spółdzielnia była właścicielem tego gruntu i skorzystała z bonifikaty…

  • BKT Kancelaria Radcy Prawnego 3 września 2019 at 16:25 - Reply

   Szanowny Panie,
   ani prawo spółdzielcze lokatorskie ani też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jakie Pan posiada nie rozciągają się na grunt.
   W przypadku lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, grunt, na którym położony jest budynek mieszkalny zostaje uwłaszczony na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, a nie na rzecz danego lokatora. Także bonifikata dotyczyć będzie opłaty nałożonej na spółdzielnię jako użytkownika wieczystego (później właściciela) gruntu. Zgodnie jednak z art. 9 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w takiej sytuacji osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo społdzielcze, skorzysta ze stosownej bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynku. Nie ma natomiast nic dziwnego w rozłożeniu opłaty na poszczególnych lokatorów. Proszę pamiętać, że spółdzielnia jest bytem niesamodzielnym a utrzymującym się z opłat ponoszonych przez jej członków. W blokach spółdzielczych po przekształceniu gruntów pod blokami opłaty przekształceniowe są wliczane do opłat za mieszkanie, ale jeżeli w opłacie przekształceniowej będą bonifikaty, to spółdzielnia musi je uwzględnić i zmniejszyć spółdzielcy opłatę proporcjonalnie do powierzchni lokalu mieszkalnego, do którego przysługuje mu spółdzielcze prawo.

 7. Sylwia 6 września 2019 at 12:22 - Reply

  Witam,
  Posiadam spółdzielcze prawo do lokalu bez wyodrębnionej własności. Rozumiem, że mogę wystąpić do Spółdzielni z wnioskiem o wyodrębnienie własności ale biorąc pod uwagę, że mają pół roku na podpisanie ze mną umowy to raczej Spółdzielnia będzie przeciągać i nie wyrobimy się do końca roku aby mieć możliwość złożenia wniosku o uzyskanie bonifikaty. Moje pytanie brzmi jak sytuacja z wyodrębnieniem własności będzie wyglądała po nowym roku czyli 2020 i co wtedy z gruntem pod budynkiem? Czy dobrze rozumiem, że wykupienie gruntu przez spółdzielnię da jej możliwość znacznego podniesienia kosztu wyodrębnienia lokalu. Czy po 2020 wyodrębniony lokal będzie właścicielem części gruntu jemu przypadającej? Uprzejmie proszę o odpowiedź.

  • BKT Kancelaria Radcy Prawnego 8 września 2019 at 20:55 - Reply

   Jest bardzo prawdopodobne, że spółdzielnia jeszcze w tym roku wystąpi z wnioskiem o jednorazową wpłatę i uzyskanie bonifikaty. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas to Państwo będziecie mogli z takim wnioskiem wystąpić po przeniesieniu prawa własności. Spółdzielnia ma także prawo naliczyć opłatę stosunkową za przejście użytkowania wieczystego we własność wszystkim spółdzielcom. Ma przy tym jednak obowiązek odjęcia uzyskanej bonifikaty od nałożonej na spółdzielców opłaty za udział w eksploatacji budynku. Opłaty za przekształcenie płaci się przez kolejne 20 lat. Wykupienie więc gruntu przez spółdzielnię nie spowoduje podniesienia ceny lokalu spółdzielczego podczas jego wykupu. W momencie przejścia prawa własności na spółdzielcę, stanie się on także współwłaścicielem w części ułamkowej gruntu na którym posadowiony jest budynek.

 8. BKT Kancelaria Radcy Prawnego 5 października 2019 at 17:48 - Reply

  Niestety Pani opis sytuacji nie do końca jest dla nas zrozumiały. O jakiego rodzaju nieruchomość chodzi? Czyją jest własnością? Skąd te 99 lat? Opłatę uiszcza się przez 20 lat. Proszę o kontakt mailowy. Może po sprecyzowaniu zapytania będziemy mogli pomóc.

 9. Anonim 8 października 2019 at 01:15 - Reply

  Witam, spółdzielnia obciążyła mnie jako posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego opłata z tyt poniesienia przez nią jednorazowej opłaty Ty t przekształcenia , do kt została udzielona bonifikata. Czy spółdzielnia może decydować o podniesieniu jednorazowej opłaty z bonifikata bez wcześniejszej uchwały, czy może obciążać nią posiadaczy ww. prawa spółdzielczego . Opłata która mam ponieść została podzielona na 10 rat (po 250 zł) co jest i tak wygruowane dla mies budżetu. Czy można się od wysokości raty odwołać

 10. BKT Kancelaria Radcy Prawnego 8 października 2019 at 18:49 - Reply

  Szanowna Pani,

  w komentarzach był już post na temat cedowania opłat przez społdzielnię na lokatorów. Rozłożenie na raty opłat najprawdopodobniej zostało uznane przez społdzielnię za czynności zwykłego zarządu. Stąd nie podejmowano żadnej uchwały a jedynie nałożono na Państwa obowiązek spłaty rat. Można poprosić społdzielnię, by ta rozłozyła Państwu tą opłatę na mniejsze raty z uwagi na niemożnośc spłacenia ich w takiej wysokości.

 11. Mira 14 października 2019 at 18:19 - Reply

  czyil jezeli ja mam prawo własności lokalu mieszkalnego to płacę za grunt który został przekształcony we własnośc?

 12. Marek 22 października 2019 at 18:27 - Reply

  Jestem posiadaczem mieszkania spółdzielczego własnościowego ,posiadam postanowienie o niepełnosprawności . Z mocy ustawy przysługuje mi 99% bonifikata..Spółdzelnia naliczyła mi bonifikatę 60% ,co mam zrobić aby ustawa o 99% bonifikacie była respektowana

  • admin 31 stycznia 2020 at 18:45 - Reply

   W tym zakresie pisałam już powyżej w komentarzu.

 13. Ewa 25 listopada 2019 at 12:53 - Reply

  Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W br. wystąpiłam o przekształcenie w odrębną własność. Spółdzielnia poinformowała mnie, że dopóki nie zostaną załatwione sprawy przekształcenia własności gruntu, nie można tego przeprowadzić. Wiem, że spółdzielnia wystąpiła już z wnioskiem o bonifikatę, więc zapytałam, co z moją sprawą. Poinformowano mnie, że teraz to już „nie ma sensu”, że w księdze wieczystej będę figurować jako współwłaściciel gruntu i że „zarobiłam” tylko na opłacie notarialnej. Uważam, że własność gruntu i lokalu to dwie odrębne sprawy. Proszę o komentarz.

  • admin 31 stycznia 2020 at 18:44 - Reply

   Nie bardzo rozumiem. Spółdzielnia słusznie wystąpiła o bonifikatę. Zapewne celem jest zapłata opłaty jednorazowo. Spółdzielnia następnie sceduje opłatę na poszczególnych właścicieli. Teraz będzie Pani mogła wystąpić o przekształcenie spółdzielczego włsnościowego prawa w odrębną własność mieszkania. Proszę złożyć wniosek o przekształcenie.

 14. Kancelaria Radcy Prawnego 25 listopada 2019 at 13:56 - Reply

  Pani opis stanu faktycznego jest niezrozumiały. Przede wszystkim jeżeli posiada Pani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to nie jest Pani jego właścicielką. Przysługuje Pani jedynie ograniczone prawo na nieruchomości. NIe może być Pani także właścicielką gruntu, na którym położony jest budynek, gdyz właścicielem, tudzież użytkownikiem wieczystym jest spółdzielnia. Właścicelką gruntu i mieszkania stanie sie Pani dopiero po przekształceniu prawa ograniczonego prawa we własność. Przekształcenie gruntu z mocy prawa z użytkowania wieczystego na własność nie powoduje jednocześnie przekształcenia spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu we własność. Naliczone bonifikaty powinny być uwzględnione przy ustalaniu wysokości opłaty przypadającej na Panią z tytułu przekształcenia. Proszę poprosić o nr KW, zorientować się w zapisach i wystąpić do spółdzielni o przekształecenie spółdzielczego prawa własnościowego we własność. Od momentu złożenia wniosku do przekształcenia społdzielczego prawa własnościowego do lokalu nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy. Taki termin zakreśla dla spółdzielni ustawa.

 15. Anna 26 listopada 2019 at 13:46 - Reply

  Witam, mam odrębną własność w spółdzielni. Do tej pory wnosiłam opłaty za grunt do urzędu miejskiego. Piszecie Państwo o bonifikacie, jednak nie otrzymałam żadnego zaświadczenia, abym mogła skorzystać z bonifikaty i wpłaciła całość w 2019 roku. Co mam zrobić, aby skorzystać z tej bonikikaty, bo jak rozumiem, to ja a nie spółdzielnia będę płacić opłatę przekształceniowa.

 16. Patryk 10 grudnia 2019 at 12:55 - Reply

  Kupiłem mieszkanie 10 lat temu, które posiada spółdzielczo-własnościowy tytuł, ma założoną księgę wieczystą. Spółdzelnia upadała wiele lat temu. W bloku, w którym mam to mieszkanie, 95% mieszkańców ma mieszkania własnościowe i działa tam wspólnota.
  Jakie kroki powinienem podjąć by moje mieszkanie zostało przekształcone we własnościowe?

  • Kancelaria Radcy Prawnego 11 grudnia 2019 at 10:42 - Reply

   Co to znaczy, że spółdzielnia upadała. Kto jest właścicielem obecnie Pańskiego mieszkania? Celem wykupienia mieszkania powinien Pan złożyć wniosek do obecnego właściciela o wykup. Pisałam o tym w komentarzach powyżej. jeżeli nie ma zadłużenia na lokalu oraz spłacone są wszystkie kredyty na nieruchomości , to decyzję powinien Pan otrzymać w ciągu 6 miesięcy.

 17. Jolanta 31 grudnia 2019 at 00:05 - Reply

  Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Spółdzielnia uzyskała 60% zniżki. Miesięcznie z tego tytułu wnoszę odpowiednią opłatę. Teraz dowiedziałam się, że zgodnie z ustawą z 13.czerwca 2019 roku jako opiekunowi osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności należy się bonifikata 99%. Czy w tej sytuacji mnie to dotyczy?

  • admin 31 stycznia 2020 at 18:39 - Reply

   Niestety najprawdopodobniej nie z uwagi na fakt, że nie jest Pani właścicielem mieszkania a posiada Pani albo społdzielcze prawo do lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo. Bonifikata przysługuje w tym wypadku społdzielni, która pełni rolę właściciela dla lokali nie wykupionych. Gdyby była Pani właścicielem lokalu to taka większa bonifikata właśnie Pani by dotyczyła.

 18. Adam Ł 22 stycznia 2020 at 15:12 - Reply

  Przeczytałem wyżej, że wyodrębnienie lokalu i przekształcenie go z mieszkania spółdzielczego własnościowego w pełną własność jest możliwe, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny tj. nie posiada księgi wieczystej lub innych dokumentów istotnych dotyczących własności gruntu, na którym postawiony jest budynek. Z drugiej strony czytam, że w sytuacji wyodrębnienia co najmniej jednego lokalu w takim budynku, cały budynek będzie podlegał pod ustawę przekształceniową. Z tym, że jak ma się wyodrębnić ten wspomniany jeden lokal, skoro grunty są nie uregulowane? Koło się zamyka. Będę wdzięczny za wyjaśnienie.

  • admin 25 stycznia 2020 at 21:36 - Reply

   Zgodnie z postanowieniami ustawy przekształceniowej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przekształceniu z mocy prawa podlegają grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. W zakresie lokali mieszkalnych wielorodzinnych podstawą zmiany prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych pod tymi lokalami we własność będzie więc wydzielenie w tych budynkach lokali mieszkalnych. O tym właśnie mowa w artykule. Uwłaszczenie dotyczy tylko gruntów, na których posadowione są bydynki z lokalami mieszkalnymi (co najmniej połowa lokali mieszkalnych). Jeżeli natomiast stan prawny nieruchomości znajdującej się we własności spółdzielni nie jest uregulowany, mowa tu o gruntach pod budynkiem, nie będzie możliwe przekształcenie prawa spółdzielczego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębne prawo własności. Spółdzielnia musi najpierw dokonać uregulowania stanu prawnego w postaci dokonania zmian w Księgach Wieczystych, dokonać spłaty zadłużenia, jeżeli takowe na gruncie istnieje, skreślić hipotekę z KW, dopiero wówczas może przekształcać spółdzielcze prawa do lokali we własność. Reasumując, mówimy tu o dwóch różnych sytuacjach, jedna dotyczy przesłanek podlegania pod ustawe uwłaszczeniową, druga warunków przekształcenia prawa do lokalu a nie gruntu.

 19. Angelika 28 stycznia 2020 at 18:35 - Reply

  Witam, kupiłam mieszkanie w listopadzie 2019r., z dniem dzisiejszym 28.01.2020 dostałam pismo o wniesienie opłat. Kto powinien to zapłacić? Ja czy poprzedni właściciel?

  • admin 31 stycznia 2020 at 18:36 - Reply

   To zależy czy była Pani wcześniej najemca tego lokalu czy tez nie. Generalnie do uiszczenia opłaty zobowiązany jest każdoczesny właściciel. Oznaczałoby to, że za 2019 rok opłatę powinien uiścić poprzedni właściciel do 29 lutego 2020r. Kolejne opłaty powinna uiszczać już Pani, no chyba że chodzi o opłatę jednorazową ze względu na bonifikatę za cały okres. Wówczas winien ją uiścić także poprzedni właściciel. Jeśli poprzednim właścicielem była spółdzielnia to cedowała ona opłatę na lokatorów.

 20. Grzegorz 2 lutego 2020 at 20:32 - Reply

  Mam podobną sytuację jak P. Jolanta z wpisu z 31.12.2019. Zapłaciłem S.M. jednorazowo opłatę przekształceniową z bonifikatą 60%. Z racji że nie mam wyodrębnionego mieszkania nie byłem stroną dla Starostwa i nie mogłem skorzystać z bonifikaty zgodnie z art.9a ust.2. Moje pytanie brzmi: Czy przenosząc teraz ( już po zapłacie za przekształcenie) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność mógłbym wnioskować do Starostwa o przyznanie bonifikaty 99%

  • Kancelaria Radcy Prawnego 2 lutego 2020 at 23:31 - Reply

   Każda gmina troszkę inaczej podchodzi do kwestii wykupu. Prawnie skorzystanie z możliwości większej bonifikaty w sytuacji, kiedy taka bonifikata doczesnemu właścicielowi nie przysługiwała jest niemożliwe. Warto może jednak dowiedzieć się, jak na te kwestie zapatruje się gmina.

 21. ANDRZEJ 3 lutego 2020 at 22:10 - Reply

  witam.podpisałem akt notarialny wyodrębnienia lokalu mieszkalnego( spółdzielcze własnościowe) na szkicu rzutu poziomego kondygnacji dołączonym do aktu notarialnego pokazującym samodzielność lokalu do mojego mieszkania jest też razem z mieszkaniem zakreślone małe pomieszczenie gospodarcze gdzie są liczniki wody do tego mieszkania, pani notariusz nie uwzględniła go w akcie notarialnym opisując lokale a moim zdaniem jest to pomieszczenie przynależne a akt notarialny nie wspomina o nim ani słowem i to jest dla mnie dziwna sytuacja ,co mogę teraz zrobić ,dlaczego nie zostało to pomieszczenie wpisane do aktu ? wspomnę tylko że notariusz to jest notariusz obsługujący spółdzielnię? co tu teraz z tym zrobić?

 22. Kancelaria Radcy Prawnego 4 lutego 2020 at 00:03 - Reply

  Prawo przewiduje możliwość unieważnienia lub też podważenia aktu notarialnego powołując się na błąd co do treści czynności prawnej czyli mylne wyobrażenie o rzeczywistym stanie rzeczy lub o treści złożonego oświadczenia. To czy w tej konkretnej sytuacji spełnione będa wszystkie przesłanki umożliwiające skorzystanie z tej właśnie formy unieważnienia aktu notarialnego trudno jest na podstawie postu określić. Sugeruję udanie się po poradę do specjalisty w tym zakresie. Post nie nawiązuje ponadto do tematyki artykułu.

 23. ANDRZEJ 4 lutego 2020 at 14:46 - Reply

  A czy jest możliwe sporządzenie sprostowania przez notariusza albo aneks do tego aktu? bo z tego co mi wiadomo to wyodrębnienie lokalu następuje razem z pomieszczeniami przynależnymi zaznaczonymi w zaświadczeniu o samodzielności lokalu czy tak jest ? czy mogę się dowiedzieć coś więcej od państwa na ten właśnie temat? z góry dziękuję za każdą informację.pozdrawiam serdecznie

 24. Katarzyna 21 lutego 2020 at 23:15 - Reply

  Dzień dobry,
  Mieszkam razem z teściową w Warszawie w jej mieszkaniu w bloku należącym do AMW i mamy 2 niepełnosprawnych synów, czy możemy opłacić ustawowe 1% zamiast 2%?

  • admin 26 lutego 2020 at 11:24 - Reply

   Prawo do 99 proc. bonifikaty od opłaty przekształceniowej zgodnie z nowo dodanym po nowelizacji ustawy przekształceniowej art. 9a zyskały osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz te, które uzyskały orzeczenie przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób. To oznacza, że bonifikata przysługuje tym, którzy mieli orzeczenie lub zamieszkiwali z osobą ją posiadającą w dniu 1 stycznia 2019 roku. To oznacza, że gdyby teściowa była opiekunem prawnym dzieci lub ich przedstawicielem to jak najbardziej bonifikata w wysokości 99 % przysługiwałaby teściowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność.

   https://www.prawo.pl/prawo/oplaty-za-przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-we-wlasnosc,452058.html

 25. Rita 23 czerwca 2020 at 17:32 - Reply

  Dzień dobry. Jestem właścicielem lokalu spółdzielczego. Ustaliłam ze spółdzielnią zakup gruntu w ratach. Co po spłaceniu rat? Czy będę mogła zrobić wpis do ksiąg wieczystych, czy spółdzielnia to robi?

  • admin 24 czerwca 2020 at 14:35 - Reply

   Szanowna Pani, niestety troszkę mało informacji nam Pani przekazała, w szczególnosci z jakiego tytułu zakup gruntu, czy chodzi Pani o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu? Sugerujemy opisać cała sprawę w korespondencji mailowej. Postaramy sie pomóc.

 26. Karolina 14 października 2020 at 09:58 - Reply

  Witam, mam pytanie. Posiadam mieszkanie lokatorskie. Chciałabym je przekształcić na spółdzielcze- własnościowe. Dzwoniąc do spółdzielni dowiedziałam się ze jest to obecnie niemożliwe ze względu na nową ustawę gruntowa…
  Kiedy będę mogła to zrobić i czemu obecnie nie mogę?

  • admin 11 listopada 2020 at 17:16 - Reply

   Trudno jest nam powiedzieć, z jakiej przyczyny spółdzielnie nie podejmuje uchwały w sprawie przekształcenia. Być może nie wszystkie sprawy związane z samym gruntem pod budynkiem są uregulowane. Stanowi to wówczas przesłankę negatywną do przekształcenia. Warto dopytać o szczegóły w spółdzielni.

 27. Maria 3 grudnia 2020 at 09:41 - Reply

  Dzień dobry, jestem właścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – jestem panną. Czy jeżeli wstąpię w związek małżeński i dopiero wtedy złożę wniosek o przekształcenie prawa do lokalu w pełną własność – to współmałżonek automatycznie staje się właścicielem lokalu?

  • admin 20 grudnia 2020 at 17:02 - Reply

   Nie. Jest Pani właścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego przed małżeństwem a przekształca Pani jedynie to ograniczone prawo we własność. Nabycie i tak nastąpiło przed małżeństwem i mieszkanie należy tylko do Pani.

 28. Bartłomiej 14 grudnia 2020 at 00:38 - Reply

  Witam.
  Chciałbym zapytać jak wygląda sprawa podczas kupowania mieszkania od dewelopera.
  Czy po kupnie mieszkania od dewelopera to ja, jako nowy właściciel jestem zobowiązany zapłacić opłatę za przekształcenie z użytkowania wieczystego w prawo własności? Czy może, będzie ona pobierana w czynszu mieszkania.
  Proszę mi wybaczyć jest to pytanie jest źle sformułowane, lecz jestem „laikiem” w tej dziedzinie.

  • admin 20 grudnia 2020 at 15:41 - Reply

   Jeżeli budynek posadowiony jest rzeczywiście na gruncie użytkowanym wieczyście to przekształcenie tego gruntu we wasnośc obciąża każdoczesnego właściciela. Proszę zapytać deweloper o status gruntu.

 29. Ewa 8 lutego 2021 at 14:29 - Reply

  Dzień dobry.

  Czy jeśli jestem najemcą lokalu użytkowego w piwnicy budynku mieszkalnego to Spółdzielnia może przerzucać opłatę prze kształceniową i za użytkowanie wieczyste gruntów wspólnych na mnie?
  Nie jestem właścicielem lokalu.

  • admin 8 lutego 2021 at 15:49 - Reply

   Tak. ustawa przekształceniowa dotyczy m.in. właścicieli domów wielorodzinnych, położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne (zarówno osoby fizyczne jak i prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i deweloperów). drug połowa mogą stanowić lokale użytkowe. Opłatę przekształceniową spółdzielnie cedują zwykle na lokatorów zarówno mieszkań jak i lokali użytkowych nie będcych właścicielami tych lokali.

  • admin 8 lutego 2021 at 15:56 - Reply

   Ustawa przekształceniowa dotyczy m.in. właścicieli domów wielorodzinnych, położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne (zarówno osoby fizyczne jak i prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i deweloperów). Zwykle społdzielnia ceduje opłatę przekształceniową na najemców lokali, przy czym nie ma znaczenia, iż jest to lokal użytkowy. Ważne natomiast jest, by nie była Pani właścicielem lokalu. Właścicielom lokali mieszkalnych oraz użytkowych naliczana jest odrębna opłata.

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Copyright 2019-2023 Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Kielar-Tammert | Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności | Regulamin sklepu | Ograniczenie odpowiedzialności | Stworzona przez ABCX – projektowanie stron internetowych