Dziś na przykładzie jednego z Klientów naszej Kancelarii – polskiej firmy zajmującej się stawianiem powierzchni fotowoltaicznych – przedstawię Państwu 5 sposobów na relokację pracowników z krajów trzecich na terytorium innego kraju Unii Europejskiej, w tym przypadku do Niemiec. Dlaczego zdecydowałam się zacząć ten rok akurat od tego tematu?

Sytuacja geopolityczna oraz ciągle rosnące ceny energii zmuszają przedsiębiorców do zintensyfikowanego poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Ożywiony popyt na rynkach światowych na budowę ferm wiatrowych oraz fotowoltaicznych powoduje też potrzebę szybkiego przemieszczania się pracowników do miejsca wykonywania pracy – często na terytorium innego kraju. W konsekwencji wiele firm zatrudniających obywateli z krajów trzecich – wskutek działania zasad konkurencyjności rynku – wygrywa przetargi w innych krajach na budowę urządzeń produkujących energię elektryczną.

Niestety za potrzebą uniezależniania się od rosyjskiego gazu nie idą w parze nowelizacje przepisów. Te z kolei są konieczne, by w sposób szybki i bezproblemowy relokować pracowników w miejsca realizacji usług. W związku z tym, jak to robić dobrze, skutecznie i efektywnie dla naszego przedsiębiorstwa?

Odpowiadam poniżej!

Słowem wprowadzenia…

Wcześniej wspomniałam o tym, że niniejszy wpis tworzę na podstawie istniejącego stanu faktycznego. Na dobry początek streszczę zatem kilka ważnych faktów na temat sytuacji, w jakiej znalazł się nasz Klient.

Firma fotowoltaiczna z kapitałem tureckim (ale siedzibą w Polsce) zatrudnia obywateli tureckich – specjalistów w zakresie stawiania dużych powierzchni fotowoltaicznych. Firma otrzymała zlecenie na realizację prac na terytorium Niemiec z wykorzystaniem swoich własnych pracowników. Niestety, termin na realizację zlecenia był bardzo krótki. Należało w sposób płynny i szybki relokować pracowników celem jego wykonania. Z jakich możliwości mogła skorzystać spółka? 

Przeczytaj także: Działalność gospodarcza w Niemczech czy w Polsce – co wybrać?

Delegowanie pracowników w ramach tymczasowego świadczenia usług na terytorium innego kraju Unii Europejskiej

To najprostszy sposób relokacji pracowników pochodzących z krajów trzecich, zatrudnionych legalnie w Polsce na terytorium innego kraju Unii Europejskiej. Niestety nie do końca sprawdza się on, jeżeli mówimy o relokacji pracowników na terytorium Niemiec. Zastanawiacie się Państwo dlaczego?

Niemcy bowiem skutecznie bronią dostępu do swojego rynku pracy. Ma to swoje odzwierciedlenie zwłaszcza w konieczności pozyskiwania dla każdego z relokowanych pracowników pochodzących z krajów trzecich wizy Vander Elst. Jest to swoisty dokument weryfikujący poprawność procesu delegowania do Niemiec. Wizę wydaje ambasada Niemiec w Warszawie. Niestety terminy na wydanie wizy są bardzo odległe i mogą dotyczyć jedynie niewielkiej ilości pracowników wysyłanych do pracy za Odrę.

Nasz Klient miał jednak do wysłania jednorazowo 40 pracowników. Ilość ta uniemożliwiła zatem skuteczne wnioskowanie w bardzo krótkim okresie czasu o wydanie każdemu z tych pracowników wizy Vander Elst. W związku z tym, rozpoczęliśmy poszukiwała alternatywnych metod legalnego przeniesienia pracowników spółki celem wykonania bardzo dużego zlecenia na terytorium Niemiec. 

5 sposobów na relokację pracowników w grupie kapitałowej – karta ICT (Intra-Corporate Transfer)

Karta ICT to zezwolenie umożliwiające relokację pracowników w ramach przeniesienia pomiędzy powiązanymi kapitałowo lub osobowo przedsiębiorstwami, z których jedno znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej w ramach wykonania dyrektywy PE i Rady 2014/66/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. 

Wniosek o wydanie karty ICT składa się w kraju, w którym pracownik będzie przebywał najdłużej celem wykonywania pracy. Dotyczy to również sytuacji, gdy pierwszym krajem pobytu pracownika z kraju trzeciego będzie inny kraj unijny. 

Co powinien zrobić w naszym przypadku pracodawca polskiej spółki? Mając na uwadze możliwość relokacji pracowników z Polski do Niemiec, winien wystąpić do polskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie cudzoziemcom z Turcji karty ICT jeśli: 

  • cudzoziemiec ma zostać oddelegowany do Polski przez pracodawcę macierzystego, mającego siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa do firmy w Polsce (firma musi pozostawać w związku kapitałowym lub organizacyjnym z pracodawcą macierzystym lub należeć do grupy przedsiębiorstw) oraz 
  • cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w Polsce jako pracownik należący do kadry kierowniczej, specjalista lub pracownik odbywający staż przez okres przekraczający 3 miesiące (90 dni). 

Podobne warunki pozyskania karty ICT obowiązują w Niemczech. O kartę ICT ubiega się wówczas w urzędzie ds. cudzoziemców przedsiębiorstwo przyjmujące. Będzie to więc niemiecki oddział zagranicznego przedsiębiorstwa położonego poza granicami Unii Europejskiej – w naszym przypadku w Turcji. 

Oczywiście przed przyjazdem do Niemiec pracownik powinien uzyskać we właściwej ambasadzie kraju pochodzenia wizę pracowniczą. Zezwolenie ICT pozwala na legalizację pobytu i pracy cudzoziemca w ramach jednego postępowania administracyjnego, dlatego też nie trzeba już wnioskować o wydanie odrębnego zezwolenia na pracę.

Zezwolenie ICT jest udzielane na okres planowanego przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, jednak nie dłuższy niż: 

  • 3 lata – w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów,
  • 1 rok – w przypadku pracowników odbywających staż.

Co umożliwia uzyskanie w Polsce karty ICT? 

Uzyskanie karty ICT ułatwia mobilność pracowników wewnątrz krajów Unii Europejskiej. Zagraniczni pracownicy posiadający kartę ICT w jednym z krajów UE mogą wyjechać do pracy tymczasowo:

  • do innego kraju Unii Europejskiej,
  • po spełnieniu pewnych przesłanek,
  • wewnątrz przedsiębiorstwa bądź wewnątrz grupy kapitałowej,
  • bez konieczności wyjazdu wcześniejszego do kraju pochodzenia. 

O tym piszę poniżej. 

Mobilność krótkoterminowa

Pracownicy z krajów trzecich posiadający polską kartę ICT mogą wyjeżdżać do pracy na terytorium Niemiec na okres do 90 dni. Oczywiście, ma to miejsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstw lub wewnątrz grupy kapitałowej. Do tego krótkoterminowego transferu nie jest wymagane na terytorium Niemiec ubieganie się o dodatkowy tytuł pobytowy. Wystarczy, że polska firma (lub oddział) poinformuje niemiecki Urząd do spraw migracji i uchodźców (BAMF) o wysłaniu pracowników do tymczasowej pracy do przedsiębiorstwa (lub oddziału) położonego na terytorium Niemiec.  

Zgłoszenie może nastąpić w formie mailowej. Organ powinien w ciągu 20 dni wyrazić zgodę na przyjazd pracowników do Niemiec. Oznacza to, że chcąc wysłać pracownika spoza UE do DE, należy to zrobić min. 20 dni przed planowanym przyjazdem cudzoziemców do Niemiec. Zgoda niemieckiego urzędu pracy nie jest tu wymagana.  

5 sposobów na relokację pracowników w grupie kapitałowej – mobilna karta ICT

Pracownicy z krajów trzecich posiadający kartę ICT wydaną w innym kraju UE mogą przebywać w Niemczech także przez okres dłuższy niż 90 dniW tym celu potrzebują oni jednak zezwolenia na pobyt w Niemczech, czyli tzw. mobilną kartę ICT.  

Wnioski o wydanie mobilnej karty ICT składa się we właściwym ze względu na siedzibę oddziału lub przedsiębiorstwa wchodzącego w skład grupy przedsiębiorstw Urzędzie do spraw cudzoziemców. 

Warunkiem wydania mobilnej karty ICT jest to, aby pracownik:

  • należał do tak zwanej kadry kierowniczej lub
  • był specjalistą w swojej dziedzinie albo stażystą.  

Uwaga!

Mobilna karta ICT w Niemczech zostanie wydana tylko w sytuacji, kiedy okres pobytu w Niemczech nie będzie przekraczał okresu pobytu w kraju, w którym wydana została pierwotna karta ICT.  

Jeżeli pracownik przyjechał do Niemiec w ramach tzw. krótkoterminowego pobytu, składając do urzędu do spraw migracji i uchodźców odpowiednie zawiadomienie,  wniosek o wydanie mobilnej karty ICT wskutek przedłużenia jego pobytu powyżej 3 miesięcy powinien być złożony przynajmniej 20 dni przed zakończeniem pobytu krótkoterminowego. W celu wydania mobilnej karty ICT konieczna jest zgoda Agencji Pracy. Tą jednak pozyskuje Urząd do spraw migracji w procedurze wewnętrznej. 

Międzynarodowa wymiana personelu/projekty zagraniczne

Kolejną możliwością relokacji pracowników na terytorium Niemiec jest międzynarodowa wymiana personelu oraz projekty zagraniczne.

Jak wygląda postępowanie dla działających międzynarodowo przedsiębiorców i koncernów w Niemczech?

Zgodę na międzynarodową wymianę pracowników w ramach grupy kapitałowej lub przedsiębiorstwa wydaje Urząd do spraw cudzoziemców (bez udziału niemieckiej Agencji Pracy). Warunkiem wyrażenia zgody jest to, aby pracownicy w ramach wymiany międzynarodowej byli pracownikami kwalifikowanymi. A w szczególności pracownikami, którzy ukończyli studia wyższe oraz wyższe uczelnie techniczne. Fakt ten należy oczywiście wykazać odpowiednimi dokumentami. 

Przeniesienie w ramach wykonywania projektów zagranicznych dotyczy sytuacji, w której czynności w Niemczech w przedsiębiorstwie należącym do grupy kapitałowej poza granicami Unii Europejskiej służyć mają przygotowaniom do realizacji projektu poza granicami Niemiec. 

Należy mieć na uwadze, że – niezależnie od udzielenia zgody na wymianę personelu – przyjeżdżającym do Niemiec należy wyrobić wizę wjazdową w kraju pochodzenia. 

5 sposobów na relokację pracowników w grupie kapitałowej. Podsumowanie 

Relokujesz swoich pracowników do innych krajów UE lub zamierzasz to zrobić? Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, chętnie porozmawiamy i rozwiejemy Twoje wątpliwości. Zadzwoń do nas: +48 606 608 089 lub napisz sekretariat@bktkancelaria.pl. 

Przeczytaj także: Umowy szkoleniowe a delegowanie – sposób na ominięcie przepisów?