Kinderzuschlag to niemieckie świadczenie rodzinne, o które mogą starać się rodzicie uzyskujący niskie dochody, w ramach kontynuacji tematu niemieckich świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Familienkasse. O świadczeniu Kindergeld pisałam w jednym z moich artykułów: Komu przysługuje niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld?

Co istotne, zasiłek ten może być uzupełniony o tzw. Kinderzuschlag. Niestety otrzymać go mogą rodzice zamieszkali wraz z dziećmi tylko na terytorium Niemiec i na tym terytorium pracujący. W niniejszym artykule wyjaśnię m.in.:

 • czym jest Kinderzuschlag?
 • komu przysługuje to świadczenie?
 • w jakiej wysokości oraz
 • przez jaki okres może być wypłacane?

Kinderzuschlag, czyli niemieckie świadczenie rodzinne – czym jest?

Kinderzuschlag jest niemieckim świadczeniem rodzinnym przyznawanym rodzicom, którzy uzyskują niskie dochody. Oznacza to, że dodatek ten nie zostanie wypłacony rodzicom dzieci, którzy przebywają na tzw. Harz IV, czyli nie pracują lub ich zarobki w ogóle nie starczają na utrzymanie rodziny. Kindergeldzuschlag przysługuje obok (nie zamiast!) Kindergeld. Ma na celu wsparcie najuboższych rodzin i zwalczanie biedy przede wszystkim wśród dzieci.

Kinderzuschlag – komu przysługuje to niemieckie świadczenie rodzinne?

Przede wszystkim, świadczenie mogą otrzymać rodzice, których dochody umożliwiają utrzymanie jedynie ich samych. Zarobki, które uzyskują nie wystarczają zatem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem całej rodziny.

Kinderzuschlag przysługuje na dzieci poniżej 25 roku życia, jeśli:

 • zamieszkują one wspólnie w gospodarstwie domowym rodzica ubiegającego się o świadczenie, nie są w związku małżeńskim, nie żyją w zalegalizowanym związku partnerskim,
 • na dziecko pobierane jest świadczenie Kindergeld, lub też nie jest ono pobierane tylko ze względu na otrzymywane inne świadczenia, które wykluczają pobieranie Kindergeld,
 • rodzic ubiegający się o Kinderzuschlag nie ma prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II (inaczej nazywanego ALG II lub Hartz IV),
 • rodzice osiągają wymagany dochód minimalny i nie przekraczają dochodu maksymalnego.

Wysokość świadczenia Kinderzuschlag

Maksymalna wysokość dodatku na jedno dziecko wynosi 170 Euro. Od 1. lipca br. kwota ta natomiast wzrośnie do 185 Euro.

Co wyłącza częściowo lub całkowicie Kinderzuschlag?

Kwotę maksymalną świadczenia tj. obecnie 170 Euro, pomniejsza się o dochody dziecka. Wynika z tego, że jeżeli dochód dziecka przekracza powyższą kwotę, świadczenie w ogóle nie będzie przysługiwać na dane dziecko.

Uwaga zmiana!

Od 1 lipca 2019 r. ta regulacja ulegnie zmianie. Od tego czasu jedynie 45% dochodów dziecka (a nie tak jak obecnie 100%) będą rozliczane z kwotą świadczenia.

Przykład

Dziecko w wieku 18 lat uczy się i jednocześnie „dorabia” uzyskując w ten sposób 200 euro dochodu miesięcznie. W obecnym stanie prawnym na to dziecko dodatek nie przysługiwałby (170 euro-200 euro). Od 1. lipca od kwoty 185 euro odliczymy w tej samej sytuacji jedynie 90 euro (45% z 200 euro). W taki sposób rodzic otrzyma na to dziecko 95 euro przy spełnieniu innych, niezbędnych przesłanek.

BKT Kinderzuschlag - niemieckie świadczenie rodzinne

Dochód minimalny i maksymalny dochód dopuszczalny

W przypadku dochodu minimalnego sytuacja przedstawia się prosto. Dochód minimalny dla rodzica samotnie wychowującego dziecko wynosi 600 euro brutto. Dla obojga rodziców zaś 900 euro brutto.

Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku obliczania dochodu maksymalnego. Dochód maksymalny obliczany jest dla każdej rodziny indywidualnie. Nie może być on wyższy niż to przewidują regulacje dotyczące zasiłku dla bezrobotnych – Arbeitslosengeld II (Hartz IV).

W świetle przepisów dot. Hartz IV granicę maksymalnego dopuszczalnego dochodu wyznacza suma kosztów utrzymania danej osoby (tzw. minimum egzystencjalne, a zatem sumy pokrywające podstawowe potrzeby) wraz z procentowym udziałem w kosztach zakwaterowania i ogrzewania ponoszonych przez rodziców.

Kwoty przewidziane na podstawowe potrzeby są tożsame z sumą potencjalnego zasiłku dla bezrobotnych Harz IV i przedstawiają się następująco:

ZAPOTRZEBOWANIE- NORMY ustawowe 2019      2018
Dorośli/ rodzice samotnie wychowujący dzieci 424 € 416 €
Pary lub osoby żyjące w konkubinacie 382 € 374 €
Osoby poniżej 25. roku życia pozostające w gospodarstwie domowym rodziców 339 € 332 €
Dzieci w wieku od 0 do 5 lat 245 € 240 €
Dzieci w wieku od 6 do 13 lat 302 € 296 €
Dzieci w wieku od 14 do 17 lat 322 € 316 €

Procentowy udział w kosztach zakwaterowania i ogrzewania

W przypadku wyliczenia kosztów na zakwaterowanie i ogrzewanie brane są pod uwagę koszty rzeczywiście poniesione, jednakże muszą być one rozsądne.

Koszty rzeczywiste mnoży się następnie przez z góry ustalony udział procentowy. W konsekwencji, wysokość udziału poszczególnych członków rodziny w kosztach zakwaterowania i ogrzewania przedstawia poniższa tabela.

RODZICE SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY DZIECI Z Procentowy udział rodzica w kosztach mieszkaniowych % RODZICE WSPÓLNIE WYCHOWUJĄCY DZIECI Z Procentowy udział małżeństwa w kosztach mieszkaniowych %
1 dzieckiem 77,10 1 dzieckiem 83,60
2 dzieci 62,73 2 dzieci 71,83
3 dzieci 52,88 3 dzieci 62,96
4 dzieci 45,70 4 dzieci 56,04
5 dzieci 40,24 5 dzieci 50,49

Przykład

Obliczmy na podstawie powyższych tabel maksymalny dochód na potrzebę Kinderzuschlag dla:

 • małżeństwa
 • z dwójką dzieci,
 • których czynsz mieszkania wynosi 600 euro miesięcznie .

Minimalne zapotrzebowanie zarówno rodzica pobierającego Kindergeld, jak i drugiego rodzica wynosi 382 euro. Ich wspólne zapotrzebowanie wynosi zatem 764 euro.

Udział rodziców w kosztach mieszkania (71,83% z 600 euro, które rodzina płaci za czynsz) wynosi 430,98 euro.

Łącznie ich zapotrzebowanie wynosi 764 euro + 430,98 euro= 1194,98 euro.

Następnie wyliczamy maksymalny Kinderzuschlag na dwoje dzieci 2*170= 340 euro

Końcowo sumujemy zapotrzebowanie rodziców z kwotą dodatku na dwoje dzieci:

1194,98 euro + 340 euro = 1534,98 euro.

Powyższa rodzina może mieć prawo do otrzymania Kinderzuschlag jedynie wtedy, gdy jej miesięczny dochód jest wyższy niż 900 euro i niższy niż 1534,98 euro netto.

Komu wypłacane będzie świadczenie?

Tak jak wspomniano w artykule dot. Kindergeld, uprawnionym do pobierania świadczenia jest zawsze tylko jeden rodzic. W tym przypadku będzie to rodzic, który złożył wniosek lub rodzic, któremu wypłacane jest Kindergeld. Dodatek, o którym mowa wypłacany jest  bowiem razem (tego samego dnia) z tym świadczeniem.

Za jaki okres przed złożeniem wniosku?

Obecnie świadczenie jest wypłacane za miesiąc, w którym został złożony wniosek o Kinderzuschlag. Oznacza to, że nie otrzymają Państwo, tak jak w przypadku Kindergeld, świadczenia za okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Kinderzuschlag – niemieckie świadczenie rodzinne. Jak długo wypłacane?

Świadczenie będzie wypłacane maksymalnie do ukończenia przez dziecko 25. roku życia. Ponadto przyznawane jest na okres 6 miesięcy. Po tym czasie niezbędne jest złożenie wniosku o przedłużenie.

Co zrobić by otrzymać świadczenie rodzinne z Niemiec?

Należy:

 1. Wypełnić wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (koniecznie formularz o nazwie KiZ 5b, związany z kosztami czynszu i ogrzewania oraz załącznik o nazwie „KIND”).
 2. Dołączyć niezbędne dokumenty:
 • zaświadczenie o zarobkach,
 • ewentualnie potwierdzenie otrzymywania tzw. Wohngeld w Niemczech,
 1. Dostarczyć dokumenty do właściwej Familienkasse.

Kiedy dowiem się o przyznaniu świadczenia?

Tak jak w przypadku Kindergeld o decyzji w sprawie Kinderzuschlag Familienkasse informuje uprawnionego w formie pisemnej. W przypadku decyzji negatywnej istnieje możliwość złożenia odwołania w ciągu 30 dni od jej doręczenia. W przypadku kolejnej decyzji odmownej możliwe jest złożenie skargi do sądu w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.

Wypłacanie świadczenia

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji Kinderzuschlag wypłacane będzie wraz z Kindergeld.

Obowiązek informacyjny

O wszelkich zmianach mających wpływ na przysługiwanie Kinderzuschlag (np. niższy czynsz, wyprowadzenie się jednego z dzieci z gospodarstwa domowego rodziców) należy powiadomić niezwłocznie Familienkasse. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować nie tylko nakaz zwrotu nienależnego świadczenia, ale również nałożenie na tą osobę kary pieniężnej.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję oczywiście do Państwa dyspozycji. Proszę zadawać pytania w komentarzach do tego artykułu, w formie mailowej lub telefonicznej. Nasza kancelaria zajmuje się reprezentowaniem uprawnionych przed Familienkasse, doradztwem w zakresie wypełniania wniosków o Kinderzuschlag oraz pośredniczeniem w korespondencji z urzędem w Niemczech.