Transgraniczny transport odpadów to coraz istotniejszy aspekt globalnej gospodarki. Niniejszy artykuł prezentuje podstawowe informacje na temat procedur oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Aby maksymalnie ułatwić Ci przyswojenie informacji na ten temat, stworzyliśmy listę krótkich i konkretnych wskazówek, które są gotowe do wdrożenia w praktyce!

Zapraszamy do lektury!

9 wskazówek, jak zorganizować transgraniczne przemieszczanie odpadów

Przemieszczanie odpadów – np. łopat turbin wiatrowych (o czym więcej poniżej) – między krajami wymaga zrozumienia i przestrzegania licznych przepisów. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska. Zacznijmy zatem od tego, jak zorganizować przewóz odpadu pomiędzy dwoma krajami Unii Europejskiej. 

O co musisz zadbać jeszcze przed samym transportem odpadów?

 1. Upewnij się, że instalacja, która przyjmie odpady, ma odpowiednie pozwolenia na unieszkodliwianie i odzysk odpadów. Sprawdź, czy podmiot przewozowy posiada stosowne zgody i zezwolenia (w tym: wymagane rejestracje w polskich systemach SENT i PUESC, jeżeli przewóz następuje do Polski).
 2. Przygotuj wniosek o zezwolenie na transgraniczne przemieszczanie odpadów (załącznik 1A). Wniosek musi zawierać: dane zgłaszającego, przewoźnika i instalacji przyjmującej odpady, a także szczegóły przemieszczenia odpadów. Zgłaszający – czyli zwykle podmiot, który zamierza dokonać recyklingu – musi również wykazać się gwarancją finansową, która pokryje koszty unieszkodliwiania i odzysku odpadów oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z przemieszczeniem. Wymogów w tym zakresie jest dużo więcej, ponieważ wniosek zawiera wiele załączników, takich jak np. potwierdzenie wspomnianej gwarancji finansowej czy faktury za przewóz odpadów. Warto więc skorzystać ze wsparcia prawnika specjalizującego się z procedurach przemieszczania odpadów.
 3. Przedstaw wniosek oraz załączniki w odpowiednich organach krajów zaangażowanych w przewóz: kraju eksportu, importu i ewentualnego kraju tranzytu. Organ kraju eksportu przekazuje wniosek i dokumenty do organu kraju importu oraz kraju tranzytu. Organy kraju importu i kraju tranzytu mają 30 dni na zgodę lub odmowę zgody na przemieszczenie odpadów. Organem odpowiedzialnym za wydawanie zgód na przemieszczanie odpadów w Polsce jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. W Niemczech będzie to odpowiednia komórka urzędu, zwykle Wydział ds. ochrony środowiska w danym landzie.
 4. Uzyskaj zezwolenie na przemieszczanie odpadów od organów krajów importu i tranzytu. 
 5. Poinformuj przewoźnika i instalację przyjmującą odpady o uzyskanym zezwoleniu.

Transport odpadów pomiędzy krajami UE

 1. Wypełnij formularz przewozu (załącznik 1B) i przekaż go przewoźnikowi, który będzie odpowiedzialny za przemieszczanie odpadów.
 2. Zrealizuj przewóz odpadów zgodnie z procedurą określoną w uzyskanym zezwoleniu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 3. Przewoźnik dostarcza dokument przewozu do zgłaszającego oraz organu kraju importu po dostarczeniu odpadów do instalacji przyjmującej. 
 4. Instalacja przyjmująca odpady musi dostarczyć zgłaszającemu potwierdzenie odbioru odpadów (załącznik 1C), które będzie stanowić dowód przemieszczenia i przekazania odpadów.

Ale to nie wszystko! 

Transgraniczne przemieszczanie odpadów i procedura z tym związana trwa jeszcze długo po dotarciu transportu do miejsca docelowego. Jako zgłaszający musisz pamiętać dodatkowo o co najmniej dwóch bardzo ważnych obowiązkach. Po pierwsze, zgłaszający musi przechowywać dokumenty związane z przemieszczeniem odpadów przez co najmniej trzy lata.

Ponadto, po zakończeniu procesu unieszkodliwiania lub odzysku odpadów, instalacja przyjmująca odpady powinna wydać zgłaszającemu certyfikat unieszkodliwienia lub odzysku (załącznik 1D). Dokument ten będzie potwierdzeniem prawidłowego wykonania procesu. Samo przekazanie certyfikatu unieszkodliwienia lub odzysku natomiast umożliwi zgłaszającemu zwolnienie z gwarancji finansowej.

Co z odpadami w postaci łopat turbin wiatrowych? Transgraniczne przemieszczanie odpadów w obrębie UE

Warto również zwrócić uwagę na kilka dodatkowych kwestii, które mogą wpłynąć na proces przemieszczania odpadów w postaci łopat turbin wiatrowych przez granicę: 

 1. Upewnij się, że łopaty są odpowiednio zabezpieczone i przygotowane do transportu. Mogą wymagać demontażu, jeśli ich rozmiary przekraczają dopuszczalne wymiary dla przewozów drogowych. W takim przypadku odpowiednie zabezpieczenie i opakowanie poszczególnych części łopat jest kluczowe. 
 2. Niektóre kraje mogą posiadać własne przepisy dotyczące transportu ładunków nietypowych, takich jak łopaty turbin wiatrowych. Przed przystąpieniem do przewozu sprawdź lokalne przepisy dotyczące transportu ładunków nietypowych, a także ewentualne ograniczenia co do wymiarów czy masy. 
 3. Jeśli korzystasz z różnych środków transportu (np. drogowego, kolejowego, morskiego), upewnij się, że wszyscy przewoźnicy są zarejestrowani w odpowiednich systemach oraz przestrzegają przepisów i wymagań stawianych przez różne kraje oraz środki transportu. 
 4. Współpracuj z celnikami, aby wypełnić wszelkie obowiązki celne, które mogą być związane z przemieszczaniem odpadów przez granicę. W przypadku łopat turbin wiatrowych warto sprawdzić, czy są one objęte zwolnieniem od ceł. 
 5. Prowadź szczegółową dokumentację wszystkich etapów przemieszczania łopat turbin wiatrowych przez granicę, tak aby zapewnić zgodność z przepisami oraz ułatwić ewentualne kontrole.

Przeczytaj także: Equal pay, czyli o wynagrodzeniu pracowników tymczasowych w DE