Jak zdobyć mieszkanie komunalne? Seria artykułów o tym, jak zdobyć własne M.

Popyt na mieszkania z każdym rokiem stale i niezmiennie rośnie. Zapotrzebowanie dotyczy nie tylko dużych miast takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, czy Kraków, ale również mniejszych miast powiatowych. Wiele osób, szczególnie młodych, zadaje sobie dziś pytania:

 • czy mogę uzyskać dofinansowanie na mieszkanie,
 • jakie formy pomocy oferuje państwo,
 • czy przysługuje mi mieszkanie komunalne,
 • jak wygląda proces zakupu mieszkania,
 • na co zwrócić uwagę zawierając umowę najmu.

Na te oraz inne wątpliwości wkrótce otrzymają Państwo wyczerpująca odpowiedź. Zapraszam Państwa do lektury serii artykułów dotyczących tej, jakże istotnej i aktualnej, problematyki.

Poniższy diagram przedstawia sposoby pozyskania własnego mieszkania pozwalające cieszyć się własnymi, przysłowiowymi „czterema kątami”.

jak zdobyć mieszkanie komunalne

W dzisiejszym artykule omówimy problematykę mieszkań komunalnych. Następny artykuł zostanie poświecony problematyce mieszkań budowanych w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) oraz wsparciu państwa w zakresie uzyskania własnego mieszkania (program Mieszkanie+). Ostatni artykuł z naszej serii będzie poruszał problematykę najmu lokalu oraz zakupu lokalu z rynku wtórnego oraz pierwotnego.

Mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne to własność gminna, a prawo do zamieszkania w nim otrzymują osoby spełniające określone kryteria. Kryteria, na podstawie których można uzyskać tego rodzaju mieszkanie, określa dana gmina. Dlatego warto zapoznać się z informacjami w tym zakresie odpowiednimi dla miejsca położenia mieszkania, o które się staramy. W tym celu należy sprawdzić lokalne uchwały rady gminy. Odpowiednie informacje powinny być zamieszczone na stronie internetowej danej gminy.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że w obszarze tematyki mieszkań komunalnych w ostatnim czasie zaszły istotne zmiany. Od 21 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 756). Należy jednak podkreślić, że wprowadzone zmiany dotyczą jedynie nowych umów, czyli tych zawartych pod dniu wejścia w życie przedmiotowych zmian.

Nowelizacja przepisów przyznaje gminie uprawnienie do badania sytuacji majątkowej potencjalnego najemcy.

Procedura ubiegania się o uzyskanie mieszkania komunalnego przedstawia się następująco:

 1. Najpierw należy złożyć wniosek o przyznanie lokalu, wraz ze stosownymi załącznikami o których mowa poniżej.
 2. Organ gminy dokonuje oceny sytuacji majątkowej i rodzinnej wnioskodawcy.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje wpis na listę oczekujących na przyznanie lokalu.
 4. Gmina przedstawia propozycje lokalowe, którymi dysponuje
 5. Po zaakceptowaniu propozycji lokalowej następuje podpisanie umowy najmu.

Jeżeli chcesz otrzymać mieszkanie komunalne, musisz przedstawić organowi gminy następujące dokumenty:

 • deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji (stan na dzień składania dokumentów);
 • oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego (stan na dzień składania dokumentów).

Inne formalności

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, organ gminy będzie mógł zażądać oświadczenia o nieposiadaniu przez osobę ubiegającą się o mieszkanie komunalne tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Pobliską miejscowość należy rozumieć jako miejscowość położona w powiecie, w którym znajduje się lokal lub w powiecie graniczącym z tym powiatem.

Deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenie o stanie majątkowym oraz oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest więc warunkiem koniecznym rozpatrzenia przez gminę naszego wniosku o zawarcie umowy najmu mieszkania komunalnego. Jednakże gmina odmówi zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego w sytuacji, gdy pomiędzy niskimi dochodami wskazanymi w deklaracji, a wykazanym w oświadczeniu stanem majątkowym wystąpi rażąca dysproporcja. Celem takiej regulacji jest prawdopodobnie wyeliminowanie sytuacji, w której osoby ubiegające się o uzyskanie mieszkania komunalnego, ukrywają rzeczywiste dochody w celu nabycia praw do takiego mieszkania.

Co więcej, należy pamiętać, że w obecnym stanie prawnym gmina posiada uprawnienie do żądania od najemcy lokalu komunalnego deklaracji o wysokości dochodu. Gmina ma prawo skierować takie żądanie nie częściej niż co 2,5 roku. Najemca będzie natomiast miał obowiązek złożenia takiego dokumentu w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. Gmina po weryfikacji dochodu będzie mogła podjąć decyzję o ewentualnym podwyższeniu czynszu. Wysokość podwyżki będzie stanowiła różnicę pomiędzy kwotą średniego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, a kwotą kryterium określoną przez gminę.

Czynsz

Niewątpliwie zaletą mieszkań komunalnych jest ich czynsz, który jest kwotą zdecydowanie mniejszą, niż przeciętny czynsz za najem mieszkania nie będącego mieszkaniem komunalnym. W mieszkaniach komunalnych, ustalana jest przez samorządy bazowa kwota czynszu za metr kwadratowy. Jest ona powiązana z wysokością tzw. wartości odtworzeniowej lokalu. To teoretyczna suma pozwalająca w danym momencie wybudować metr powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W różnych miastach stawki wahają się obecnie od kilku do kilkunastu zł za m2.  Wysokość czynszu musi więc uwzględniać kryteria ustawowe i nie jest ustalana dowolnie przez gminę.

Wykup mieszkania komunalnego

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że mieszkanie komunalne można wykupić uzyskując wysoką bonifikatę, czyli zniżkę. Jednakże by było to możliwe, spełnione muszą zostać odpowiednie kryteria. Jeżeli będą Państwo zainteresowani przeprowadzeniem prywatyzacji takiego mieszkania, to serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii. Przeprowadzimy Państwa sprawnie przez ten proces.

Mieszkania komunalne „do remontu”

Bardzo ciekawą alternatywą dla poszukujących własnych czterech kątów są również tzw. mieszkania komunalne do remontu. Co kryje się pod tym określeniem? Jest to mieszkanie komunalne będące własnością gminy, którego stan nie pozwala na zamieszkanie. Dana gmina natomiast, nie posiadając środków na remont, decyduje się na przekazanie mieszkania osobom, które zdeklarują przeprowadzenie remontu. Po zakończeniu remontu taki najemca może wykupić od miasta lokal za kwotę zdecydowanie niższą niż realna wartość rynkowa. Zasady ubiegania się o lokal „do remontu” ustala dana gmina. Warto więc zapoznać się z informacjami i warunkami uzyskiwania takich mieszkań w konkretnym, interesującym nas mieście. Jednakże, podstawowym warunkiem ubiegania się o mieszkanie do remontu jest to, by wnioskujący nie posiadał tytułu prawnego ani prawa własności do lokalu mieszkalnego, czy też innego lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Mieszkania socjalne a mieszkania komunalne

Na marginesie należy zaznaczyć, że mieszkań komunalnych nie należy mylić z mieszkaniami socjalnymi. Mieszkania socjalne to mieszkania przyznawane wyłącznie osobom bez praw do innego lokalu – spółdzielczego, własnościowego czy komunalnego. Są to więc mieszkania przeznaczone dla osób najbiedniejszych lub osób które otrzymały sądowy wyrok eksmisyjny. Ponadto spełniających odpowiednie kryteria dochodowe ustalone przez gminę. Kryteria te są niższe niż w przypadku mieszkań komunalnych.

Prawo do lokalu socjalnego przysługuje:

 1. kobiecie w ciąży,
 2. małoletniemu, niepełnosprawnemu lub ubezwłasnowolnionemu oraz sprawującemu nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
 3. obłożnie chorym,
 4. emerytom i rencistom spełniającym wymagania do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej
 5. osobie posiadającej status bezrobotnego,
 6. osobie spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Oczywiście wskazanym powyżej osobom prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje, jeżeli mogą one zamieszkiwać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Wady i zalety mieszkania komunalnego

Każda osoba, która wnikliwie i dokładnie przeczytała artykuł wyrobiła już sobie z pewnością opinie dotyczącą atrakcyjności mieszkań komunalnych. Poniżej, w celach systematyzacji, przedstawiamy nasze podsumowanie.

Zalety:

 • niższy czynsz;
 • możliwość wykupu mieszkania z bonifikatą;
 • pewność co do wynajmującego.

Wady:

 • uznaniowość przyznania prawa do najmu;
 • konieczność spełnienia odpowiednich kryteriów;
 • brak możliwości swobodnego wyboru ofert mieszkań.

Mam nadzieję, że po lekturze niniejszego artykułu uzyskali Państwo niezbędne informacje potrzebne do podjęcia decyzji w zakresie ubiegania się o mieszkanie komunalne.

2019-07-15T11:22:31+00:00 15 lipca 2019|Klienci indywidualni|

Zostaw komentarz