Prawo zmienia się w naszym kraju dynamicznie. Od początku mojej kariery zawodowej doświadczyłam już wielu nowelizacji ustaw. Niektóre z nich niejako „wywróciły do góry nogami” znane prawnikom wcześniej reguły postępowania. Oczywistym jest, że to profesjonalny pełnomocnik, adwokat czy radca prawny jest obowiązany doszkalać się i kontrolować zmiany przepisów. Jednakże, świadomość tego „co w t(p)rawie piszczy” i jak zmiany wpłyną na codzienne funkcjonowanie nas wszystkich jest bardzo istotne nie tylko dla prawników. Zachęcam Państwa do lektury mojego dzisiejszego artykułu, w którym pokrótce omówię najważniejsze zmiany w prawie dla przedsiębiorców w 2020 roku.

Przeczytaj także: Najważniejsze zmiany w prawie w 2020 roku

Zmiany w prawie dla przedsiębiorców – wzrost płacy minimalnej

W bieżącym roku płaca minimalna wzrośnie o 350 zł, czyli do kwoty 2 600 zł brutto. Równocześnie z minimalnym wynagrodzeniem rośnie także wprowadzona w 2017 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Jaki jest główny cel wprowadzenia oraz cyklicznego podwyższania stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych? Przede wszystkim chodzi o ograniczanie zjawiska nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochronę osób najniżej wynagradzanych. W 2020 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł, co stanowi znaczący wzrost z 14,70 zł w roku poprzednim.

Minimalna pensja brutto w poprzednich latach przedstawiała się natomiast następująco:

 • 2015 – 1.750 zł
 • 2016 – 1.850 zł
 • 2017 – 2.000 zł
 • 2018 – 2.100 zł
 • 2019 – 2.250 zł

Dodatkowo istotną informacją jest to, że od 2020 r. do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie będzie wliczany dodatek za staż. Czym jest wspomniany dodatek? Dodatek za staż otrzymuje pracownik z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia. Zasady otrzymania dodatku określa pracodawca. Obowiązuje on u tych pracodawców, u których przewidziano taki składnik wynagrodzenia (np. w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy).

Choć wzrost wynagrodzeń niewątpliwie jest powodem do radości, to zalecam ostrożność w planowaniu budżetu domowego. Podnoszenie płacy minimalnej z pewnością wpłynie na ceny towarów codziennego użytku. To, co miałoby być potencjalną nadwyżką w naszych portfelach, prawdopodobnie wydamy już niedługo w sklepach w celu zakupienia towarów codziennego użytku.

Zmiany w prawie dla przedsiębiorców – ustawa o zatorach płatniczych

1 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja obowiązującej do tej pory ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (nowa nazwa ustawy obowiązująca również od 01.01.2020 r.: „ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”). Co się zmieni i jakie będą praktyczne jej skutki? Przede wszystkim nastąpi skrócenie do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny. Co istotne, zasada ta nie dotyczy podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi. Natomiast do maksymalnie 60 dni nastąpi skrócenie terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca (tzw. transakcja asymetryczna).

Jednocześnie na największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (czyli grupy kapitałowe i podatnicy CIT, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro) zostanie nałożony obowiązek corocznego przekazywania ministrowi ds. gospodarki sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Ponadto, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzyska uprawnienie do nakładania kar pieniężnych na tych przedsiębiorców, którzy najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań.

Co więcej, zmianie ulega art. 10 ustawy w zakresie wysokości rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Do tej pory rekompensata ta miała stałą wysokość tj. równowartość 40 euro. Od 1 stycznia bieżącego roku uzależniona jest od wartości świadczenia i wynosi odpowiednio:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych,

ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Równowartość kwoty rekompensaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Kancelaria Radcy Prawnego BKT Tarcza Antykryzysowa 3.0

Prawo do popełnienia błędu

Prawo do popełnienia błędu to kolejna część Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), która wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Na czym polega wskazana zasada? Przedsiębiorca, gdy popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna), nie dostanie kary, a jedynie pouczenie. Będzie również zobowiązany do usunięcia naruszeń oraz ich skutków w wyznaczonym przez organ terminie.

Należy jednak pamiętać, że prawo do błędu obejmuje tylko przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czyli „CEIDG”. Ponadto, będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Ideą wprowadzenia prawa do popełnienia błędu jest pomoc początkującym przedsiębiorcom. Często borykają się oni bowiem z obciążeniami finansowych za niezamierzone błędy popełnione w początkowej fazie prowadzenia działalności.

Prawo do popełnienia błędu nie ma zastosowania, jeżeli:

 1. naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone przez przedsiębiorcę w przeszłości lub
 2. naruszenie przepisów prawa jest rażące, lub
 3. nie jest możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub gdy wywołały one nieodwracalne skutki, lub
 4. konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej, lub
 5. naruszenie przepisów prawa polega na wykonywaniu działalności gospodarczej pomimo braku uzyskania wymaganych prawem koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub na działaniu bez uzyskania wcześniejszej zgody, zezwolenia lub pozwolenia właściwego organu na to działanie, jeżeli przepisy przewidują obowiązek ich uzyskania, lub na działaniu niezgodnym z taką zgodą, zezwoleniem lub pozwoleniem, lub
 6. przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

Zmiany w prawie dla przedsiębiorców = pełna cyfryzacja KRS już od 01.03.2020

Od 1 marca 2020 r. wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego. Czy papierowe dokumentu odejdą zupełnie do lamusa? Otóż nie! Dokumenty w formie papierowej będące podstawą wpisu do rejestru należy zeskanować i dołączać w formie elektronicznej do wniosku. Tak sporządzone załączniki będą musiały zostać uwierzytelnione przez notariusza lub pełnomocnika działającego w sprawie, albo wysłane w oryginałach do sądu w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Chciałabym w tym miejscu wyrazić moją wątpliwość co do tego, czy przedmiotowa zmiana będzie stanowiła dla prawników i przedsiębiorców ułatwienie. W mojej ocenie elektroniczne generowanie dokumentów w połączeniu z koniecznością wysłania ich i tak w formie papierowej może być uciążliwe. Co więcej, warto wspomnieć, że niestety elektroniczne systemy i rejestry w Polsce działają dość opornie… Co więc w sytuacji, gdy system się zawiesi? Pozostanie nam zapewne poczekać na jego naprawę.

Prosta Spółka Akcyjna (PSA)

O wprowadzeniu PSA środowisko prawnicze dyskutowało już od 2017 roku. Czym jest Prosta spółka akcyjna i w jakim celu została stworzona? PSA jest nowym wariantem spółki kapitałowej. Można powiedzieć, że stanowi połączenie funkcjonujących dotychczas w Polsce rozwiązań przyjętych w spółce z o.o., spółce akcyjnej oraz w pewnym zakresie również spółkach osobowych. Nie sposób w paru zdaniach opisać wady i zalety PSA. Warto natomiast wskazać, że spółka jest dedykowana przedsiębiorcom dopiero rozpoczynającym działalność i wchodzącym na rynek. PSA ma być więc rozwiązaniem systemowym przede wszystkim dla start-up’ów. Potrzebują one bowiem odpowiedniej elastyczności i otwartości na nowe, elektroniczne formy komunikacji. Proste spółki akcyjne będziemy mogli zakładać już od 1 marca 2020.

Biała lista podatników

Biała lista, czyli elektroniczny wykaz czynnych podatników, obowiązuje od września 2019 r. Lista ta obejmuje m.in. numery rachunków bankowych i imiennych rachunków prowadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które przedsiębiorcy podali urzędom skarbowym w zgłoszeniach rejestracyjnych. Od 1 stycznia bieżącego roku każda płatność wynikająca z transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł powinna zostać skierowana na jeden z takich zarejestrowanych rachunków. Jeżeli tak się nie stanie, to nabywca wskazanej kwoty nie zaliczy wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo odpowie solidarnie z dostawcą za nierozliczony VAT z tytułu danej transakcji.

Dzięki Białej liście:

 • możemy sprawdzić, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • jeśli kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznamy podstawy prawne tych decyzji,
 • możemy potwierdzić numeru rachunku bankowego, na jaki powinniśmy zapłacić kontrahentowi.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Na koniec chciałabym poruszyć bardzo istotny temat zarówno z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy. Mowa tu o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Metoda oszczędzania przy pomocy państwa i pracodawcy funkcjonuje już od stycznia 2019 roku (szerzej pisałam o tym tu: Pracownicze Plany Kapitałowe). Od stycznia 2020r. wchodzi obowiązek wprowadzenia PPK u podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników (według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019r.). Od 1 lipca 2020 obowiązek ten spoczywać będzie także na mniejszych przedsiębiorstwach zatrudniających od 20 do 49 pracowników. W pozostałych firmach, obowiązek wdrożenia oszczędzania wejdzie w życie od 1 stycznia 2021r.

Czy muszę być uczestnikiem PPK?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Można zrezygnować z udziału w PPK poprzez złożenie deklaracji u pracodawcy. Rezygnacja nie jest jednakże ostateczna- do PPK można powrócić. Co cztery lata pracodawca będzie bowiem informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat. W związku z powyższym skonstruowano w mojej ocenie uciążliwe rozwiązanie zgodnie z którym co 4 lata pracownik będzie musiał składać stosowną deklarację o rezygnacji z PPK.

Czy pracodawca może zrezygnować z PPK pomimo ustawowego obowiązku?

Zignorowanie nowych obowiązków przez pracodawcę jest bardzo ryzykowne. Zgodnie bowiem z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli dany pracodawca nie będzie odprowadzał składek do PPK, będzie mu groziła kara od 1 000 do nawet 1 000 000 złotych. Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolowała pracodawców w zakresie wdrożenia PPK.

 

Umów się z nami na 30 – minutową poradę online