Czym jest wspólnotowa licencja transportowa?

W celu zarobkowego wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy, konieczne jest posiadanie licencji wspólnotowej oraz wypisu licencji wspólnotowej dla każdego pojazdu. Wspomnianej licencji udziela się przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Licencja wspólnotowa jest decyzją administracyjną wydawaną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), która uprawnia do podejmowania oraz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego transportu drogowego. Dodatkowo, nie jest ona wydawana na firmę transportową ani kierowcę, tylko na każdy z pojazdów.

W/w licencja upoważnia do zarobkowego prowadzenia pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej, która wynosi między 2,5 a 3,5 tony.

Dla transportu międzynarodowego przez pojazdy o masie ponad 3,5 t wymagana jest osobna licencja międzynarodowa, która nie jest tożsama z licencją wspólnotową.

Z kolei w przypadku transportu krajowego przez pojazdy o masie całkowitej większej niż 3,5 t obowiązkowe jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – czym jest?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego to decyzja administracyjna, która upoważnia przedsiębiorcę do wykonywania przewozu drogowego na terenie Polski. Przedsiębiorcy, którzy mają zamiar prowadzić działalność opartą na odpłatnym przewozie rzeczy pojazdami powyżej 3,5 tony lub osób (pojazdami przeznaczonymi do przewozu ponad 9 osób łącznie z kierowcą), mają obowiązek posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Do uzyskania wspomnianego zezwolenia konieczne jest spełnienie szeregu przesłanek oraz zawarcie we wniosku o zezwolenie odpowiednich dokumentów.

Kim jest przewoźnik drogowy? Jest nim przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie transportu drogowego. Rozpoczęcie i wykonywanie transportu drogowego podlega obowiązkowi posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Kto nie musi posiadać licencji transportowej?

Nie każdy samochód dostawczy jest objęty wymogiem posiadania licencji transportowej. Zwolnieni z tego obowiązku są przewoźnicy, którzy zajmują się:

 • międzynarodowym przewozem grup ludzi;
 • międzynarodowym transportem rzeczy na własne potrzeby (bez celu zarobkowego);
 • krajowym przewozem rzeczy.

Jak regulowany jest przewóz osób w transporcie krajowym?

W przypadku transportu ludzi w Polsce należy uzyskać licencję na przewóz osób busem. Bus jest nazwą potoczną pojazdu przeznaczonego do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Pełną nazwą tej licencji jest: licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Warto podkreślić, że licencja ta uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terenie Polski.

Do transportu ludzi na arenie międzynarodowej będzie wymagana licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób. W tym miejscu przypomnijmy, że wspólnotowa licencja transportowa dotyczy międzynarodowego przewozu rzeczy, a nie osób.

Gdzie zgłosić się w celu uzyskania licencji?

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego

 1. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Jak uzyskać wspólnotową licencję transportową?

Pierwszym etapem będzie złożenie wniosku o licencję wspólnotową, w którym należy podać, na jaki okres zamierzasz otrzymać licencję (maksymalny okres wynosi 10 lat), liczbę wnioskowanych wpisów i liczbę zgłaszanych pojazdów. Wniosek ten jest oznaczony jako „wniosek LR1” – https://www.gov.pl/web/gitd/wniosek-lr1. Do wniosku należy dołączyć:

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na krajowy transport drogowy rzeczy;
 • zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej – dokument ten jest związany ze spełnieniem przesłanki dotyczącej wymogu zdolności finansowej, który został ustanowiony w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego – w przypadku udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez GITD

Zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym wniosek o licencję wspólnotową zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę określoną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • informację o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, jeżeli są wymagane;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju transportu drogowego;
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem (osobą zarządzającą transportem jest wyznaczona osoba fizyczna przez przedsiębiorcę wykonującego zawód przewoźnika drogowego);
 • określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji wspólnotowej;
 • w przypadku licencji wspólnotowej – określenie czasu, na który ma być ona udzielona.

Główny Inspektor Transportu Drogowego po weryfikacji dokumentów wydaje licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy oraz wypis z licencji wspólnotowej na każdy pojazd.

Na decyzję GITD będziesz czekał z reguły nie dłużej niż miesiąc, termin może się ewentualnie wydłużyć do 2 miesięcy. Jeśli GITD odmówi wydania licencji lub wypisów, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – wniosek należy złożyć do GITD w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Koszt licencji transportowej jest zależny od okresu, na jaki zostanie ona wydana. Za okres do lat 5 kwota wynosi 4000zł i 440zł za każdy wypis, a za okres od 5 do 10 lat 8000zł i 880 zł za każdy wypis. Opłatę należy wnieść na numer rachunku bankowego znajdujący się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule przelewu koniecznie należy podać swój numer NIP.

Obowiązki przedsiębiorstwa posiadającego licencję

Przewoźnik drogowy ma obowiązek zgłaszać, na piśmie lub elektronicznie, informację o zmianie danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania, organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika bądź licencji wspólnotowej.

Jeżeli działalność w dziedzinie transportu drogowego prowadzona jest przez przedsiębiorstwo w formie spółki cywilnej, wszyscy jej wspólnicy mają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień (chodzi tu o licencje, bądź zezwolenia) do prowadzenia takiej działalności.

Podsumowanie

Do uzyskania wspólnotowej licencji transportowej niezbędne jest spełnienie szeregu wymogów formalnych. W trakcie składania wniosku należy ze szczególną ostrożnością zwrócić uwagę na elementy, które koniecznie muszą znajdować się w dokumencie, żeby spełnił on wymogi prawne i został przyjęty do rozpatrzenia.

Zainteresowanemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku m.in. odrzucenia wniosku. Najlepszym krokiem przed złożeniem takiego formularza jest konsultacja z prawnikiem, który usprawni proces ubiegania się o licencję i dopilnuje spełnienia wymagań formalnych.

Oprócz obsługi firm transportowych, nasza Kancelaria wspiera przedsiębiorców przy ubieganiu się o wspólnotową licencję transportową oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu kierowcy – także obywateli z krajów trzecich – serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego!