Aktualnie coraz więcej przedsiębiorców podejmuje decyzję o rozpoczęciu zagranicznej ekspansji. Rozpoczynanie stacjonarnej działalności bywa jednak ryzykowne, ze względu na stosunkowo wysokie koszty początkowe. W związku z tym przedsiębiorcy kierują swe zainteresowanie ku e-commerce. Internetowa sprzedaż towarów generuje jednak bardzo często wiele wątpliwości związanych z opodatkowaniem. W niniejszym artykule, postaramy się Państwu przybliżyć niniejszą tematykę.

1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)

Na samym wstępie trzeba podkreślić, że sprzedaż towarów konsumentowi czy tzw. sprzedaż B2C rozliczana jest w inny sposób niż sprzedaż towarów pomiędzy przedsiębiorcami czyli B2B.

WSTO zgodnie z przepisami stosuje się do towarów wysyłanych przez dostawcę z jednego państwa UE do innego państwa członkowskiego.

WSTO stosowane jest do transakcji B2C, a zalicza się tu dostawę do:

 • podatników, którzy nie mają obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • osoby prawnej, która nie jest podatnikiem i nie ma obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Za miejsce dostawy towarów uznaje się miejsce, w którym została zakończona przesyłka towarów. W związku z tym VAT podlega rozliczeniu w miejscu dostawy.

Limity sprzedaży

Sposób rozliczenia podatku VAT uzależniony jest od wartości sprzedanych towarów na odległość. Kluczowym w tym aspekcie jest limit 10.000 euro.

Do limitu wliczyć należy:

 • wartość sprzedanych towarów w innych państwach UE
 • wartość usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

Wskazany limit dotyczy łącznie całości prowadzonej sprzedaży na terenie UE.

W przypadku nieprzekroczenia limitu, sprzedawca może:

 • rozliczyć sprzedaż tak samo jak sprzedaż krajową
 • zarejestrować się dobrowolnie do VAT w kraju konsumenta
 • zarejestrować się w systemie VAT OSS, umożliwiającym rozliczenie sprzedaży na rzecz wskazanych powyżej podmiotów z innych Państw UE

Jeżeli limit zostanie przekroczony, sprzedawca zobowiązany jest do:

 • rejestracji jako podatnik VAT w każdym Państwie UE, w którym sprzedawane są towary
 • rejestracji w systemie VAT OSS,

Ograniczenia systemu VAT OSS:

 • nie można deklarować sprzedaży na rzecz konsumentów mieszkających w Polsce,
 • nie można deklarować sprzedaży, jeżeli towar został dostarczony z magazynu znajdującego się w tym samym kraju EU co konsument,
 • sprzedaży towarów na rzecz przedsiębiorców.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dotyczy transportu towarów z terytorium Polski do innych państw UE.

WDT zachodzi w przypadku, jeżeli:

 • nabywca towaru posiada status podatnika VAT, nadany przez kraj członkowski UE inny niż Polska,
 • dostawca dokonał rejestracji w Polsce jako podatnik VAT-UE,
 • dostawca posiada dowody w formie dokumentowej, że towary zostały wywiezione z Polski na terytorium innego kraju UE.

Ogólna zasada opodatkowania.

Zgodnie z ogólna zasadą, w transakcjach B2B opodatkowanie VAT występuje w kraju nabywcy towaru. W kraju sprzedawcy towaru stosuje się stawkę 0% lub zwolnienie z prawem do odliczenia podatku naliczonego.

Kiedy sprzedawca stosuje 0% stawkę VAT:

 • dostawa została dokonana na rzecz nabywcy posiadającego numer identyfikacyjny WDT, który został nadany przez właściwe Państwo członkowskie,
 • dostawca przed upływem terminu do złożenia rozliczenia JPK posiada dowody dokumentowe,
 • dostawca składając rozliczenia JPK, jest zarejestrowany jako podatnik UE.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów polega na nabyciu prawa do rozporządzania towarem, na zasadach tożsamych do jego właściciel. WNT dotyczy towaru, który transportowany jest z innego kraju UE do Polski. Nabywca oraz dostawca muszą być podatnikami VAT.

WNT uznawane jest za neutralne podatkowo dla polskiego przedsiębiorcy. Polski nabywca zobowiązany jest do samonaliczenia VAT. Co do zasady polski przedsiębiorca wykazuje VAT do zapłaty oraz do odliczenia. Kontrahent z innego kraju wystawia w takim przypadku fakturę bez kwoty VAT, z dopiskiem „odwrotne obciążenie”

W celu odliczenia naliczonego podatku VAT, należy spełniać jednocześnie dwa warunki:

 • podatnik otrzymał fakturę DNT w terminie 3 miesięcy od upływu końca miesiąca powstania obowiązku podatkowego,
 • kwota należnego podatku z WNT została uwzględniona w rozliczeniu JPK.

4. Pakiet Qucikflex – magazyny call – off stock oraz transakcje łańcuchowe

Magazyny call-off stock

Procedura ta opiera się na umożliwieniu rozliczenia towarów, które zostały przetransportowane do magazynów w innym kraju EU, z którego zagraniczny kontrahent pobiera towar. Takie działanie zgodnie z przepisami nie mogłoby zostać rozliczone jako WDT. We wcześniejszym stanie prawnym, polski podatnik musiał wykazać WDT w Polsce oraz WNT za granicą.

W związku z wprowadzeniem procedury call-off stock polski przedsiębiorca rozlicza WDT w przypadku pobrania towarów z magazynu, a zagraniczny kontrahent WNT.

Nie każdy może jednak korzystać z procedury call-off stock. W celu korzystania z tej procedury należy spełnić szereg warunków:

 • nabywca i dostawca muszą być podatnikami VAT-UE,
 • miejsce, do którego przemieszczany jest towar, nie może być siedzibą ani miejscem stałego prowadzenia działalności dla dostawcy,
 • transport musi odbywać się pomiędzy dwoma różnymi krajami UE,
 • musi zostać sporządzone porozumienie pomiędzy nabywcą i dostawcą, z którego wynikać będzie uprawnienie nabywcy do odbioru towaru z magazynu,
 • dostawca musi prowadzić ewidencje przemieszczeń.

Towary mogą być składowane w magazynie jedynie przez 12 miesięcy. Po upływie wskazanego okresu dostawca zobowiązany jest do rejestracji VAT w kraju, w którym znajduje się magazyn.

Transakcje łańcuchowe

W transakcjach łańcuchowych muszą brać udział co najmniej 3 podmioty. Transakcja ta polega na tym, że co najmniej dwa podmioty sprzedają ten sam towar, przy czym pierwszy sprzedawca wydaje towar bezpośrednio ostatniemu nabywcy.

Przy transakcjach łańcuchowych, kluczowym jest, że tylko jedna dostawa może korzystać z 0% stawki VAT.

Zgodnie z zasadą ogólną, w przypadku występowania trzech podmiotów z czego najczęściej pośrednik ma swoją siedzibę w kraju nabywcy. Polski przedsiębiorca wykazuje WDT w transakcji z pośrednikiem. Pośrednik przy tej samej transakcji wykazuje WNT. Transakcje pomiędzy pośrednikiem a nabywcą podatkowana jest jako tzw. transakcja lokalna.

Przedsiębiorco! Czujesz się zagubiony w gąszczu regulacji dotyczących podatków i innych przepisów związanych z transgraniczną sprzedażą towarów i usług, jak poradzić sobie z dopełnieniem wszystkich wymogów? Zadzwoń lub napisz do naszej kancelarii! Chętnie porozmawiamy i wesprzemy Cię w prowadzeniu Twojego biznesu!