Przedsiębiorco, jeżeli prowadzisz działalność w zakresie montażu pomp ciepła, czy to na rzecz osób prywatnych czy też w obiektach przemysłowych, i rozważasz wejście ze swoimi usługami na rynek niemiecki, koniecznie zapoznaj się z naszym najnowszym artykułem. Dowiesz się z niego jakie wymagania musisz spełnić i na jakie regulacje prawne musisz zwrócić uwagę, tak aby zapewnić swojemu biznesowi bezpieczne podłoże do rozwoju na rynku niemieckim.

Kto może montować pompy ciepła w Niemczech?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest nieco przewrotna i brzmi – każdy. Każdy może w Niemczech dokonać montażu pompy ciepła na własne potrzeby. W praktyce jednak zajmują się tym oczywiście przeważnie profesjonalne firmy działające w branży hydraulicznej, w zakresie montażu instalacji grzewczych i sanitarnych, a także firmy z branży elektrycznej w osobie wykwalifikowanych elektryków. Montażem pomp ciepła zajmują się w Niemczech także certyfikowani, wąsko wyspecjalizowani monterzy pomp ciepła. W ramach kursu na certyfikowanego instalatora pomp ciepła poruszane są kwestie związane z wymiarowaniem pomp ciepła i innych źródeł ciepła, zagadnienia wypływu pomp ciepła na środowisko, a także instalacji, uruchomienia i konserwacji pomp ciepła. Ukończenie takiego kursu nie jest jednak niezbędne dla dokonywania czynności związanych z montażem pomp.

Niezbędne uprawnienia – polskie czy niemieckie?

Rozważając kwestie niezbędnych uprawnień, które należy posiadać, aby dokonywać w Niemczech montażu pomp ciepła należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na uprawnienia o randze europejskiej, których uzyskanie pozwala na dokonywanie prac związanych z montażem pomp ciepła w całej Europie. Aby uzyskać europejski certyfikat EUCERT należy ukończyć specjalne szkolenie, udokumentować doświadczenie zawodowe oraz zdać egzamin organizowany w ramach Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła. Certyfikat ważny jest przez okres trzech lat. Szkolenia i egzaminy organizowane są przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Typowo niemieckimi uprawnieniami posiadanymi przez monterów pomp ciepła jest najczęściej wykształcenie tzw. Ausbildung w dziedzinie instalacji sanitarnych, ogrzewania i klimatyzacji. Wykształcenie takie można zdobyć np. poprzez odbycie kursu w stowarzyszeniu branżowym. Monterzy pomp ciepła w Niemczech posiadają często także uprawnienia związane z ukończeniem wykształcenia właściwego dla zawodu technika elektronika. Osoby posiadające wykształcenie w tym zakresie zajmują się m.in. systemami fotowoltaicznymi, systemami przyłączy i dystrybucji, sieciami, a także pompami ciepła i systemami oświetleniowymi. Informacje o wolnych miejscach dla osób chcących uzyskać wykształcenie dla elektrotechnika można uzyskać na stronach odpowiednich niemieckich regionalnych izb rzemieślniczych. W przypadku montażu pomp ciepła działających przy wykorzystaniu tzw. f – gazów, konieczne jest posiadanie dodatkowych uprawnień – ukończenie Ausbildung jako instalator instalacji chłodniczych (Kälteanlagenbauer), technik mechatronik w zakresie technologii chłodniczych (Mechatroniker für Kältetechnik), technik z certyfikatem państwowym specjalizujący się w technologii instalacji chłodniczych (Techniker der Fachrichtung Kälteanlagentechnik) lub jako inżynier po ukończeniu studiów, na których nauczano podstaw technologii chłodniczych.

Uprawnienia i certyfikaty uzyskane w Polsce, zarówno w zakresie kwalifikacji niezbędnych dla montażu pomp ciepła jak i pracy przy montażu urządzeń wykorzystujących f-gazy, nierozerwalnie łączą się z zagadnieniem ich uznania na terytorium Niemiec (Anerkennung). Procedura dotycząca uznawania uprawnień zagranicznych dokonywana jest przez właściwy niemiecki organ, który porównuje posiadane kwalifikacje zawodowe z niemieckimi kwalifikacjami zawodowymi, biorąc pod uwagę także doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje. Istnieją zawody, dla których uzyskanie uznania jest niezbędne (zawody reglamentowane) – należą do nich m.in. technik elektronik (Elektorniker) czy instalator instalacji chłodniczych (Kälteanlagenbauer). Z kolei uzyskanie uznania w odniesieniu do zawodów innych niż reglamentowane jest dobrowolne – pozwala jednak na uzyskanie oficjalnego, niemieckojęzycznego dokumentu, którym można legitymować się względem niemieckich kontrahentów.

W przypadku kwalifikacji zawodowych posiadanych przez obywateli państw trzecich, zasadniczo koniecznym jest uzyskanie uznania kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do wszelkich zawodów. O przeprowadzenie procedury związanej z uznaniem kwalifikacji należy zawnioskować jeszcze na etapie pobytu w kraju pochodzenia. Poza tym należy zwrócić uwagę na inne obowiązki, których należy dopełnić w związku z wykonywaniem pracy przez obywateli państwa trzecich na terytorium Niemiec, związanych m.in. z uzyskaniem niezbędnej wizy.

Certyfikat dla przedsiębiorstwa – czy konieczne jest uzyskanie koncesji?

Przedsiębiorstwa, które wykonują na terytorium Niemiec prace związane z instalacją, naprawą, konserwacją, serwisowaniem i wycofaniem z eksploatacji pomp ciepła muszą uzyskać odpowiedni niemiecki certyfikat tzw. Unternehmenszertifikat. Certyfikat może uzyskać przedsiębiorstwo po złożeniu do odpowiedniego organu kompletu niezbędnych dokumentów. Dodatkowo przedsiębiorstwo musi wykazać, że dysponuje odpowiednią liczbą pracowników w stosunku do planowanego zakresu działalności. Ponadto należy wykazać, że pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia – o czym była już mowa powyżej. Trzeba także wskazać, że pracownicy mają zapewniony dostęp do niezbędnych narzędzi pracy oraz zaznajomieni są z odpowiednimi procedurami.

Certyfikaty dla przedsiębiorstwa wydane w innym państwie członkowskim UE lub w innym państwie będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym uznaje się za równoważne, jeżeli są one analogiczne pod względem zakresu certyfikacji do certyfikatu niemieckiego. W celu uznania zagranicznego certyfikatu koniecznym jest przedłożenie niemieckiemu organowi poświadczonej kopii certyfikatu oraz jego tłumaczenia przysięgłego na język niemiecki.

Koszt certyfikacji przedsiębiorstwa wynosi od 100 do 700 Euro.

Obowiązki przedsiębiorcy związane z przynależnością branżową

Na zakończenie nie sposób nie wspomnieć krótko o obowiązkach pracodawcy, które będą wynikać z kwalifikacji jego przedsiębiorstwa do określonej branży. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się wyłącznie montażem pomp ciepła w grę wchodzi przede wszystkim przynależność do dwóch branż – branży elektrotechnicznej i branży budowlanej. To, do której branży będzie przynależeć dane przedsiębiorstwo zależne jest od konkretnego przypadku i charakteru wykonywanych w ramach przedsiębiorstwa prac. Zawsze należy mieć na względzie określone układy branżowe, które regulują kwestie związane choćby z minimalnym wynagrodzeniem, które przedsiębiorca jest obowiązany wypłacać swoim pracownikom, gdy pracują oni na terytorium Niemiec. Poza tym każda branża rządzi się odmiennymi przepisami – np. w ramach branży budowlanej należy odprowadzać dodatkowy podatek i dodatkowe składki na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Należy zaznaczyć, obowiązki przedsiębiorcy w zakresie montażu pomp ciepła zależne będą także od tego w jakiej formie prawnej będzie chciał on działać na terytorium Niemiec i przy pomocy jakich pracowników wykonywać montaż pomp ciepła. Inne wymagania będą obowiązywać przedsiębiorcę, który jedynie wysyła pracowników na terytorium Niemiec dla wykonania poszczególnych prac związanych z montażem, a innych obowiązków będzie musiał dopełnić przedsiębiorca, który zdecyduje się na otworzenie na terytorium Niemiec choćby niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedsiębiorco, jeżeli odnalezienie się w gąszczu przepisów branżowych stanowi dla Ciebie wyzwanie i nie wiesz, jakich obowiązków powinieneś dopełnić wchodząc ze swoim biznesem na niemiecki rynek koniecznie zgłoś się do nas – chętnie porozmawiamy o nowych możliwościach i perspektywach dla Twojego biznesu.