Tarcza Antykryzysowa 2.0 – najważniejsze rozwiązania

Temat dzisiejszego artykułu porusza zagadnienie niezwykle istotne w ostatnich dniach dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce, mianowicie założenia tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zaproponowane przez Rząd rozwiązania są obszerne i trudno się wszystkim w nich odnaleźć, również prawnikom. Dlatego postanowiłam, choć nie jest to proste, usystematyzować wprowadzone rozwiązania i sprowadzić do formy bardziej kompaktowej tabeli.

UWAGA! Pod uwagę wzięta została także Tarcza Antykryzysowa nr 2, czyli przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – najważniejsze rozwiązania

1. Zwolnienia ze składek ZUS za okres 3 miesięcy.• Zwolnienie dotyczy osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych.
• Zwolniony z opłacenia składek w całości może zostać także samozatrudniony, który:
- w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie, osiągnął przychód nie wyższy niż 15 681 zł;
- rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.(było przed 1 lutego 2020r.)
• Zwolnienie będzie obowiązywać od dnia 1 marca do 31 maja oraz będzie obejmować zwolnienie m.in. ze składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy.
• Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty (firmy zatrudniające mniej niż 50 ubezpieczonych).
• Wniosek można złożyć online przez PUE ZUS oraz za pośrednictwem strony www.gov.pl/ za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w placówce ZUS bez kontaktu z pracownikiem poprzez złożenie formularza RDZ do skrzynki na dokumenty.
2. Świadczenie postojowe.• Jest to świadczenie, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
• Tarcza Antykryzysowa 2.0. przewiduje możliwość otrzymania świadczenia postojowego 3-krotnie;
• wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia postojowego;
• warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana w pierwotnym wniosku nie poprawiła się;
• świadczenie przysługuje także osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych przed 1 kwietnia 2020 r. (dla wniosków składanych od 1 kwietnia 2020 r.);
• Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł można otrzymać jeżeli:
- prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęto przed 1 lutego 2020 r. (nie zawieszono jej) i przychód, który uzyskano w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskał przedsiębiorca w miesiącu poprzedzającym;
- rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawieszono ją po 31 stycznia 2020 r.
- brak jest innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
- osoba prowadząca działalność mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
• Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł można natomiast otrzymać, jeżeli:
- prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęto przed dniem 1 lutego 2020 r. i podatek rozliczany jest poprzez kartą podatkową oraz podmiot zwolniony z opłacania podatku VAT;
- brak jest innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
- osoba prowadząca działalność mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
• Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek RSP-D.
najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
3. Dofinansowanie na prowadzenie działalności osób samozatrudnionych.• Mogą z niej skorzystać jedynie osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (samozatrudnione).
• Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.
• Aby uzyskać dofinansowanie musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów.
• Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:
- co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie1,
- co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
- co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
4. Odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS• Wniosek może złożyć każdy przedsiębiorca będący płatnikiem składek na ubezpieczenie. Nie ma znaczenia, od kiedy prowadzona jest działalność oraz wielkość przedsiębiorstwa.
• Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie można zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.
• Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.
• W celu skorzystania z takiej możliwości należy złożyć do ZUS wniosek RDU.
5. Odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności podatkowej.• Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas. Wniosek o odroczenie terminu płatności należy złożyć w Krajowej Administracji Skarbowej. Istnieje możliwość złożenia wniosku online poprzez stronę www.gov.pl
• Wniosek o rozłożenie na raty lub umorzenie należności należy składać analogicznie jak powyżej. Należy jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku nie daje nam pewności jego pozytywnego rozpatrzenia.
6. Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy.• O uzyskanie pożyczki mogą się starać mikroprzedsiębiorcy zatrudniający oraz niezatrudniający pracowników którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. Wniosek o pożyczkę składa się do Powiatowego Urzędu Pracy.
• Mikroprzedsiębiorca otrzyma pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
• Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza pod odpowiedzialnością karną, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
• Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
• Formularz wniosku o pożyczkę dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy oraz na stronie www.gov.pl
7. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.• Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
• Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.
• Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
• Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:
- co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
- co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
- co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
• W sytuacji, gdy Przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia, w całości lub w części, z obowiązku opłacania należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników.
• Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres dofinansowania.
8. Możliwości odliczenia straty za rok 2020 od dochodu z 2019.• Oznacza to możliwość pomniejszenia dochodu z działalności gospodarczej z roku poprzedniego o stratę poniesioną w roku podatkowym 2020.
• Z tej możliwości będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bez względu na zaliczenie do określonej kategorii przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorca, mała firma, średnia firma, duża firma).
• Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi jeśli:
- z powodu COVID-19 w 2020 r. poniósł stratę z działalności gospodarczej;
- uzyskał przychody z działalności gospodarczej niższe co najmniej o 50% od przychodów uzyskanych w poprzednim roku;
- prowadził działalność w roku poprzednim i złożył roczne zeznanie podatkowe.
• W celu skorzystania z uprawnienia należy w odpowiednim urzędzie skarbowym złożyć korektę zeznania podatkowego PIT złożonego za rok 2019.
9. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.• Pomoc nie jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa.
• Przysługuje firmom, które mają przestój lub obniżają wymiar czasu pracy, z powodu spadku obrotów gospodarczych. Spadek musi wynosić nie mniej niż 15% łącznych obrotów rok do roku w ciągu dwóch kolejnych miesięcy (np. luty-marzec 2020 do luty-marzec 2019) lub nie mniej niż o 25% w ciągu dowolnie wybranego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 w porównaniu do miesiąca poprzedniego (np. marzec 2020 do luty 2020). Jeżeli w firmie jest przestój z powodu Covid-19, pracodawca zobowiązuje się do wypłacenia co najmniej minimalnego wynagrodzenia, a państwo dopłaca 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. razem ze składkami 1.533,09 zł. W przypadku obniżenia etatu pracownikom z powodu koronawirusa, pracodawca może obniżyć wymiar etatu o 20% (nie więcej niż do 0,5 etatu) z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy państwo dopłaca do 40% przeciętnego wynagrodzenia tj. 2.452,27 zł (razem ze składkami ZUS).
• Świadczenia przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy między dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą.
Wypłata świadczeń będzie przekazywana na rachunek bankowy pracodawcy przy uwzględnieniu terminów wynikających z harmonogramów, które będą stanowić integralną część umowy zawartej między dyrektorem WUP a przedsiębiorcą.
• Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przedłużyć maksymalny okres przysługiwania świadczeń.
• Świadczenie może być łączone z innymi instrumentami w ramach „Tarczy Antykryzysowej", jednak pomoc nie może dotyczyć wypłaty środków przeznaczonych na ochronę miejsc pracy tych samych pracowników.
• Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia).
• Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.
• Świadczenia nie przysługują: pracownikowi, którego wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., pracownikowi zatrudnionemu na umowę o dzieło.
• Wniosek będzie można złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy. Wniosek będzie można złożyć do WUP w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu www.praca.gov.pl.
• W celu uzyskania dofinansowania przedsiębiorca będzie musiał również przygotować: kopię porozumienia, wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń, umowę z ZUS lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia (jeżeli przedsiębiorca taką zawarł). Ponadto przedsiębiorca składa oświadczenia o: posiadaniu statusu przedsiębiorcy, wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu lub zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP, liczbie pracowników, numerze rachunku bankowego, rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis, obowiązującej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, nieosiągnięciu przez pracowników uprawnionych do świadczeń kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne.
10. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń oraz na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym w sektorze MŚP.• Mogą z niej skorzystać nie tylko małe ale również średnie przedsiębiorstwa (do 250 pracowników).
• Pożyczka będzie przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku (potwierdzającego stan środków na poziomie „0 zł”) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem agenta operacyjnego: PKO/Pekao/ BGK).
• W celu uzyskania pożyczki wraz z wnioskiem należy przedłożyć:
- Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta).
- Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach.
- Informacja o zatrudnieniu – liczba osób/ etatów / forma zatrudnienia – na koniec 2019, na moment składania wniosku, planowana w okresie finansowania – informacja istotna przy szacowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kwestie pracowników/ ew. zasiłków ZUS/ płatności na rzecz działalności gospodarczych).
- Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem – w podziale na poszczególne kategorie wydatków (operacyjne – wynagrodzenia, składki ZUS/ paliwo, usługi obce: w tym dzierżawy/ najmy/ leasingi operacyjne/ serwis/ inne…, podatki, opłaty, pozostałe oraz finansowe: planowane spłaty leasingów finansowych i kredytów/pożyczek/ innych zobowiązań finansowych); wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności.
- Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31.12.2019r. i potwierdzenie ich wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku).
11. Finansowe wsparcie zwrotne z agencji rozwoju przemysłu s.a.• Tarcza Antykryzysowa 2.0 umożliwia uproszczoną i przyspieszoną procedurę uzyskania zwrotnego wsparcia finansowego na warunkach rynkowych w postaci:
- pożyczek
- gwarancji
- poręczeń
- leasingów
- innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych.
• Wsparcie może zostać udzielone przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski, jeśli kontynuowanie przez nich działalności gospodarczej jest zagrożone na skutek następstw ekonomicznych wynikających z zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).
• Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności.
• Wsparcie udzielane jest w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz pożyczki lub innych form finansowania, mając na względzie utrzymanie płynności finansowej wnioskodawcy gdy udzielenie wsparcia polega na zawarciu umowy leasingu lub innej umowy, która wymaga przekazania finansowania w całości, lub gdy jest to uzasadnione okolicznościami jego udzielenia.
• Wnioski składa się poprzez strone Agencji Rozwoju Przemysłu https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/agencja-rozwoju-przemyslu-s.a.-wesprze-przedsiebiorcow.
2020-12-21T14:10:20+01:00 27 kwietnia 2020|Prawo dla przedsiębiorców|

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.