Gwarancja i rękojmia – czyli prawda i mity o reklamacji towaru

Wizyta u sprzedawcy w związku z wadliwym towarem potrafi niejednokrotnie wykorzystać do końca nasze pokłady cierpliwości i empatii względem drugiego człowieka, o rozstroju nerwowym nie wspominając. Często błądzimy jak dziecko we mgle nie będąc do końca przekonanym, jakie roszczenia przysługują z tytułu niezgodności towaru z umową. Co dokładnie należy uczynić zgłaszając reklamację u sprzedawcy? Gwarancja czy rękojmia – co wybrać? Jak długo trwają? A przede wszystkim, w jakich sytuacjach zostanie uwzględniona i co, w przypadku jej nieuznania?

Mam nadzieję, że mój artykuł doda nam pewności siebie. Jednocześnie wyposaży w konieczną wiedzę i nie pozwoli zbić z tropu przy zgłaszaniu reklamacji. Warto znać swoje prawa.

Dokonując w sklepie zakupu czegokolwiek zawiązujemy ze sklepem umowę sprzedaży. Bez znaczenia pozostaje fakt, że najczęściej niczego nie podpisujemy. Pamiętajmy! Umowa słowna to też umowa.

Gwarancja i rękojmia – podstawy reklamacji przy zakupie towaru

Wyróżniamy 2 podstawy reklamacji zakupionego towaru:

 • reklamacja z tytułu gwarancji oraz
 • z tytułu rękojmi.

Poniżej postaram się przedstawić zasadnicze różnice pomiędzy gwarancją i rękojmią. Wskażę również ich cechy oraz wzajemną zależność.

Chcesz samodzielnie i skutecznie „wygrać” sprawę z rękojmi lub gwarancji? Przeczytaj naszego e-booka:

GWARANCJA (nie zawsze)

Gwarancji udziela tzw. gwarant. Nie zawsze jest to sprzedawca. Często gwarancji udziela także producent.

Warunki gwarancji wskazane są w dokumencie gwarancyjnym. Reklamację na tej podstawie składamy do gwaranta wskazanego w tym dokumencie.

Oczywiście posiadanie dokumentu gwarancyjnego nie jest konieczne, by móc z gwarancji skorzystać. Ważne jest natomiast, by takie oświadczenie gwarancyjne w ogóle otrzymać. Pamiętajmy, że udzielenie gwarancji przez gwaranta stanowi przejaw jego dobrej woli. Gwarancja może zostać udzielona tylko na określone części składowe towaru, np. gwarancja nieobejmująca paska od zegarka.

Zwykle tryb postępowania wskazany jest na karcie gwarancyjnej. Brak informacji istotnych o czasie trwania gwarancji czy o uprawnieniach kupującego nie powoduje, że gwarancja nam nie przysługuje. Wówczas bierze się pod uwagę przepisy regulujące gwarancję, zawarte w kodeksie Cywilnym, o których poniżej.

Czas trwania gwarancji

Zazwyczaj gwarancja przysługuje nam na okres 2 lat od dnia wydania towaru. Inny termin może być jednak określony w oświadczeniu gwarancyjnym.

Dostarczenie towaru

W przypadku skorzystania z dobrodziejstw gwarancji, często towar musimy wysłać do producenta lub pod inny wskazany w karcie gwarancyjnej adres. Koszty takiego doręczenia pokrywa gwarant, chyba że towar to szafa czterodrzwiowa, lodówka czy inny wielkogabarytowy przedmiot. W takiej sytuacji powinniśmy poinformować gwaranta o wadzie oraz wezwać go do jej usunięcia w miejscu, gdzie towar się znajduje.

Termin wykonania obowiązków gwaranta

Naprawa lub wymiana towaru powinna nastąpić w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeśli takiego terminu nie wskazano, gwarant powinien dokonać naprawy lub wymiany w terminie 14 dni od dostarczenia wadliwego towaru lub udostępnienia produktu na miejscu.

Ważne!

Termin gwarancji po dokonaniu naprawy lub wymiany towaru biegnie od nowa. Jeżeli został w przedmiocie wymieniony samoistny element, wówczas na ten właśnie element gwarancja biegnie od nowa. Na pozostałe zaś elementy przedmiotu gwarancja biegnie w dalszym ciągu od daty zakupu towaru.

Zawieszenie biegu terminu z rękojmi

Istotne jest, że jeśli skorzystamy z uprawnień przysługujących nam z tytułu gwarancji, bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi, o której piszę poniżej, zostaje ZAWIESZONY od dnia zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Oznacza to, że pomimo iż, nasze roszczenia z tytułu gwarancji kierujemy np. do producenta, powinniśmy także, najlepiej na piśmie, poinformować o tym samego sprzedawcę, gdyż tylko w tej sytuacji możliwym będzie zawieszenie terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi. Zawieszenie powoduje przedłużenie terminu o czas trwania postępowania reklamacyjnego wynikającego z gwarancji.

Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie złożyć reklamację? Obejrzyj nasze darmowe szkolenie prawne:

RĘKOJMIA (zawsze)

Rękojmię regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Osobą, na ręce której składamy reklamację, jest zawsze sprzedawca (sklep).

Wybór podstawy prawnej reklamacji (gwarancja czy rękojmia) zawsze należy do konsumenta!

Towar możemy zareklamować, jeżeli posiada on wadę. To znaczy jest niezgodny z zawartą przez nas umową. Na przykład, gdy kupiliśmy kurtkę, w której materiał rozszedł się po pierwszym praniu). Zareklamować towar znaczy żądać od drugiej strony doprowadzenia do stanu, w którym towar będzie zgodny z zawartą przez nas umową. Zgodny, czyli pozbawiony wady.

Takie przywrócenie zgodności towaru z umową może nastąpić poprzez:

 1. Wymianę rzeczy na rzecz nie posiadającą wad.
 2. Naprawę rzeczy.
 3. Obniżenie ceny.
 4. Odstąpienie od umowy, czyli zwrot pieniędzy za towar połączony ze zwrotem towaru.

Jakie wady skutkują możliwością złożenia reklamacji?

Wyróżniamy dwa rodzaje wad towaru:

 • fizyczne,
 • prawne.

Wady fizyczne towaru to wszystkie te usterki, które powodują, że towar jest niezgodny z umową sprzedaży. Będzie to np.:

 • nie dający się wcisnąć przycisk w telefonie,
 • uszkodzony silnik w samochodzie, jeżeli sprzedawca zapewniał, że poprawnie funkcjonuje,
 • kołdra „wełniana”, która okazała się zwykłym syntetykiem,
 • zegarek „wodoodporny” do 30m, który przestał działać po umyciu w nim rąk lub też
 • sytuacja, w której towar wydany został w stanie niekompletnym, np. laptop został wydany bez kabla ładującego, telefon bez słuchawek.

Wady prawne natomiast to takie usterki towaru, których nie widać. Niemniej jednak istnieją i powodują powstanie roszczenia z tytułu rękojmi względem sprzedawcy. Rzecz będzie obciążona wadą prawną, jeśli:

 • stanowić będzie własność innej osoby, która nie wyraziła zgody na sprzedażlub
 • gdy rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej (zastaw).

Wadą prawną w przypadku sprzedaży praw (praw autorskich, licencji programu) będzie ich nieistnienie.

Gwarancja i rękojmia – wymiana, naprawa czy zwrot kasy?

Jeżeli zauważymy, że zakupiona przez nas rzecz posiada wady, powinniśmy poinformować o tym sprzedającego ze wskazaniem, naszych żądań, o których wspominałam powyżej.

Niestety dowolność wyboru jest przez ustawodawcę ograniczona przez kontruprawnienia sprzedającego. Obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy za zakup domagać się możemy dopiero wtedy, gdy sprzedawca będzie:

 • ociągał się z wymianą rzeczy wadliwej na wolną od wad, lub
 • gdy wady niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) nie usunie.

Ta zasada nie dotyczy jednak sytuacji, kiedy rzecz była już raz wymieniana albo naprawiana. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o tę samą, czy też inną wadę lub usterkę. W takim przypadku od razu możemy żądać od sprzedawcy obniżenia ceny lub zwrotu całości zapłaconej kwoty.

Ważne!

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Dla przykładu:

 • zepsuty pilot w nabytym telewizorze, czy 
 • spalona żarówka w samochodzie.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku sprzedaży konsumenckiej. W tym przypadku jedną ze stron umowy jest przedsiębiorca, np. sklep, a drugą osoba fizyczna (konsument). Konsument może dokonać wyboru pomiędzy naprawą rzeczy a jej wymianą na nową,. Bez względu na to jak zaproponuje sprzedawca. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy wybrany przez konsumenta sposób doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową wiązałyby się:

 • z nadmiernymi kosztami lub
 • było niemożliwe do zrealizowania, np. wnosimy o wymianę, ale producent wycofał już konkretny model telefonu ze sprzedaży.

Co z zamontowanym i zepsutym towarem?

Trzeba też wspomnieć o dość nowym uregulowaniu wprowadzonym w 2014 roku. Dotyczy ono wady rzeczy, która następnie została zamontowana a wobec której kupujący zażądał wymiany lub usunięcia wady. W takim przypadku kupujący może żądać od sprzedawcy także montażu oraz demontażu wadliwej rzeczy na jego koszt, chyba że koszt tych prac przewyższy cenę rzeczy sprzedanej. Kupujący będzie wówczas zobowiązany do pokrycia ceny demontażu i montażu w kwocie przewyższającej wartość zareklamowanego towaru.

W innych przypadkach, jeżeli kupujący korzysta z prawa rękojmi, w jego gestii jest dostarczenie wadliwej rzeczy do miejsca, które strony określiły w umowie, na koszt sprzedającego. Często zdarza się, że wadliwą rzecz należy przesłać pod wskazany przez sprzedającego adres. W takim przypadku, sprzedający sam przesyła uszkodzony towar do punktu naprawy (co zdarza się częściej), albo dokonuje tego kupujący, lecz koszty przesyłki pokrywa sprzedający.

Gwarancja i rękojmia – jaki jest termin na złożenie reklamacji?

Okres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od wydania rzeczy. Wyjątkiem są nieruchomości. Tu okres ten wynosi 5 lat (wady zgłaszane są deweloperowi).

Inaczej może być przy sprzedaży rzeczy używanych. Sprzedający może ograniczyć tu swoją odpowiedzialność do jednego roku, lecz musi powiadomić konsumenta zanim dojdzie do zakupu rzeczy (zwykle przez wywieszenie informacji w sklepie).

Wiedział-nie powiedział- podstępne zatajenie wady

Jeżeli sprzedawca podstępnie wadę zataił tzn. wiedział o wadzie sprzedawanego samochodu, ale chcąc go szybko sprzedać, zataił przed kupującym wadę silnika, reklamację składać można bez względu na czas, w którym wada została wykryta.

Często mamy do czynienia z sytuacjami sprzedaży rzeczy uszkodzonej, także pojazdów. Oczywiście jasne jest, że w przypadku, kiedy kupujący o wadzie wiedział w chwili sprzedaży, nie może on następnie z tego powodu zgłaszać roszczeń z tytułu rękojmi. Może natomiast reklamować towar z powodu innej wady, która pojawiła się w ciągu wskazanych powyżej okresów, o której kupujący nie został poinformowany w chwili zakupu.

Okres, w którym wadę wykryto to jedno, okres na zgłoszenie reklamacji to drugie.

Jeżeli sprzedawca odpowiada za wady towaru przez dwa lata od wydania rzeczy, zaś usterkę zauważyliśmy w 24 miesiącu od otrzymania towaru (np. 14 czerwca 2018r.), to mamy jeszcze 12 miesięcy (14 czerwca 2019r.) na to, by taką wadę zgłosić. Tym samym okres, w którym możemy zareklamować towar wydłuży się w tym przypadku o całe 12 miesięcy. Oczywiście warto zgłosić reklamację nie czekając tak długo. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach możliwość dochodzenia swoich uprawnień z tytułu rękojmi, jeszcze rok po wykryciu wady, może pomóc w zaoszczędzeniu na konieczności zakupu nowego sprzętu.

Reklamacja

Gwarancja i rękojmia – jak składać reklamacje?

Z pewnością forma pisemna jest najbardziej wskazana, chociaż oczywiście można to uczynić zanosząc wadliwy produkt do sklepu (jeżeli jest to możliwe) oraz wypełniając tzw. kartę reklamacji. Warto postarać się jednak, by odnotowano fakt odebrania wadliwego towaru a także treść żądań, jakie wnosimy (wymiana, naprawa, obniżenie ceny, zwrot gotówki). Istotnym elementem złożenia reklamacji jest wykazanie, że towar zakupiony został właśnie u tego sprzedawcy, u którego zgłaszamy reklamację.

To nie musi być paragon!

Ciągle pokutuje mit, że do zgłoszenia reklamacji potrzebny jest paragon. Otóż nie jest potrzebny. Niemniej jednak czymś musimy wykazać, że zakupiony towar pochodzi z danego sklepu. Może to być np.:

 • wyciąg z konta, z którego płaciliśmy za towar,
 • świadkowie, którzy towarzyszyli nam podczas zakupów,
 • maile z korespondencją od sprzedawcy.

Sprzedawca nie ma prawa uzależniać przyjęcia reklamacji od posiadania przez nas paragonu.

Gwarancja i rękojmia – czas rozpatrzenia reklamacji

Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. W ciągu tego okresu sprzedawca powinien poinformować kupującego o swoim stanowisku. Jeśli tego nie uczyni w tym czasie będzie to oznaczać, że reklamacja został uznana. Nawet gdy tak naprawdę wada towaru powstała z winy kupującego. Warto z tego powodu postarać się o potwierdzenie przyjęcia naszych żądań reklamacyjnych przez sprzedawcę, by uniknąć wątpliwości, kiedy dokładnie dokonano zgłoszenia. Czas 14 dni to czas, w którym kupujący powinien zostać poinformowany o stanowisku sprzedającego, nie zaś czas w którym odpowiedź dopiero wyszła od sprzedawcy.  Negatywna odpowiedź sprzedawcy w zakresie reklamowanego towaru otwiera nam drogę do sądowego dochodzenia roszczeń reklamacyjnych.

Mając taki zasób wiedzy o reklamacji i znając swoje prawa w tym zakresie, z pewnością uda nam się przejść przez niejedno postępowanie reklamacyjne. Oby takich było oczywiście jak najmniej. Warto znać swoje prawa, by przeciwstawiać się niedoinformowanym sprzedawcom lub takim, którzy sądzą, że wiedzą wszystko lepiej od nas. Dbajmy o siebie i o swoją świadomość prawną, gdyż jak wynika to z podstawowej zasady prawa: ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi.

Umów się z nami na 30 – minutową poradę online
Przez | 2022-08-26T14:31:53+02:00 13 maja 2019|Klienci indywidualni|

177 komentarzy

 1. Ela 18 grudnia 2019 at 08:18 - Reply

  Czy musze posiadac przy reklamacji orginalne opakowanie i karte gwarancyjną?

  • Kancelaria Radcy Prawnego 18 grudnia 2019 at 15:40 - Reply

   Podczas zgłaszania reklamacji nie musi Pani posiadać ani oryginalnego opakowania towaru ani też karty gwarancyjnej. Istotne jest, aby umiała Pani wykazać np. potwierdzenie, przelewu, że towar zakupiła Pani właśnie w danym sklepie.

   • Wiola 9 czerwca 2020 at 23:38 - Reply

    Witam,
    Mam pytanie kupiłam zegarek i po miesiącu przestał działać. Reklamowalam go i okazało się że serwis wymienił baterie i było ok.
    Po roku taka sama sytuacja zegarek nie działał. Powtórka reklamacja na to samo ,chciałam wymienić go na inny zegarek bo wydaje mi się że jest coś nie tak. Ale serwis stwierdził że zegarek dziala bez zastrzeżeń i wymienili tylko baterie. Nie wiem co dalej bo za chwilę kończy się gwarancja i boję się że sytuacja się znowu powtórzy. Co mogę w tej sprawie zrobic?

    • admin 11 czerwca 2020 at 18:31 - Reply

     Reklamowała Pani z tytułu rękojmi czy gwarancji? W przypadku rękojmi, za drugim razem może Pani ządac zwrotu pieniędzy lub wymiany na nowy ale żądanie to należy umieścić w zgłoszeniu jak równiez i to że reklamuje Pani towar z tytułu rękojmi.

     • Monika 28 stycznia 2021 at 19:13

      Dzień dobry,
      U mnie problem z lodówka, która po pół roku od zakupu przestała chłodzić. Była zgłaszana wada do producenta serwis przyjechał wymienił jakąś część w lodówce i było ok. Minęło kolejne pół roku i znowu to samo – przestała chłodzić. Czy można żądać od producenta wymiany lodówki na nową, jeśli drugi raz się zepsuła?

     • admin 8 lutego 2021 at 16:22

      Jeżeli producent był równocześnie sprzedającym to tak pod warunkiem że pierwsze dwa zgłoszenia były reklamacja na podstawie rękojmi nie gwarancji.

   • Sebastian 28 stycznia 2021 at 10:29 - Reply

    Witam
    Kupiłem telefonu na Allegro z polskiego sklepu. Telefon się popsuł, odesłałem, reklamacja została uznana i towar został wysłany do producenta, do Chin. Minęło już prawie 5 miesięcy. Na początku sklep odpowiadał na moje wiadomości. Teraz już nie. Co mogę zrobić w tej sprawie? Chciałbym odzyskać telefon lub pieniądze.

    • admin 8 lutego 2021 at 16:29 - Reply

     Zakładając, że zgłosił Pan reklamację z tytułu rękojmi sprzedający powinien sprostać naprawie w tym przypadku bez zbędnej zwłoki, a tą z pewnością nie jest upływ 5 miesięcy. Proszę wystąpić pisemnie z żądaniem zwrotu pieniędzy w określonym czasie. Po bezskutencznym upływie terminu czeka Pana niestety spór sądowy.

  • Aga 28 sierpnia 2021 at 17:52 - Reply

   Odkurzacz wrócił z serwisu nie naprawiony po miesiącu. Wróciłam do sklepu ponownie z reklamacją i chciałam skorzystać z rękojmi.po 13 dniach dostałam informację że reklamacja nie będzie uznana poneważ towar jest wolny od.wad.z.winy sprzedawcy co mam.dalej robić?

 2. anna 4 stycznia 2020 at 23:31 - Reply

  A jak sprawa wygląda w przypadku reklamacji odzieży (wadliwy material), na której dokonano przeróbek krawieckich? Czy można odwołać się do rękojmi? Przeróbki nie miały związku z powstaniem wady

  • admin 9 stycznia 2020 at 23:14 - Reply

   Jak najbardziej. Można powołać się na rękojmię, jeżeli materiał niezgodny z umową czyli np. nie zawiera cech, o których zapewniał nas sprzedający. Istotne jest, by wada lub niezgodnośc zostały zgłoszone w ciądu roku od zauważenia i w ciągu 2 lat od zakupu.

   • Krzysztof 3 października 2020 at 18:22 - Reply

    Witam kupiłem panele które są wadliwe wysłałem protokół reklamacyjny w 14 dniach nie dostałem odpowiedzi postanowiłem napisać do sklepu co z moją reklamacją 15 dnia wyslali mi pismo od producenta że nie mają zdjęć dylatacji i nie mogli zacząć procesu reklamacyjnego co robić w takim wypadku?

    • admin 5 października 2020 at 13:00 - Reply

     Proces reklamacyjny tak naprawdę rozpoczął się w chwili zgłoszenia reklamacji. Jeżeli reklamację złożono na podstawie przepisów o rękojmi to nie producent odpowiada za realizację tej reklamacji tylko sprzedawca. Jeżeli 14 dni od złożenia reklamacji już upłynęło, sprzedawca winien sprostać Pana żądaniom odnośnie reklamowanego produktu wskazanym w piśmie reklamacyjnym. Warto podkreślić, że przepisy dotyczące rękojmi nie przewidują obowiązku wysyłania zdjęć. Jednak wadę należy jakoś wykazać. Zwykle wykonuje się w tym celu zdjęcia jeśli reklamowanego produktu nie można przynieść, bo np. został już zamontowany.

  • Ania 6 października 2020 at 18:29 - Reply

   Kupiłam zegarek nie z najwyższej półki ale i tak jak na moja kieszeń to był spory wydatek, przy zakupie zapytałam Pana czy to „złotko” nie zejdzie po tygodniu … Zdaje sobie sprawę że to nie żadne złoto dlatego zapytałam bo jeśli miałby zejść po tygodniu to wolę iść do chińskiego kupić zegarek za 30zł i nie mieć żalu gdy będę go wyrzucać… Pan odpowiedział że „parę lat wytrzyma” więc zadowolona kupiłam, jak się okazało kolor zszedł po tygodniu 🙁 pomimo że go szanowałam nie spałam nawet w nim, wzożyłam reklamacje z tytułu rękojmi sytuacja miała miejsce w maju… Do tej pory nie mam ani zegarka ani pieniędzy i nie wiem czy iść na drogę sądową czy odpuścić bo w sumie do tego to zmierza … Proszę o radę i z góry dziękuję

   • admin 10 października 2020 at 22:39 - Reply

    Jeżeli posiada Pani dowód na to, że reklamowała Pani towar to powinna Pani zwrócić się do sprzedawcy na piśmie o sprostanie Pani roszczeniu zawartemu w protokole reklamacyjnym z uwagi na to, że minęło już 14 dni od nia złożenia reklamacji. Jednocześnie proszę wyznaczyć sprzedawcy termin np. 3 dniowy. Po bezskutecznym upływie termniu może Pani skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumentów z Pani miejscowości lub postępowania przed rzecznikiem finansowym. Ewentualnie droga sądowa, pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Innej rady nie ma.

 3. Zuza 8 stycznia 2020 at 10:55 - Reply

  Jeżeli pytam sprzedawcę o różnicę między gwarancją a rekojmią to musi mi odpowiedzieć?

  • admin 9 stycznia 2020 at 23:15 - Reply

   Jak najbardziej, powinien Panią poinformować na czym polega różnica. Takie informacje, znajdzie Pani również w artykule powyżej.

 4. Wit 14 stycznia 2020 at 11:10 - Reply

  Jaka jest procedura, jeżeli sprzedawcy nie odniósł się do reklamacji z tytułu rękojmi i najwyraźniej nie zamierza, znacznie przekraczając czas na rozpatrzenie reklamacji? Rozumiem, że po okresie 14 dni reklamację uznaje się za uznaną, ale jak teraz dojść swoich praw? Są instytucje państwowe które w tym uczestniczą, czy konsumenta czeka długi i kosztowny proces sądowy?

  • Kancelaria Radcy Prawnego 14 stycznia 2020 at 11:33 - Reply

   Konsument może skorzystać z polubownej drogi rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym https://rf.gov.pl/polubowne/. Jeżeli to nie pomoże koniecznym będzie złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu sądowym. Odbywa się to w tzw. postępowaniu uproszczonym, które kosztuje 30 zł.

   • Konsumentka 19 grudnia 2020 at 04:21 - Reply

    Czy mogę reklamować towar bez karty gwarancyjnej.Co zrobic w razie gdy producent Grundfos odmówi naprawy?

    • admin 20 grudnia 2020 at 15:30 - Reply

     Oczywiście. Reklamując towar na podstawie rękojmi nie musi Pani okazywać w sklepie nie tylko karty gwarancyjnej ale również paragonu. Wystarczzy jakikolwiek dowód zapłaty za zakupiony towar. Sprzedający odmawiając naprawy uznaje tym samym brak zasadności reklamacji. Powstaje spór, który może zostać rozwiązany przy pomocy rzecznika praw konsumentów. Jeśłi to nie pomoże koniecznym będzie zwrócenie się do sądu o nakaz zapłaty.

   • Aga 22 stycznia 2022 at 07:03 - Reply

    Witam kupiłam pile elektryczną. Niestety po kilku godzinach okazało się że leje się z niej olej. Wiec pojechalam i oddałam ją na gwarancję. Trzy dni później dostałam qiadomosc ze nie naprawili jej bo ona jest sprawna . Wiec znowu w sklepie oddałam na grlwarancje i otworzyłam pudełko i piła była nie kompetna. Nie miała łańcucha i osłony. Co w tym wypadku, gdy oddałam kompletna A dostaje niekompletna. Ja im mowilam ze dalam kompletna, z resztą sprawdzali gdy pisali protokół. Co robic

    • admin 22 stycznia 2022 at 17:51 - Reply

     Powinna Pani zareklamować towar z powodu rękojmi. Napisać w piśmie reklamacyjnym, że otrzymała Pani towar niekompletny i zepsuty i żąda Pani wymiany na nowy lub naprawy. Koniecznie forma pisemna!

  • Anonim 15 grudnia 2020 at 20:54 - Reply

   Kupiłam odkurzacz bezprzewodowy , który nie spełniał moich oczekiwań, zbyt głośno chodził,źle zbierał wodę i bateria krótko trzymała. Zgłosiłam reklamacje z tytułu rękojmi , w odpowiedzi dostałam informację że została wymieniona główna płyta i bateria na nową. Po takich wymianach nie jestem pewna czy odkurzacz będzie pracował tak jak powinien i czy znowu nie będzie tak jak po zakupie. Czy mogę zgłosić drugi raz reklamacje z tytułu rękojmi z możliwością odstąpienia od umowy?

   • admin 20 grudnia 2020 at 15:38 - Reply

    Jeżeli towar w dalszym ciągu nie jest zgodny z umową, to ma Pani prawo do odstąpienia od umowy, ządając wypłaty pieniędzy. Pytanie brzmi, czy sprzedawca reklamacje uzna? Jeśli nie powstanie spór, który rozwiązac mozna polubownie lub przed sądem rejonowym.

 5. Naiwna konsumentka 15 stycznia 2020 at 18:33 - Reply

  Czy mogę zmienić rodzaj reklamacji z gwarancji na rękojmię, składając jeszcze raz reklamację? Oczywiście z nieznajomości z zagadnienie gwarancji i rękojmi, przyjęta została ode mnie reklamacja z tytułu gwarancji (teraz dopiero rozumiem to zawahanie głosu pracownika sklepu „Czy z gwarancji??”) Zgłosiłam wadę fizyczną następnego dnia po dostarczeniu produktu i zauważeniu wady. Sklep przyjął reklamację ode mnie, że będzie składać u producenta. Dostałam informację po 26 dniach ze sklepu, że producent nie przyjmie od nich reklamacji , ponieważ oni są osobą trzecią i muszę zrobić to sama przez stronę producenta. Co robić?

 6. Kancelaria Radcy Prawnego 15 stycznia 2020 at 19:14 - Reply

  Jeśli pomiędzy wykryciem błędu a złożeniem reklamacji nie upłynął rok, może Pani złożyć reklamację raz jeszcze, tym razem na podstawie rękojmi. Wówczas obowiązują wszystkie terminy i zasady obowiązujące przy tej podstawie reklamacji.

 7. Anonim 17 stycznia 2020 at 21:26 - Reply

  Zareklamowałam pada od konsoli Xbox (drugiego dnia od zakupu okazało się że nie dziala). Skorzystałam z rękojmi prosząc o wymianę. Sklep (A właściwie serwis) poinformował, że ze względu na zbyt duże koszty naprawią go. Zgodziłam się. Pracownik sklepu poinformował przy wydaniu pada, że został on wymieniony, ponieważ jest inny nr seryjny. Niestety sprawdziłam go w domu po godzinie od odbioru, okazało się że pad ma dużą rysę, co oznacza, że wymieniono mój sprzęt na inny używany. Czy serwis miał prawo wymienić przedmiot na inny używany? Od razu napisałam mail z opisem sytuacji oraz zdjęciami. Czy mam jakąkolwiek szansę na wymianę towaru na nowy lub naprawę mojego pada, którego reklamowalam?

  • admin 31 stycznia 2020 at 19:09 - Reply

   Serwis nie prawa wymienić towaru na inny sprawny ale używany. Ustawodawca wyraźnie stwierdza, że chodzi o wymianę towaru na nowy. Jeżeli sprzedający nie będzie chciał wymienić Pani towaru na nowy, proszę udac się do rzecznika praw konsumentów. Może z jego pomocą uda sie sprawę załatwić.

 8. Waldek 19 stycznia 2020 at 14:07 - Reply

  Przydatny artykuł, jednak mam pytanie co jeżeli otrzymamy towar i powiedzmy że składa się on z dwóch części z których jedna jest uszkodzona, czy można reklamować tylko tą jedną część i żądać obniżenia ceny całości o wartość tej części? Przykładowo uszkodzona końcówka od odkurzacza ale sam odkurzacz i inne końcówki sprawne, a nie możemy sobie pozwolić na odsyłanie całego odkurzacza bo jest on nam potrzebny.

  • admin 31 stycznia 2020 at 19:15 - Reply

   Generalnie reklamacja dotyczy całego towaru łącznie z jej przynależnymi częściami. Warto jednak porozmawiać ze sprzedającym, czy byłby zainteresowany takim rozwiązaniem reklamacji, by obniżyć cenę całości o wartość tego zepsutego elementu. Proszę pamiętać jednak, że obniżenie ceny oraz odstąpienie od umowy to nie wszystkie metody rozpatrzenia reklamacji. O tym w artykule.

  • Agnieszka 23 stycznia 2021 at 01:32 - Reply

   Klient zglosil się z reklamacją biżuterii po roku od zakupu i bizuteria zostala przez nas naprawiona.
   Po uplywie 2 lat wrocil z kolejną reklamacją i żąda rękojmi. Mowa tu o uszkodzenich mechanicznych do ktorych klient oczywiscie sie nie przyznaje.
   Czy mamy obowiazek drugi raz przyjąć uszkodzony przez niego towar?

   • admin 8 lutego 2021 at 16:39 - Reply

    Jeżeli nie upłynął jeszcze termin reklamacji reklamację należy rozpatrzyć. Jedna może to być decyzja odmowna, jeżeli Państwa zdaniem uszkodzenie jest mechaniczne spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem towaru. Odmowa będzie oznaczała możliwośc wystąpienia przez klienta na drogę postępowania sądowego.

 9. Wojtek 20 stycznia 2020 at 10:06 - Reply

  Kto jest stroną dla zgłaszającego reklamację?
  Zgłosiłem do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi. Do zgłoszenia wypełnionego w sklepie dołączyłem pismo reklamacyjne zaadresowane do tego sprzedawcy. W zgłoszeniu podałem adres e-mail. Dostałem odpowiedź, e-mail z dołączonym pismem od serwisu zaadresowanym do mnie.
  Czy w takiej sytuacji odpowiedź sklepu jest prawidłowa?
  Czy można taką odpowiedź potraktować jak brak odpowiedzi?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  • admin 31 stycznia 2020 at 19:20 - Reply

   Zwykle sprzedawcy podczas naprawy reklamacyjnej posiłkuja się serwisami. Zdarza się, że odpowiedź przychodzi z samego serwisu. Oczywiście można potraktować taką odpowiedź jak brak odpowiedzi ze strony sklepu, ssugerując w sądzie, że maila skasowaliśmy, gdyż nie zdawaliśmy sobie sprawy, że chodzi o odpowiedź na reklamację lub że nie byliśmy tego faktu świadomi. Jaka będzie szansa na poprawne dowodzenie tego faktu przed sądem? Odpowiedź pozostawiam Panu.

 10. Anonim 30 stycznia 2020 at 18:39 - Reply

  Artykuł świetny. Mam pytanie, a co w sytuacji, gdy chce dochodzić swoich roszczeń z tytułu źle wykonanej usługi np. serwisowej. Czy robię to w ramach rękojmi, czy też w ramach gwarancji ?

  • admin 31 stycznia 2020 at 19:21 - Reply

   Pisząc usluga serwisowa ma Pan na myśli serwis, do którego sprzedawca przesyła zepsuty towar celem naprawy czy też serwis np. montażowy? Proszę o sprecyzowanie.

 11. Renia 30 stycznia 2020 at 21:13 - Reply

  Sprzedawca nie odpowiedzial na reklamację w terminie 14 dni twierdząc ze ma czas 14 dni roboczych. co w takiej sytuacji? Jak mogę sformulować pismo do sprzedawcy, że termin na rozpatrzenine minął i czekam na wymianę produktu, czy jak będzie dalej wprowadzał mnie w błąd mogę zarządać zwrotu gotówki?

  • admin 31 stycznia 2020 at 19:24 - Reply

   Oczywiście. Upływ terminu 14- to dniowego powoduje, że reklamację poczytuje się za uznaną, zaś sprzedawca powinien sprostać żądaniom Pani wskazanym w piśmie reklamacyjnym. Jeżeli nie chce tego uczynić, proszę wspomóc się rzecznikiem praw konsumentów, rzecznikiem finansowym lub ostatecznie sądem.

 12. Wacko 1 lutego 2020 at 01:21 - Reply

  Jeśli sklep internetowy udziela gwarancję sprzedawcy to czy również ta gwarancja będzie akceptowana w autoryzowanym serwisie producenta?

  • Kancelaria Radcy Prawnego 1 lutego 2020 at 13:37 - Reply

   Gwarancja może zostac udzielona tylko przez producenta towaru. Rękojmia dotyczy natomiast sprzedającego.Sklep internetowy jest w tym przypadku sprzedającym, chyba że sam także wyprodukował towar i udzielił na niego gwarancji. Udzielenie gwarancji przez producenta jest dobrowolne, rękojmia nastomiast obowiązkowa i wynika z przepisów prawnych. Udzielenie więc gwarancji przez sprzedawcę nawet gdyby tak było nie może wiązać producenta, gdyż nie on był gwarantem.

   • Paweł 23 listopada 2022 at 14:00 - Reply

    Nieprawda, gwarancji może udzielić nie tylko producent, ale również importer, dystrybutor, czy sprzedawca.

    • admin 1 stycznia 2023 at 14:42 - Reply

     Oczywiście , nie twierdzimy, że nie może. Każdy może udzielić gwarancji, gdyż jest to umowa, w której sam gwarant zobowiązuje się do dokonania pewnych czynności na rzecz nabywcy 🙂

 13. Aleksandra 2 lutego 2020 at 20:23 - Reply

  Dzień dobry, artykuł świetny wiele wyjaśnia, choć nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Przykład z życia. Zgłosiłam reklamacje, sprzedawca przyjął reklamacje. Tylko powiedział że dostane kartę do wykorzystania w sklepie i muszę ją wykorzystać dzisiaj. Czy jest to zgodne z prawem konsumenta ? Jeśli nie, to jak wytłumaczyć to sprzedawcy ?

  • Kancelaria Radcy Prawnego 2 lutego 2020 at 23:18 - Reply

   Niestety nie jest to zgodne z prawem konsumenta. Dokładnie 4 możliwości daje nam ustawa w przypadku przyjęcia reklamacji.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
   Jeżeli zażądała Pani odstąpienia od umowy a sprzedawca nie zaproponował wymiany towaru na nowy lub naprawy rzeczy w sposób niezwłoczny to powinna Pani otrzymać gotówkę, ew. pieniądze powinny zostac przelane na konto przy użyciu karty bankowej. Co zrobić? Udac sie do Rzecznika Praw Konsumentów z prośba o pomoc lub poprosić Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego. Stronę znajdzie Pani w internecie.

 14. Anna 2 lutego 2020 at 20:30 - Reply

  W odpowiedzi na reklamację złożoną na podstawie rękojmi dostałam odpowiedź smsem,iż moja reklamacja została odrzucona,a w następnym smsie zostanę poinformowana kiedy reklamacja będzie dostępna do odebrania.Czy takie poinformowanie jest poczytywane jako właściwa odpowiedź na reklamację niezależnie od tego kiedy dostępna będzie reklamacja do odebrania?Rozumiem,że sprzedawca zrobił tak aby zmieścić się w 14dniowym terminie.Pytanie tylko czy to jest odpowiedź na reklamację?

  • Kancelaria Radcy Prawnego 2 lutego 2020 at 23:11 - Reply

   Wysyłanie smsem informacji o odrzuceniu bądź przyjęciu reklamacji stanowi standard pod warunkiem, że taki sposób kontaktu wskazaliśmy w piśmie zgłaszającym reklamację. Co do treści ustawa wskazuje:
   Art. 561 ze zn.5. kc
   Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
   To oznacza, że wskazanie w smsie jedynie faktu odrzucenia reklamacji spełnia wymogi ustawowe.
   Jeżeli czuje się Pani pokrzywdzona decyzją warto poprosić o pomoc rzecznika praw konsumentów lub spóbowac załatwić sprawę polubownie u Rzecznika Finansowego.

   • Wiktoria 28 stycznia 2021 at 22:53 - Reply

    Jeżeli zgłosiłam komputer do naprawy I został wymieniony m.in. wyświetlacz I ramka wokół niego była inna niż poprzednio ( świecąca A nie matowa) oraz porysowana I moim zdaniem pochodziła z używanego już urządzenia. Mam prawo zgłosić to na rękojmie czy co w tej sytuacji zrobić?

    • admin 8 lutego 2021 at 16:07 - Reply

     Oczywiście, może Pani próbować zakwestionowac naprawę i zgłosić kolejna reklmację wskazując na niezgodność oraz żądanie. Niestety trudno przewidzieć jak zachowa się sprzedawca, gdyż m on prawo zakwestionować Pani reklamację. Warto pamiętac, że zwrot pieniędzy nie wchodzi w grę jeżeli wada jest nieistotna. Zdjęcia komputera przed oddaniem go do naprawy mogą byc tu pomocne.

 15. Mateusz 3 lutego 2020 at 10:32 - Reply

  Kupiłem telefon w punkcie sprzedaży Pan powiedział ze u nich nie ma rękojmi czy to możliwe ? Co jeżeli chciałbym ją złożyć a on powie ze tego u niego nie mogę zrobić ?

 16. Kancelaria Radcy Prawnego 3 lutego 2020 at 10:47 - Reply

  Rękojmia jest prawem obowiązującym każdego sprzedawcę i wynosi 2 lata. Jedynie wprzypadku rzeczy używanych może być ona skrócona do 1 roku. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie reklamacji w punkcie proszę o przesłanie na jego adres pisma zawierającego Pana żądania. Proszę wysłać pismo za potwierdzeniem odbioru. Warto jednak wcześniej sprawdzić czy sprzedawca nie posiada jakiegoś regulaminu, który by te kwestie normował. Może na stronie internetowej?

 17. Łukasz 4 lutego 2020 at 17:57 - Reply

  Witam,
  Złożyłem już druga reklamacje na akumulator który nie działa, jest to marka własna sprzedawcy. był to okres kiedy byłem mocno nie doinformowany w tym temacie, i na protokole reklamacyjnym nie było wyboru formy czy to gwarancja czy rękojmia, tylko porostu reklamacja. Dopytywałem w serwisie z jakiego tytułu jest domyślnie składana reklamacja i uzyskałem odpowiedz ze tak jak stanowi prawo. Odpowiedzi od sprzedawcy otrzymałem po 20 dniach po mojej interwencji(raz była próba kontaktu telefonicznego ale nie mogłem odebrać). W która stronę iść w sporze ze sprzedawcą? Bo już sam nie wiem jak się odnieść. Akumulator i tak zakupiłem nowy w innym sklepie i wszystko działa. Mogą mnie Państwo nakierować?

  • admin 6 lutego 2020 at 22:42 - Reply

   Jeśli sprzedawca odrzucił reklamację poraz drugi powinien Pan zażądać zwrotu gotówki. Sugeruję wezwać pisemnie sprzedawcę do zapłaty równowartości za zepsuty akumulator. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w piśmie powinien Pan zgłosić się do Rzecznika Praw Konsumentów bądź skorzystać z procedur oferowanych przez Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/zasady-przyjmowania-skarg. Ostatecznością jest postępowanie sądowe.

 18. Tomasz 4 lutego 2020 at 23:01 - Reply

  Witam
  Czy prawidłowo złożona reklamacja musi obowiązkowo posiadać własnoręczny podpis kupującego. Sporządziłem pismo i zakończyłem je zwyczajowym ” Z poważaniem Jan Kowalski” lecz przez roztargnienie nie podpisałem własnoręcznie. W nagłówku pisma były wszystkie dane kupującego oraz sprzedającego oraz dane identyfikujące towar (w tym wypadku numer VIN). Miną już 14 dniowy termin a sprzedający nie ustosunkował się do pisma.

  • Kancelaria Radcy Prawnego 7 lutego 2020 at 22:10 - Reply

   To dość szeroki temat z zakresu podstawowych instytucji prawa cywilnego. W skrócie powiem, że zgłoszenie rekamacji tak naprawdę nie wymaga żadnej formy szczególnej. Jednak aby miec dowód, że sie ją wogóle złożyło warto spisać swoje żądania reklamacyjne na papierze. Minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej określa art. 78 § 1 k.c. W przypadku oświadczenia woli jest to złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym jego treść. Nawet gdyby nie zachował Pan tego wymagania i nie złożył podpisu złożenie reklamacji będzie ważne, pod warunkiem, że dotarło do adresata w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z jej treścią

 19. Anonim 5 lutego 2020 at 18:30 - Reply

  Dzien dobry,dzis założyłam reklamacje z rękojmi na złota bransoletkę. Pękło ogniwo przy zapieciu.
  Pani mówiła że nie wie co to jest rękojmia i wyśle ja do producenta.
  Powiedziałam Pani by zapoznała się o co chodzi w rękojmi i przyjęła,ale wywnioskowalam że chce to wysłać do producenta. Co w sytuacji gdy odezwie się i powie że producent nie uznał reklamacji lub coś w tym stylu?
  Ja wiem że że to sprzedawca powinien wymienić na nową bransoletkę ale ta Pani wydawała się nie mieć takiej wiedzy.
  Z poważaniem Olga Ch.

  • admin 6 lutego 2020 at 22:00 - Reply

   Niewiedza sprzedawcy nie jest żadnym usprawiedliwieniem. W przypadku nieprzyjęcia reklamacji z rękojmi sugeruję wspomóc się rzecznikiem praw konsumenta. Warto też rozważyć wszczęcie proceduty polubowenej przed Rzecznikiem Finansowym. Wklejam link celem zapoznania się https://rf.gov.pl/zasady-przyjmowania-skarg.

 20. Angelika 7 lutego 2020 at 07:28 - Reply

  Super artykuł.
  Bede wdzięczna za pomoc.

  Nie wiem co robić po odrzuceniu reklamacji zegarka Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ.
  Napisałam do Sprzedawcy odwołanie, jednak podtrzymuje on swoją decyzję. Czy mogę wysłać im odwołanie drugie z tytułu rękojmi czy napisać druga reklamacje z tego tytulu?

  Sytuacja:
  Zegarek został zakupiony 18.09.2019r.przez internet.
  Po około 3 miesiacach (ok,grudzień 2019)została wymieniona bateria.Zegarek działał.
  Następna wymiana baterii była w styczniu 2020r,zegarek działał do końca dnia i znów przestał chodzić. Więc postanowiłam wysłac zegarek do reklamacji.Dodam,że wymiana baterii była u Zegarmistrza.

  Otrzymałam informację od Sprzedawcy,ze zegarek dotarł i został wysłany do serwisu w celu sprawdzenia usterki.

  Po czym został wysłany do mnie mail z informacją,że reklamacja zostaje odrzucona, ponieważ złamałam warunki gwarancji wymieniając baterie u Zegarmistrza,a nie w serwisie sklepu i straciłam gwarancję na zegarek,ponieważ powinnam zglosić wadę w momencie jej wystąpienia,nie naprawiając na własną rękę.

  Odpisałam, że w pierwszej kolejności myślałam, że to bateria jest powodem niedziałającego zegarka. Ponieważ po wymianie baterii zegarek chodził,a dopiero po 2 wymianie byłam pewna,ze to inna usterka i złożyłam reklamację. Nie było próby naprawy na własną rękę,

  Moje odwołanie zostało ponownie odrzucone.

  Sprzedawca powiedział,że w warunkach gwarancji jest informacja,że jeśli wymieniam baterie w innym serwisie tracę gwarancję.

  Niestety wysłałam warunki gwarancji i gwarancje razem z reklamacją,ale uważam,ze nie było tam tego punktu ( przed wysłaniem czytaliśmy oboje z mężem i było punktów 10).

  W warunkach gwarancji jakie istnieja na stronie sprzedawcy (jest punktów 11) porównuje do siebie dwa z nich numer 9 oraz 11 :

  „9.Nie są objęte gwarancją czynności przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik na własny koszt, np. wymiana baterii, paska, itp.”

  Zatem czytając taką informację ja jako Klient uważałam,że jeśli zepsuje się bateria mogę ją naprawić u Zegarmistrza na własny koszt, a nie u sprzedawcy.

  „11.Naprawy oraz wymiana baterii winnych punktach aniżeli punkcie serwisowym12o’clock skutkuje utratą gwarancji.”

  Te dwa punkty nr, 9 oraz 11 są dla mnie sprzeczne,odnosze wrażenie ,że Kupujący zostają wprowadzeni w bład przez co tracą możliwośc naprawy zegarka.

  Ponadto nie zostałam poinformowana przez Sprzedawcę co było powodem usterki,mimo ze wcześniej wysłał mi informację,ze zegarek został wysłany do serwisu w celu sprawdzenia POWODU usterki.
  Mimo,że potem stwierdzono,że nie mam prawa do gwarancji,myślę,ze sprzedawca od razu powinien mi to napisać,a nie wysyłać do sprawdzenia.

  Aktualnie zostało odrzucone moje odwołanie.Przyznam,że jestem pierwszy raz w takiej cięzkiej dla mnie sytuacji.

  Co powinnam zrobić dalej?

  Pisać odwołanie kolejne,czy mogę złożyć reklamację nową z tytułu rękojmi czy domniemania istnienia wady w momencie sprzedaży?

  Zegarek zepsuł się w bardzo krótkim czasie i uważam,że był zepsuty mechanizm.

  Sprzedawca ma złe opinie i nie jestem pierwsza osoba która to spotkało.
  Dodam że sprawdzałam warunki reklamacji na allegro przy innych aukcjach i znalazłam różnice w ilości punktów czyli były różne warunki gwarancji.

  Dziękuje serdecznie

  • Kancelaria Radcy Prawnego 7 lutego 2020 at 22:30 - Reply

   Podstawą zgłaszanej przez Panią reklamacji była gwarancja. Warunki gwarancji ustalane są przez gwaranta i wskazane w dokumencie gwarancyjnym. Jeżeli w dokumencie gwaracyjnym w pkt.11 wskazano, że wymiana baterii następowac ma w konkretnym serwisie lub sklepie, to niesprostanie temu wymogowi może prowadzić do utraty prawa do reklamacji z powodu gwarancji. Zawsze jednak może Pani reklamowac towar z powodu niezgodnoci towaru z umową czyli na podstawie rękojmi na warunkach wskazanych w tresci artykułu.

 21. Michal 7 lutego 2020 at 20:16 - Reply

  Czy w przypadku wymiany towaru na nowy z tytułu rękojmi okres dwóch lat biegnie od nowa, tak jak w przypadku gwarancji?

 22. Kancelaria Radcy Prawnego 7 lutego 2020 at 21:54 - Reply

  Termin do złożenia rękojmi liczy sie od momentu wydania rzeczy. W przypadku wymiany towaru na nowy termin rękojmi biegnie dalej. Warto na to zwórcić uwagę. Stąd sprzedawca podczas takiej wymiany zwykle zwraca konsumentowi pierwotny paragon i nie wystawia nowego.

 23. Nataliia 8 lutego 2020 at 11:46 - Reply

  Dzień dobry, nie rozumiem co muszę robić z uszkodzonym przez dostawcę towarem ( szafa ubraniowa, połamane części na pół), dostarczono nie w odpowiednim czasie (na stronie internetowej 2-3 dni wysyłka, dostarczyli przez 3 tygodni), reklamacja przyjęta, tylko nie chcę już tej szafy, nie chcę jeszcze kilka miesięcy czekać na dostawę i kupiłam już inną. Kilka razy pisałam żeby odebrali z powrotem i zrobili zwrot pieniędzy. Nie ma odpowiedzi czy muszę odesłać wszystko z tymi uszkodzonymi i połamanymi częściami? Jaki kurier będzie robił zwrot? Czy ja muszę opłacić tą dostawę do sprzedawcy? Czy można otrzymać zwrot pieniędzy za towar, zamiast oczekiwania dostawy połamanych części?
  Dziękuję

 24. Kancelaria Radcy Prawnego 8 lutego 2020 at 13:00 - Reply

  Jeżeli sprzedawca w sposób niezwłoczny nie naprawił towaru lub nie wymienił na nowy, a zdaje się, że mamy właśnie z taką sytuacja do czynienia, może Pani zażądać zwrotu gotówki lub obniżenia ceny za towar. Żądanie to powinna pani złożyć sprzedawcy w formie pisemnej zakreślając odpowiedni termin do zwrotu pieniędzy. w piśmie tym należy wskazać także termin do odbioru towaru. Za przesyłkę winien zapłacić sprzedawca. Najczęściej przysyłają oni kuriera do kupującego. Po bezskutecznym upływie terminu do zabrania rzeczy może Pani albo wstawic rzecz do przechowalni na koszt sprzedawcy albo tez rzecz zutylizować. Tą informacje powinna Pani także zawrzeć w piśmie skierowanym do sprzedawcy. Niestety siłą nie zmusimy srzedawcy do działania. Może to uczynić sąd, który w przypadku braku porozumienia ze sprzedawcą wyda wyrok na podtawie którego, komornik dokona egzekucji pieniędzy.

 25. Piotr 8 lutego 2020 at 16:36 - Reply

  12 grudnia 2019 oddałem telefon na rekojmi do naprawy w salonie Orange . Sprzedawca mimo ze wiedział iż gwarancji już nie ma po upływie 12 miesięcy , wystawił formularz naprawy na zasadach gwarancji . Twierdził ze to bez znaczenia . Przez okres 30 dni nie miałem żadnej informacji od salonu jak przebiega naprawa . Gdy sam dowiadywałem się o statusie naprawy byłem zbywany ze telefon nie wrócił z salonu . 25 stycznia 2020 dostałem od kierowniczki sklepu dyspozycje ze naprawiony telefon nadal nie został wydany . 5 lutego 2020 poproszono o wypełnienie nowego pisma o naprawę płatną . Z serwisu nie było żadnej diagnozy ani opini o przyczynie usterki telefonu . Telefon nie odebrałem ponieważ czuje się oszukany . W międzyczasie kontaktując się z salonem informowano mnie ze nadal serwis czeka na części .

  • Kancelaria Radcy Prawnego 8 lutego 2020 at 17:39 - Reply

   Próby ukrycia możliwości wyboru pomiędzy gwarancją a rękojmią zdarzaja się nader często. Podobnie jak podsuwanie klientom zgłaszającym reklamację gotowych druków reklamacyjnych, na których brak jest możliwości wskazania na swoje żądania tj, naprawę, wydanie nowego towaru, zapłatę czy obniżenie ceny. W Pana przypadku sprzedawca wprowadził Pana w błąd, że gwarancja oraz rękojmia to to samo. Sugerowałabym na piśmie złożyć reklamację na produkt i jako podstawę podać rękojmię a w piśmie koniecznie przedstwic swoje żądanie opisując zaistniają sytuację. Jeżeli od zakupu minęły już 2 lata lub też upłynął już 1 rok od wykrycia wady, należałoby w piśmie reklamacyjnym powołać się na wspomniane wprowadzenie w błąd i zmianę ówczesnego oświadczenia z gwarancji na rękojmię. Można też podeprzeć się pismem rzecznika Praw Konsumentów oraz postępowaniem przed Rzecznikiem Finansowym- czasem pomaga. W przeciwnym razie czeka Pana postępowanie sądowe.

 26. Ala 11 lutego 2020 at 11:09 - Reply

  Witam
  Czy w przypadku złożenia reklamacji z tytułu gwarancji przy sprzedaży również obowiązuje ustosunkowanie się do złożonej reklamacji (odpowiedź czy reklamacja uznana czy odrzucona). Czy obowiązuje jakiś termin. Złożona została taka reklamacja jednak gwarant zakwalifikował produkt do naprawy odpłatnej (z czym się nie zgadzam)

  • Kancelaria Radcy Prawnego 11 lutego 2020 at 11:59 - Reply

   Reklamacja na podstawie gwarancji obowiązuje na warunkach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym. Jeżeli nie zostal podany żaden termin na odpowiedź to niestety brak jest możliwości wyegzekwowania takiej odpowiedzi od gwaranta.

 27. Ala 11 lutego 2020 at 12:29 - Reply

  Do wypowiedzi powyżej chcę jeszcze dodać zapytanie czy taka treść odpowiedzi może być uznana jako ustosunkowanie się do złożonej reklamacji z tytułu gwarancji:
  „W odpowiedzi na zgłoszoną reklamację nr…. uprzejmie informujemy, że w celu potwierdzenia występującej wady i stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, produkt musi zostać poddany dokładnym oględzinom przez Autoryzowany Serwis Producenta. Następnie jeżeli podane wady zostaną potwierdzone i nie będą wynikiem niewłaściwej eksploatacji lub uszkodzeń mechanicznych reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie. Jeżeli reklamowany produkt zostanie zakwalifikowany do naprawy odpłatnej otrzymają Państwo dodatkową informację.”

  • Kancelaria Radcy Prawnego 14 lutego 2020 at 11:52 - Reply

   Tak, treść nie odbiega zasadniczo od innych tego typu wypowiedzi sklepów na złożoną reklamację. Z faktem nieuznania reklamacji może się Pani nie zgodzić i dochodzić swoich praw z pomoca Rzecznika Praw Konsumentów, Rzecznika Finansowego lub w ostateczności sądu. Opłata za pozew to 30 zł.

 28. Anna 11 lutego 2020 at 22:04 - Reply

  Reklamowałam dosyć drogie obuwie, sprzedawca stwierdzi, że wada nie jest wystarczająca abym otrzymała zwrot pieniędzy lub wymianę. Zaproponowano mi naprawę na którą zgodziłam się. Po naprawie, po pewnym czasie problem powrócił… Czas dwuletniej rękojmi skończył się . Czy po takiej naprawie, czas rękojmi wydłużył się czy już nie mam prawa reklamować ponownie obuwia ? Pozdrawiam

  • Kancelaria Radcy Prawnego 14 lutego 2020 at 11:55 - Reply

   Okres na złożenie reklamacji liczy się od momentu wydania obuwia po naprawie. Czyli okres ten ulega wydłużeniu. Jeżeli obuwie poraz drugi się zepsuje ma Pani prawo do żądania zwrotu gotówki lub obniżenia ceny towaru z pominięciem naprawy i wymiany na nowe.

   • Anna 15 lutego 2020 at 14:43 - Reply

    Dziękuję za odpowiedź.

 29. Ana 13 lutego 2020 at 16:52 - Reply

  Czy na protokole reklamacyjnym może być więcej niż 14dni na rozpatrzenie??

  • Kancelaria Radcy Prawnego 14 lutego 2020 at 11:44 - Reply

   Jeżeli podstawą reklamacji jest rękojmia termin 14- dniowy jest terminem ustawowym, tzn. nie można go ani wydłużać ani skracać.

 30. Sylwia 13 lutego 2020 at 22:45 - Reply

  Witam.Reklamowalam łóżko ,przed upływem 2 lat ,sprzedawca wymienił je na inne teraz po prawie 2 latach użytkowania zepsuło się tak jak pierwsze(wada w skrzyni która drze materiał ) dodatkowo zauważyłam ,że nie ma wypełnienia po bokach jest samo obicie czy mogę ponownie je reklamować ?

  • Kancelaria Radcy Prawnego 14 lutego 2020 at 11:57 - Reply

   Jeżeli od momentu wymiany łóżka nanowe nie upłynęły jeszcze 2 lata to jak najbardziej proszę reklamować. Ma Pani prawo do zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny towaru i nie musi sie Pani zgadzać na wymianę na nowe lub naprawę.

 31. Piotr 15 lutego 2020 at 23:25 - Reply

  Dziś doszedłem do serwisu gdzie naprawiają telefony sieci Orange . W salonie odmówiono mi jakielkowiek odpowiedzi i rozmowy ze mną ( cytuje : mamy zakaz z centrali na udzielanie jakichkolwiek informacji panu ) poprosiłem to na piśmie ale również odmówiono .Po sprawdzeniu w serwisie kiedy trafił do nich telefon był to 24.01.2020 a telefon oddałem 12.12.2019.
  Poniżej przedstawiam wcześniejszy mój wpis :
  12 grudnia 2019 oddałem telefon na rekojmi do naprawy w salonie Orange . Sprzedawca mimo ze wiedział iż gwarancji już nie ma po upływie 12 miesięcy , wystawił formularz naprawy na zasadach gwarancji . Twierdził ze to bez znaczenia . Przez okres 30 dni nie miałem żadnej informacji od salonu jak przebiega naprawa . Gdy sam dowiadywałem się o statusie naprawy byłem zbywany ze telefon nie wrócił z salonu . 25 stycznia 2020 dostałem od kierowniczki sklepu dyspozycje ze naprawiony telefon nadal nie został wydany . 5 lutego 2020 poproszono o wypełnienie nowego pisma o naprawę płatną . Z serwisu nie było żadnej diagnozy ani opini o przyczynie usterki telefonu . Telefon nie odebrałem ponieważ czuje się oszukany . W międzyczasie kontaktując się z salonem informowano mnie ze nadal serwis czeka na części .

  • admin 20 lutego 2020 at 00:06 - Reply

   W moim przekonaniu powinien Pan ustosunkować się pisemnie w tej sprawie, być może z pomoca rzecznika praw konsumentów. Jeżeli we wniosku reklamacyjnym zaznaczył Pan, iż podstawą reklamacji była rękojmia, to sprzedawca nie mógł zmienić tej podstawy we własnym zakresie. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się na złożona reklamację, to znaczy czy ja przujmuje czy też odmawia przyjęcia i z jakiej przyczyny. Jeżeli tego nie uczynił, uznaje się, że przyjął reklamcję zgodnie z żądaniem kupującego. Pytanie o co Pan wnosił we wniosku. Jeżeli wnosił Pan o naprawę, to sprzedawca winien był dokonać naprawy niezwłoczenie, czyli od razu. Jeżłei tego nie zrobił, należy się Panu zwrot gotówki lub obniżenie ceny towaru.

 32. Michał 18 lutego 2020 at 17:43 - Reply

  Dzień dobry. Ponad 30 dni temu oddałem odkurzacz zakupiony w sklepie stacjonarnym. Odkurzacz popsuł się po 4 dniach użytkowania. Produkt oddałem za pośrednictwem sklepu, z tytułu gwarancji producenta. Zapis w karcie gwarancyjnej przewiduje okres serwisowania 30 dni, z opcją przedłużenia w razie braku np. części. Z informacji uzyskanych bezpośrednio w autoryzowanym serwisie dowiedzieliśmy się, że odkurzacz został już dawno temu naprawiony i po stronie sklepu należy zamówienie transportu z serwisu do sklepu. Sklep nic nie robi w tej sprawie i ignoruje ponaglenia żądania zwrotu towaru powołując się na informacje widniejące w systemie, wg których urządzenie jest dalej w trakcie serwisowania. Jakie kolejne kroki można podjąć w celu odzyskania oddanego na gwarancję produktu?

  • admin 19 lutego 2020 at 23:53 - Reply

   Dokładny sposób gwarancji opisany winien zostać w dokumencie gwarancyjnym. Warunki gwarancji mogą wyłączyć odpowiedzialność gwaranta za koszty związane z transportem wadliwych rzeczy. Jeśli jednak w dokumencie gwarancji kwestie te nie zostały uregulowane, to koszty te ponosi gwarant na podstawie art. 580 K.c. Jeżeli zaś koszty dostawy pokrywa sprzedawca, to zgodnie z umową pomiędzy sprzedawcą a gwarantem to właśnie sprzedawca powinien zapłacić za transport urządzenia. Sugerowałabym poprosić serwis o informację na maila o tym, że naprawiony towar czeka na odbiór i przesłanie jej do sklepu. Jeśli to nie pomoże polecalabym kontakt z rzecznikiem praw konsumenta, który sporządzi pismo do sprzedawcy.

 33. Anonim 20 lutego 2020 at 23:12 - Reply

  A co w takim przypadku gdy wykonano na zamowienie mebel. Po jego zlozeniu okazalo sie, ze nic nie pasuje. Miedzy drzwiczkami a szafą jest 3cm dziura, a sama szafa jest za duza przez co nie miesci się do wnęki. Bylo to zamowienie specjalne.
  Wyslalam pismo reklamacyjne z tyrulu rękojmi w ktorym prosze o zwrot kosztów szafy (2000pln).), poniewaz nie ma mozliwosci jej naprawic, wszystkie elementy są pomylone.
  Od doręczenia pisma minęło 3 tygodnie (mam zwrotkę). Sprzedawca nie odpowiedział na pismo. Co mogę dalej zrobić,zeby odzyskac pieniądze? Przeczytałam teraz, ze termin 14dni nie dotyczy opcji zwrotu pieniędzy i już teraz nie wiem nic.

  • admin 26 lutego 2020 at 11:34 - Reply

   Termin 14 dni dotyczy ustosunkowania sie do złożonego wniosku reklamacyjnego, to znaczy czy sprzedawca przyjmuje reklamację czy też nie. W przypadku bezskutecznego upływu terminu uznaje się, że sprzedawca przyjął reklamację zgodnie z żądaniem kupującego, ale rzeczywiście sytuacja ta nie dotyczy zwrotu gotówki. Dlaczego? Dlatego, że zwrot gotówki oznacza dalej posunięte prawo konsumenta czyli odstąpienie od umowy. Sprzedawca powinien liczyć się z konsekwencjami określonymi w art. 560 § 1 zdanie drugie; bezzasadna odmowa uznania żądania reklamacji czyli wymiany, naprawy, obniżenia ceny otwiera kupującemu drogę do swobodnego odstąpienia od umowy. Czyli jeżeli w reklamacji napisała Pani, że żąda Pani zwrotu pieniędzy, to znaczy że odstępuje Pani od umowy zawartej ze sprzedawcą, żądając zwrotu ceny. Czas, jaki jest potrzebny dla oceny zasadności oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, musi czasami być nawet dłuższy niż 14 dni. Długość tego czasu będzie pochodną zwłaszcza przedmiotu sprzedaży i rodzaju niezgodności rzeczy z umową. To od Pani zależy sposób postępowania w przypadku braku zwrotu pieniędzy. Z pewnością trzeba będzie wezwać sprzedawcę do zapłaty wyznaczając mu odpwiedni termin a po bezskutecznym upływie terminu podjąc kolejne działania polubowne lub sądowe.

 34. Michał 21 lutego 2020 at 12:19 - Reply

  Ostatnio usiłuję zareklamować w sklepie aparat fotograficzny w którym ujawniła się wada, problem polega na tym, że nie jestem pierwszym właścicielem, gdyż kupiłem go z drugiej ręki, natomiast sklep przyznał rację iż sprzęt posiadał usterkę w dniu zakupu lecz nie chce mi uznać reklamacji bo to nie ja od nich go kupiłem, dodatkowo otrzymałem pełnomocnictwo od pierwszego właściciela do dochodzenia roszczeń wobec towaru, który on zakupił, jednak zostało to uznane za nieważne. Co mam zrobić?

  • admin 26 lutego 2020 at 11:26 - Reply

   Konieczna jest tu cesja uprawnień z tytułu rękojmi. W takiej sytuacji będzie Pan mógł prawidłowo dochodzić swoich roszczeń. Jeżeli sprzedawca będzie uparty należy posiłkowac sie rzecznikiem praw konsumenta.

   • Monika 2 lipca 2020 at 22:02 - Reply

    Dzień dobry
    Tak czytam i czytam te komentarze i przy niektórych odpowiedziach zastanawiam się czy na naszych szkoleniach mecenas powołuje się na Inny KC.
    14- dniowy termin ustosunkowania się obowiązuje przy żądaniu:
    -wymiany towaru
    -naprawy towaru
    – obniżenia ceny
    Według art. 565 5 KC
    Jezeli chodzi znowu o wydłużenie rękojmi po wymianie towaru na nowy to wiem, że były projekty ustaw które miały wprowadzić taki przepis, ale na ostatnim szkoleniu(luty 2020) nie było o tym mowy, więc jaka jest podstawa prawna stwierdzenia, iż przy wymianie towaru na nowy odpowiedzialność sprzedawcy biegnie od początku?

    • admin 28 lipca 2020 at 12:47 - Reply

     Bardzo dziękujemy za staranne czytanie wszystkich naszych odpowiedzi. Chochliki naprawione a w przypadku wątpliwości zapraszamy do ponownego kontaktu.

 35. Tomasz 24 lutego 2020 at 17:25 - Reply

  Witam odesłałem towar na reklamację została uznana. Towarem był samochód, który pojechał na lawecie 170km czy po naprawie sprzedawca musi mi go zwrócić też na lawecie? Czy będę musiał jechać po niego sam ?

  • admin 26 lutego 2020 at 12:29 - Reply

   Zgodnie z przepisami o rekojmi sprzedawca winien pokryc koszty transportu towaru do miejsca przeznaczenia, nawet gdy towar posiada koła. Natomiast z pewnością należy do tematu podejśc zdroworozsądkowo i na przykład zaproponować, by sprzedawca pokrył cenę paliwa za przejazd?

 36. Rafał 25 lutego 2020 at 19:09 - Reply

  Witam serdecznie, bardzo pomocny artykuł aczkolwiek w dniu dzisiejszym sprzedawca trochę mnie zaniepokoił w momencie spisywania reklamacji. Otóż zakupiłem ponad dwa lata temu (2017r) nawilacz powietrza, w zeszłym roku (2019r) przestał działać i w ramach gwarancji został wymieniony moduł sterujący. Minął dokładnie rok czasu od wymiany ww elementu i pojawił się dokładnie ten sam objaw co ostatnio tj nie da się go załączyć. Jeśli dobrze zrozumiałem ten artykuł od wymiany modułu minął rok zatem do 2021 mam możliwość reklamowania dokładnie tego elementu w ramach gwarancji? Czy może jednak na podstawie rękojmi? Ewentualnie kompletnie nie zrozumiałem tego artykułu i tak jestem zaskoczony jak sprzedawca w dniu dzisiejszym uświadamiający mnie że już minęły 2 lata od zakupu czyli po gwarancji. Pozdrawiam

  • admin 26 lutego 2020 at 12:38 - Reply

   Tak, do 2021 roku ma Pan prawo zgłosić reklamację na podstawie rękojmi, żądając nawet zwrotu gotówki, jeżeli jest Pan zainteresowany oczywiście taką formą załatwienia reklamacji. Naprawa elementu w urządzeniu przedłuża nam możliwość dochodzenia naszych praw z tytułu rękojmi. Liczymy 2 lata od wymiany części. Przy czym usterkę możemy zgłosić w ciągu roku od zauważenia. O tym także trzeba pamiętać.

 37. Bartłomiej 3 marca 2020 at 18:09 - Reply

  Witam serdecznie. Złożyłem reklamację z tytułu rękojmi na zegarek. Moje roszczenia zostały uznane ( żądałem wymiany towaru na nowy ) i tu pojawił się problem, tzn. sklep chce wymienić mi towar na nowy ale nie dając mi żadnego dokumentu potwierdzającego wymianę ( po prostu sztuka za sztukę ) po to aby czas rękojmi nie płynął na nowo. Czy może tak zrobić ? Zaproponowano mi drugą opcję tzn. że oddadzą mi pieniądze za towar i od razu będę mógł kupić ten sam towar na nowy paragon i wtedy rękojmia znów będzie na dwa lata. Problem jest w tym że w dniu dzisiejszym sprzęt jest sporo droższy i musiałbym do tego sporo dopłacić co jest dla mnie niekorzystne. Co mam zrobić w danej sytuacji ? Bardzo proszę o pomoc.

  • admin 6 marca 2020 at 19:06 - Reply

   Działania sprzedawcy są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dowodem na to, że wymiana nastąpiła może być uznanie reklamacji przez sprzedawcę (mail, informacja na piśmie) oraz wniosek reklamacyjny, w którym określił Pan swoje żądania wymiany towaru na nowy.

 38. Anna 7 marca 2020 at 06:44 - Reply

  Witam. Mam pytanie odnośnie reklamacji. Reklamowałam kurtkę i w zamian dostałam nowa kurtkę ta sama ale dostałam stary paragon. Czy powinnam dostać nowy paragon?

  • admin 23 marca 2020 at 23:42 - Reply

   Paragonu nie wymieniają, gdyż potwierdza on pierwotny zakup towaru. Powinna Pani jednak otrzymać potwierdzenie realizacji reklamacji jako dodatkowy dokument.

 39. Bogdan 8 marca 2020 at 08:32 - Reply

  Czy oddając telefon na gwarancji do serwisu muszę mieć orginalne opakowanie

  • admin 23 marca 2020 at 23:43 - Reply

   Opakowanie nie jest częścią składową towaru i nie musi być dostarczone łącznie z towarem.

 40. Aleksandra 9 marca 2020 at 15:01 - Reply

  Dzień dobry, genialny i pomocny artykuł. Mam kilka pytań i wątpliwości. Złożyłam reklamację z tytuły rękojmi 7 dni temu. Dotyczyła ona zestawu głośników do komputera 5.1, po niespełna roku środkowy głośnik zaczął trzeszczeć, piszczeć, a z subwoofera wydobywa się buczenie gdy jest bezczynny. Uznałam, że wada po pierwsze ujawniła się poniżej roku od wydania towaru, po drugie 2 ważne elementy nie działają prawidłowo i jako żądanie wybrałam odstąpienie od umowy oraz sprzedawca w polu czy zgadzam się na naprawę zaznaczył „nie” . Dziś otrzymałam sms, że zapraszają do salonu w celu zakończenia procesu reklamacji. Postanowiłam zadzwonić do sklepu, aby uzyskać więcej informacji. Poinformowano mnie, iż głośnik został naprawiony. Z informacji jakie znalazłam na stronie UOKiK wynika iż sprzedawca ma prawo do naprawy jednak nim jej dokona musi mi ją zaproponować, nie może wykonać jej bez mojej wiedzy. Czy dobrze rozumiem, że w takim przypadku powinnam otrzymać informacje, że naprawa jest możliwą i czy wyrażam na nią zgodę? Czy mogę złożyć odwołanie od ich decyzji? Jeśli nic nie mogę zrobić to od momentu odbioru naprawionego towaru mam kolejne dwa lata prawa do rękojmi? Dodam, że sprzedawca już w momencie składania reklamacji i mimo mojej informacji że chcę skorzystać z rękojmi wypełnił druk z tytułu gwarancji. Na szczęście czytam co podpisuję i w porę udało mi się to zmienić. Także warto uważnie czytać. Proszę o pomoc i pozdrawiam.

  • admin 24 marca 2020 at 00:48 - Reply

   No niestety, często stosowany zabieg sprzedawców to podstawienie wniosku reklamacyjnego (gotowego formularza) i zakreślenie przez sprzedawcę kwadracika z gwarancją. Taka sytuacja powoduje, iż towar reklamowany jest na zasadach ustalonych przez producenta, zdejmując niejako odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową ze sprzedawcy. Wracając do zagadnienienia. Rzeczywiście, sprzedawca uznając reklamację powinien był Panią poinformować, że zamierza naprawić towar. Dlaczego? Dlatego, że równorzędnym rozwiązaniem, z którego mogła Pani skorzystać była wymiana towaru na nowy. W takiej sytuacji może Pani zgłosić żądanie wymiany towaru na nowy z uwagi na to, że nie wyrazila Pani zgody na naprawę. Okres przewidziany na zgłoszenie praw z tytułu rękojmi niestety w obecnym porządku prawnym nie ulega przedłużeniu w sytuacji wymiany towaru na nowy lub też naprawy towaru.

 41. KarolinaMagda 9 marca 2020 at 21:54 - Reply

  Witam.
  Bardzo proszę o pomoc. Kupiłam tel który po niecałym miesiącu się zepsuł. Złożyłam u sprzedawcy reklamacje z tytulu rękojmi 22.02.2020 z prośbą o wymianę telefonu. 3 marca otrzymałam odpowiedź że ze względu na możliwość naprawy i nadmierne koszty podejmą się naprawy czyli wymiany wyświetlacza.
  Jak długo mogą naprawiać ten tel? Do dziś dnia nie mam żadnej informacji o stanie telefonu. Podobno naprawa w takiej sytuacji ma nastąpić niezwłocznie bez niedogodności dla mnie… Zostałam bez telefonu co według mnie jest bardzo dużą niedogodnością.
  Czy mogę w takim przypadku żądać zwrotu pieniędzy czy muszę cierpliwie czekać aż łaskawie naprawia mi telefon?
  Czy powinnam napisać jakieś pismo ponaglające?

  • admin 24 marca 2020 at 00:55 - Reply

   Powinna Pani wyznaczyć sprzedawcy termin po upływie którego będzie Pani mogła zażądać wymiany towaru na nowy, zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny.

 42. Kasia 16 marca 2020 at 11:23 - Reply

  Witam, 10 sierpnia 2017 roku, zakupiłam w sklepie MediaExpert notebook Kiano. Był on objęty 2 letnią gwarancją producenta, dokupiłam także roczne ubezpieczenie dodatkowe w Ergo Hestia, za pośrednictwem sklepu MediaExpert. Laptop od momentu zakupu był wielokrotnie oddawany na gwarancję z powodu licznych usterek, a to z powodu baterii, problemów z matrycą, niedziałającej klawiatury, niedziałającego głośnika, była sytuacja, w której w ogóle nie chciał się włączyć. W sumie był oddawany na naprawę jakieś 10 razy. W momencie powrotu okazywało się po kilku dniach, że ” naprawiana ” część znów nie działa, bądź nie działa co innego; raz zdarzyło się się, że po powrocie z ” naprawy ” nie dało się go uruchomić, przez co go nie przyjęłam i został odesłany z powrotem. Wielokrotnie, prosiłam o wymianę sprzętu na nowy, bądź zwrot pieniędzy, niestety bez skutecznie, otrzymywałam odmowną odpowiedź, uzasadnioną tym, że laptop nie spełnia wymagań do wymiany bądź zwrotu kosztów. Po zakończeniu gwarancji laptop wciąż nie działa, ubezpieczenie nie chce przyjąć mojego sprzętu twierdząc, że moje ubezpieczenie nie obejmuje zgłaszanych przeze mnie usterek. W tej chwili laptop w ogóle się nie uruchamia. Na podstawie tego co zrozumiałam z artykułu, moja usterka występowała także w 24 miesiącu gwarancji. Co teraz mogę zrobić, czy mogę spróbować jeszcze raz w jakiś sposób interweniować, i jak to zrobić? Oczywiście, pewnie teraz nic nie uda mi się załatwić, ale po epidemii…. Dziękuję i pozdrawiam.

  • admin 24 marca 2020 at 01:07 - Reply

   Sprawa niestety raczej nie do obronienia jeżeli przez caly czas korzystała Pani z gwarancji udzielonej przez producenta. Okres na złożenie reklamacji z tytułu rękojmi już upłynął. Nadto reklamacje złożyć należy w ciągu roku od wykrycia wady. Natomiast mało kto wie, że upływ terminu do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi nie pozbawia nas dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W tym celu sugerowałabym wysłać do sprzedawcy wezwanie do zapłaty za poniesioną szkodę z winy sprzedawcy, polegającą na zakupie uszkodzonego towaru i utracie pieniędzy, czyli na nie wywiązaniu się sprzadawcy z zawartej umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu ma Pani możliwość wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę.

 43. Tomasz 19 marca 2020 at 12:44 - Reply

  Dzień dobry,

  oddałem telefon do reklamacji, opisałem dwie wady (1. przepalenie ekranu oraz 2. wolno działający, zawieszający się system, kilkadziesiąt sekund oczekiwania na otwarcie aplikacji), ale nie sprecyzowałem czy powołuję się na gwarancję, czy rękojmię. Sklep przesłał telefon do serwisu. Po jakimś czasie i dopytaniu o sytuację, otrzymałem odpowiedź:
  1. przepalony ekran to wina wygiętego ekranu – odmowa naprawy gwarancyjnej
  2. system został wgrany na nowo i telefon działa poprawnie
  Z pierwszym nie będę dyskutował, bo nie widzę szans na udowodnienie, że telefon nie był uszkodzony.
  Ale drugi problem pozostał nierozwiązany, dalej system działa bardzo wolno. Czy mogę teraz w reklamacji powołać się na rękojmię? I czy mogę żądać odstąpienia od umowy?

  Z góry uprzejmie dziękuję za odpowiedź

  • admin 23 marca 2020 at 23:21 - Reply

   Oczywiście, jeżeli towar posiada wadę w dalszym ciągu, może Pan powołać się na przepisy o rękojmi. Sugerowałabym dopytać jednak czy rzeczywiście za pierwszym razem towar przyjęto na zasadzie gwarancji. Ma to takie znaczenie, że gdyby okazało się, że towar jest niezgodny z umową po raz drugi i po raz drugi został reklamowany z powodu rękojmi, to będzie Panu przysługiwać bezwarunkowa możliwość odstąpienia od umowy lub obniżenie ceny zakupu. W przeciwnym razie niestety sprzedawca może zaproponować Panu niezwłoczną naprawę lub wymiane towaru na nowy.

 44. Anna 23 marca 2020 at 22:41 - Reply

  Czy mogę prosić o informację co mam zrobić w sytuacji gdy zanioslam do sklepu wadliwa rzecz (płaszcz), sprzedawca od razu uznał reklamację, poinformował mnie, że kwota jaką zapłaciłam zostanie zwrócona w takiej formie w jakiej dokonano płatności, czyli na konto bankowe w ciągu kilku dni roboczych. Dostałam wydruk potwierdzający. Niestety po upływie tygodnia środki nie zostaly zwrócone. Pisałam do sprzedawcy i dostałam wiadomość, ze środki wrócą na moje konto w terminie do 15 dni roboczych. Po ich upływie po raz kolejny kontaktowalam sie ze sprzedawcą i dostałam tę samą informację. Od momentu uznania reklamacji minął juz ponad miesiąc, a sprzedawca nie zwrócił mi pieniędzy. W jaki sposób mogę wyegzekwować zwrot należnej mi kwoty?

  • admin 23 marca 2020 at 23:39 - Reply

   Może dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie zwrócenie się do Rzecznika Praw Konsumenta z prośbą o interwencję lub skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego. Z pewnością należy wezwać pisemnie sprzedawcę do zapłaty pieniędzy do konkretnej daty z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu złoży Pani pozew o zapłatę do sądu.

 45. Łukasz 27 marca 2020 at 18:10 - Reply

  Uszanowanie.
  Mam pytanie i będę bardzo wdzięczny za odpowiedź (swoją drogą podziwiam, jak wyczerpujące dają Państwo odpowiedzi), mianowicie mam telewizor pewnej znanej marki, jest to już ich drugi, nabyty przeze mnie model, ponieważ pierwszy został wymieniony na ten drugi w ramach likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. Jest to inny, o dwa lata nowszy model, ale ma tę samą wadę, jaką posiadał pierwszy: na ekranie, od wewnątrz zbiera się kurz. Powoduje to pojawienie się ciemniejszych plam widocznych dobrze szczególnie na białym obrazie.

  Pytanie brzmi:
  1. Czy jest to wada „nieznacząca”?
  2. Czy mogę żądać od razu zwrotu pieniędzy i jeśli tak, to od kogo, sklepu, czy producenta, jeśli wiem, że ta wada powtarza się już w drugim ich modelu, co sprawia, że straciłem zaufanie do jakości wszystkich ich telewizorów?

  Z góry dziękuję za odpowiedź, starałem się streścić, jak tylko mogłem.

  Pozdrawiam.

  • admin 3 maja 2020 at 23:27 - Reply

   Wada z pewnością jest wada znaczącą. Jeżeli telewizor został reklamowany na podstawie przepisów o rękojmi już wcześniej i wyniku tej reklamacji sprzedawca wymienił towar na nowy, to w przypadku ponownego zareklamowania towaru, nawet z innej przyczyny powinien zgodnie z Pana żądaniem dokonać zwrotu pieniędzy. Pytanie tylko, czy towar reklamowany był na podstawie rękojmi? Reklamacja na podstawie gwarancji ządzi się innymi prawami.

 46. Sklep 31 marca 2020 at 12:03 - Reply

  Dzień dobry, ja mam pytanie z drugiej strony. Ktoś kupił w naszym sklepie internetowym produkt. Przy zakupie podał swoje dane jako kupujący oraz dane do wysyłki (takie same). Po jakimś czasie napisała do nas pewna Pani (z innego adresu mailowego niż kupujący) i podała się za jego żonę. Zgłosiła reklamację. Napisała wyraźnie, że wszelkie sprawy związane z reklamacją tego produktu mamy „załatwiać” z nią (na jej adres mailowy i numer telefonu). Kiedy poinformowaliśmy ją, że tylko z kupującym możemy pisać, rozmawiać na temat ewentualnych reklamacji tego zamówienia, stwierdziła ze to nie jest prawda. Kto ma rację?

  • admin 4 maja 2020 at 00:02 - Reply

   Reklamacja przysługuje kupującemu. Kupujący w zakresie podejmowanych czynności prawnych może posługiwać się pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym, jakim bez wątpienia jest żona. W przypadku sprzedaży internetowej zarówno kupujący jak i pełnomocnik muszą wykazać się przy dokonywaniu czynności pełnomocnictwem. Przy sprzedaży internetowej istnieje problem ustalenia tożsamości kupującego. Temu służą dane podane podczas zakupu, jak imię, nazwisko, adres mailowy. Dane te identyfikują kupującego. W przypadku braku pełnomocnictwa jedynym sposobem na identyfikację są właśnie te dane. Jeżeli żona chciałaby zastępować męża musiałaby wykazać się stosownym pełnomocnictwem.

 47. Agnieszka 1 kwietnia 2020 at 17:19 - Reply

  Moją reklamację uznano, otrzymałam w ciągu 14 dni nową torbę (tylko niestety nie wiem, czy na podstawie gwarancji, czy rękojmi?). Sprzedawca, dopytany przeze mnie drogą mailową, czy ten nowy egzemplarz również objęty jest dwuletnią gwarancją od daty wydania; odpowiedział mi, że absolutnie nie, bo obowiązuje go tylko pierwotny termin sprzedaży. Czy to jest zgodne z prawem? Z informacji tutaj zawartych wyniosłam inne przekonanie.

  • admin 3 maja 2020 at 23:52 - Reply

   Kluczowe jest czy reklamacja nastąpiła na podstawie gwarancji czy na podstawie rękojmi. Zwykle taka informacja zawarta jest we wniosku reklamacyjnym. W przypadku wymiany towaru na nowy z tytułu rękojmi, okres reklamacyjny nie ulega przedłużeniu, czyli liczony jest od dnia zakupu towaru. Jeżeli reklamacja była na podstawie gwarancji to termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

 48. Klaudia 6 kwietnia 2020 at 10:28 - Reply

  Czy jeśli zepsuła mi sie słuchawka i pójdę do sklepu w którym były kupowane zgłoszę reklamację i będę chciała wymienić na nowe to muszą być te same słuchawki tej samej marki ?

  • admin 4 maja 2020 at 00:10 - Reply

   Jeśli sprzedawca nie będzie miał tych samych słuchawek o dokładnie tym samym numerze produkcyjnym może odmówić wymiany na nowe, a w zamian zaproponować naprawę, zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny.

 49. Oliwia 6 kwietnia 2020 at 11:19 - Reply

  Co w przypadku braku dowodu zakupu rzeczy? Chodzi o brak paragonu lub wyciągu z karty? Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji z powodu braku wykazania zakupu rzeczy w danym sklepie?

  • admin 4 maja 2020 at 00:14 - Reply

   Jeśli kupujący nie ma możliwości udowodniena zakupu w danym sklepie, sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji. Zgodnie z artykułem 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

 50. Moss 9 czerwca 2020 at 22:20 - Reply

  6 miesięcy po tym jak podpisałam umowę ratalną na telefon, bateria w telefonie przestała się ładować, Pani w Orange odmówiła mi reklamacji ponieważ karta gwarancyjna nie została podpisana przez sprzedawcę mimo że pokazałam umowę

  • admin 11 czerwca 2020 at 18:28 - Reply

   Prosimy o zapoznanie się z atykułem oraz komentarzami. Pisze Pani o karcie gwarancyjnej oraz rękojmi czyli doch różnych rzeczach. Proszę zareklamowac towa z tytułu rękojmi i wyraźnie ten fakt wpisać w zgłoszeniu.

 51. Adrianna 11 czerwca 2020 at 15:23 - Reply

  Dzień dobry, sprzedawca uznał reklamację na podstawie rękojmi. Poprosił o zwrot paczkomatem, który jest dla nie go tańszy. Czy muszę tak zwracać towar, czy mogę odesłać np. swoim kurierem lub poczta polską, która jest droższa?

  • admin 11 czerwca 2020 at 18:26 - Reply

   Artykuł 3 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 1999/44/WE, która została implementowana do polskiego Kodeksu Cywilnego w art. 561 /2/ par. 1 i 2 k.c. przewiduje, że konsument może żądać, aby sprzedawca naprawił towary, albo może żądać od sprzedawcy ich zastąpienia, w obu przypadkach jest to wolne od opłat, chyba że byłoby to niemożliwe lub nieproporcjonalne.Z kolei w art. 3 ust. 4 dyrektywy 1999/44/WE postanawia, że sformułowanie „wolny od opłat” występujące w ust. 2 i 3 tego przepisu odnosi się do niezbędnych kosztów związanych z przywróceniem towarom zgodności, w szczególności do kosztów wysyłki, robocizny i materiałów. Tak więc, jeżeli możliwe jest przesłanie reklamowanego towaru po niższej cenie za tą samą usługę, to powinno się z tej możliwości skorzystać, chyba że istnieją obiektywne powody, dla których przesłanie towaru paczkomatem nie może zostać zrealizowane.

 52. Adam 14 czerwca 2020 at 20:56 - Reply

  Witam.

  Do salonu Play został zaniesiony Router kupiony za gotówkę w ofercie na kartę, na paragon, czyli przez konsumenta.. Router padł – przestał rozpoznawać kartę SIM.
  Powiedziałem jemu że chcę skorzystać z praw rękojmi, ale sprzedawca stwierdził że nie uznaje praw rękojmi, a tylko gwarancję. W każdym razie przyjął go w okresie trwania rękojmi/gwarancji. I trzyma już miesiąc, stwierdza że brakuje części. Pod koniec czerwca kończy się gwarancja/rękojmia.

  Co robić?

  • admin 15 czerwca 2020 at 01:08 - Reply

   Pytanie brzmi, czy zgłosił Pan reklamację w fomie pisemnej, wskazując swoje żądania? Jeżeli Pan tego nie uczynił, trudno będzie wykazać, że podstawą zgłoszonej reklamacji jest rękojmia oraz jakie w szczególności są Pana żadania w tym przedmiocie. Radziłabym jak najszybciej poinformować sprzedawcę pisemnie o podstawie reklamacji i żądaniach. Sprzedawca powinien naprawić rzecz niezwłocznie. 1 miesiąc na naprawę nie wpisuje się raczej w termin – niezwłocznie. W takim wypadku sprzedawca winien zwrócić Panu pieniądze lub wymienić towar na nowy.

 53. Andrzej 19 czerwca 2020 at 15:05 - Reply

  Dzień dobry.
  Zakupiłem przez internet czytnik ebooków i po sześciu dniach przestał działać. Zareklamowałem towar u sprzedawcy, który to odesłał mi towar nie naprawiony stwierdzając, że ekran został uszkodzony mechanicznie i cytuję: „Jako jednostka serwisująca nie stwierdzamy kto ani w jakich okolicznościach uszkodził mechanicznie czytnik.
  Stwierdzamy natomiast, że czytnik jest uszkodzony mechanicznie, a uszkodzenia mechaniczne nie podlegają naprawie gwarancyjnej.” Na zewnątrz czytnik nie ma nawet ryski, wg producenta pęknięcie jest od środka.Zaproponowano mi naprawę pogwarancyjną w wysokości 70% ceny nowego czytnika. Czy mogę skorzystać jeszcze z rękojmi lub innych opcji?

  • admin 19 czerwca 2020 at 17:40 - Reply

   Niezależnie od złożonej reklamacji na podstawie gwarancji w przepisanym terminie może Pan skorzystać z rękojmi. W tym celu należy złożyc ponownie wniosek do sprzedawcy i zaznaczyć na nim podstawę reklamacji oraz żądania w zakresie reklamowanego towaru tj. czy jest Pan zainteresowany zwrotem pieniędzy czy też wymianą na nowy ew. naprawą lub obniżeniem ceny.

 54. Kasia 25 czerwca 2020 at 13:44 - Reply

  Bardzo pomocny artykuł. Jednak co w sytuacji, gdy sprzedawcą jest Poczta Polska, która jak wiadomo nie drukuje paragonów, po drugie dział handlowy twierdzi, że zabawka ma działać tak jak działa, a to nie prawda i po trzecie nie mam już instrukcji obsługi więc i tak by tego nie przyjęli. Jak zawalczyć w tej sytuacji o swoje prawa, czy naprawdę instrukcja musi być? Czy Poczta jest wyjęta spod prawa?

  • admin 25 czerwca 2020 at 14:49 - Reply

   Poczta POlska jako sprzedawca także jest zobowiązana przestrzegac przepisów prawnych dotycząćych reklamacji. Prosze złożyć pisemny wniosek, iż składa Pani reklamację z tytułu rękojmi oraz wskazać na interesującyc Pania sposób załatwienia sprawy. Poczta Polska musi przyjąć reklamację. Jeżeli tego nie uczyni warto byłoby skierowac swoje kroki do Rzecznika Praw Konsumenta.

 55. Katarzyna 5 października 2020 at 20:38 - Reply

  Zakupiłam narożnik w sklepie internetowym, zapłaciłam dodatkowo za usługę wniesienia. Narożnik został uszkodzony podczas transportu lub wniesienia, a naprawa mebla wg producenta wymagała zabrania go do fabryki na klika tygodni, co było dla mnie nadmierną niedogodnością, w związku z czym odstąpiłam od umowy, na co gwarant wyraził zgodę, jednak chce mi zwrócić pieniądze wyłącznie za towar, bez wspomnianych kosztów wniesienia, uzasadniając to tym, iż wniesieniem zajmowała się firma zewnętrzna. Firmę transportową, która mebel również wnosiła, wynajął gwarant i usługę umieścił na fakturze zakupu. Czy w takim razie ja muszę ponieść koszt wniesienia uszkodzonego mebla?

  • admin 10 października 2020 at 23:04 - Reply

   Zgodnie z art. 548 paragraf 3 Kodeksu Cywilnego sprzedawca, który sam wybrał przewoźnika, jest odpowiedzialny za przesyłkę zamówioną przez konsumenta w internecie do momentu wręczenia jej odbiorcy. Oznacza to, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do konsumenta m.in. za jej uszkodzenie w trakcie transporu. Jeżeli mebel został zniszczony przez firmę przewozową, to sprzedawca odpowiada względem Pani za całą szkodę, jaką poniosła Pani z tego tytułu, także za poniesione koszty transportu.Oczywiście sprzedawca może mieć następnie regres do firmy transportowej o zwrot wypłaconych Pani środków z tytułu opłaty za transport. Jednak tą sprawę winien załatwić sprzedawca bezpośrednio z firmą, z której usług korzystał.

 56. Wilku 30 października 2020 at 15:10 - Reply

  Czy jeśli danego dnia mija 14 dzień od otrzymania przez gwaranta wadliwego sprzętu i nie został jeszcze on naprawiony mogę żądać wymiany na nowy bądź inny za ewentualną dopłatą? Czy mogę dostać odmowę?

  • admin 11 listopada 2020 at 16:43 - Reply

   Jeśli złosił Pan wade na podstawie gwarancji to termin 14- dniowy tu nieobowizuje. Jeśli zgłosił Pan wadę na podstawie rękojmi to wszystko zalezy od tego, z jakim roszczeniem wystąpił Pan do sprzedawcy? Jeżeli zażądał Pan na piśmie wymiany towaru na nowy, to po upływie tego terminu uznac należy, że sprzedawca przystał na Pańska propozycję.

 57. Ewa 10 listopada 2020 at 21:17 - Reply

  Dzień dobry, zakupiłam w dużym sklepie lodówkę, dodatkowo z „przedłużeniem gwarancji” (ubezpieczeniem), którego termin rozpoczyna się po dwóch latach od dnia zakupu lodówki. Taką datę wpisał sprzedawca w sklepie, informując mnie, że lodówka ma gwarancję producenta przez 2 lata od daty sprzedaży. W domu przeczytałam warunki gwarancji i okazało się, że sprzęt ma gwarancję przez 2 lata od daty zakupu, nie dłużej jednak niż 3 lata od daty produkcji sprzętu. Lodówka była wyprodukowana akurat trzy lata wcześniej, czyli w dniu sprzedaży nie obowiązywała już gwarancja producenta. Sprzedawca nie dość, że błędnie mnie poinformował, o tym, że gwarancja producenta wynosi 2 lata, to jeszcze sprzedał mi ubezpieczenie, które zaczyna się dopiero za te dwa lata. Czy przysługują mi jakieś roszczenia w stosunku do sprzedawcy?

  • admin 11 listopada 2020 at 14:43 - Reply

   Względem sprzedawcy przysługuje Pani niezależnie od gwarancji reklamacja na podstawie rękojmi. Jeśli więc sprzedawca zapewniał Panią, o jakichś właściwościach rzeczy, których ta rzecz nie posiada, np. to, że rzecz posiada gwarancję a w rzeczywistości jej nie posiada, może Pani taka rzecz zareklamować wedle przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi.

 58. Hanna 12 listopada 2020 at 04:59 - Reply

  Mam pytanie. Czy rozpoczęcie biegu terminu 14-dniowego na odpowiedź rozpoczyna się w dniu przesłania reklamacji z tytułu rękojmi, czy w dniu dostarczenia przedmiotu do sprzedawcy? Reklamowałam dużego robota kuchennego. Zakup był internetowy. Reklamacja drogą elektroniczną (mail). Sprzedawca sam zamówił kuriera. Dodam, że w reklamacji bardzo dokładnie opisałam wadę (zasadniczą, istotną) i przesłałam dokładne, dokumentujące to zdjęcia.

  • admin 18 listopada 2020 at 14:17 - Reply

   Termin 14 dni powinien być liczony od momentu, w którym sprzedawca zapoznał się lub mógł się zapoznać z naszym żądaniem (art. 61 k.c.). Tak więc będzie to dzień, w którym korespondencja dotarła do sprzedawcy. Natomiast najpóźniej w 14 dniu powinniśmy otrzymać od sprzedawcy informację, czy uznaje on nasze roszczenie. Dla zachowania terminu przez sprzedawcę nie wystarczy więc nadanie listu na poczcie w 14 dniu od otrzymania naszego żądania. Kluczowe jest czy kupujący w tym terminie zapoznał się lub mógł zapoznać się z odpowiedzią sprzedawcy.

 59. Anna 14 listopada 2020 at 22:20 - Reply

  14/12/2016 zakupiłam telefon. 08/12/2018 złożyłam reklamację na zasadach rękojmi. Reklamacja została uznana 18/12/2018 i 05/01/2019 telefon został wymieniony na nowy. Czy mogę złożyć w chwili obecnej reklamację na wymieniony telefon z tytułu rękojmi? Gwarancja producenta jest roczna więc to nie wchodzi w grę. Czy jeżeli można dalej zgłosić reklamację z tytułu rękojmi to będzie druga reklamacja na ten sam towar więc mogę od razu oczekiwać wymiany na nowy lub zwrotu pieniędzy?

  • admin 18 listopada 2020 at 13:58 - Reply

   Niestety tak to nie funkcjonuje. Podczas wymiany telefonu na nowy nie otrzymał Pan zapewne nowego paragonu. Dlatego, że wadę z tytułu rękojmi zgłosić można 2 lata od zakupu czyli od daty podanej na paragonie lub fakturze. Zdarza się czasami, że sprzedawcy „idą na rękę” i wytawiaja nowy paragon. wówczas oczywiście rękojmia obowiązuje od daty wskazanej na paragonie.

 60. Dorota 20 listopada 2020 at 14:35 - Reply

  Dzień dobry.
  Dokonałam zakupu pralki. Razem z pralką kupowałam także inne sprzęty( lodówka, płyta elektryczna itd). zakup nastąpił 4/09 a dostawa 7/09. Przesyłka została dostarczona na palecie przez kuriera. Sprzęty stały w mieszkaniu, a następnie zostały zamontowane. Po pierwszym uruchomieniu pralki okazało się, ze przecieka ( początek listopada). Zgłosiłam wadę do sklepu, poradzili wezwać serwis gwarancyjny. Serwisant stwierdził uszkodzenie mechaniczne które mogło powstać np. w transporcie i odmówił naprawy. Skontaktowałam się ze sklepem w ramach rękojmi i usłyszałam, że nie wiedzą co działo sie z towarem przez ponad 2 miesiące od momentu zakupu i nie będą odpowiadać za uszkodzenie towaru. Co mogę zrobić? Zgłoszenie do sklepu o wykrytej wadzie poszło od razu po jej stwierdzeniu. Czy sklep nie odpowiada za towar ktory sprzedaje?

  • admin 21 listopada 2020 at 13:16 - Reply

   Sklep jako sprzedawca ma obowiązek przyjąć od Pani reklamację z tytułu rękojmi. Reklamacja taka musi zawierać odpowiednie elementy jak informację, że jest to reklamacja z tytułu rękojmi właśnie oraz przedstawiać dokładnie Pani żądanie; czego Pani oczekuje: wymiany sprzętu na nowy, naprawy czy obniżenia ceny. Jeśli te elementy znalazły się w piśmie reklamacyjnym, to sklep ma 14 dni na odpowiedź. Po bezskutecznym upływie terminu należy uznać, że sprzedawca zgadza się rozwiązanie reklamacji w sposób przez Panią wskazany. NIestety nie wiem jakiego rodzaju serwis przyjechał do Pani i z jakiego tytułu. Jeżeli stało się to na podstawie reklamacji z powodu rękojmi, oznacza to że sprzedawca nie przyjął jednak reklamacji. W takiej sytuacji proponowałabym udać się do rzecznika konsumenta z prośbą o ingerencję i sporządzenie pisma do sprzedawcy ewentualnie zwrócenie die do rzecznika finansowego w celu przeprowadzenia postępowania przed tym rzecznikiem. Ostatnią z możliwości jest pozew do sądu o zapłatę.

 61. Tomasz 27 listopada 2020 at 11:40 - Reply

  Czy w przypadku złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, gdy sprzedawca przez 14 dni ani nie ustosunkował się do samej rekamacji ani nie zażądał odesłania wadliwego towaru, należy uznać reklamację za zasadną?

  • admin 23 grudnia 2020 at 19:35 - Reply

   Tak, w takiej sytuacji należy uznać, że sprzedawca uznał reklamacje za zasadną co do zasady, natomiast może nie zgadzać się ze sposobem załatwienia reklamacji i w pewnych sytuacjach ma do tego prawo. Piszę o tym w artykule.

 62. Bartosz 6 grudnia 2020 at 11:34 - Reply

  Dzień dobry, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – stolarnię. Zakupiłem piłę do cięcia. Produkt był wyraźnie zepsuty – drżał, nieodpowiednio ciął i podczas pracy słychać było niepokojące dźwięki. Zwróciłem się do sprzedawcy, odesłał mnie do serwisu (nie ma możliwości złożenia w sklepie rękojmy). Serwis w ramach gwarancji naprawił sprzęt – naprawiono tak, że element ochraniający blokuje piłę i podczas cięcia stwarza zagrożenie dla zdrowia/życia. Sprzęt nadal pracuje tak jak przed oddaniem do serwisu. Dokładnie wiem jak pracuje i powinien pracować sprzęt, bo korzystałem z dwóch takich samych narzędzi w poprzedniej pracy, więc w kwestii wady nie mam wątpliwości. Jakie są teraz moje prawa?

  • admin 20 grudnia 2020 at 16:07 - Reply

   To nieprawda. Reklamację z powodu rękojmi składamy zawsze u sprzedawcy. Teraz pytanie: w jakim trybie oddał Pan sprzęt do naprawy w serwisie? Gwarancja czy rękojmia? Jeśli rękojmia, może Pan dokonać powtornego zgłoszenia, tym razem u sprzedawcy z żądaniem odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Prosze dokonac tego zgłoszenia pisemnie. Sprzedawca ma 14 dni na udzielenie Panu odpowiedzi, czy reklamacje przyjmuje czy też odrzuca.

 63. Nikola 6 grudnia 2020 at 13:17 - Reply

  Witam,

  Czyli jeśli zauważyłam wadę dziś, a produkt kupiłam poltorej roku temu – to mam jeszcze rok a nie pół roku na jej złożenie ?

  • admin 20 grudnia 2020 at 15:56 - Reply

   Tak. Termin na złożenie reklamacji z powodu rękojmi to 2 lata.

 64. Kamila 23 grudnia 2020 at 12:32 - Reply

  Co w wypadku kiedy złożyłam reklamację na sprzęt, która została uznana. Po kilku miesiącach złożyłam kolejną reklamację na ten sam sprzęt, ale inny problem. Reklamacja ta została odrzucona ze względu na zakończony czas gwarancji. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o naprawę sprzętu na podstawie rękojmi?

  • admin 23 grudnia 2020 at 19:19 - Reply

   Jeśli nie upłyną dwuletni termin reklamacyjny to jak najbardziej może Pani zareklamować towar z powodu rękojmi.

 65. Tomasz 26 grudnia 2020 at 11:48 - Reply

  Witam,
  mam taką może nietypową sprawę – otóż 3 tygodnie temu zamówiłem ze sklepu internetowego lodówkę- po rozpakowaniu okazała się że lodówką ma widoczne wgnioty na frontowych drzwiach- od razu zgłosiłem to do sklepu, proponując obniżenie wartości produktu za w/w uszkodzenia. Po kilku dniach otrzymałem informację że sklep przystaje na moją prośbę.
  Po tygodniu jednak zmieniłem zdanie ponieważ dopiero w świetle słonecznym (a takiego o tej porze roku prawie w ogóle nie ma) – zobaczyłem, że lodówka wygląda tragicznie – dlatego napisałem ponownie do sklepu z prośbą o wymianę towaru na nowy- zaznaczając że oddam im otrzymaną różnicę na którą wcześniej się zgodziłem, ale proszę o wymianę.
  Odpowiedź sklepu brzmi : „W związku, iż otrzymał Pan obniżenie ceny towaru nie możemy przychylić się prośbie o wymianie urządzenia”
  Wszystko odbyło się w terminie 14 dni od dostawy – co mogę zrobić, czy sklep ma obowiązek wymiany na pełnowartościowy towar – lodówka wygląda tragicznie
  Dziękuję za pomoc

  • admin 26 grudnia 2020 at 22:51 - Reply

   Jedyną możliwością jest przesłanie oświadczenia sprzedawcy o cofnięciu swojego oświadczenia o obniżeniu ceny powołując sie na błąd przy czym, uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia jest możliwe i dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez sprzedawcę, chociażby bez jego winy, albo gdy wiedział on o błędzie lub mógł z łatwością błąd zauważyć. Z taką sytuacją chyba nie mamy do czynienia w Pana przypadku. Dlatego obawiam się, że dopiero ponowne złożenie reklamacji będzie dawało szansę na odstąpienie od umowy.

 66. Katarzyna 27 grudnia 2020 at 10:37 - Reply

  Dzień dobry,
  a co w sytuacji gdy sprzedawca nie odebrał przesyłki zawierającej reklamowany towar? Przesylka wróciła jako niepodjeta w terminie.

  • admin 27 grudnia 2020 at 15:01 - Reply

   Jeżeli sprzedawca nie odebrał towaru z powodo obiektywnych jak choroba czy zamknięcie zakładu to należy skontaktować się ze sprzedawcą i zapytać o miejsce dostawy. Datą złożenia reklamacji nie jest data doręczenia towaru lecz data, z którą informacja o zżłożeniu reklamacji dotarła do adresata czyli sprzedawcy, no chyba że pismo reklamacyjne znajduje się w paczce.

 67. Magda 28 grudnia 2020 at 11:33 - Reply

  Dzień dobry,
  czy okres rękojmi ulega wydłużeniu w przypadku gdy już raz towar był naprawiany?

  Kiedyś odesłałam przedmiot z tytułu rękojmi i sprzedawca naprawił go. Teraz (gdy już minęły 2 lata) ponownie zrobiła się ta sama usterka, podejrzewam, że wymiona część ponownie się zepsuła.

  Sprzedawca odmówił przyjęcia reklamacji. czy w takiej sytuacji mam jeszcze szanse skorzystać z rękojmi lub gwarancji?

  • admin 8 lutego 2021 at 16:55 - Reply

   Niestety nie. Okres z tytułu rękojmi nie ulega przedłużeniu. Wynosi on 2 lata od momentu zakupu towaru a dokładniej dnia wydania rzeczy. Ale pamiętać trzeba, że istnieje jeszcze jednen termin w przepisach o rękojmi. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, ale roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Możemy miec więc do czynienia z taką sytuacją, że w ostatnim wadę stwierdzilismy w 24 miesiącu od wydania rzeczy, ale zgłosiliśmy sprzedawcy w ciągu biegu 3 roku od dnia wydania rzeczy. Wowczas tak naprawdę przedłuża nam się możiwośc zgłoszenia reklamacji o prawie pełny rok.

 68. Paulina. Gucci 28 grudnia 2020 at 13:03 - Reply

  Witam, kupiłam klapki Gucci które kosztowały 1,300 zł , rozkleił się jeden klepek po nie regularnym a wręcz bardzo rzadkim użytkowaniu nawet nie rok czasu. odrzucili mi reklamacje i zaproponowali sklejenie klapki, czy mogę się jakiś do tego odwołać ?

  • admin 8 lutego 2021 at 16:57 - Reply

   Jeżeli naprawa towaru nastąpi niezwłocznie to nietety trzeba będzie czekac na powtórną reklamację by moc wystąpic z żądaniem wymiany towaru na nowy lub odstąpienia od umowy.

 69. Andrzej 27 stycznia 2021 at 22:30 - Reply

  Dzień dobry,

  Reklamowałem fronty kuchenne, sklep nie posiada ich już w ofercie a za ich odpowiednik (najbardziej zbliżone wyglądem) kazano mi dopłacić ponieważ teraz są droższe – czy muszę dopłacać różnice w cenie skoro to nie moja wina ze wycofali fronty ze sprzedaży? Pozdrawiam

  • admin 8 lutego 2021 at 16:33 - Reply

   Niestety tak. Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad dotyczy tylko rzeczy identycznej, z tą która jest reklamowana. W przypadku braku możliwości wymiany sprzedawcy często proponują zwrot pieniędzy.

 70. Anna 28 stycznia 2021 at 20:02 - Reply

  Dzień dobry, chciałam zapytać czy w takiej sytuacji mam prawo do skorzystania z rękojmi. Pod koniec października kupiłam z serwisu, który zajmuje się jednocześnie sprzedażą i naprawą telefonów używany telefon. Zakupu nie dokonałam bezpośrednio w serwisie, ponieważ Pan zaproponował, że będzie w mojej miejscowości, więc się zgodziłam. Niestety, nie dostałam żadnego potwierdzenia tego zakupu. Po dwóch miesiącach telefon zaczął się bez powodu wyłączać, a w końcu wyłączył się całkowicie. Zaniosłam go więc do innego serwisu w celu diagnozy usterki. Postanowiłam zawieźć go do serwisu, z którego go zakupiłam. Zapłaciłam za naprawę 400 zł, a telefon jeszcze w tym samym dniu zaczął się wyłączać i włączać…Po ponownym przekazaniu telefonu, zaoferowano mi kolejną naprawę (tym razem darmową). Niestety minęły dwa tygodnie, a nadal nie wiadomo czy telefon da się naprawić. Sprzedawca nie odpisuje na e-maile, ani nie odbiera ode mnie telefonu. Czy w sytuacji, kiedy nie będzie możliwości, aby naprawić ten telefon, mam prawo do reklamacji z tytuły rękojmi…?

  • admin 8 lutego 2021 at 16:20 - Reply

   Zakupiła Pani towar nie otrzymując żadnego potwierdzenia zakupu. Podejrzewam, że sprzedawca dokonał sprzedaży poza swoją działalnością czyli prywatnie, co nie zwalnia go oczywiście od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jednak dowodzenie, że towar został zakupiony właśnie od niego będzie znacznie utrudnione.
   Naprawa telefonu może nastąpic take niezależnie od roszczzeń z tytułu rękojmi tym bardziej, że za pierwsza naprawę pani zapłaciła. Sądzę, że powinna Pani spórbowac wystąpić do sprzedawcy z pismem reklamacyjnym, nic na gębę, lecz powinno to być pismo określające Pani żądania względem sprzedawcy. Pytanie, czy pierwsze dwie naprawy odbyły się na podstawie pisemnego wniosku reklamacyjnego?

 71. Ewa 28 stycznia 2021 at 20:04 - Reply

  Świetny tekst!

  • admin 8 lutego 2021 at 16:08 - Reply

   Dziękuję 🙂

 72. Adrian 28 stycznia 2021 at 23:27 - Reply

  Mam pytanie – zepsuł mi się napęd bramowy, który objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, natomiast minęło obecnie 2,5 roku od zakupu. Wykonałem zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji. Producent przyjął zgłoszenie, przesłał list przewozowy i dla łatwości kazał przesłać sam moduł sterujący (elektronikę) kurierem. Po dwóch tygodniach sprzęt wrócił z adnotacją „awaria układu zasilania – brak możliwości naprawy. Możliwość złożenia zamówienia.”
  Czy producent może odmówić naprawy gwarancyjnej twierdząc że przyczyna uszkodzenia mogła leżeć w czynnikach zewnętrznych takich jak skok napięcia? Sam sprzęt posiada bezpiecznik, który nigdy się nie przepalił, a także żadne inne urządzenie w domu nie doznało nigdy żadnego uszkodzenia. Nie jestem w stanie jako konsument ocenić prawidłowości diagnozy, ale głównie zastanawia mnie to czy jeśli dany produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem to możliwa jest odmowa naprawy?

  • admin 8 lutego 2021 at 16:04 - Reply

   Pyta Pan o kwestie techniczne, które winny zostać zbadane przez rzeczoznawcę. Trudno przewidzieć tez jakie postanowienia zawiera gwarancja. Jeżeli nie zgadza się pan z odmową należy wystąpic na droge postępowania sądowego, gdyż powołanie rzeczoznawcy obecnie także nie musi się spotkać niestety z aprobatą gwaranta.

 73. Katarzyna 1 lutego 2021 at 20:26 - Reply

  Jeżeli gwarant wysłał tablet pod całkiem inny adres i obwinia kupującego o podanie tego adresu a kartka z adresem zwrotnym i opisem usterki została załączona jakie należy teraz wszcząć postępowanie aby odzyskać tablet bądź zwrot kosztów tableta

  • admin 6 lutego 2021 at 19:25 - Reply

   Jeżeli informowała Pani o adresie do wysyłki i fakt ten jest Pani w stanie wykazać, nalezy wezwac gwaranta do zwrotu towaru lub ewentualnie wymiany na nowy bądx pokrycia szkody. Wina oczywiście eży po stronie gwaranta, który nie dochował nalezytej ostrożności i wysłał towar na błędny adres. warto jednak sprawdzic, czy gwarant nie posiada na swojej stronie internetowej zapisów o specjalnej procedurze obowiązującej u niego. Może wskazuje tak w jaki sposób można zmienic adres do wysyłki?

 74. Klaudia 2 lutego 2021 at 11:30 - Reply

  Witam. Co zrobić gdy zakupiliśmy silnik poprzez telefon (silnik wyszukany na allegro i na stronie sprzedawcy). Po dostarczeniu przez kuriera okazał się nie tym przedmiotem co na aukcji, silnik był w strasznym stanie. Mechanik założył go i okazało się, że nie chodzi, jest po prostu zepsuty. Po kontakcie ze sprzedawcą (który był zmieszany tak jakby wiedział jaki silnik wysłał i celowo chciał nas oszukać) przyjechał kurier zabrał tamten zepsuty a potem dowiózł ten, który faktycznie miał przyjść. Natomiast gdy kontaktowaliśmy się wtedy ze sprzedawcą mówił, że zrekompensują robotę mechanika (czyli montaż i demontaż tego zepsutego). Teraz gdy dzwonimy w tej sprawie stwierdzili, że nie dadzą żadnych pieniędzy. Gdzie ewidentnie wina jest po ich stronie. Dodam jeszcze, że mamy zdjęcia starego i nowego silnika i nagrania i do tego nagrania rozmowy ze sprzedawcą. Co robić w takiej sytuacji?

  • admin 6 lutego 2021 at 19:17 - Reply

   Bez wątpienia jeżeli przysłali towar niezgodny z umową winni ponieść koszty montażu kolejnego silnika. Pytanie brzmi: dlaczego montowany był pierwszy silnik, skoro wiadomo było, iż nie posiada on cech towaru przez państwa zakupionego? W każdym razie, jeżeli pierwszy silnik nie działał a umowa między Pańswem wskazywała, że powienien, koszty montażu kolejnego silnika a taże koszty transportu powienien ponieśc sprzedawca. W takiej sytuacji nalezy wezwac sprzedawcę pisemnie do zapłaty określonej kwoty wskazując mu termin do zapłaty a po bezskutecznym upływie terminu sprawę skierowac do sądu.

 75. Bartłomiej 4 lutego 2021 at 13:12 - Reply

  Dzień dobry, po upływie miesiąca czasu sklep internetowy powiadomił nas, że reklamowany w ciągu 14 dni od zakupu uszkodzony telewizor jest spowodowany przez nas, przez ten cały czas sklep nie informował nas o tym co się dzieje a nawet że wysyła telewizor do serwisu o czym sami się dowiedziałem pisząc do sklepu co rusz co się dzieje. Co dalej????

  • admin 6 lutego 2021 at 19:07 - Reply

   Jeżeli reklamacja składana była na podstawie rękojmi a Pan jest konsumentem sprzedawca w takiej sytuacji winien przystać do pańskich żądań wskazanych we wniosku reklamacyjnym. Powinien był bowiem poinformować Pana w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji o jej uznaniu bądź odmowie uznania. Jeśli tego nie uczynił przysługuje Panu roszczenie wskazane we wniosku. I o spełnienie tego roszczenia należy sprzedawcę wezwać a po bezskutecznym upływie terminu sprawe skierowac do sądu.

 76. […] Mianem rękojmi określa się odpowiedzialność sprzedawcy za wadę fizyczną lub wadę prawną. Odpowiedzialność z tytułu jakim jest rękojmia za wady towaru, uregulowana jest przez ustawodawcę w przepisach Kodeksu Cywilnego. Nie jest ona zależna od wystąpienia szkody po stronie kupującego na skutek zawarcia umowy sprzedaży. Wystarczającym do ponoszenia odpowiedzialności przez sprzedającego jest istnienie wady fizycznej lub wady prawnej rzeczy. Szerzej o uregulowaniach rękojmi w odniesieniu do osób fizycznych pisałam tutaj: Prawda i mity o reklamacji towaru. […]

 77. Marta 12 marca 2021 at 20:26 - Reply

  świetny tekst i wyjaśnienia

  • admin 28 sierpnia 2021 at 12:51 - Reply

   dziękuję 🙂

 78. Julka 28 sierpnia 2021 at 20:05 - Reply

  Generalnie świetny tekst 🙂 brakuje mi tu tylko jednej rzeczy, której wszędzie szukam, a znaleźć nigdzie nie mogę.
  Mianowicie telefon oddany do sklepu, reklamacja z tytułu rękojmi (żądanie wymiany na nowy telefon), decyzja odrzucająca po 21 dniach, czyli termin 14 dni przekroczony. Telefon odebrany ze sklepu i złożone odwołanie z powołaniem na KC i termin 14 dni. Czy to, że telefon został odebrany zmienia cokolwiek? Czy nie obowiązuje nas uznanie naszych żądań z powodu przekroczenia terminu tylko dlatego, że telefon po tych 21 dniach odebraliśmy?

  • admin 3 września 2021 at 15:47 - Reply

   Nie oczywiście w przypadku przekroczenia terminu do odpowiedzi obowiązuje sprzedacę uznanie reklamacji. należy wezwać go do działania zgodnie z Pani żądaniem a po bezskutecznym upływie wnieśc powództwo do sądu. Chyba że podpisała Pani przy odbiorze, że nie posiada Pani żadnych roszczeń, co tez juz sie zdarzało.

 79. Iga 5 października 2021 at 18:13 - Reply

  Dzień dobry!
  Bardzo ciekawy artykuł, ale tak jak Pani Julka, ja również nie mogę znaleźć nigdzie jednej informacji. Oddałam telefon do sklepu, reklamacja z tytułu rekojmi i prośba o zwrot pełnej kwoty. 15 dnia poszłam do sklepu pewna, że reklamacja z mocy prawa po upłynięciu 14 dni została uznana, a Pani na miejscu mówi mi że ona odrzuca reklamację dzisiaj, a w terminie się zmieściła ponieważ na podstawie art. 7a ustawy o prawach konsumenta ona ma 30 dni na wydanie decyzji a nie 14. Czy jest to jakiś wyjątek od zasady w KC?
  Pozdrawiam!

  • admin 5 października 2021 at 18:52 - Reply

   W przypadku gdy strony zawarły umowę sprzedaży, należy uznać, że art. 561(5) k.c. jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 7a ust. 1–2 u.p.k., ponieważ hipoteza art. 561(5) k.c. ma węższy zakres (podobnie J. Pisuliński [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, s. 238). A wobec tego przepis ten:
   Art. 561(5)k.c. [Żądanie przez kupującego będącego konsumentem wymiany rzeczy, usunięcia wady albo obniżenia ceny]
   Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione ma pierwszeństwo stosowania w sprawach z zakresu sprzedaży konsumenckiej.

 80. Emilia 11 stycznia 2022 at 09:48 - Reply

  Dzień dobry,
  Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad skorzystaniem z rękojmi, czytam sporo na ten temat ale nadal mam wątpliwości czy przysługuje mi takie prawo i jak się do tego zabrać. 2 miesiące temu kupiłam lodówkę, oczywiście opis producenta mówił że jest cichutka. W wielkim skrócie – od 2 miesięcy nie sypiam bo lodówka warczy jak traktor a akurat pokój w którym śpię jest otwarty na kuchnię. Zgłosiłam reklamację do producenta, odmówiono jakiejkolwiek naprawy bo stwierdzono, że lodówka działa poprawnie. Odwołałam się od tej decyzji ale znów otrzymałam odpowiedź, że nie ma podstaw do reklamacji. Czy mogę próbować wnioskować o odstąpienie od umowy z tytułu rękojmi? Nie chciałabym wymiany towaru, chyba że mogłabym wnioskować o wymianę na inny model i producenta bo z obecnym nie chcę mieć już nigdy więcej styczności. Ze względu na gabaryty towaru, co z jego zwrotem do sklepu? Czy mogę złożyć wniosek mailowo, dołączyć korespondencję z producentem oraz nagrania dokumentujące głośną pracę lodówki i czekać na decyzję a zwrotu dokonać po ewentualnym rozpatrzeniu reklamacji?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • admin 22 stycznia 2022 at 19:18 - Reply

   Pani reklamacja została dwukrotnie odrzucona przez sprzedawcę z tego powodu. W zasadzie jedyną możliwością jest obecnie postępowanie sądowe, w którym sąd powoła biegłego, którego celem będzie sprawdzenie czy lodówka wydaje dźwięki ponad dopuszczalny limit wskazany w dokumentach producenta.

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Copyright 2019-2023 Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Kielar-Tammert | Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności | Regulamin sklepu | Ograniczenie odpowiedzialności | Stworzona przez ABCX – projektowanie stron internetowych